Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2019

49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 94 303 000 euro.

Anslaget får som finansiering enligt lagen om Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (761/2014) användas som ett allmänt understöd till bolaget

1) för annan strategisk verksamhet vid Teknologiska forskningscentralen VTT Ab än sådan som bedrivs på företagsekonomiska grunder. Detta innefattar bl.a. utgifter för bolagets själv- och samfinansierade forsknings- och utvecklingsarbete, kompetensutveckling, innovationsverksamhet, teknologilicensiering och grundande av nya företag samt självfinansieringsandelen inom samfinansierade forskningsprojekt, liksom införandet, förvaltningen och utvecklandet av det nationella mätnormalsystemet på allmän nivå, styrningen av verksamheten vid de nationella mätnormallaboratorierna, organiseringen av den nationella kalibreringstjänsten samt främjandet av mätteknik

2) för att kompensera bolaget för andelen mervärdesskatt i anskaffningar och lokalhyror samt för lokalhyrornas dolda mervärdesskattekostnader i fråga om annan företagsekonomisk verksamhet än sådan rörelsemässig verksamhet som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen (1501/1993)

3) för skötseln av den nationella samordningen av Europeiska atomenergigemenskapens fusionsforskning (Euratomprogrammet 2014—2018)

4) till betalning av medlemsavgiften i internationella byrån för mått och vikt.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut och det kan betalas ut i förskott.

Förklaring:Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s (VTT) uppgift är att i egenskap av oberoende och objektivt forskningsinstitut främja att forskningen och teknologin tillgodogörs på ett mångsidigt sätt och kommersialiseras inom näringslivet och samhället. Bolaget kan ha dotterbolag som sköter bolagets uppgifter. För att kunna sköta sina uppgifter bedriver bolaget tillämpad teknologisk forskning och teknologiutveckling samt gör upp prognoser i anslutning till dessa (strategisk forskning), producerar teknologi- och innovationsbaserade forsknings- och experttjänster (forskning på företagsekonomiska grunder), är verksamt som nationellt metrologiinstitut inom vetenskaplig metrologi, upprätthåller och utvecklar det nationella metrologisystemet och mätnormalsystemet och den nationella kalibreringstjänsten samt bedriver strategisk forskning och forskning på företagsekonomiska grunder inom metrologi.

I forskning av särskilt stor strategisk betydelse är det statliga stödet 100 %.

VTT koncentrerar sitt forsknings- och utvecklingsarbete på sådana omfattande helheter med stort genomslag som utgör en utmaning och som är

  • — Klimatet i framtiden: lösningar som gäller produktion, användning och lagring av ren och koldioxidsnål energi
  • — Tillräckliga resurser: lösningar som gäller användning inom ramen för hållbar utveckling av tillräckliga förnybara och icke förnybara naturresurser
  • — Ett gott liv: lösningar som gäller hälsa, välfärd och livsmiljö, inklusive lösningar som gäller infrastruktur
  • — Övergripande säkerhet och riskhantering: lösningar som gäller individens, företagens och samhällets säkerhet
  • — Förnyelse av industrin: lösningar som gäller förnyelse och digitalisering av industrin samt konkurrenskraften.

Effekt

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Samhälleliga effekter Stödjande av näringslivets tillväxt och förnyelse i enlighet med ANM:s agenda för hållbar tillväxt      
— VTT:s betydelse vid kommersialisering av innovationer i Finland (5 år glidande medelvärde, %) 28,4 28—30 28—30
— VTT:s medverkan och roll i tillväxtinitiativ som är viktiga för Finland (st.) 4 3—5 3—5
Effekter för kunderna Finländska företags och forskningssamfunds etablering i internationella kompetensnätverk      
— Projekt som genomfördes med VTT främjade förankring i internationella nätverk (enkät om kundupplevd effektivitet, utveckling %) 51 Ökar Ökar
Grad av kompetens Generering av forskningsbaserad affärsverksamhet      
— Kapital till VTT:s spin-offs (mn euro) 27 15 15
— IPR intäkter (mn euro) 3,0 2,8 2,8
— Avgiftsbelagd verksamhet (mn euro) 65,7 70,8 74,7

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Allmänt understöd till basfinansiering 77 768
Mervärdesskatteutgifter 16 300
Allmänt understöd för skötseln av den nationella samordningen av Europeiska atomenergigemenskapens fusionsforskning (Euratomprogrammet) 160
Allmänt understöd för medlemsavgifter 75
Sammanlagt 94 303

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur (ökning av VTT:s basfinansiering) -2 000
Stärkande av strategisk forskning 7 000
Sammanlagt 5 000

2019 budget 94 303 000
2018 budget 89 303 000
2017 bokslut 87 303 000