Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
         10. Trafiknätet
         20. Myndighetstjänster för trafik och kommunikation
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
         50. Väder-, havs- och klimattjänster
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

Huvudtitel 31

KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

Förklaring: Kommunikationsministeriets förvaltningsområde betjänar samhället genom att det på ett hållbart sätt ansvarar för fungerande och säkra trafik- och kommunikationsförbindelser och tjänster som gäller trafik och kommunikation för att stödja utvecklingen samt möjliggör en användningsmiljö för nya digitala tjänster.

Förvaltningsområdets verksamhet svarar mot utmaningarna i fråga om strukturomvandlingen och ekonomin, beaktar omvälvningen i fråga om affärsmodeller och konsumtionsvanor samt skapar tillväxt och nya möjligheter till affärsverksamhet.

Verksamhetsmiljö

Förvaltningsområdets verksamhetsmiljö formas i omfattande grad av den snabba tekniska utvecklingen, av nya former för utnyttjande av internet och av automatiken och robottekniken. Affärsverksamhet som baserar sig på innovations- och serviceplattformar blir allt vanligare. Den globala konkurrensen, förändrade användningsvanor och verksamhetens tillförlitlighet och säkerhet medför utmaningar för utvecklingen av tjänsterna, eftersom det krävs förnyelse och innovationer. Elektroniska kommunikationsnät och digitala tjänster är av största vikt för att samhället ska fungera.

Förvaltningsområdet måste bemöta de utmaningar som förändringarna på grund av digitaliseringen och trafiknätets försämrade skick har medfört inom ansvarsområdet. Eftersättningen av underhållet i trafiknätet är stor, och vägarnas och järnvägarnas skick har försämrats snabbt under de senaste åren. Den digitaliserade ärendehanteringen ersätter och kompletterar den fysiska rörligheten. Utnyttjandet av information, progressiva lösningar inom informations- och kommunikationsteknik samt mobil teknik förbättrar smidigheten, säkerheten och miljömedvetenheten i trafiken och möjliggör uppkomsten av nya affärsmodeller och tjänster. Kunderna deltar allt mera i planeringen och utvecklandet av tjänsterna.

För att kunna svara på de utmaningar som förändringarna i verksamhetsmiljön för med sig och kunna utnyttja de möjligheter som förändringarna skapar ska förvaltningsområdets strukturer reformeras i början av 2019. Trafiksäkerhetsverket Trafi, Kommunikationsverket och vissa funktioner vid Trafikverket slås samman till ett nytt ämbetsverk, Transport- och kommunikationsverket. Trafikverket fortsätter som Trafikledsverket, som koncentrerar sig på att planera, utveckla och underhålla transportnätet. Trafikverkets trafikstyrnings- och trafikledningsfunktion inom sjö-, järnvägs- och vägtrafiken, bolagiseras till ett av staten helägt bolag med specialuppgifter. Målen med reformen avser särskilt att förtydliga myndighetsuppgifterna, förbättra servicen, göra regleringen smidigare, utnyttja synergifördelar samt främja digitalisering och affärsmöjligheter.

Målen för förvaltningsområdets samhälleliga verkningar och de prioriteringar som förverkligar dem

Målen för förvaltningsområdets samhälleliga verkningar stöder digitaliseringen, bemöter kraven i fråga om strukturomvandlingen och ekonomisk hållbarhet samt beaktar omvälvningen i fråga om affärsmodeller och konsumtionsvanor inom både kommunikation och trafik.

Kommunikationsministeriet ställer för förvaltningsområdet upp följande mål och prioriteringar för de samhälleliga verkningarna:

  • — Innovativa kommunikations- och trafiktjänster upprätthåller välbefinnandet och skapar hållbar tillväxt och en nationell konkurrensfördel. Prioriteringar inom förvaltningsområdet som förverkligar effektmålen är bl.a. marknaden och tjänsterna i fråga om trafik och kommunikation, energireformen inom trafiksektorn samt livskraftiga medier.
  • — Genom utnyttjande av information uppkommer ny affärsverksamhet samt användarorienterade och tillförlitliga tjänster. Prioriteringar inom förvaltningsområdet som förverkligar effektmålen är också utnyttjandet av information och affärsmöjligheter samt förtroendet för de digitala tjänsterna.
  • — Trafik- och kommunikationsnäten skapar förutsättningar för utveckling och förnyelse i samhället. Prioriteringar inom förvaltningsområdet som förverkligar effektmålen är också trafik- och kommunikationsnäten samt finansieringen och den ekonomiska styrningen av trafiksystemet.

Förvaltningsområdet skapar en fungerande marknadsmiljö för efterfrågan och utbudet på olika trafik- och kommunikationstjänster samt digitala tjänster så att det uppstår nya affärsverksamhetsmöjligheter och export och så att urvalet av tjänster växer. Regleringen görs smidigare och man lättar på den administrativa bördan. Föråldrade normer och normer som utgör hinder för marknadsaktörernas verksamhet avvecklas. Nya verksamhetssätt främjas också genom försök och innovativa anskaffningar.

Trafik- och kommunikationstjänsterna ordnas i regel på marknadsvillkor. I situationer där tillräckliga trafik- och transporttjänster inte kan tillhandahållas på marknadsvillkor säkerställs en basnivå av tjänster. Nya slags gemensamma rese- och transporttjänster medför potential för färre resor och minskad energianvändning i fråga om trafiken. Målet är att nya drivkrafter ska minska oljeberoendet inom alla trafikformer och att trafiksektorn ska ha en betydande roll som föregångare inom ren teknik.

I fråga om media säkerställer man genom förvaltningsområdets åtgärder att den finländska mediebranschen bibehåller sin livskraft och konkurrenskraft i en allt mer internationell verksamhetsmiljö som formas av internets utveckling och digitaliseringen.

Genom sina åtgärder vill förvaltningsområdet skapa bättre förutsättningar än tidigare för affärsverksamhet som baserar sig på nyttjande och delning av data. Åtgärderna gäller identifiering och avlägsnande av hinder och flaskhalsar, främjande av eget användande av uppgifter samt bättre utnyttjande av trafikens datalager.

Till förvaltningsområdets mål hör att stärka användarnas förtroende för digitala tjänster och nya digitala affärsmodeller. Förvaltningsområdets åtgärder koncentreras på att säkerställa att lagstiftningen fungerar och skapa förutsättningar för en tillväxt på marknaden för kvalitativa och informationssäkra digitala produkter och tjänster. Dessutom är avsikten att upprätthålla och öka informationssäkerhetskompetensen och riskhanteringen.

Säkerheten i trafiken främjas genom att trafiksystemet utvecklas så att det blir förebyggande och baseras på riskanalys och ansvar. Verksamheten är långsiktig och tvärsektoriell. I trafiksäkerhetsarbetet utnyttjar man också möjligheterna inom digitalisering och automatisering.

När det gäller kommunikationsnäten satsar man på att utbudet av trådlösa och fasta kommunikationsförbindelser som behövs för nya digitala tjänster och tjänster som utnyttjar automatisering utökas samt att den kommersiella tillgången på snabba bredband förbättras. Man ser till att överföringshastigheterna ytterligare ökar och att kvaliteten förbättras utan att glömma kraven på energieffektivitet. Infrastrukturen ska ur såväl nationellt som internationellt perspektiv vara sådan att den tillhandahåller tidsenliga förutsättningar för ett konkurrensutsatt och rimligt prissatt kommersiellt utbud av tjänster samt säkerställer högklassiga kommunikationsförbindelser och kommunikationstjänster för kunderna.

Inom trafikledshållningen satsar man i synnerhet på trafikledernas skick och kvalitet. Målet är att få den ökande eftersättningen av underhållet att bli betydligt långsammare. Markanvändningen, boendet, trafiken och tjänsterna samordnas så att vårt lands konkurrenskraft stärks. Genom prissättningen av trafiken inverkar man vid sidan av finansieringsaspekten på styrningen av trafiken. Målet är att skapa långsiktiga förutsättningar för en hållbar finansiering av trafikens infrastruktur och underhåll.

Förvaltningsområdets övriga mål

Dessutom uppställer kommunikationsministeriet följande tvärsektoriella mål för hela förvaltningsområdet:

  • — Den kompetens och ledning som behövs inom trafik- och kommunikationssektorn har förbättrats
  • — Påverkningsmöjligheterna och intressentgruppssamarbetet har utvecklats i samarbete inom hela förvaltningsområdet
  • — Regleringen har gjort smidigare och den administrativa bördan har mildrats
  • — Innovativa försök och anskaffningar har främjats.
Statliga bolag

Under kommunikationsministeriets ägarstyrning verkar de statliga bolagen Finrail Oy, Air Navigation Services Finland Oy och Traffic Management Finland Oy som har som mål att stödja genomförandet av de mål för samhälleliga verkningar som uppställts för trafik- och kommunikationssektorn. Under ministeriets ägarstyrning verkar också Cinia Ab, som investerar i samhälleligt betydande datakommunikationsförbindelser med stor kapacitet.

Sammanfattande granskning av verksamhet som har betydande könskonsekvenser.

Inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde beaktas könskonsekvenserna i beredningen av lagstiftningen och resultatstyrningen. Målet är att producera prestationer och offentliga tjänster där man beaktar behoven hos olika befolkningsgrupper, såsom kvinnor, män, barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Målet för personalplaneringen inom förvaltningsområdet är en rätt dimensionerad och kunnig personal som arbetar i en god arbetsgemenskap där arbetsklimatet följs upp och utvecklas enligt godkända jämställdhets- och likabehandlingsplaner. Anslagen fördelas jämställdhetsneutralt.

Hållbar utveckling

Inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde främjas statsrådets redogörelse om en hållbar utveckling särskilt genom att vidta åtgärder för att minska utsläppen från vägtrafiken och genom att skapa förutsättningar för nya, digitala tjänster som grundar sig på utnyttjande av information genom utveckling av lagstiftningen. Tillgängligheten för digitala trafik- och kommunikationstjänster främjas i enlighet med det åtgärdsprogram som publicerades 2017. För främjande av målet ”ett koldioxidneutralt och resurssmart Finland” anvisas 87,5 miljoner euro år 2019 för köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster. För stöd för anskaffning av eldrivna personbilar samt stöd för gas- och etanolkonverteringar av personbilar anvisas 6 miljoner euro 2019. Målet med stödet är att främja en förnyelse av bilbeståndet så att allt fler personbilar fungerar med alternativa drivkrafter eller bränslen (el, bio- eller naturgas eller höginblandad etanol) och därigenom minska de skadliga utsläpp som orsakas av trafiken.

Fullmakter enligt moment under huvudtiteln (mn euro)

  2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
31.10.20Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)-109,0
 — jord- och vattenbyggnadsfullmakt  
31.10.77Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)  
 — jord- och vattenbyggnadsfullmakt223,5-
31.10.79Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)  
 — jord- och vattenbyggnadsfullmakt116,9-
31.30.64Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år)  
 — fullmakt att bevilja understöd-35,2

Förvaltningsområdets anslag 2017—2019

  År 2017
bokslut
1000 €
År 2018
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2019
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2018—2019
  1000 €%
 
01.Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter435 240497 221401 831-95 390-19
01.Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)15 17114 28114 5893082
21.Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)1 6601 6601 6600
29.Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)418 409479 280384 582-94 698-20
88.Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år)2 0001 000-1 000-50
10.Trafiknätet1 930 9422 037 8511 593 853-443 998-22
01.Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)74 31373 01450 754-22 260-30
20.Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)1 271 8001 406 8001 036 852-369 948-26
35.Statsunderstöd för byggandet av västmetron (reservationsanslag 3 år)83 00031 50012 000-19 500-62
36.Statsunderstöd för spårvägsprojekt (reservationsanslag 3 år)016 10025 1009 00056
41.Statsbidrag för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år)1 1502 4901 000-1 490-60
50.Statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år)13 00013 00017 0004 00031
76.Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden (förslagsanslag)18 17934 99734 9970
77.Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)308 100334 950298 150-36 800-11
(78.)Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år)54 4000
79.Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)107 000125 000118 000-7 000-6
20.Myndighetstjänster för trafik och kommunikation55 88470 05392 41422 36132
01.Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)46 78446 95377 31430 36165
(40.)Skrotningspremie för fordon (reservationsanslag 2 år)8 000-8 000-100
41.Främjande av säkerhetsverksamheten inom vägtrafiken (reservationsanslag 2 år)9 1009 1009 1000
42.Stöd för anskaffning av eldrivna personbilar samt stöd för gas- och etanolkonverteringar av personbilar (reservationsanslag 3 år)6 0006 0000
30.Stöd till trafiken och köp av tjänster197 070214 421207 801-6 620-3
42.Statsunderstöd för utbildning (reservationsanslag 3 år)8418418410
43.Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag)89 212101 42096 000-5 420-5
51.Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år)4 2004 2004 2000
63.Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)84 52489 97488 774-1 200-1
64.Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år)12 99012 68312 6830
66.Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag 3 år)5 3035 3035 3030
40.Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation527 640523 104519 134-3 970-1
(01.)Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)11 04913 156-13 156-100
(45.)Stöd till nyhets- och aktualitetsverksamhet vid tv-kanaler som betjänar allmänintresset (reservationsanslag 3 år)1 0002 000-2 000-100
50.Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)7 64300
60.Överföring till statens televisions- och radiofond (reservationsanslag 3 år)507 948507 948519 13411 1862
50.Väder-, havs- och klimattjänster45 18445 54542 983-2 562-6
01.Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)45 18445 54542 983-2 562-6
Sammanlagt3 191 9603 388 1952 858 016-530 179-16
 Det totala antalet anställda2 1792 1952 211