Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

Huvudtitel 24

UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

Förklaring:Målet för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik är att stärka Finlands internationella ställning, trygga vår självständighet och territoriella integritet, förbättra finländarnas säkerhet och välfärd och upprätthålla ett fungerande samhälle. En ekonomi på hållbar grund, ett fungerande regelbaserat internationellt handelssystem och internationell konkurrenskraft stöder dessa mål. Finland driver en aktiv bilateral och multilateral utrikes- och säkerhetspolitik. I en värld av ömsesidigt beroende främjar Finland en hållbar utveckling samt internationell stabilitet, fred, demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och jämlikhet.

Förvaltningsområdets verksamhetsmiljö

Den kraftigt förändrade omvärlden ger Finland både nya möjligheter och allvarliga orosmoment. Stater och andra aktörer är allt närmare och mångsidigare knutna till varandra och beroende av varandra. Maktförhållandena mellan dem förändras ständigt. Respekten för reglerna för det internationella samarbetet vacklar. Det internationella säkerhetsläget har ur ett europeiskt perspektiv försämrats under de senaste åren. Karaktäristiskt för den förändrade omvärlden är att förändringarna sker snabbt och oförutsebart.

Befolkningsutvecklingen och migrationen, liksom den så kallade fjärde industriella revolutionen — den teknologiska utvecklingen medräknad, särskilt digitaliseringen, ekonomins globalisering och internationella värdekedjor — påverkar Finland både direkt och indirekt. Vår kunskap om den artificiella intelligensens, automationens och robotikens inverkan på vår säkerhet, ekonomi och på förvaltningsområdets verksamhet ökar och fördjupas. Samtidigt ökar de handelsbegränsande åtgärderna, inåtvändheten och protektionismen. Det är möjligt att tvister som gäller handeln drivs till sin spets. Klimatförändringen, naturresursernas tillräcklighet, livsmedelsförsörjningen och fattigdomen samt förändringarna i energiproduktionen inverkar på den globala omvärlden. Den polarisering som utvecklas mellan och inom samhällen ökar risken för konflikter.

Europeiska unionen (EU) är den viktigaste operativa ramen för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik och en viktig säkerhetsgemenskap. EU:s verksamhet präglas dels av Storbritanniens utträdesprocess, dels av EU:s strävanden för att effektivisera sin verksamhet. Migrationsrörelsen och hotet om terrorism och radikalisering ökar förväntningarna på EU:s funktionsförmåga. Karakteristiskt för den förändrade omvärlden är att hybridpåverkan har ökat. Säkerhetssituationen i Europa och Östersjöregionen har försämrats. De ryska aktionerna i Ukraina har förändrat den säkerhetspolitiska miljön. Det finns öppna frågor med avseende på hur Förenta staternas roll och politik utformar sig. Kina och Ryssland försöker öka sitt inflytande. Utvecklingen i Europas östra grannskap är på många sätt öppen och i det södra grannskapet är läget fortsatt instabilt. Afrikas politiska och ekonomiska betydelse för Europa och Finland håller på att växa. I och med förändringarna i omvärlden blir de nordiska kontakterna och särskilt samarbetet mellan Finland och Sverige tätare. Också det transatlantiska samarbetet blir viktigare.

Samhälleliga effektmål

Finland påverkar och kommunicerar målinriktat som en del av den nordiska, europeiska och internationella gemenskapen.

De samhälleliga effektmålen inom förvaltningsområdet är 2019

  • — Utrikesförvaltningen främjar Finlands och finländarnas säkerhet och välfärd genom att arbeta till förmån för Finland och dess närområden och för internationell säkerhet och stabilitet
  • — Utrikesförvaltningen främjar ett regelbaserat internationellt system
  • — Utrikesförvaltningen arbetar för öppna ekonomiska förbindelser som främjar Finlands tillväxt, och stöder finländska företags deltagande i internationell handel och värdekedjor
  • — Utrikesförvaltningen arbetar för att stärka de mänskliga rättigheterna, jämlikheten och demokratin
  • — Utrikesförvaltningen främjar genomförandet av Agenda 2030 och arbetar för att bekämpa klimatförändringen.

De operativa prioriteringarna, det vill säga Arktisregionen, säkerheten kring Östersjön, stärkt samarbete mellan Finland och Sverige, transatlantiskt samarbete och fredsmedling, tas konsekvent i beaktande i all verksamhet. Finland är ordförande för Arktiska rådet 2017—2019, ordförande för Europarådet 2018—2019 och EU-ordförande i slutet av 2019.

Jämställdheten mellan könen

I enlighet med riktlinjerna för utrikesministeriets förvaltningsområde är principen den att jämlikhet och likabehandling ska uppnås i all verksamhet vid ministeriet. Ministeriet har fastställt sina riktlinjer för aktiv jämställdhet. Andelen kvinnor i ledande positioner var 49 % år 2017. Målet är att öka andelen kvinnor i ledande positioner på ett sätt som reflekterar personalstrukturen.

I Finlands utrikes- och utvecklingspolitik är jämställdhet och starkare rättigheter och ställning för kvinnor och flickor en central prioritering. I utvecklingssamarbetet är målet att under 2019 stärka den sexuella och reproduktiva hälsan och de sexuella och reproduktiva rättigheterna och att utveckla tillgången till och kvaliteten på tjänster som de bästa metoderna i kampen mot fattigdom och i förbättrandet av kvinnors och barns ställning och hälsa. Vid verkställandet av den nationella handlingsplanen för FN:s säkerhetsråds resolution 1325 "Kvinnor, fred och säkerhet" ägnar man uppmärksamhet åt att stärka kvinnornas ställning och åt kvinnornas deltagande i konfliktförebyggande arbete, konfliktlösning och fredsuppbyggande.

Hållbar utveckling

Utrikesministeriet verkställer statsrådets redogörelse om hållbar utveckling framför allt när det gäller Finlands globala ansvar. Finlands utrikespolitik främjar i sin helhet hållbar utveckling, och konsekvensen förbättras i samarbete mellan alla förvaltningsområden. Genom utvecklingspolitiken stöds utvecklingsländernas förmåga att uppnå målen för hållbar utveckling även genom information om Finlands erfarenheter och praxis. Därmed stöder hela Finlands utvecklingssamarbetsbudget 576 miljoner euro (moment 24.30.66) målen för hållbar utveckling.

Inom utrikesministeriets förvaltningsområde främjas i budgetpropositionen för 2019 målet ”ett koldioxidneutralt och resurssmart Finland” på global nivå med sammanlagt uppskattningsvis ca 300 miljoner euro. Utvecklingssamarbetsprojekt där ett delmål eller det huvudsakliga målet är tryggad livsmedelsförsörjning, tillgång till vatten och energi samt hållbar användning av naturresurser stöds med utvecklingssamarbetsmedel till ett belopp av uppskattningsvis 159 miljoner euro. Utrikesministeriet främjar också genomförandet av klimatkonventionen och deltar i det internationella samarbetet för att begränsa klimatförändringen och främja anpassningen till den. Med övriga anslag som anvisats för huvudtiteln stöds dessutom projekt för svart kol med 2,0 miljoner euro. Med anslag under Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet stöds projekt som gäller klimatsäkerhet och tryggad livsmedelsförsörjning till ett belopp av 130 miljoner euro, och med anslag under Höjning av Finnfunds kapital stöds klimatprojekt till ett belopp av 6 miljoner euro. Utrikesministeriet arbetar också för att stärka forsknings- och innovationsverksamheten. År 2019 stöds innovationer inom hållbar utveckling med uppskattningsvis 4,5 miljoner euro. I beloppet ingår stöd till FN:s laboratorium för teknisk innovation och till de innovationsfonder som förvaltas av FN:s barnfond (Unicef) och FN:s befolkningsfond (UNFPA).

Fullmakter enligt moment under huvudtiteln (mn euro)

    2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
24.30.50 Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab    
  — utvecklingssamarbetsfullmakt 168,19 168,19
  — utvecklingssamarbetsfullmakt 100,00 100,00
24.30.66 Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)    
  — utvecklingssamarbetsfullmakt 411,48 416,35
24.30.89 Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)    
  — utvecklingssamarbetsfullmakt - 130,0

Förvaltningsområdets anslag 2017—2019

    År 2017
bokslut
1000 €
År 2018
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2019
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2018—2019
    1000 € %
 
01. Utrikesförvaltningen 244 551 245 154 249 272 4 118 2
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 220 760 219 488 224 836 5 348 2
20. Utgifter för kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter (reservationsanslag 3 år) 2 282 982 952 -30 -3
21. Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 1 155 1 155 1 155 0
29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 12 494 16 059 16 059 0
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år) 7 860 7 470 6 270 -1 200 -16
10. Krishantering 74 276 73 359 66 528 -6 831 -9
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år) 58 429 57 999 51 168 -6 831 -12
21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag) 15 847 15 360 15 360 0
30. Internationellt utvecklingssamarbete 668 195 690 246 723 759 33 513 5
50. Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab 0 0 0
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) 528 195 550 246 583 759 33 513 6
88. Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år) 10 000 10 000 10 000 0
89. Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år) 130 000 130 000 130 000 0
90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde 90 267 94 332 82 146 -12 186 -13
50. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (fast anslag) 1 338 1 341 1 541 200 15
51. Understöd till nödställda (förslagsanslag) 31 45 45 0
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) 86 992 90 046 76 060 -13 986 -16
67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (fast anslag) 100 100 100 0
68. Samarbete i Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (reservationsanslag 3 år) 1 800 1 800 3 400 1 600 89
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) 7 1 000 1 000 0
Sammanlagt 1 077 290 1 103 091 1 121 705 18 614 2
  Det totala antalet anställda1) 1 404 1 432 1 483    

1) Enligt uppskattning uppgår 2019 antalet anställda inom militär krishantering till högst ca 500 årsverken, antalet anställda som är sakkunniga inom civil krishantering till ca 120 personer och antalet anställda vid utrikesrepresentationerna som är avlönade i stationeringslandet till cirka 940 personer.

Huvudtitelns finskspråkiga rubrik har ändrats.