Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              52. Lönegaranti
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2019

40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivetPDF-versio

Fullmakt

Maximibeloppet av räntegottgörelsen för skyddsupplagringslån enligt 4 § i lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/1977) är 5 %. Nya skyddsupplagringslån får 2019 godkännas till ett belopp av högst 8 400 000 euro.

Upplagringsunderstöd enligt 7 § i lagen om skyddsupplag (970/1982) får 2019 beviljas till ett belopp av högst 34 000 euro.

Förklaring:Med tanke på Finlands ekonomiska framgång och de finländska företagens tillväxtförutsättningar är det viktigt att se till att företagen har en fungerande och konkurrenskraftig författningsmiljö. För att den inre marknaden ska fungera krävs det en högkvalitativ lagstiftning för den inre marknaden och en effektiv nationell verkställighet av lagstiftningen. För att stödja internationaliseringen är det viktigt att de informations- och problemlösningstjänster som stöder medborgarnas, företagens och myndigheternas verksamhet på den inre marknaden utvecklas så att företagen och medborgarna bättre än tidigare kan dra nytta av EU:s inre marknad. Teknisk säkerhet på hög nivå och förtroende både i samhället och i företagen är viktiga med tanke på medborgarnas säkerhet samt som en hörnsten för företagens konkurrenskraft. Likaså är det viktigt att främja företagens samhällsansvar för att företagens konkurrenskraft ska få stöd.

Företagens tillväxtförutsättningar stärks genom att reglering som begränsar eller bromsar dem avvecklas. Konkurrensen inom ekonomin utökas och förutsättningarna för affärsverksamhet på marknadsvillkor förbättras. Konkurrenstillsynen effektiviseras genom ändringar i konkurrenslagen. Genomförandet av direktivet om nationella konkurrensmyndigheters genomdrivandebefogenheter, oberoende ställning och resurser bereds.

På grund av att den gränsöverskridande marknadsföringen på nätet och näthandeln ökat accentueras betydelsen av ett välfungerande transeuropeiskt system för konsumentskydd. Den tekniska säkerheten och tillförlitligheten hålls på en hög nivå.

Heltäckande och tillförlitlig ekonomisk information från företagen ger olika intressentgrupper tillräcklig information om företagens ekonomiska situation, vilket är viktigt med tanke på verksamheten inom näringslivet.

Handelsregistret upprätthåller och förbättrar rättssäkerheten inom näringslivet. Handelsregistret och den lagstiftning som gäller det ses över så att de bättre svarar mot företagens, de övriga myndigheternas och informationssamhällets behov.

Innovationer och ett välfungerande system för skydd av immateriell egendom är väsentliga med tanke på de finländska företagens tillväxt och internationella konkurrenskraft. Ett välfungerande och konkurrenskraftigt system för immateriella rättigheter säkerställer att företagens innovationer och övriga immateriella egendom skyddas och används och att rättigheterna verkställs effektivt i Finland och internationellt. Att man i Finland har tillgång till Patent- och registerstyrelsens tjänster i anslutning till beviljande och utnyttjande av industriella rättigheter säkerställs i enlighet med tidigare beslut genom budgetfinansiering.

En välfungerande arbetsmarknad, en tidsenlig arbetslagstiftning som beaktar arbetsgivarnas, arbetstagarnas och företagens behov samt en god arbetslivskvalitet hör till företagens konkurrensfördelar. Lika konkurrensförutsättningar för företagen främjas bl.a. genom arbetslagstiftningen. Genom att förbättra förutsättningarna för lokala avtal samt främja företagens verksamhetsförutsättningar och tillväxtvilja stöder man målet att höja sysselsättningsgraden. Genom att gallra bland tillstånds- och anmälningsförfarandena försöker man lätta på arbetsgivarnas administrativa börda.

Med försörjningsberedskapen tryggas befolkningens utkomst, landets näringsliv och sådan väsentlig produktion, service och infrastruktur som är nödvändig för landets försvar i situationer med allvarliga störningar och i undantagsförhållanden. En välfungerande internationell marknad, diversifierad industriell bas, stabil offentlig ekonomi och konkurrenskraftig samhällsekonomi utgör utgångspunkterna för försörjningsberedskapen. Tryggandet av försörjningsberedskapen stöder sig på välfungerande internationella politiska, ekonomiska och tekniska förbindelser samt på deras fortbestånd. Beslutet om målen för försörjningsberedskapen ska reformeras. Inledandet av genomförandet av det nya beslutet om målen har en viktig ställning.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet i samarbete med koncernens övriga resultatområden och för att stärka förutsättningarna för en hållbar tillväxtpolitik preliminärt upp följande samhälleliga effektmål för 2019 för resultatområdet företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet:

  • — Alla aktörer har lika verksamhetsförutsättningar på marknaden och konkurrensmöjligheterna förbättras
  • — Den ekonomiska försörjningsberedskapen ligger på en hög nivå
  • — Konsumenternas ställning är trygg och både konsumenter och företagare litar på att marknaden fungerar
  • — Den tekniska säkerheten och tillförlitligheten i samhället och i företagen hålls på en hög nivå
  • — Företagens regleringsbörda slutar öka och man strävar aktivt efter att minska bördan En ökning av den ekonomiska belastningen inklusive regelbördan på industrin undviks
  • — Tidsenliga system för industriella rättigheter främjar innovationer och en kommersialisering av varor och tjänster.

01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 15 548 000 euro.

Förklaring:Konkurrens- och konsumentverket ser till att marknaden fungerar väl. Målet är att trygga en sund och fungerande konkurrens och att öka effektiviteten inom ekonomin såväl i privat som i offentlig verksamhet och att se till att företagen handlar ansvarsfullt och att konsumenterna kan lita på att marknaden fungerar och att störningssituationer snabbt reds ut. Överdirektören med ansvar för konsumentfrågor är konsumentombudsman. Konsumentrådgivningen övergår vid ingången av 2019 till ämbetsverkets uppgifter. Dessutom arbetar verket allmänt för att främja en fungerande konkurrens och konsumenternas ställning samt sköter de internationella uppgifter som tilldelats verket.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket, beredskapslagen och lagen om konsumenttvistenämnden. I den föreslås att konsumentrådgivningen vid ingången av 2019 ska överföras från magistraterna till ämbetsverkets uppgifter.

Konkurrensverket skapar förutsättningar för ekonomisk tillväxt och för ny och sund företagsverksamhet. Den ekonomiska konkurrensen styr förnyelsen av ekonomin och skapar incitament för innovationer och investeringar. Konsumenternas förtroende för verksamhetsmiljön och aktörerna på marknaden skapar förutsättningar för ökad privat efterfrågan. Genom konkurrens- och konsumentpolitiska åtgärder och samarbete med de övriga myndigheterna ges den grå ekonomin mindre rörelseutrymme.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Konkurrens- och konsumentverket för 2019:

Effekt

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Konkurrensintensiteten på hemmamarknaden i Finland ökar      
— konkurrensintensiteten på hemmamarknaden / Finlands positionering i förhållande till andra länder 97/137 50/140 50/140
Finländarnas förtroende för marknader som digitaliseras ökar      
— andelen finländare som har förtroende för näthandeln på EU:s inre marknad (%) 43 60 60

Verksamhetens resultat

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Stärkt trovärdig politik mot "hard core"-karteller      
— Intressentgruppernas bedömning (skala 1—5) 3,6 > 4,0 > 4,0
Genom övervakning av företagsköp förhindras effektivt konkurrensproblem som beror på monopol      
— Intressentgruppernas bedömning (skala 1—5) 3,6 > 3,7 > 3,7
Genom konsumentombudsmannens åtgärder ändrar näringsidkarna sitt beteende i samklang med konsumentskyddslagstiftningen      
— Fall där ett företag har ändrat sin verksamhet i samklang med konsumentskyddslagstiftningen (st.) 93 130 130
Konsumentrådgivning      
— Av de kunder som ringt den nationella telefonrådgivningen har betjänats minst (%)1) 80,2 90 90
Utvecklingen av årsverken 134,6 145 203
Arbetstillfredsställelse totalt(1—5) 3,6 > 3,6 > 3,7

1) Konsumentrådgivningen övergår från magistraterna till Konkurrens- och konsumentverket 1.1.2019.

Uppskattad fördelning av årsverken sektorsvis

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Främjande av marknadernas funktion 26,9 25,5 25,5
Konkurrensövervakning 59,2 67,0 67,0
Konsumentombudsmannens tillsyn och annat konsumentskydd 32,9 35,5 35,5
Konsumentrådgivning - - 58,0
Förvaltningstjänster 15,6 17,0 17,0
Sammanlagt 134,6 145 203

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget

2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 11 026 11 748 15 908
Bruttoinkomster 736 560 360
Nettoutgifter 10 290 11 188 15 548
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 649    
— överförts till följande år 1 978    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Det nya lönesystemet 18
Konsumentrådgivning (58 årsv.) (överföring från moment 28.40.02) 3 700
Styrning av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (-1 årsverke) (överföring till moment 25.01.01) -62
Tillsyn över paketreserörelser 390
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -39
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -11
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -2
Indexhöjning av hyresutgifterna 9
Lönejusteringar 309
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -50
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -27
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -3
Temporär sänkning av StPL-avgiften 89
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 42
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -3
Sammanlagt 4 360

2019 budget 15 548 000
2018 I tilläggsb. 92 000
2018 budget 11 188 000
2017 bokslut 10 619 000

03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 943 000 euro.

Anslaget får också användas till medlemsavgifter i internationella organisationer och för projekt som hänför sig till internationell verksamhet.

På grund av ansöknings-, anmälnings- och handläggningsförfarandena budgeteras inkomsterna under momentet i regel enligt kontantprincipen.

Förklaring:Som sakkunnigorganisation i frågor som gäller industriella rättigheter och verksamhet i företag och sammanslutningar främjar och utvecklar Patent- och registerstyrelsen (PRS) företagsamhet, innovation och samhällelig verksamhet i Finland och internationellt.

I budgetpropositionen finns beredskap för ikraftträdandet av det europeiska enhetliga patentskyddet från och med ingången av 2019.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av företags- och organisationsdatalagen som innebär att förvaltningen av företags- och organisationsdatasystemet (FODS) överförs till Patent- och registerstyrelsen vid ingången av 2019.

Med anslag under momentet betalas kostnader för tillsyn över stiftelser och ombud för industriellt rättsskydd till ett belopp av 730 000 euro och kostnader för revisionstillsyn till ett belopp av 2 260 000 euro. Motsvarande tillsynsavgifter intäktsförs under moment 11.19.09.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Patent- och registerstyrelsen för 2019:

Effekt
  • — Uppgifterna i PRS register står till samhällets förfogande på ett effektivt sätt och ämbetsverkets tjänster stöder innovationsverksamhet och företagande.

Verksamhetens resultat

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Funktionell effektivitet      
Arbetsproduktivitet (förändring i produktiviteten, %) 5,8 > 1,0 > 1,0
Resurshushållning (förändring i enhetskostnaderna, %) -6,9 < 2,0 < 2,0
Produktion och kvalitetsledning      
Kundtillfredsställelse (1—5) 3,9 > 4,0 > 4,0
E-tjänster      
— Patentansökningar (%) 95,7 > 92 > 92
— Varumärkesansökningar (%) 85,5 > 90 > 90
— Anmälningar till handelsregistret (%) 51,2 > 60 > 65
— Anmälningar till föreningsregistret (%) 81,5 > 83 > 80
Genomsnittliga behandlingstider      
— Nationella patentansökningar (år) 2,5 < 2,4 < 2,4
— PCT-granskningsrapporter inom utsatt tid (%) 89,3 > 90 > 90
— Nationella varumärkesansökningar (mån.) 2,6 < 3,0 < 2,5
— Elektroniska anmälningar till handelsregistret (dagar) 1,9 < 2 < 2
— Anmälningar till föreningsregistret (dagar) 4 < 5 < 5
Utvecklingen av årsverken 393 397 390
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,8 3,7 3,8

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer som prissätts till självkostnadsvärde      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 51 157 46 000 46 000
— övriga intäkter  379 - -
Intäkter sammanlagt 51 536 46 000 46 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 41 887 45 747 44 443
— andel av samkostnader 9 398 9 500 9 500
Kostnader sammanlagt 51 285 55 247 53 943
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 251 -9 247 -7 943
Kostnadsmotsvarighet, % 100 83 85

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 48 471 55 247 53 943
Bruttoinkomster 51 536 46 000 46 000
Nettoutgifter -3 065 9 247 7 943
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 6 435    
— överförts till följande år 11 946    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) -950
Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) (överföring från moment 28.10.01) 1 000
Inrättande av ett förmånstagarregister -1 000
Täckande av OFR-tillsynen med serviceavgifter -145
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -178
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -5
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -7
Indexhöjning av hyresutgifterna 5
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -10
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -14
Sammanlagt -1 304

2019 budget 7 943 000
2018 budget 9 247 000
2017 bokslut 2 445 896

05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 564 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas avgifter för kemikalieregistrets produktregister och för ackrediteringstjänster, arvoden som Europeiska kemikalieverket betalat på basis av kommissionens förordning (EG) nr 340/2008, ersättningar för den separata tjänsten för bedömning av växtskyddsmedel och biocider samt den finansiering som fås av övriga parter för gemensamma projekt.

Förklaring:Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar och främjar att produkter, tjänster och industriell verksamhet är säkra och tillförlitliga samt främjar mineralhanteringen. Tukes främjar företagens konkurrenskraft och arbetar som nationellt ackrediteringsorgan. Målet är att förbättra aktörernas ansvarsfullhet och riskhantering i syfte att förebygga skador på personer, egendom och miljön, minska kemikaliers olägenheter för hälsan och miljön samt säkerställa jämlika konkurrensförhållanden. Verksamheten riktar sig till produkter och kemikalier på marknaden, produktionsanläggningar, utrustning, tjänster samt företagens verksamhetsformer och konsumenternas beteenden.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet och i fråga om tillsynen över räddningsväsendets anordningar inrikesministeriet samt i fråga om produkttillsynen över kemikalier jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Säkerhets- och kemikalieverket för 2019:

Effekt

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Riskhanteringen hos företag där det finns risk för storolyckor förbättras      
— Produktionsanläggningar för kemikalier och sprängämnen vars riskhantering ligger på en godtagbar nivå utgör en ökad andel av tillsynsobjekten (%)  64  60  65
De farligaste kemikalierna blir färre till antalet      
— Antalet ämnen som föranleder särskild omsorg minskar (%)  30  30  30
Antalet produkter som är allvarligt bristfälliga minskar på marknaden      
— Produkter som vid marknadstillsynen visat sig vara allvarligt bristfälliga (medelvärde under fem år av den procentuella andelen)  20 < 19 < 19

Verksamhetens resultat

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Tillsynen är riskbaserad och effektiv      
— Tillstånd, anmälningar, kontroller, tillsynsbesök (antal) 46 867 39 450 49 700
— Kundtillfredsställelse (1—5) 4 4 > 4
— Digitaliseringsgraden i tillstånds- och anmälningsprocesserna (%) 15 15 35
Utvecklingen av årsverken 259 268 274
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,6 3,5 3,8

Inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten har antecknats under moment 12.32.20.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Offentligrättsliga prestationer som prissätts till självkostnadsvärde      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 6 965 6 190 5 979
Intäkter sammanlagt 6 965 6 190 5 979
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet 3 173 2 784 2 607
Intäkter sammanlagt 6 965 6 190 5 979
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 4 026 3 800 3 635
— andel av samkostnader 2 931 2 390 2 344
Kostnader sammanlagt 6 957 6 190 5 979
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 8 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 100 100 100

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 24 656 23 834 24 178
Bruttoinkomster 5 000 4 763 4 614
Nettoutgifter 19 656 19 071 19 564
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 252    
— överförts till följande år 3 078    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Styrning av tillsynen över användningen av växtskyddsmedel (överföring till moment 30.20.01) -35
Utvidgning av kemikaliesäkerhetslagens tillämpningsområde 120
Utvidgning av kemikaliesäkerhetslagens tillämpningsområde (överföring från moment 32.01.21) 40
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -70
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -14
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -3
Indexhöjning av hyresutgifterna 7
Lönejusteringar 491
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -120
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -88
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -45
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -4
Temporär sänkning av StPL-avgiften 127
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 92
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -5
Sammanlagt 493

2019 budget 19 564 000
2018 I tilläggsb. 147 000
2018 budget 19 071 000
2017 bokslut 19 482 000

(31.) Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (överföring till moment 25.10.04) -4 731
Sammanlagt -4 731

2018 budget 4 731 000
2017 bokslut 4 731 000

50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag)

Under momentet beviljas 822 000 euro.

Anslaget får användas för att stödja verksamheten vid Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry är konsumenternas intresseorganisation. I den egenskapen ger förbundet konsumenterna råd samt delar ut och förmedlar konsumentinformation.

Effektmål
  • — Hushållens funktioner och effektivitet samt konsumenternas egna verksamhetsförutsättningar förbättras i och med organisationens medverkan.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur (Stödjande av Konsumentförbundets verksamhet) -50
Sammanlagt -50

2019 budget 822 000
2018 budget 872 000
2017 bokslut 892 000

51. Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 572 000 euro.

Anslaget får användas

1) med stöd av sjömansservicelagen (447/2007) till betalning av statsandelen för tjänster avsedda för främjande av sjömäns välfärd

2) med stöd av lagen om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader (1068/2013) till betalning av ersättning till arbetsgivare för sjömäns resekostnader.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Sjömansservicebyråns verksamhet finansieras genom de serviceavgifter för sjömän som tas ut hos arbetstagare som arbetar på finska fartyg och hos deras arbetsgivare. Också staten deltar i finansieringen av byråns verksamhet.

Sjömansservicebyrån har till uppgift att främja studie- och vuxenutbildningsverksamhet för sjömän, ordna och styra motions- och kulturverksamhet samt annan rekreations- och fritidsverksamhet för sjömän, främja inrättandet av sjömansservicecentraler i hemlandet och utomlands, tillhandahålla biblioteks- och informationstjänster för sjömän, förbättra informationsverksamheten, kontaktverksamheten och kommunikationstjänsterna för sjömän samt att utveckla sjömansserviceverksamheten så att sjömännens möjligheter att delta i samhällslivet förbättras.

De kostnader som rederierna föranleds av hemresorna för arbetstagare som arbetar på finska fartyg ersätts med statens medel. Kostnader som ersätts är de omedelbara resekostnaderna, kostnaderna för arbetstagarens uppehälle under resan och kostnaderna för researrangemangen.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Statens andel av sjömansservicebyråns utgifter 1 072 000
Statens andel till arbetsgivarna för vissa resekostnader för sjömän 1 500 000
Sammanlagt 2 572 000

2019 budget 2 572 000
2018 budget 2 572 000
2017 bokslut 2 053 566

52. Lönegaranti (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 32 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter enligt lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000)

2) till betalning av fordringar som återkrävts och ska återbetalas och räntor på dem

3) till betalning av myndigheternas avgifter och rättegångskostnader som anknyter till förfarandet med lönegaranti samt betalning av konkurskostnader.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

Förklaring:Genom systemet med lönegaranti kan utbetalningen av de fordringar som de anställda har i anslutning till anställningsförhållandet tryggas vid arbetsgivarens konkurs eller vid annan betalningsoförmåga. Som lönegaranti kan sådana fordringar betalas som följer av ett anställningsförhållande och som arbetsgivaren skulle ha varit skyldig att betala arbetstagaren.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Lönegaranti 31 810 000
Återbetalning av fordringar som återkrävts och räntor på dem 80 000
Myndighetsavgifter, rättegångskostnader och konkurskostnader 110 000
Sammanlagt 32 000 000

De inkomster på 31 810 000 euro som motsvarar utgifterna för lönegarantin har antecknats under moment 12.32.31.

De uppskattade räntorna på 1 000 000 euro på återbäringen av lönegarantin har budgeterats under moment 12.32.99.

Jämförelsetal för lönegarantin

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Betalningar enligt lönegarantin (1 000 euro) 25 979 32 000 32 000
Betalningar enligt lönegarantin som återkrävts av arbetsgivarna (1 000 euro) 6 648 6 900 6 900
Arbetstagare som fått lönegaranti (antal) 5 793 7 000 6 000
Arbetsgivare som fått lönegarantibeslut (antal) 2 245 2 000 2 800
Genomsnittlig tid för handläggning av ansökningar (dagar) 218 180 180
Andelen ansökningar som handlagts på kortare tid än 2 månader (%) 14 25 25

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 32 000 000
2018 budget 32 000 000
2017 bokslut 25 979 037

53. Hemtransport av och ersättning till resenärer (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får i enlighet med lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster användas till betalning av hemtransport av och ersättning till resenärer i fall där leverantörer av kombinerade resetjänster blir insolventa.

Förklaring:Lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster (921/2017) möjliggör betalning av hemtransporter av och ersättning till resenärer i händelse av att leverantörer av kombinerade resetjänster blir insolventa. Kostnaderna för hemtransport kan betalas med statens medel, om det är nödvändigt på grund av att hemtransporten av resenärer måste ske snabbt. Även resenärers fordringar kan betalas med statens medel, om den säkerhet som ställts inte räcker till för att betala alla fordringar eller betalningen av dem med säkerheten räcker oskäligt länge. Kostnaderna för hemtransport och ersättningar till resenärer ersätts staten genom säkerheterna. Dessutom samlas det av researrangörer in en avgift av skattenatur som uppgår till 0,024 % av omsättningen av försäljningen av kombinerade resetjänster. Genom avgiften förbereder man sig på situationer där staten blir ersättningsskyldig och de ersättningar som staten betalat inte fås tillbaka från säkerheterna. Avgifterna intäktsförs under moment 11.19.09 och beräknas uppgå till 250 000 euro 2019.


2019 budget 1 000 000
2018 budget 1 000 000

95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 50 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av rättegångskostnader föranledda av grupptalan enligt lagen om grupptalan (444/2007)

2) till betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Konkurrens- och konsumentverkets motpart i en rättsprocess som avses i konkurrenslagen (948/2011)

3) till betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Energimyndighetens motpart i en rättsprocess som avses i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (590/2013), elmarknadslagen (588/2013) och naturgasmarknadslagen (508/2000)

4) till betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Patent- och registerstyrelsens motpart i en rättsprocess om tillsynen över stiftelser som avses i stiftelselagen (487/2015).

Förklaring:Att driva en process med grupptalan kan kräva betydande resurser som inte kan förutses på förhand. Grupptalan föranleder rättegångskostnader för staten, om konsumentombudsmannen förlorar talan.

Konkurrens- och konsumentverket förutsätts med stöd av konkurrenslagen vidta åtgärder för att bestraffa förbjudna konkurrensbegränsningar genom att göra en framställning till marknadsdomstolen om bestämmande av påföljdsavgift när de förutsättningar som föreskrivs i lagen föreligger. Konkurrens- och konsumentverket ska också ingripa i företagsköp som förhindrar konkurrens på den finländska marknaden eller på en väsentlig del av den. Konkurrens- och konsumentverket kan fastställa villkor för ett företagsköp eller göra en framställning till marknadsdomstolen om att förbjuda ett företagsköp. Behandlingen av Konkurrens- och konsumentverkets beslut och framställningar vid marknadsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen är förknippad med en risk för att bli skyldig att ersätta motpartens rättegångskostnader, om Konkurrens- och konsumentverket förlorar målet.

Energimyndighetens uppgift är att övervaka efterlevnaden av el- och naturgasmarknadslagarna och EU:s lagstiftning om den inre marknaden för el och naturgas. Det förutsätts att Energimyndigheten med stöd av lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden vidtar åtgärder för att bestraffa verksamhet som står i strid med el- och naturgasmarknadslagarna och EU:s lagstiftning om den inre marknaden för el och naturgas genom att göra en framställning till marknadsdomstolen om bestämmande av en påföljdsavgift när de förutsättningar som föreskrivs i lagen föreligger. Behandlingen av Energimyndighetens beslut och framställningar vid marknadsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen är förknippad med en risk för att bli skyldig att ersätta motpartens rättegångskostnader, om Energimyndigheten förlorar målet.

Patent- och registerstyrelsen ska övervaka att en stiftelses verksamhet bedrivs med iakttagande av stiftelselagen och bestämmelserna i stiftelsens stadgar. Om stiftelsens beslut, åtgärder eller förfaranden står i strid med stiftelselagen eller stiftelsens stadgar, förutsätts Patent- och registerstyrelsen vidta åtgärder. Patent- och registerstyrelsen kan ålägga stiftelsen att vidta åtgärder för att åstadkomma en rättelse eller förbjuda att ett felaktigt beslut verkställs. Domstolen kan på Patent- och registerstyrelsens ansökan entlediga förvaltningsrådet, styrelsen eller en ledamot i dessa organ från deras uppdrag. Domstolen kan på Patent- och registerstyrelsens ansökan bestämma att upplösa stiftelsen genast, om stiftelsens verksamhet fortgående eller väsentligt stått i strid med lag och stiftelsens stadgar. Patent- och registerstyrelsen kan också göra en anmälan till förundersökningsmyndigheten för utredande av om en ledamot av förvaltningsrådet eller av styrelsen eller verkställande direktören i sitt uppdrag har gjort sig skyldig till en straffbar handling. Ett domstolsförfarande som Patent- och registerstyrelsen inlett i ett tillsynsärende är förknippad med en risk för att bli skyldig att ersätta motpartens rättegångskostnader, om Patent- och registerstyrelsen förlorar målet.


2019 budget 50 000
2018 budget 50 000
2017 bokslut