Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2019

47. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för bolagets förluster (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 30 777 000 euro.

Anslaget får användas

1) till räntestöd som beviljas för finansiering av Finnvera Abp:s och dess föregångare Kera Abp:s verksamhet i enlighet med statsrådets räntestödsförbindelse

2) för partiell ersättning av förluster som uppkommit till följd av Finnvera Abp:s kredit- och borgensverksamhet, i enlighet med den kredit- och borgensförlustförbindelse som statsrådet har ingått.

Förklaring:Statsrådet har med stöd av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet (445/1998) och den tidigare lagen om det publika aktiebolaget Kera Abp (65/1971) ingått en förbindelse om att staten betalar bolaget räntestöd som kan vara regionalt räntestöd eller specialräntestöd.

Statsrådet har dessutom med stöd av 8 § 1 mom. 3 punkten i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet (445/1998) ingått en förbindelse om att staten ersätter Finnvera Abp för de kredit- och borgensförluster som eventuellt uppkommer på grund av krediter och borgensförbindelser som beviljats i den verksamhet som avses i 3 och 4 § i den lagen. Staten ersätter Finnvera Abp 50 procent av det totala beloppet av kredit- och borgensförlusterna.

Finnvera Abp korrigerar de marknadsmisslyckanden som föreligger inom företagsfinansieringen och riktar sin finansiering till etablering av företagsverksamheten och till företagens tillväxt och internationalisering.

Beviljandet av räntestödd finansiering som baserar sig på statsrådets räntestödsförbindelse slutade vid Finnvera Abp vid ingången av 2014. Räntestöd betalas på basis av den befintliga ansvarsstocken som beviljats före 2014 och som baserar sig på räntestödsförbindelsen.

Ersättningarna för kreditförluster gör det möjligt för Finnvera Abp att bevilja lån och ställa borgen också när företagets säkerhet är otillräcklig. År 2019 bedöms Finnvera Abp fatta 9 000 finansieringsbeslut och bevilja sådana lån och ställa sådan borgen för företagsverksamhet som omfattas av kredit- och borgensförlustförbindelsen till ett belopp av ca 1,0 miljarder euro. Finnvera Abp har ca 28 000 kunder varav ca 90 % är företag med mindre än tio anställda. Finnvera Abp finansierade 2017 mer än 2 250 växande företag, och volymen förväntas ligga på samma nivå 2019. År 2019 beräknas Finnvera Abp bevilja finansiering för integrerade projekt på 2,2 miljarder euro, varav Finnvera Abp:s andel är ca 45 % och bankernas och den övriga finansieringens andel är ca 55 %.

Effekt

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Antal nyetablerade företag (st.) 3 127 3 500 3 500
Antal nya arbetstillfällen som Finnvera Abp främjat (st.) 9 076 8 500 8 500

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändring i förlustförbindelserna -10 998
Precisering av förslagsanslaget -7 740
Utvidgning av Finnveras finansiering av företag som är större än små och medelstora företag utanför stödområdena I och II -2 644
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -4 000
Sammanlagt -25 382

2019 budget 30 777 000
2018 I tilläggsb. -26 153 000
2018 budget 56 159 000
2017 bokslut 27 993 447