Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2019

42. Utvecklande av tillväxtekosystem och innovativ offentlig upphandling (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) för identifiering av nya framväxande tillväxtområden och tillväxtekosystem samt för beredning och förhandsutredningar av initiativ till ekosystem

2) för främjande av åtgärder i anslutning till nya partnerskapsmodeller samt sektorsövergripande nationella tillväxtstrategier, åtgärdsprogram och tillväxtekosystem som identifierats i dem

3) för utvecklande av nya verksamhets- och finansieringsmodeller som främjar samanvändningen av kompetens och forsknings- och utvecklingsmiljöer i anslutning till pionjärmarknader och hållbar och innovativ offentlig upphandling samt för stärkandet av kompetens och utnyttjandet av forskningsresultat

4) till avlöning av personal motsvarande högst åtta årsverken

5) till betalning av statsunderstöd till organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande organisationer för forskning och kunskapsspridning som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning samt kommuner och samkommuner för projekt enligt punkterna 1—3

6) för konsumtionsutgifter vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi, inklusive upphandling av utvecklingsåtgärder inom arbets- och näringsministeriets tillväxtekosystem, verksamheten vid det nätverksbaserade kunskapscentret för hållbar offentlig och innovativ upphandling samt pilotförsök med modellen Green deal tillsammans med andra projektaktörer.

Konsumtionsutgifter budgeteras enligt principen om betalningsbeslut till den del det är fråga om konkurrensutsatt projektfinansiering. Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med anslag under moment 32.01.29.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Genom anslaget ska det i samarbete med ministerierna, finansiärerna, näringslivet och andra intressentgrupper identifieras framväxande tillväxtområden och tillväxtekosystem som med tanke på Finlands ekonomiska tillväxt har högt mervärde och internationellt potential. Målet är att skapa ett systematiskt bedömnings- och kunskapsunderlag för strategiska val på statsrådsnivå och framtida riktlinjer för tillväxt.

Det skapas nya former av partnerskap mellan högskolorna, forskningsinstitutionerna, kommunerna, landskapen, samkommunerna, de allmännyttiga samfunden, statens ämbetsverk och inrättningar samt staten. Målet är också att främja uppkomsten av pionjärmarknader, öka kunnande om hållbar och innovativ offentlig upphandling, utveckla samanvändning och samfinansiering av offentliga och privata forskningsinfrastrukturer och utvecklingsmiljöer samt att stärka kompetensen och kommersialiseringen av forskningsresultat.

Samhälleliga effekter
  • — I Finland uppkommer internationellt sett starka strategiska tillväxtekosystem som genererar ny internationellt konkurrenskraftig affärsverksamhet, export och nya arbetsplatser samt lockar investeringar och internationella experter
  • — I Finland upprättas attraktiva test- och utvecklingsplattformar för innovationer
  • — Hållbar innovativ offentlig upphandling skapar marknader för nya lösningar, ökar exporten samt förbättrar kvaliteten på och produktiviteten i de offentliga tjänsterna. Genom projekten främjas också energi- och klimatmålen samt resurseffektiviteten och den cirkulära ekonomin.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Utvecklande av tillväxtekosystem 2 000 000
Kompetenscentrumet för hållbar och innovativ offentlig upphandling 3 000 000
Sammanlagt 5 000 000

2019 budget 5 000 000
2018 budget 5 000 000
2017 bokslut 8 100 000