Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2019

06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 97 474 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för att förbättra resultatet av och effektiviteten i projekt- och programverksamheten och aktiveringen av den samt för att göra upp prognoser och för internationaliseringsfrämjande åtgärder

2) för deltagande i världsutställningen i Dubai 2020.

Förskottsutbetalningar av anslaget får betalas till bolaget Business Finland för de tjänster som med anslaget köps till Innovationsfinansieringsverket Business Finland.

Förklaring:Business Finland består av Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland.

Business Finland främjar utvecklingen av näringar med hjälp av teknik, innovationer och tillväxtfinansiering. Detta förnyar näringarna, höjer förädlingsvärdet, förbättrar produktiviteten och arbetslivskvaliteten, ökar exporten samt skapar sysselsättning och välfärd. Resultat nås genom kundernas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt genom utvecklande av den internationella affärsverksamheten, som Business Finland uppmuntrar genom finansiering, programverksamhet, internationaliseringstjänster och andra rådgivningstjänster med beaktande av också internationella partnerskap. Dessutom främjar Business Finland genom sin verksamhet utländska investeringar och kapitalinvesteringar i Finland samt turistresor från utlandet till Finland.

Inom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten är kunderna företag, forskningsorganisationer och offentliga organisationer. Internationaliseringstjänsterna riktar sig särskilt till att stärka små och medelstora företags beredskap att internationalisera sin verksamhet och utveckla sina verksamhetsförutsättningar i Finland och i utlandet. Vid anskaffningen av utländska investeringar och utländskt kapital ligger fokus särskilt på kunskapsintensiva branscher, produktion med högt mervärde och investeringar i forskning, utveckling och innovationer. Inom den turistfrämjande verksamheten utvecklas och förbättras bilden av Finland som turistland. Dessutom stimuleras exporten av och efterfrågan på turisttjänster i samarbete med aktörerna inom turistbranschen och övriga aktörer samt stöds internationaliseringen av företagen inom turistbranschen. Vidare genomförs åtgärder inom programmet ”Snabb tillväxt och sysselsättning från turism: Turism 4.0”.

Samarbetet med utrikesförvaltningens beskickningar stärker nätverket Team Finlands serviceförmåga ute i världen.

Finland deltar i världsutställningen i Dubai 2020. Målet är att främja Finlandsbilden samt de handelsekonomiska yttre förbindelserna med Förenade Arabemiraten, Gulfområdet och Sydasien och Afrika i stort. Deltagandet i utställningen beräknas föranleda Business Finland kostnader på 10 miljoner euro under 2019—2021, varav näringslivet betalar minst 50 %.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Business Finland för 2019:

Effekt

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Internationell tillväxt för företag: I Finland utvecklas många konkurrenskraftiga och tillväxtorienterade aktörer jämte deras nätverk av samarbetspartner. Nya produkter och tjänster släpps ut på den internationella marknaden och framgångsrika genombrott medför att exporten ökar snabbt.      
— Av de små och medelstora företag (inkl. midcap) som är kunder, exportökning för den 10 % av företagen som räknat i euro mest ökat sin export (%) 40 > 40 > 40
— Exportökning (miljoner euro) 6001) > 600 > 600
— Utveckling av satsningarna på FoU i små och medelstora företag (inkl. midcap) som får Business Finlands FoU-finansiering (%) 31 > 31 > 31
Ekosystem av världsklass och en konkurrenskraftigt verksamhetsmiljö till stöd för tillväxten: Starka ekosystem för affärsverksamhet som utvecklas, finländsk spetskompetens, försöksplattformar och nätverk möjliggör och sporrar till genombrott och lockar investeringar. Världens verkningsfullaste servicehelhet och ett fungerande Team Finland-samarbete möjliggör att innovativa företag har framgång i världen. Den utländska turismen till Finland ökar kontrollerat.      
— Stora företags grad av nätverksbildning i forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (%, innovationsfinansiering) 200 > 200 > 200
— Registrerade utländska övernattningar (1 000 dygn) 6 743 7 000 7 648
— Utländska investeringars sysselsättningsskapande effekt (antal arbetsplatser, uppskattning) 794 730 730

1) Beräknat utifrån Innovationsfinansieringsverket Tekes SMF-kunder.

Verksamhetens resultat

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Funktionell effektivitet      
Innovationsfinansieringsarbetets totala kostnad / beviljad finansiering (%) 3,5 < 3,5 < 3,5
       
Produktion och kvalitetsledning      
Kundernas vilja att rekommendera Business Finland (-100 - +100) +56 > +56 > +56
Utvecklingen av årsverken      
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,5 > 3,5 > 3,5

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Främjande av innovationsverksamheten och internationaliseringstjänster 60 864 000
Projekt- och programverksamhet 13 760 000
Främjande av utländska investeringar och kapitalinvesteringar i Finland 4 700 000
Deltagande i världsutställningen i Dubai 2 000 000
Främjande av turistresor till Finland 9 800 000
Åtgärdsprogrammet Turism 4.0 6 350 000
Sammanlagt 97 474 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget

2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 48 387 84 121 97 574
Bruttoinkomster 274 100 100
Nettoutgifter 48 113 84 021 97 474
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 17 696    
— överförts till följande år 11 736    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur (Business Finland-ändring) -1 750
Fortsättning av tillväxtprogrammet Maritim skärgård -400
Främjande av utländska investeringar och kapitalinvesteringar i Finland 500
Landskapsreformen: löneutgifter och andra utgifter (överföring till moment 32.01.02) -109
Nätverket Enterprise Europe Network (överföring till moment 32.20.40) -500
Sammanslagning av Finpro med Business Finland 970
Stärkande av internationell verksamhet 4 000
Team Finland-programverksamhet 3 500
Team Finland-programverksamhet (överföring från moment 32.01.40) 5 000
Utgifter för deltagande i världsutställningen i Dubai 2 000
Åtgärdspaketet Turism 4.0 800
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -99
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -61
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -4
Indexhöjning av hyresutgifterna 28
Lönejusteringar 851
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -200
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -194
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -1 000
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -88
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -9
Temporär sänkning av StPL-avgiften 226
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -8
Sammanlagt 13 453

2019 budget 97 474 000
2018 I tilläggsb. 679 000
2018 budget 84 021 000
2017 bokslut 42 153 000