Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. Yrkesutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

Huvudtitel 29

UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

De statsandelar som beviljas inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde budgeteras på grundval av beslutet om beviljande med avvikelse från de allmänna bestämmelserna om fördelningen av inkomster och utgifter. De statsandelar och statsunderstöd som omfattas av fullmaktsförfarandet budgeteras likväl enligt kontantprincipen.

Förklaring:

Förvaltningsområdets verksamhetsmiljö

Det globalt allt större inbördes beroendet, automatiseringen, robotiken och den artificiella intelligensen förändrar samhället, arbetslivet, institutionerna, förvärvssätten samt människornas vardag och kompetensbehov i snabb takt. Klimatförändringen, migrationen till Europa och de globala hoten mot demokratin har lett till en osäker verksamhetsmiljö som är känslig för förändringar. Osäkerheten ökar till följd av pågående värderings- och attitydförändringar. Betydelsen av sådana institutioner och sådan politik som upprätthåller kompetensen, den sociala samhörigheten och förtroendet i samhället framhävs. Anpassningen till strukturella förändringar kräver en generationspolitisk syn och förvaltningsövergripande barn- och ungdomspolitik samt nya åtgärder inom fostran och utbildning. Befolkningens ringa fysiska aktivitet och de kostnader som fysisk inaktivitet orsakar samhället sänker individernas och samhällets funktionsförmåga.

Den produktion som anknyter till värdekedjor på global nivå har utvecklats i en allt kunskapsintensivare riktning. En allt större del av den ekonomiska tillväxten utgörs av immateriellt kapital och det mervärde som det immateriella kapitalet medför. Kompetent arbetskraft är Finlands viktigaste konkurrensfaktor.

I och med den ekonomiska tillväxten har arbetslösheten minskat och antalet lediga arbetsplatser ökat. Problemen med att rekrytera arbetskraft har ökat och utgör inom byggbranschen och servicebranschen det vanligaste hindret för en utvidgning av verksamheten. Genom reformer som regeringen genomfört inom de olika utbildningsstadierna tryggas tillgången på kompetent arbetskraft på lång sikt.

Strukturförändringen inom ekonomin, ökningen av de åldersrelaterade utgifterna, skuldsättningen, den regionala differentieringen av befolkningsstrukturen och förutsättningarna för service samt anpassningsåtgärderna inom den offentliga sektorn sätter strikta ramar för ministeriets verksamhet. Samtidigt har inhemska och internationella jämförelser visat att Finlands relativa ställning som ett kunskapssamhälle har försvagats. Utbildningsnivån har slutat stiga. De ungas kunskapsnivå sjunker och den finländska vetenskapen sackar efter de konkurrerande ländernas.

För att utbildningssystemets kvalitet och effektivitet ska förbättras krävs det nya, öppna och försöksinriktade verksamhetssätt och att man aktivare än förut följer och påverkar utvecklingen inom den inhemska och internationella verksamhetsmiljön. För att man ska kunna höja befolkningens kunskapsnivå och stärka den sociala samhörigheten krävs samarbete inom uppväxtgemenskaperna för barn och unga.

Utvecklingen av kultursektorn kräver åtgärder för genomförande av de strategiska målen för kreativt arbete och kreativ produktion, delaktighet och deltagande inom kultur samt grunden och kontinuiteten för kulturen. Tyngdpunkterna ligger på utveckling av kultursektorns statsandelssystem och förbättring av konstnärernas arbetsförutsättningar. De kreativa branscherna är tillväxtbranscher som utnyttjar digitaliseringen i hög grad, och den digitala utvecklingen erbjuder nya möjligheter för utveckling av affärsverksamheten och servicen inom dessa branscher. Medborgarinflytandet digitaliseras och blir fenomenbaserat. Olika alternativa sanningar utgör en utmaning för demokratin och förtroendet.

Samhälleliga effektmål
  • — Kunnandet, delaktigheten, bildningen och kreativiteten stärks
  • — Jämlikheten, öppenheten och stabiliteten i samhället ökar
  • — Tillgången på kompetent arbetskraft samt nivån på vetenskapen, dess genomslag och kommersialiseringen av innovationer förbättras.
Jämställdheten mellan könen

Det skapas och etableras förvaltnings- och tillvägagångssätt som ska säkra främjandet av jämställdheten mellan könen vid beredningen av ärenden och i beslutsfattandet.

Hållbar utveckling

Undervisnings- och kulturministeriet främjar målen för statsrådets redogörelse om hållbar utveckling när det gäller att utveckla ett likvärdigt, jämlikt och kunnande Finland. Det är meningen att verkställandet av reformerna inom småbarnspedagogiken, den allmänbildande utbildningen och yrkesutbildningen samt högskoleutbildningen ska fortsätta med utgångspunkt i solidaritet, kulturell mångfald och internationalism, sunda levnadsvanor samt respekt för miljön och livet.

Dessutom strävar man efter att säkerställa att alla har tillgång till utbildning och att den är högklassig samt att ge alla möjlighet till livslångt lärande. Storleken på undervisningsgrupperna minskas, antalet skolgångsbiträden utökas och kvaliteten på specialundervisningen utvecklas. Deltagande i småbarnspedagogik främjas och strävan är att antalet anställda i daghem i utsatta områden ska ökas. Det skapas utbildnings- och arbetslivsstigar för unga och vuxna som varken studerar eller arbetar. Högskolorna främjar också hållbar utveckling i sin undervisnings- och forskningsverksamhet.

Kyrkliga ärenden

Målet är att garantera verksamhetsförutsättningarna för evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkan och andra religionssamfund och att främja möjligheterna till religionsbekännelse och religionsutövning och att på andra sätt främja religionsfriheten. I fråga om det allmänna ordnandet av begravningsväsendet är utgångspunkten religionsfrihet och jämlikhet samt värdighet och vördnad.

Anslag för statsandelar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (1 000 euro)

MomentVerksamhetsform2017
bokslut
2018
budget
2019
budgetprop.
2018/2019
förändr.
      
29.10.30Allmänbildande utbildning674 602704 808703 585-1 223
29.10.31Fritt bildningsarbete145 000152 433155 2302 797
29.20.30Yrkesutbildning716 535774 071803 25129 180
29.20.33Kompetensprogrammet för unga vuxna24 2665 048--5 048
29.80.30Bibliotek3 7003 7003 700-
29.80.31 och 52Teatrar, orkestrar och museer103 513105 097105 17780
29.90.50 och 52Idrottsutbildningscenter17 78317 94317 888-55
29.90.50Kommunernas idrottsväsende19 50019 51519 54530
29.91.50Kommunernas ungdomsarbete8 0378 0207 975-45
Sammanlagt 1 712 9361 790 6351 816 35125 716
      
Uppskattning av fördelningen av statsandelar och statsunderstöd   
Kommuner och samkommuner 897 255927 549940 87013 321
— Kommuner -80 323-94 610-95 969-1 359
— Samkommuner 977 5781 022 1591 036 83914 680
Privata 815 681863 086875 48112 395

Kommunens självfinansieringsandel av driftskostnaderna för gymnasieutbildning utgör 2019 enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 58,07 % ökat med 14,69 euro per kommuninvånare på grund av bortfallet av yrkeshögskolornas finansiering. Kommunens finansieringsandel vid finansiering av yrkesutbildning är det belopp som fås när det i 9 § 1 mom. i den ovannämnda lagen avsedda statliga anslaget multipliceras med talet 1,3461. Kommunernas finansieringsandel är dock högst enligt nivån 2017. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och lagen om fritt bildningsarbete (632/1998). Lagarna ändras så att man av besparingsskäl 2019 låter bli att inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde göra en sådan justering i statsandelarna som föranleds av den förändrade kostnadsnivån.

Avkastning av penningspelsverksamhet

Veikkaus Ab:s egentliga intäktskalkyl i fråga om främjandet av idrott, fysisk fostran, vetenskap, konst och ungdomsarbete 2019 uppgår till 542,6 miljoner euro. Utöver den egentliga intäktskalkylen intäktsförs sammanlagt 16,85 miljoner euro ofördelade vinstmedel och 4,364 miljoner euro återställda, oanvända tippningsvinstmedel, varvid det totala beloppet av penningspelsverksamhetens vinstmedel som står till förfogande 2019 uppgår till 563,814 miljoner euro, vilket är en minskning på ca 6,7 miljoner euro jämfört med budgeten för 2018. De beräknade intäkterna har fördelats mellan förmånstagarna enligt 17 a § i lotterilagen (1047/2001).

Penningspelsverksamhetens vinstmedel1) och anslag som anvisats för liknande ändamål, miljoner euro

 2012
bokslut
2013
bokslut
2014
bokslut
2015
bokslut
2016
bokslut
2017
bokslut
2018
budget
2019
budgetprop.
         
Vetenskap409,9398,8308,6258,3424,9432,7497,3501,6
— vinstmedel101,2102,2102,4102,2103,2104,4106,5107,6
— budgetmedel2)308,7296,6205,4156,1321,7328,3390,8394,0
         
Konst432,6451,8458,3470,3458,6460,8458,8443,6
— vinstmedel222,4224,6237,0236,9233,3233,4238,3246,3
— budgetmedel210,2227,2221,3233,4225,4227,4220,5197,4
         
Idrott153,6151,7187,4188,5154,9178,6173,4157,9
— vinstmedel150,9151,6147,3148,0147,1166,2164,9154,7
— budgetmedel2,70,140,140,57,812,38,53,3
         
Ungdomar71,873,974,374,473,176,876,576,5
— vinstmedel51,952,452,853,052,752,654,855,3
— budgetmedel19,921,521,521,420,424,221,721,2
Vinstmedel sammanlagt526,4530,8539,5540,1536,3556,7564,5563,8

1) Penningspelsverksamhetens vinstmedel är fram till 2017 tippningsvinstmedel.

2) I anslagen ingår inte anslagen under moment 29.40.50 för den statliga finansieringen av universiteten.

Fullmakter enligt moment under huvudtiteln (mn euro)

  2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
29.10.01Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)  
 — fullmakt för hyresavtal2,7-
29.40Högskoleundervisning och forskning  
 — fullmakt för Finlands Akademis forskningsprojekt343,3368,4
29.40.20Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)  
 — fullmakt för forskningsprojekt33,0-
29.40.54Strategisk forskningsfinansiering (förslagsanslag)  
 — fullmakt för forskningsprojekt55,655,6
29.80.75Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)  
 — fullmakt för ombyggnad och småprojekt1,31,0

Förvaltningsområdets anslag 2017—2019

  År 2017
bokslut
1000 €
År 2018
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2019
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2018—2019
  1000 €%
 
01.Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet248 637244 408240 794-3 614-1
01.Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)19 67417 67217 770981
02.Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)60 20558 45858 7162580
03.Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år)6 9727 4536 314-1 139-15
21.Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)3 0583 0583 108502
29.Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)29 68828 60131 0002 3998
50.Vissa understöd (fast anslag)1 5371 5371 337-200-13
51.Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)3 3133 3133 3130
52.Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter (förslagsanslag)114 000114 000114 0000
53.Vissa understöd som föranleds av invandrare (reservationsanslag 2 år)8 0908 0903 010-5 080-63
66.Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)2 1002 2262 2260
10.Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet903 894945 895924 040-21 855-2
01.Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)42 18341 25443 2051 9515
20.Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)34 01639 55714 707-24 850-63
30.Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag)674 602704 808703 585-1 2230
31.Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)145 500152 433155 2302 7972
51.Statsunderstöd för organisationer (fast anslag)7 5937 8437 313-530-7
20.Yrkesutbildning759 287813 786838 06024 2743
01.Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)7 9757 9308 0721422
21.Gemensamma utgifter för yrkesutbildningen (reservationsanslag 3 år)10 51126 73726 7370
30.Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)716 535774 071803 25129 1804
(33.)Kompetensprogrammet för unga vuxna (fast anslag)24 2665 048-5 048-100
40.Högskoleundervisning och forskning3 329 3873 303 7823 137 249-166 533-5
01.Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)12 08111 60511 542-63-1
02.Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)17 96017 03119 4322 40114
03.Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)1 1451 1131 108-50
04.Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)1 6811 6481 665171
20.Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)110 981142 82158 715-84 106-59
22.Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt (reservationsanslag 3 år)8 5008 5008 5000
50.Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)1 800 8141 767 4281 750 513-16 915-1
51.Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)221 610276 665276 140-5250
53.Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av vetenskap (förslagsanslag)104 380106 497107 5671 0701
54.Strategisk forskningsfinansiering (förslagsanslag)46 00454 37955 6311 2522
55.Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år)834 915826 250826 4642140
66.Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)19 31719 84519 9721271
(86.)Statlig finansiering för yrkeshögskolornas kapital (reservationsanslag 2 år)24 000-24 000-100
(89.)Statlig finansiering för universitetens kapitalplaceringar (fast anslag)150 00046 000-46 000-100
70.Studiestöd714 907588 895586 167-2 7280
01.Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)696613635224
52.Statsborgen för studielån (förslagsanslag)34 60554 20059 2005 0009
55.Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)602 051449 326441 206-8 120-2
57.Måltidsstödet till högskolestuderande (förslagsanslag)30 71231 45631 6261701
59.Stöd för skolresor (förslagsanslag)46 84353 30053 5002000
80.Konst och kultur460 806458 802443 736-15 066-3
01.Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)4 0523 9664 1151494
03.Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)2 1212 2772 109-168-7
04.Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)23 09319 31619 9996834
05.Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)4 9374 8665 1993337
06.Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)6 0805 9696 67070112
16.Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag)17 97118 96019 2252651
20.Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år)15 40015 68615 8041181
30.Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek (fast anslag)3 7003 7003 7000
31.Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och muséer (förslagsanslag)48 38848 56546 482-2 083-4
(35.)Statsunderstöd för anläggningskostnader inom huvudprojektet för 100-årsjubileet av Finlands självständighet (reservationsanslag 3 år)8 0008 000-8 000-100
40.Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag)02522520
41.Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)26 64826 64824 648-2 000-8
50.Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)8 2937 880915-6 965-88
51.Stipendier till konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)14 05914 61514 8532382
52.Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst (förslagsanslag)233 369238 294246 2607 9663
53.Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)26 84727 38126 867-514-2
55.Tillgång till och förvaring av det digitala kulturarvet (reservationsanslag 3 år)1 9501 9501 9500
(59.)Vissa understöd till Nationalgalleriet (reservationsanslag 2 år)10 0000
72.Utökning av Nationalgalleriets samling (reservationsanslag 3 år)7397397390
75.Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)5 1593 6883 8992116
95.Utgifter för skyddandet av kulturmiljön (förslagsanslag)050500
(96.)Donation till Finsk-estniska kulturstiftelsens kapital (reservationsanslag 2 år)6 000-6 000-100
90.Idrottsverksamhet178 562173 433157 941-15 492-9
30.Understöd för programmet Studier i rörelse (reservationsanslag 3 år)7 0007 0002 800-4 200-60
50.Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag)166 236164 939154 667-10 272-6
52.Statsandel för idrottsutbildningscenter samt finansiering för kostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga projekt (fast anslag)1 8261 494474-1 020-68
(55.)Statsunderstöd till KymiRing Oy för byggande av en idrottsplats (reservationsanslag 2 år)3 5000
91.Ungdomsarbete76 79576 49376 4930
50.Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)52 64254 77055 3205501
51.Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)20 00319 92319 523-400-2
52.Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)4 1501 8001 650-150-8
Sammanlagt6 672 2746 605 4946 404 480-201 014-3
 Det totala antalet anställda2 5682 5102 474