Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

Huvudtitel 29

UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

De statsandelar som beviljas inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde budgeteras på grundval av beslutet om beviljande med avvikelse från de allmänna bestämmelserna om fördelningen av inkomster och utgifter. De statsandelar och statsunderstöd som omfattas av fullmaktsförfarandet budgeteras likväl enligt kontantprincipen.

Förklaring:

Förvaltningsområdets verksamhetsmiljö

Det globalt allt större inbördes beroendet, automatiseringen, robotiken och den artificiella intelligensen förändrar samhället, arbetslivet, institutionerna, förvärvssätten samt människornas vardag och kompetensbehov i snabb takt. Klimatförändringen, migrationen till Europa och de globala hoten mot demokratin har lett till en osäker verksamhetsmiljö som är känslig för förändringar. Osäkerheten ökar till följd av pågående värderings- och attitydförändringar. Betydelsen av sådana institutioner och sådan politik som upprätthåller kompetensen, den sociala samhörigheten och förtroendet i samhället framhävs. Anpassningen till strukturella förändringar kräver en generationspolitisk syn och förvaltningsövergripande barn- och ungdomspolitik samt nya åtgärder inom fostran och utbildning. Befolkningens ringa fysiska aktivitet och de kostnader som fysisk inaktivitet orsakar samhället sänker individernas och samhällets funktionsförmåga.

Den produktion som anknyter till värdekedjor på global nivå har utvecklats i en allt kunskapsintensivare riktning. En allt större del av den ekonomiska tillväxten utgörs av immateriellt kapital och det mervärde som det immateriella kapitalet medför. Kompetent arbetskraft är Finlands viktigaste konkurrensfaktor.

I och med den ekonomiska tillväxten har arbetslösheten minskat och antalet lediga arbetsplatser ökat. Problemen med att rekrytera arbetskraft har ökat och utgör inom byggbranschen och servicebranschen det vanligaste hindret för en utvidgning av verksamheten. Genom reformer som regeringen genomfört inom de olika utbildningsstadierna tryggas tillgången på kompetent arbetskraft på lång sikt.

Strukturförändringen inom ekonomin, ökningen av de åldersrelaterade utgifterna, skuldsättningen, den regionala differentieringen av befolkningsstrukturen och förutsättningarna för service samt anpassningsåtgärderna inom den offentliga sektorn sätter strikta ramar för ministeriets verksamhet. Samtidigt har inhemska och internationella jämförelser visat att Finlands relativa ställning som ett kunskapssamhälle har försvagats. Utbildningsnivån har slutat stiga. De ungas kunskapsnivå sjunker och den finländska vetenskapen sackar efter de konkurrerande ländernas.

För att utbildningssystemets kvalitet och effektivitet ska förbättras krävs det nya, öppna och försöksinriktade verksamhetssätt och att man aktivare än förut följer och påverkar utvecklingen inom den inhemska och internationella verksamhetsmiljön. För att man ska kunna höja befolkningens kunskapsnivå och stärka den sociala samhörigheten krävs samarbete inom uppväxtgemenskaperna för barn och unga.

Utvecklingen av kultursektorn kräver åtgärder för genomförande av de strategiska målen för kreativt arbete och kreativ produktion, delaktighet och deltagande inom kultur samt grunden och kontinuiteten för kulturen. Tyngdpunkterna ligger på utveckling av kultursektorns statsandelssystem och förbättring av konstnärernas arbetsförutsättningar. De kreativa branscherna är tillväxtbranscher som utnyttjar digitaliseringen i hög grad, och den digitala utvecklingen erbjuder nya möjligheter för utveckling av affärsverksamheten och servicen inom dessa branscher. Medborgarinflytandet digitaliseras och blir fenomenbaserat. Olika alternativa sanningar utgör en utmaning för demokratin och förtroendet.

Samhälleliga effektmål
  • — Kunnandet, delaktigheten, bildningen och kreativiteten stärks
  • — Jämlikheten, öppenheten och stabiliteten i samhället ökar
  • — Tillgången på kompetent arbetskraft samt nivån på vetenskapen, dess genomslag och kommersialiseringen av innovationer förbättras.
Jämställdheten mellan könen

Det skapas och etableras förvaltnings- och tillvägagångssätt som ska säkra främjandet av jämställdheten mellan könen vid beredningen av ärenden och i beslutsfattandet.

Hållbar utveckling

Undervisnings- och kulturministeriet främjar målen för statsrådets redogörelse om hållbar utveckling när det gäller att utveckla ett likvärdigt, jämlikt och kunnande Finland. Det är meningen att verkställandet av reformerna inom småbarnspedagogiken, den allmänbildande utbildningen och yrkesutbildningen samt högskoleutbildningen ska fortsätta med utgångspunkt i solidaritet, kulturell mångfald och internationalism, sunda levnadsvanor samt respekt för miljön och livet.

Dessutom strävar man efter att säkerställa att alla har tillgång till utbildning och att den är högklassig samt att ge alla möjlighet till livslångt lärande. Storleken på undervisningsgrupperna minskas, antalet skolgångsbiträden utökas och kvaliteten på specialundervisningen utvecklas. Deltagande i småbarnspedagogik främjas och strävan är att antalet anställda i daghem i utsatta områden ska ökas. Det skapas utbildnings- och arbetslivsstigar för unga och vuxna som varken studerar eller arbetar. Högskolorna främjar också hållbar utveckling i sin undervisnings- och forskningsverksamhet.

Kyrkliga ärenden

Målet är att garantera verksamhetsförutsättningarna för evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkan och andra religionssamfund och att främja möjligheterna till religionsbekännelse och religionsutövning och att på andra sätt främja religionsfriheten. I fråga om det allmänna ordnandet av begravningsväsendet är utgångspunkten religionsfrihet och jämlikhet samt värdighet och vördnad.

Anslag för statsandelar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (1 000 euro)

Moment Verksamhetsform 2017
bokslut
2018
budget
2019
budgetprop.
2018/2019
förändr.
           
29.10.30 Allmänbildande utbildning 674 602 704 808 703 585 -1 223
29.10.31 Fritt bildningsarbete 145 000 152 433 155 230 2 797
29.20.30 Yrkesutbildning 716 535 774 071 803 251 29 180
29.20.33 Kompetensprogrammet för unga vuxna 24 266 5 048 - -5 048
29.80.30 Bibliotek 3 700 3 700 3 700 -
29.80.31 och 52 Teatrar, orkestrar och museer 103 513 105 097 105 177 80
29.90.50 och 52 Idrottsutbildningscenter 17 783 17 943 17 888 -55
29.90.50 Kommunernas idrottsväsende 19 500 19 515 19 545 30
29.91.50 Kommunernas ungdomsarbete 8 037 8 020 7 975 -45
Sammanlagt   1 712 936 1 790 635 1 816 351 25 716
           
Uppskattning av fördelningen av statsandelar och statsunderstöd      
Kommuner och samkommuner   897 255 927 549 940 870 13 321
— Kommuner   -80 323 -94 610 -95 969 -1 359
— Samkommuner   977 578 1 022 159 1 036 839 14 680
Privata   815 681 863 086 875 481 12 395

Kommunens självfinansieringsandel av driftskostnaderna för gymnasieutbildning utgör 2019 enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 58,07 % ökat med 14,69 euro per kommuninvånare på grund av bortfallet av yrkeshögskolornas finansiering. Kommunens finansieringsandel vid finansiering av yrkesutbildning är det belopp som fås när det i 9 § 1 mom. i den ovannämnda lagen avsedda statliga anslaget multipliceras med talet 1,3461. Kommunernas finansieringsandel är dock högst enligt nivån 2017. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och lagen om fritt bildningsarbete (632/1998). Lagarna ändras så att man av besparingsskäl 2019 låter bli att inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde göra en sådan justering i statsandelarna som föranleds av den förändrade kostnadsnivån.

Avkastning av penningspelsverksamhet

Veikkaus Ab:s egentliga intäktskalkyl i fråga om främjandet av idrott, fysisk fostran, vetenskap, konst och ungdomsarbete 2019 uppgår till 542,6 miljoner euro. Utöver den egentliga intäktskalkylen intäktsförs sammanlagt 16,85 miljoner euro ofördelade vinstmedel och 4,364 miljoner euro återställda, oanvända tippningsvinstmedel, varvid det totala beloppet av penningspelsverksamhetens vinstmedel som står till förfogande 2019 uppgår till 563,814 miljoner euro, vilket är en minskning på ca 6,7 miljoner euro jämfört med budgeten för 2018. De beräknade intäkterna har fördelats mellan förmånstagarna enligt 17 a § i lotterilagen (1047/2001).

Penningspelsverksamhetens vinstmedel1) och anslag som anvisats för liknande ändamål, miljoner euro

  2012
bokslut
2013
bokslut
2014
bokslut
2015
bokslut
2016
bokslut
2017
bokslut
2018
budget
2019
budgetprop.
                 
Vetenskap 409,9 398,8 308,6 258,3 424,9 432,7 497,3 501,6
— vinstmedel 101,2 102,2 102,4 102,2 103,2 104,4 106,5 107,6
— budgetmedel2) 308,7 296,6 205,4 156,1 321,7 328,3 390,8 394,0
                 
Konst 432,6 451,8 458,3 470,3 458,6 460,8 458,8 443,6
— vinstmedel 222,4 224,6 237,0 236,9 233,3 233,4 238,3 246,3
— budgetmedel 210,2 227,2 221,3 233,4 225,4 227,4 220,5 197,4
                 
Idrott 153,6 151,7 187,4 188,5 154,9 178,6 173,4 157,9
— vinstmedel 150,9 151,6 147,3 148,0 147,1 166,2 164,9 154,7
— budgetmedel 2,7 0,1 40,1 40,5 7,8 12,3 8,5 3,3
                 
Ungdomar 71,8 73,9 74,3 74,4 73,1 76,8 76,5 76,5
— vinstmedel 51,9 52,4 52,8 53,0 52,7 52,6 54,8 55,3
— budgetmedel 19,9 21,5 21,5 21,4 20,4 24,2 21,7 21,2
Vinstmedel sammanlagt 526,4 530,8 539,5 540,1 536,3 556,7 564,5 563,8

1) Penningspelsverksamhetens vinstmedel är fram till 2017 tippningsvinstmedel.

2) I anslagen ingår inte anslagen under moment 29.40.50 för den statliga finansieringen av universiteten.

Fullmakter enligt moment under huvudtiteln (mn euro)

    2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
29.10.01 Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)    
  — fullmakt för hyresavtal 2,7 -
29.40 Högskoleundervisning och forskning    
  — fullmakt för Finlands Akademis forskningsprojekt 343,3 368,4
29.40.20 Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)    
  — fullmakt för forskningsprojekt 33,0 -
29.40.54 Strategisk forskningsfinansiering (förslagsanslag)    
  — fullmakt för forskningsprojekt 55,6 55,6
29.80.75 Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)    
  — fullmakt för ombyggnad och småprojekt 1,3 1,0

Förvaltningsområdets anslag 2017—2019

    År 2017
bokslut
1000 €
År 2018
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2019
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2018—2019
    1000 € %
 
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet 248 637 244 408 240 794 -3 614 -1
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 19 674 17 672 17 770 98 1
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 60 205 58 458 58 716 258 0
03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år) 6 972 7 453 6 314 -1 139 -15
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 3 058 3 058 3 108 50 2
29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 29 688 28 601 31 000 2 399 8
50. Vissa understöd (fast anslag) 1 537 1 537 1 337 -200 -13
51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag) 3 313 3 313 3 313 0
52. Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter (förslagsanslag) 114 000 114 000 114 000 0
53. Vissa understöd som föranleds av invandrare (reservationsanslag 2 år) 8 090 8 090 3 010 -5 080 -63
66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag) 2 100 2 226 2 226 0
10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet 903 894 945 895 924 040 -21 855 -2
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år) 42 183 41 254 43 205 1 951 5
20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år) 34 016 39 557 14 707 -24 850 -63
30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag) 674 602 704 808 703 585 -1 223 0
31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag) 145 500 152 433 155 230 2 797 2
51. Statsunderstöd för organisationer (fast anslag) 7 593 7 843 7 313 -530 -7
20. Yrkesutbildning 759 287 813 786 838 060 24 274 3
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år) 7 975 7 930 8 072 142 2
21. Gemensamma utgifter för yrkesutbildningen (reservationsanslag 3 år) 10 511 26 737 26 737 0
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag) 716 535 774 071 803 251 29 180 4
(33.) Kompetensprogrammet för unga vuxna (fast anslag) 24 266 5 048 -5 048 -100
40. Högskoleundervisning och forskning 3 329 387 3 303 782 3 137 249 -166 533 -5
01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år) 12 081 11 605 11 542 -63 -1
02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 17 960 17 031 19 432 2 401 14
03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år) 1 145 1 113 1 108 -5 0
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 681 1 648 1 665 17 1
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år) 110 981 142 821 58 715 -84 106 -59
22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt (reservationsanslag 3 år) 8 500 8 500 8 500 0
50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år) 1 800 814 1 767 428 1 750 513 -16 915 -1
51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag) 221 610 276 665 276 140 -525 0
53. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av vetenskap (förslagsanslag) 104 380 106 497 107 567 1 070 1
54. Strategisk forskningsfinansiering (förslagsanslag) 46 004 54 379 55 631 1 252 2
55. Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år) 834 915 826 250 826 464 214 0
66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag) 19 317 19 845 19 972 127 1
(86.) Statlig finansiering för yrkeshögskolornas kapital (reservationsanslag 2 år) 24 000 -24 000 -100
(89.) Statlig finansiering för universitetens kapitalplaceringar (fast anslag) 150 000 46 000 -46 000 -100
70. Studiestöd 714 907 588 895 586 167 -2 728 0
01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år) 696 613 635 22 4
52. Statsborgen för studielån (förslagsanslag) 34 605 54 200 59 200 5 000 9
55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag) 602 051 449 326 441 206 -8 120 -2
57. Måltidsstödet till högskolestuderande (förslagsanslag) 30 712 31 456 31 626 170 1
59. Stöd för skolresor (förslagsanslag) 46 843 53 300 53 500 200 0
80. Konst och kultur 460 806 458 802 443 736 -15 066 -3
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år) 4 052 3 966 4 115 149 4
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år) 2 121 2 277 2 109 -168 -7
04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år) 23 093 19 316 19 999 683 4
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år) 4 937 4 866 5 199 333 7
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år) 6 080 5 969 6 670 701 12
16. Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag) 17 971 18 960 19 225 265 1
20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år) 15 400 15 686 15 804 118 1
30. Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek (fast anslag) 3 700 3 700 3 700 0
31. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och muséer (förslagsanslag) 48 388 48 565 46 482 -2 083 -4
(35.) Statsunderstöd för anläggningskostnader inom huvudprojektet för 100-årsjubileet av Finlands självständighet (reservationsanslag 3 år) 8 000 8 000 -8 000 -100
40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag) 0 252 252 0
41. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år) 26 648 26 648 24 648 -2 000 -8
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) 8 293 7 880 915 -6 965 -88
51. Stipendier till konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag) 14 059 14 615 14 853 238 2
52. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst (förslagsanslag) 233 369 238 294 246 260 7 966 3
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag) 26 847 27 381 26 867 -514 -2
55. Tillgång till och förvaring av det digitala kulturarvet (reservationsanslag 3 år) 1 950 1 950 1 950 0
(59.) Vissa understöd till Nationalgalleriet (reservationsanslag 2 år) 10 000 0
72. Utökning av Nationalgalleriets samling (reservationsanslag 3 år) 739 739 739 0
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år) 5 159 3 688 3 899 211 6
95. Utgifter för skyddandet av kulturmiljön (förslagsanslag) 0 50 50 0
(96.) Donation till Finsk-estniska kulturstiftelsens kapital (reservationsanslag 2 år) 6 000 -6 000 -100
90. Idrottsverksamhet 178 562 173 433 157 941 -15 492 -9
30. Understöd för programmet Studier i rörelse (reservationsanslag 3 år) 7 000 7 000 2 800 -4 200 -60
50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag) 166 236 164 939 154 667 -10 272 -6
52. Statsandel för idrottsutbildningscenter samt finansiering för kostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga projekt (fast anslag) 1 826 1 494 474 -1 020 -68
(55.) Statsunderstöd till KymiRing Oy för byggande av en idrottsplats (reservationsanslag 2 år) 3 500 0
91. Ungdomsarbete 76 795 76 493 76 493 0
50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag) 52 642 54 770 55 320 550 1
51. Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år) 20 003 19 923 19 523 -400 -2
52. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år) 4 150 1 800 1 650 -150 -8
Sammanlagt 6 672 274 6 605 494 6 404 480 -201 014 -3
  Det totala antalet anställda 2 568 2 510 2 474