Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

Statsbudgeten 2019PDF-versio

  euro
INKOMSTPOSTER
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 45 816 065 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 15 171 000 000
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster 9 939 000 000
02. Samfundsskatt 4 428 000 000
03. Källskatt på ränteinkomster 84 000 000
04. Skatt på arv och gåva 720 000 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 19 785 900 000
01. Mervärdesskatt 18 796 000 000
02. Skatt på vissa försäkringspremier 795 900 000
03. Apoteksskatt 194 000 000
08. Punktskatter 7 515 000 000
01. Punktskatt på tobak 1 126 000 000
04. Punktskatt på alkoholdrycker 1 520 000 000
05. Punktskatt på läskedrycker 175 000 000
07. Energiskatter 4 678 000 000
08. Punktskatt på vissa dryckesförpackningar 16 000 000
10. Övriga skatter 3 228 000 000
03. Bilskatt 959 000 000
05. Överlåtelseskatt 840 000 000
06. Lotteriskatt 236 000 000
07. Fordonsskatt 1 182 000 000
08. Avfallsskatt 11 000 000
19. Övriga inkomster av skattenatur 116 165 000
03. Banskatt 0
04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet 21 726 000
05. Vissa avgifter för trafiken 25 985 000
06. Farledsavgifter 48 400 000
08. Oljeavfallsavgifter 4 000 000
09. Övriga skatteinkomster 6 000 000
10. El- och naturgasnätsavgifter och vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid Bottenviken 3 830 000
11. Förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet 3 953 000
12. Skatt för strålningsverksamhet 2 271 000
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 5 826 362 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 38 524 000
20. Hyresinkomster från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter 952 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde 37 572 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 147 550 000
10. Domstolarnas inkomster 45 800 000
15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster 26 000 000
20. Utsökningsavgifter 73 000 000
99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde 2 750 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 29 713 000
98. Inkomster från EU 27 763 000
99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde 1 950 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 626 000
01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster 8 000
20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter 18 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde 2 600 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 2 382 447 000
11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna 125 802 000
12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna 24 209 000
13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna 13 834 000
20. Vissa inkomster för Statens center för informations- och kommunikationsteknik 10 215 000
25. Inkomster av metallmynt 50 000
50. Överföring från statens pensionsfond 1 903 821 000
51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar 234 386 000
52. Avgifter som motsvarar försäkringspremier 16 930 000
60. Premie för främjande av arbetarskydd 800 000
92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel 36 700 000
93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter 1 700 000
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde 14 000 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 586 214 000
70. Inkomster från studiestödsverksamheten 18 400 000
88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten 563 814 000
99. Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 4 000 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 1 044 203 000
01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket 536 733 000
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling 420 000 000
03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen 10 000 000
04. Andra inkomster från EU 558 000
20. Jord- och skogsbruksministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten 42 000 000
40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter 3 100 000
41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv 500 000
42. Avgifter för jakt på hjortdjur 5 375 000
44. Fiskevårdsavgifter 9 386 000
45. Jaktvårdsavgifter 11 751 000
99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 4 800 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 3 350 000
10. Trafikledsverkets inkomster 2 500 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 850 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 470 960 000
20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster 2 850 000
30. Överföringar från fonder utanför statsbudgeten 21 600 000
31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti 31 810 000
50. Inkomster från EU:s strukturfonder och övriga fonder inom sammanhållningspolitiken 200 000 000
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 214 700 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 598 675 000
02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 1 600 000
03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd 300 000
90. Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av penningspelsverksamhet 494 650 000
98. Återbäringar av statsunderstöd 101 200 000
99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 925 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 7 900 000
10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador 1 650 000
20. Överföring från statens bostadsfond 5 250 000
99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde 1 000 000
39. Övriga inkomster av blandad natur 514 200 000
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder 173 200 000
02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen 84 000 000
04. Återtagande av överförda anslag 250 000 000
10. Övriga inkomster av blandad natur 7 000 000
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 2 212 543 000
01. Ränteinkomster 43 843 000
04. Räntor på statens lån till affärsverken 5 400 000
05. Räntor på övriga lån 17 657 000
07. Räntor på depositioner 1 400 000
09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter 19 386 000
03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier 1 883 000 000
01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier 1 883 000 000
04. Andel i statens penninginstituts vinst 100 000 000
01. Andel i Finlands Banks vinst 100 000 000
05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 185 700 000
01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 185 700 000
15. LÅN 1 491 647 000
01. Lån som återbetalas till staten 65 114 000
02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk 19 500 000
04. Amorteringar på övriga lån 45 614 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 1 426 533 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering 1 426 533 000
Inkomstposternas totalbelopp 55 346 617 000
  euro
ANSLAG
21. RIKSDAGEN 124 339 000
01. Riksdagsledamöterna 21 810 000
01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) 21 810 000
10. Riksdagens kansli 71 991 000
01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) 56 358 000
02. Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag) 1 503 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 6 500 000
51. Assistentbidrag till riksdagsgrupperna (förslagsanslag) 3 630 000
70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år) 4 000 000
74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år) 0
20. Riksdagens justitieombudsman 6 205 000
01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) 6 205 000
30. Utrikespolitiska institutet 3 759 000
01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 539 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 220 000
40. Statens revisionsverk 16 319 000
01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) 15 669 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 650 000
90. Riksdagens övriga utgifter 4 255 000
50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (förslagsanslag) 4 255 000
22. REPUBLIKENS PRESIDENT 20 076 000
01. Republikens president 2 875 000
01. Arvodet till republikens president (fast anslag) 126 000
02. Omkostnader för Republikens president (reservationsanslag 2 år) 199 000
20. Utgifter för besök och mötesresor (reservationsanslag 2 år) 2 550 000
02. Republikens presidents kansli 17 201 000
01. Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år) 8 201 000
02. Utgifter för pensionerade presidenter (reservationsanslag 2 år) 500 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 2 500 000
75. Ombyggnad (reservationsanslag 3 år) 6 000 000
23. STATSRÅDETS KANSLI 265 623 000
01. Förvaltning 225 018 000
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år) 125 584 000
02. Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag) 6 510 000
03. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år) 750 000
04. Resor som företas av statsministern, ministrarna i statsrådets kansli och deras medarbetare (reservationsanslag 2 år) 617 000
22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 11 400 000
24. Finlands EU-ordförandeskap (reservationsanslag 2 år) 60 000 000
25. Sunda lokaler 2028 (reservationsanslag 3 år) 700 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 19 457 000
10. Ägarstyrningen 5 700 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 5 700 000
20. Understödjande av politisk verksamhet 29 635 000
50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag) 29 635 000
30. Justitiekanslersämbetet 3 490 000
01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 490 000
90. Övriga utgifter 1 780 000
21. Ordnar (förslagsanslag) 640 000
26. Finland 100 (reservationsanslag 3 år) 0
61. Deltagaravgifter och finansiella bidrag till Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot (reservationsanslag 2 år) 1 140 000
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 121 705 000
01. Utrikesförvaltningen 249 272 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 224 836 000
20. Utgifter för kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter (reservationsanslag 3 år) 952 000
21. Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 1 155 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 16 059 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år) 6 270 000
10. Krishantering 66 528 000
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år) 51 168 000
21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag) 15 360 000
30. Internationellt utvecklingssamarbete 723 759 000
50. Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab 0
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) 583 759 000
88. Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år) 10 000 000
89. Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år) 130 000 000
90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde 82 146 000
50. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (fast anslag) 1 541 000
51. Understöd till nödställda (förslagsanslag) 45 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) 76 060 000
67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (fast anslag) 100 000
68. Samarbete i Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (reservationsanslag 3 år) 3 400 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) 1 000 000
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 975 923 000
01. Ministeriet och förvaltningen 145 277 000
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 20 933 000
03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år) 9 453 000
05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 8 441 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 31 093 000
21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 245 000
22. Harmonisering av kontors- och kommunikationssystem (reservationsanslag 3 år) 2 505 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 44 745 000
50. Understöd (fast anslag) 8 862 000
51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag) 19 000 000
10. Domstolar och rättshjälp 419 249 000
01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 8 777 000
02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 12 018 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) 251 008 000
04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 72 191 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag) 75 255 000
20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning 101 690 000
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 101 690 000
30. Åklagarna 45 761 000
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 45 761 000
40. Verkställighet av straff 221 199 000
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 216 499 000
74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år) 4 700 000
50. Valutgifter 42 747 000
20. Valutgifter (förslagsanslag) 42 747 000
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 452 497 000
01. Förvaltning 150 949 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 14 545 000
04. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år) 1 480 000
20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år) 8 017 000
24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år) 20 165 000
25. Bekämpning av oljeskador och kemikalieolyckor (reservationsanslag 3 år) 5 500 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 100 000 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år) 225 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag) 1 017 000
10. Polisväsendet 797 965 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 746 518 000
02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 42 279 000
20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (reservationsanslag 2 år) 9 168 000
21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år) 0
20. Gränsbevakningsväsendet 241 944 000
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 232 934 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år) 9 010 000
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna 68 477 000
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 15 421 000
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 51 090 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 1 966 000
40. Migrationen 193 162 000
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år) 28 611 000
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (reservationsanslag 2 år) 127 601 000
22. Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år) 4 830 000
63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag) 32 120 000
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 137 872 000
01. Försvarspolitik och förvaltning 362 950 000
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 15 612 000
21. Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 2 875 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 344 463 000
10. Militärt försvar 2 716 374 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 941 795 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år) 772 527 000
19. Modifiering av Hawk Mk 51-plan (reservationsanslag 3 år) 0
50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag) 2 052 000
30. Militär krishantering 58 548 000
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år) 58 538 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) 10 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 17 496 663 000
01. Förvaltning 163 287 000
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 31 046 000
20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år) 445 000
21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 646 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 120 780 000
69. Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (fast anslag) 10 370 000
10. Beskattningen och Tullen 616 908 000
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 402 270 000
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 167 058 000
03. Omkostnader för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 3 år) 11 980 000
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag) 14 600 000
95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag) 15 000 000
97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag) 6 000 000
20. Tjänster för statssamfundet 36 672 000
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 24 622 000
02. Kursdifferenser på centraliserade valutakonton (förslagsanslag) 50 000
06. Gemensamma e-tjänster för service och förvaltning (reservationsanslag 2 år) 0
07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
09. Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år) 3 000 000
10. Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år) 7 000 000
88. Senatfastigheter 0
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen 86 355 000
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 48 843 000
02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 488 000
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 29 024 000
04. Elektronisk identifiering (förslagsanslag) 5 000 000
40. Statens regional- och lokalförvaltning 81 281 000
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 53 012 000
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 26 417 000
03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år) 1 852 000
50. Pensioner och ersättningar 5 068 688 000
15. Pensioner (förslagsanslag) 4 768 273 000
16. Extra pensioner (förslagsanslag) 2 070 000
17. Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag) 2 373 000
50. Skadestånd (förslagsanslag) 42 200 000
63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag) 234 386 000
95. Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och förskott som de betalat till staten (förslagsanslag) 19 386 000
60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen 16 815 000
02. Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag) 15 000
10. Främjande av säkerheten i arbetet (reservationsanslag 2 år) 800 000
12. Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år) 16 000 000
70. Utvecklande av statsförvaltningen 240 315 000
01. Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år) 4 700 000
02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år) 5 500 000
05. Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen (reservationsanslag 3 år) 211 015 000
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år) 11 000 000
21. Inrättande av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag 3 år) 0
22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år) 0
40. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år) 8 100 000
80. Överföringar till landskapet Åland 272 640 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag) 242 640 000
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag) 17 000 000
33. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag) 13 000 000
90. Stöd till kommunerna 8 524 867 000
20. Utveckling av den offentliga sektorns gemensamma informationsförvaltning och informationshantering (reservationsanslag 3 år) 0
22. Utveckling av och stöd till förvaltnings- och servicestrukturerna (reservationsanslag 3 år) 200 000
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag) 8 490 577 000
31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag) 4 090 000
32. Statsunderstöd till kommunernas incitamentsystem (reservationsanslag 3 år) 30 000 000
91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet 285 000 000
41. Energiskattestöd (förslagsanslag) 285 000 000
92. EU och internationella organisationer 2 097 235 000
03. Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år) 3 953 000
20. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år) 1 700 000
40. Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag) 12 312 000
60. Överföring till fonden för finansiell stabilitet (reservationsanslag 3 år) 0
67. Infriande av förbindelser som ingåtts med internationella finansiella institut (förslagsanslag) 170 000
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag) 2 069 000 000
87. Finlands andel av grundkapitalet för Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (förslagsanslag) 10 100 000
99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen 6 600 000
95. Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag) 300 000
96. Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
97. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag) 300 000
98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag) 4 000 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 6 404 480 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet 240 794 000
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 17 770 000
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 58 716 000
03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år) 6 314 000
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 3 108 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 31 000 000
50. Vissa understöd (fast anslag) 1 337 000
51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag) 3 313 000
52. Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter (förslagsanslag) 114 000 000
53. Vissa understöd som föranleds av invandrare (reservationsanslag 2 år) 3 010 000
66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag) 2 226 000
10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet 924 040 000
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år) 43 205 000
20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år) 14 707 000
30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag) 703 585 000
31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag) 155 230 000
51. Statsunderstöd för organisationer (fast anslag) 7 313 000
20. Yrkesutbildning 838 060 000
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år) 8 072 000
21. Gemensamma utgifter för yrkesutbildningen (reservationsanslag 3 år) 26 737 000
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag) 803 251 000
33. Kompetensprogrammet för unga vuxna (fast anslag) 0
40. Högskoleundervisning och forskning 3 137 249 000
01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år) 11 542 000
02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 19 432 000
03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år) 1 108 000
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 665 000
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år) 58 715 000
22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt (reservationsanslag 3 år) 8 500 000
50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år) 1 750 513 000
51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag) 276 140 000
53. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av vetenskap (förslagsanslag) 107 567 000
54. Strategisk forskningsfinansiering (förslagsanslag) 55 631 000
55. Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år) 826 464 000
66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag) 19 972 000
86. Statlig finansiering för yrkeshögskolornas kapital (reservationsanslag 2 år) 0
89. Statlig finansiering för universitetens kapitalplaceringar (fast anslag) 0
70. Studiestöd 586 167 000
01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år) 635 000
52. Statsborgen för studielån (förslagsanslag) 59 200 000
55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag) 441 206 000
57. Måltidsstödet till högskolestuderande (förslagsanslag) 31 626 000
59. Stöd för skolresor (förslagsanslag) 53 500 000
80. Konst och kultur 443 736 000
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år) 4 115 000
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år) 2 109 000
04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år) 19 999 000
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år) 5 199 000
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år) 6 670 000
16. Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag) 19 225 000
20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år) 15 804 000
30. Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek (fast anslag) 3 700 000
31. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och muséer (förslagsanslag) 46 482 000
35. Statsunderstöd för anläggningskostnader inom huvudprojektet för 100-årsjubileet av Finlands självständighet (reservationsanslag 3 år) 0
40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag) 252 000
41. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år) 24 648 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) 915 000
51. Stipendier till konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag) 14 853 000
52. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst (förslagsanslag) 246 260 000
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag) 26 867 000
55. Tillgång till och förvaring av det digitala kulturarvet (reservationsanslag 3 år) 1 950 000
72. Utökning av Nationalgalleriets samling (reservationsanslag 3 år) 739 000
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år) 3 899 000
95. Utgifter för skyddandet av kulturmiljön (förslagsanslag) 50 000
96. Donation till Finsk-estniska kulturstiftelsens kapital (reservationsanslag 2 år) 0
90. Idrottsverksamhet 157 941 000
30. Understöd för programmet Studier i rörelse (reservationsanslag 3 år) 2 800 000
50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag) 154 667 000
52. Statsandel för idrottsutbildningscenter samt finansiering för kostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga projekt (fast anslag) 474 000
91. Ungdomsarbete 76 493 000
50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag) 55 320 000
51. Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år) 19 523 000
52. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år) 1 650 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 574 301 000
01. Förvaltning och forskning 129 146 000
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 21 984 000
05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 72 155 000
22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år) 1 343 000
23. Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år) 585 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 28 540 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) 4 539 000
10. Utveckling av landsbygden 424 949 000
40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år) 84 976 000
41. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag) 25 000 000
42. Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år) 40 500 000
43. Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år) 67 767 000
50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år) 3 466 000
51. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år) 1 843 000
54. Främjande av hästhushållning och hästsport med avkastningen av penningspelsverksamhet (reservationsanslag 2 år) 41 592 000
55. Statsbidrag för 4H-verksamhet (reservationsanslag 2 år) 3 305 000
63. Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år) 3 000 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag) 153 500 000
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi 1 781 596 000
01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 69 233 000
02. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 0
03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 0
20. Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag) 5 948 000
40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år) 318 700 000
41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag) 529 700 000
43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år) 290 710 000
44. Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år) 548 288 000
46. Av EU finansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) 10 635 000
47. Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) 2 495 000
60. Överföring till interventionsfonden (fast anslag) 170 000
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år) 0
62. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år) 5 717 000
40. Naturresursekonomi 187 689 000
20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år) 3 100 000
21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år) 13 971 000
22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år) 5 950 000
31. Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år) 4 636 000
40. Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag) 1 745 000
41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år) 5 375 000
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år) 8 850 000
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag) 56 230 000
45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år) 5 027 000
46. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år) 39 160 000
50. Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 2 år) 11 751 000
51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 3 år) 10 286 000
53. Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin (reservationsanslag 2 år) 1 132 000
62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år) 20 476 000
83. Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år) 0
64. Forststyrelsen 7 341 000
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år) 7 341 000
70. Lantmäteri och datalager 43 580 000
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 40 080 000
40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag) 3 500 000
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 858 016 000
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter 401 831 000
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 14 589 000
21. Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 1 660 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 384 582 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år) 1 000 000
10. Trafiknätet 1 593 853 000
01. Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 50 754 000
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år) 1 036 852 000
35. Statsunderstöd för byggandet av västmetron (reservationsanslag 3 år) 12 000 000
36. Statsunderstöd för spårvägsprojekt (reservationsanslag 3 år) 25 100 000
41. Statsbidrag för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år) 1 000 000
50. Statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år) 17 000 000
76. Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden (förslagsanslag) 34 997 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år) 298 150 000
79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år) 118 000 000
20. Myndighetstjänster för trafik och kommunikation 92 414 000
01. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 77 314 000
40. Skrotningspremie för fordon (reservationsanslag 2 år) 0
41. Främjande av säkerhetsverksamheten inom vägtrafiken (reservationsanslag 2 år) 9 100 000
42. Stöd för anskaffning av eldrivna personbilar samt stöd för gas- och etanolkonverteringar av personbilar (reservationsanslag 3 år) 6 000 000
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster 207 801 000
42. Statsunderstöd för utbildning (reservationsanslag 3 år) 841 000
43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag) 96 000 000
51. Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år) 4 200 000
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år) 88 774 000
64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år) 12 683 000
66. Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag 3 år) 5 303 000
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation 519 134 000
01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 0
45. Stöd till nyhets- och aktualitetsverksamhet vid tv-kanaler som betjänar allmänintresset (reservationsanslag 3 år) 0
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år) 0
60. Överföring till statens televisions- och radiofond (reservationsanslag 3 år) 519 134 000
50. Väder-, havs- och klimattjänster 42 983 000
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 42 983 000
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 532 274 000
01. Förvaltning 258 433 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 33 700 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 170 158 000
20. Civiltjänst (förslagsanslag) 4 939 000
21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år) 786 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 36 072 000
40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år) 4 251 000
60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag) 20 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år) 8 507 000
20. Närings- och innovationspolitik 768 830 000
01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 32 248 000
06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år) 97 474 000
28. Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år) 400 000
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) 275 500 000
41. Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag) 10 400 000
42. Utvecklande av tillväxtekosystem och innovativ offentlig upphandling (reservationsanslag 3 år) 5 000 000
43. Stöd för kommersialisering av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar samt innovationer (reservationsanslag 3 år) 0
44. Investerings- och utvecklingsstöd för den cirkulära ekonomin (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
47. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för bolagets förluster (förslagsanslag) 30 777 000
48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag) 57 800 000
49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsanslag 2 år) 94 303 000
50. Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag 2 år) 0
51. Ett innovationspris för kvinnor (reservationsanslag 2 år) 118 000
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag) 0
82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag) 10 000
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) 140 000 000
87. Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag) 12 000 000
89. Kapitalinvestering i Business Finland Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år) 10 800 000
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik 415 854 000
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 171 793 000
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år) 244 061 000
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet 79 499 000
01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 15 548 000
03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år) 7 943 000
05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 19 564 000
31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år) 0
50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag) 822 000
51. Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag) 2 572 000
52. Lönegaranti (förslagsanslag) 32 000 000
53. Hemtransport av och ersättning till resenärer (reservationsanslag 3 år) 1 000 000
95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag) 50 000
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik 419 115 000
40. Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år) 3 000 000
42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag) 8 178 000
43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag) 0
44. Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år) 6 000 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag) 401 887 000
65. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag) 50 000
60. Energipolitik 366 839 000
01. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 6 839 000
20. Främjande av energieffektivitet och användning av förnybar energi (reservationsanslag 3 år) 3 420 000
40. Energistöd (förslagsanslag) 47 250 000
41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag) 14 930 000
43. Kyotomekanismerna (förslagsanslag) 0
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag) 261 400 000
45. Investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik (reservationsanslag 3 år) 0
46. Kompensationsstöd för utsläppshandelns indirekta kostnader (förslagsanslag) 30 000 000
47. Främjande av infrastrukturen för eltrafik och för användning av biogas i trafiken (reservationsanslag 3 år) 3 000 000
70. Integration 223 704 000
03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år) 1 631 000
30. Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag) 222 073 000
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 15 003 104 000
01. Förvaltning 89 480 000
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 31 769 000
04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år) 547 000
05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) 601 000
06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) 18 355 000
07. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 3 år) 8 334 000
25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år) 7 000 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 18 929 000
66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) 3 945 000
02. Tillsyn 64 446 000
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 11 587 000
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år) 11 255 000
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år) 3 282 000
07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år) 24 775 000
08. Omkostnader för en tillståndsmyndighet för administrering av användningen av social- och hälsovårdsuppgifter (reservationsanslag 2 år) 3 300 000
20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag) 10 247 000
03. Forskning och utveckling 84 152 000
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) 52 228 000
25. Ett nationellt genomcenter, ett nationellt cancercenter och ett nationellt center för läkemedelsutveckling (reservationsanslag 3 år) 5 200 000
31. Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år) 0
50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år) 23 222 000
63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år) 3 502 000
10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster 4 353 960 000
50. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag) 11 500 000
51. Barnbidrag (förslagsanslag) 1 369 900 000
52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag) 3 800 000
53. Militärunderstöd (förslagsanslag) 17 600 000
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag) 1 565 800 000
55. Underhållsstöd (förslagsanslag) 216 400 000
56. Tolkningstjänster för personer med funktionsnedsättning (förslagsanslag) 50 700 000
57. Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag) 751 900 000
60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år) 366 360 000
20. Utkomstskydd för arbetslösa 2 371 190 000
31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag) 26 840 000
50. Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag) 832 000 000
51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag) 0
52. Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag) 1 508 600 000
55. Statsandelar till Sysselsättningsfonden (förslagsanslag) 3 750 000
56. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag) 0
30. Sjukförsäkring 2 425 800 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag) 2 425 800 000
40. Pensioner 4 643 071 000
50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag) 63 271 000
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 715 400 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag) 275 000 000
53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag) 11 500 000
54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag) 14 500 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag) 3 563 400 000
50. Stöd till veteraner 218 681 000
30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag) 1 250 000
50. Fronttillägg (förslagsanslag) 9 500 000
51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag) 85 378 000
52. Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år) 38 000 000
53. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år) 3 100 000
54. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år) 45 000
55. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år) 3 500 000
56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) 58 400 000
57. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) 8 000
58. Tjänster som tillhandahålls frontveteraner i hemmet (förslagsanslag) 19 500 000
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 200 266 000
30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år) 500 000
31. Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården och vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år) 250 000
32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå (fast anslag) 21 000 000
33. Statlig ersättning till enheter inom social- och hälsovården för specialiseringsutbildning för social- och hälsovårdspersonal (förslagsanslag) 96 000 000
34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag) 15 200 000
35. Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse (reservationsanslag 2 år) 3 000 000
36. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag) 480 000
37. Statlig ersättning till kommunerna för kostnader på grund av brådskande socialvård för personer som uppehåller sig illegalt i landet (förslagsanslag) 5 346 000
38. Statsunderstöd för kostnader för pilotprojekt med valfrihet 0
40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år) 28 990 000
52. Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år) 19 550 000
63. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag) 2 950 000
64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år) 7 000 000
70. Hälsa och funktionsförmåga främjas 35 218 000
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år) 28 990 000
21. Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år) 650 000
22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år) 550 000
50. Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år) 2 200 000
51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år) 1 900 000
52. Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år) 928 000
80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare 154 990 000
40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 134 700 000
41. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år) 1 900 000
42. Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år) 250 000
50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år) 18 140 000
90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd 361 850 000
50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (reservationsanslag 3 år) 361 850 000
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 199 334 000
01. Miljöförvaltningens omkostnader 57 176 000
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 26 227 000
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) 22 784 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 6 435 000
65. Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år) 1 730 000
10. Miljö- och naturvård 118 502 000
20. Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år) 18 200 000
21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år) 2 640 000
22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år) 18 025 000
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år) 31 639 000
60. Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år) 3 000 000
61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år) 15 542 000
63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år) 26 630 000
65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år) 1 000 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 1 826 000
70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år) 0
20. Samhällen, byggande och boende 23 656 000
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år) 4 806 000
30. Förebyggande av ekonomiska problem bland hyresgäster (reservationsanslag 2 år) 1 000 000
52. Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år) 1 500 000
55. Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 15 500 000
60. Överföring till statens bostadsfond 0
64. Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år) 850 000
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN 1 180 410 000
01. Ränta på statsskulden 1 170 000 000
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag) 1 170 000 000
09. Övriga utgifter för statsskulden 10 410 000
20. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag) 10 410 000
Anslagens totalbelopp 55 346 617 000