Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2019

48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 57 800 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av räntestöd enligt lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter (1137/1996) och lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011)

2) till betalning av behövliga åtgärder och kostnader för skydd mot ränte- och valutarisker som föranleds Statskontoret till följd av ränteutjämningsavtal

3) till betalning av förvaltningsarvode till det ränteutjämningsbolag som avses i lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter (1137/1996), Finlands Exportkredit Ab

4) till betalning av underskottsersättning till bolaget Finlands Exportkredit Ab i enlighet med lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011).

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Syftet med beviljandet av offentligt understödda export- och fartygskrediter är att trygga att de finländska bolag som bedriver export har ett internationellt konkurrenskraftigt system för finansiering av export och fartygsleveranser, att öka kapitalvaruexporten och fartygsleveranserna från Finland samt att främja sysselsättningen för exportörer, finländska varv och underleverantörer.

Med stöd av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011) får Finlands Exportkredit Ab ingå ränteutjämningsavtal och fatta ränteutjämningsbeslut till ett kapitalvärde av högst 22 miljarder euro samt bevilja krediter med fast eller rörlig ränta som beviljas på OECD-villkor till ett kapitalvärde på högst 22 miljarder euro.

Nyckeltal som beskriver verksamheten

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Ränteutjämningsavtal och ränteutjämningsbeslut som gäller nya exportkrediter (mn euro) 5 9001) 3 000 3 900
Antal beviljade ränteutjämningsavtal och ränteutjämningsbeslut i slutet av året (mn euro) 10 700 14 400 17 700

1) Omfattar lyfta krediter till fast ränta (949 mn euro) och reserveringar för vilka fattats ett ränteutjämningsbeslut (4 951 mn euro).

Utgifter som föranleds staten på grund av ränteutjämningsavtalen (1 000 euro)

  2019 2020 2021 2022 Sammanlagt
fr.o.m.
2019
           
Räntestöd för exportkrediter 36 700 61 900 69 800 91 000 259 400
Utgifter för skyddsåtgärder 21 100 24 600 17 100 8 600 71 400
Utgifter sammanlagt 57 800 86 500 86 900 99 600 330 800

Ränteutjämningsavtalen och skyddet mot ränte- och valutarisker ger utöver utgifterna upphov till sådana räntegottgörelser och inkomster av skyddsåtgärder till staten som intäktsförs under moment 12.32.99. År 2017 uppgick de till staten influtna räntegottgörelserna till sammanlagt 33,3 miljoner euro, och ränteutjämningsverksamheten uppvisade ett överskott på 5,1 miljoner euro. De räntegottgörelser och inkomster av skyddsåtgärder som inflyter till staten från ränteutjämningsverksamheten bedöms uppgå till sammanlagt 34,5 miljoner euro 2018 och 43,7 miljoner euro 2019.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Precisering av förslagsanslaget 10 309
Ökning av lånestocken, valutakursändringar och nya skyddsåtgärder 5 191
Sammanlagt 15 500

2019 budget 57 800 000
2018 budget 42 300 000
2017 bokslut 38 381 550