Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2019

40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 275 500 000 euro.

Fullmakt

År 2019 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av högst 344 365 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2018 är oanvänd, får 2019 beslut om beviljande av den oanvända delen fattas till ett belopp av högst 20 000 000 euro.

Anslaget och fullmakten får användas

1) i enlighet med statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse, till företag och andra sammanslutningar för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som fokuserar på teknik och affärsverksamhet och annan forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och som syftar till att utveckla och nyttiggöra produkter, produktionsmetoder och tjänster

2) för medfinansieringsandelar och EU-medfinansieringsandelar i europeiska samarbetsprojekt

3) för innovativa utvecklingsprojekt som avser den offentliga verksamhet som bedrivs av organisationer som omfattas av statens budgetekonomi, kommunala organisationer och andra offentliga organisationer

4) för utvecklingsprojekt som avser arbetslivet i företag, kommuner och samkommuner, allmännyttiga samfund samt organisationer som omfattas av statens budgetekonomi

5) för sådana forsknings- och utvecklingsprojekt som främjar uppkomsten, utvecklingen och ett omfattande nyttiggörande av tekniskt kunnande, affärskompetens och annan med tanke på näringslivets och samhällets utveckling betydelsefull kompetens och som genomförs vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande organisationer för forskning och kunskapsspridning som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning

6) för nationella och internationella program och projekt vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande forskningsorganisationer som bedriver offentlig forskning, samt för beredning av projekt och utveckling av kompetensen och de strategiska verksamhetsförutsättningarna

7) för sådana medlems- och programavgifter till internationella organisationer som betalas av organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande forskningsorganisationer som bedriver offentlig forskning, och för anläggningsleveranser samt resekostnader för resor som görs för Business Finlands räkning av personer som inte är anställda hos Business Finland

8) för förberedelse och genomförande av offentlig upphandling i fråga om innovationer som höjer den offentliga verksamhetens kvalitet och kostnadseffektivitet vid de upphandlande enheter som avses i 5 § i lagen om offentlig upphandling (1397/2016)

9) för medlems- och deltagaravgifter till internationella organisationer för innovationssamarbete och innovationsprogram

10) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 samt statsrådets förordning (1547/2016) till företag och andra sammanslutningar för kostnaderna för manuskriptskrivande för och utveckling, produktion och distribution av audiovisuella produktioner i Finland samt främjande av försäljningen av dem. Understöd kan även beviljas utländska aktörer.

Understöd kan också betalas i form av servicesedlar.

Med anslag under momentet får betalas förskottsbetalningar till små och medelstora företag, om man genom förskottsbetalningarna kan minska behovet av annan offentlig finansiering för bryggfinansiering.

Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med anslag under moment 32.01.29.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansieringen riktas särskilt till riskfyllda projekt som påskyndar förnyelsen av näringslivets strukturer. Med finansieringen sporras företag och andra sammanslutningar samt organisationer som omfattas av statens budgetekonomi till forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt till gemensamma program som har som mål att påskynda utvecklingen, höja förädlingsvärdet och produktiviteten samt främja utvecklingen av arbetslivet. Vid beviljandet av finansiering beaktas effekterna av finansieringen på projektets genomförande samt projektets genomslagskraft, den eftersträvade affärsverksamheten och nyhetsvärdet av den innovation eller det kunnande som ska utvecklas, nyttiggörandet av resultaten, de resurser som används, de ekonomiska förutsättningarna och nätbildningen samt projektens indirekta verkningar för näringslivet och samhället.

Genom incitamentet för audiovisuella produktioner främjas tillväxten av de audiovisuella produktionerna, företagsverksamheten i branschen, sysselsättningen, internationaliseringen, inklusive främjandet av utländska investeringar, samt att ekosystemen inom denna bransch blir mångsidigare i Finland.

Stöd beviljas särskilt

  • — för riskfyllda forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt och program som syftar till att skapa och nyttiggöra ny teknik och kompetens samt till att utveckla energiekonomin och miljö- och välfärdsteknologin inom industrin och i samband med tjänster
  • — för utveckling av affärsverksamheten vid unga innovativa företag
  • — till små och medelstora företag för anskaffning av ny teknik, kompetens och industriella rättigheter samt innovationstjänster
  • — för utveckling av innovativa produktionssätt och testning av dem i pilot- eller demonstrationsskala samt för försöksproduktion
  • — för planering och genomförande av sådana innovativa anskaffningar vid kommunala organisationer, organisationer som omfattas av statens budgetekonomi, företag och andra sammanslutningar som strävar efter att betydligt förbättra kvaliteten på och kostnadseffektiviteten i beställarens verksamhet eller tjänster och som förutsätter att anbudsgivarna utvecklar nya produkter, produktionsmetoder, tjänster eller andra innovativa lösningar
  • — för projekt för utveckling av arbetslivet
  • — för audiovisuella produktioner i Finland.

EU-inkomsterna från europeiska samarbetsprojekt har antecknats under moment 12.32.99.

Forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansieringens effektmål för Business Finland har angetts i samband med moment 32.20.06.

Den beräknade fördelningen av användningen av fullmakten och anslaget (1 000 euro)

  Anslag Fullmakt
     
Bidrag till forskning, utveckling och innovationsverksamhet 176 650 204 465
— till nystartade företag   57 500
— till små och medelstora företag   60 765
— till stora företag   86 200
Finansiering av offentlig forsknings- och utvecklingsverksamhet 74 100 114 200
Den audiovisuella branschens produktionsincitament 8 550 9 500
Programavgifter till Europeiska rymdorganisationen (ESA) 16 200 16 200
Sammanlagt 275 500 344 365

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

  2019 2020 2021 2022 2023– Sammanlagt
fr.o.m.
2019
             
Förbindelser som ingåtts före 2019 187 800 106 000 33 000 9 500 3 000 339 300
Förbindelser 2019 87 700 118 900 97 000 31 950 8 815 344 365
Utgifter sammanlagt 275 500 224 900 130 000 41 450 11 815 683 665

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av en fullmaktsökning av engångsnatur -1 500
Ibruktagande av incitamentssystemet för audiovisuella produktioner (överföring från moment 29.80.31) 750
Industridrivna innovationsekosystem 17 300
Innovativ upphandling (regeringsprog.) 2 770
Nedläggning av SHOK-programmet (regeringsprog. 2015) -5 000
Nätverket Enterprise Europe Network (överföring från moment 32.20.06) 500
Precisering av förslagsanslaget 30 780
Samarbete mellan forskning och företag, utveckling av ekosystem och innovativ upphandling, innovationssedel, TF Explorer (regeringsprog.) 14 000
Ändring av nivån på bemyndiganden (regeringsprog. 2015) -35 000
Sammanlagt 24 600

2019 budget 275 500 000
2018 I tilläggsb. 30 500 000
2018 budget 250 900 000
2017 bokslut 335 441 666