Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2019

01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 32 248 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av medlemsavgifter och finansieringsandelar i och samarbete inom internationella och inhemska organisationer inom forskningsverksamhet

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelar i samfinansierade projekt

3) till betalning av utgifter och finansieringsandelar som föranleds av gemensamma professurer.

Förklaring:Geologiska forskningscentralen (GTK) har till uppgift att producera och distribuera geologisk information som främjar en hållbar användning av naturtillgångarna i jordskorpan. Forskningscentralen har som mål att med hjälp av information, kunnande och innovationer stödja näringslivets och regionernas konkurrenskraft samt främja en kostnadseffektiv samhällsplanering. Forskningscentralen utvecklas till ett nationellt geodatacenter och en europeisk sakkunniginstans inom forskningen kring hållbart utnyttjande av mineraltillgångar.

GTK främjar investeringar och näringsverksamhet som en del av en ekonomi för hållbar utveckling. Nya innovationer och större användbarhet för geodatan ger ökad kostnadseffektivitet och stärker de mål som fastställs i näringspolitiken.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Geologiska forskningscentralen för 2019:

Effekt
  • — Mineralekonomin ger upphov till en hållbar tillväxt: genom utnyttjande och vidareförädling av mineraliska råvaror skapas lösningar på de förändrade materialbehoven
  • — Nya cleantech-lösningar som främjar hållbart utnyttjande av naturresurser utvecklas
  • — Geologi gör hållbart byggande av samhällen effektivare: utnyttjande av geologisk information vid planeringen av områdesanvändningen och utbyggnaden av områden samt i därmed anslutna miljöfrågor förbättras.

Verksamhetens resultat

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Resultatområdenas andel av kostnaderna (%)      
— mineraltillgångar och råvaruförsörjning 54,5 56 56
— energiförsörjning och miljö 21,8 22 22
— markanvändning och byggande 23,7 22 22
Samfinansierad verksamhet      
— kostnadsmotsvarighet (%) 68,9 50 50
— andel av de sammanlagda årsverkena inom kärnverksamheten (%) 31,0 20 20
— antal projekt (st.) 136 95 95
Avgiftsbelagd verksamhet      
— inkomster (mn euro) 7,2 7,8 7,8
— överskott (1 000 euro) 106 550 550
— överskott (% av intäkterna) 1,5 7 7
— sammanlagda årsverken 48,0 60 50
Utvecklingen av årsverken 425 400 400
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,65 3,70 3,75
Produktion och kvalitetsledning
  • — För att främja en sänkning av investeringströskeln och förutsättningarna för näringsverksamhet ökar GTK informationen om mineralråvaror, torv, geoenergi och grundvattenresurser
  • — Som tjänsteleverantör och forskningspartner ökar GTK sitt samarbete med företag och internationella aktörer så att i synnerhet omfattningen av verksamheten inom cleantech-branschen, mineralekonomin, digitaliseringen och samhällsbyggandet tilltar
  • — Strategisk forskning och nätverksbyggande stärker GTK:s ställning som en samarbetspartner som producerar kundlösningar
  • — Digitaliseringens möjligheter och de systemiska fördelarna tillämpas på centralens alla processer, innovativa verksamhetsmodeller för att öka kunskapskapitalet och kundlösningar
  • — Ökningen av geodatareservens omfattning och att den blir lättare att använda medför systemiska fördelar och nya sätt att använda information, vilket motsvarar kundernas förändrade informationsbehov
  • — Kvalitetsledningen säkerställer kundtillfredsställelsen. GTK:s företagskundrelationer och företagspartnerskap har ökat och kundtillfredsställelsen ligger på en god nivå.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget

2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 44 135 41 714 44 248
Bruttoinkomster 13 861 11 000 12 000
Nettoutgifter 30 274 30 714 32 248
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 126    
— överförts till följande år 4 409    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget

2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 7 145 7 800 7 800
— övriga intäkter 80 - -
Intäkter sammanlagt 7 225 7 800 7 800
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 5 133 5 550 5 550
— andel av samkostnader 1 986 1 700 1 700
Kostnader sammanlagt 7 119 7 250 7 250
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 106 550 550
Kostnadsmotsvarighet, % 101 108 108

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget

2019
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 3 807 1 550 2 200
— finansiering från EU 1 094 400 700
— annan finansiering utanför statsförvaltningen 1 499 1 250 1 300
Intäkter sammanlagt 6 400 3 200 4 200
       
Totala kostnader för projekten 9 287 6 400 8 400
       
Självfinansieringsandel(intäkter - kostnader) -2 887 -3 200 -4 200
Självfinansieringsandel, % 31 50 50

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utredning av reserver och potentiella reserver av mineraler som används i batterier 1 000
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -195
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -23
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -8
Indexhöjning av hyresutgifterna 21
Lönejusteringar 753
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -200
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -164
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -67
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -7
Temporär sänkning av StPL-avgiften 245
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 195
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -16
Sammanlagt 1 534

2019 budget 32 248 000
2018 I tilläggsb. 228 000
2018 budget 30 714 000
2017 bokslut 31 557 000