Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2019

83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 140 000 000 euro.

Anslaget får i enlighet med lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988), statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse, anvisas till företag och andra sammanslutningar för teknologi, affärsverksamhet och annan forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som syftar till att utveckla och nyttiggöra produkter, produktionsmetoder och tjänster samt för inledande av verksamheten i företag som samlar in medel till riskkapitalfonder och företagsacceleratorer som främst tjänar nystartade innovativa företag.

Lån som innehåller villkor för riskexponering kan beviljas. Om projektets genomförande eller det ekonomiska nyttiggörandet av resultaten fördröjs eller misslyckas, har Business Finland rätt att på ansökan av låntagaren avstå från lånefordran eller i övrigt ändra lånevillkoren på det sätt som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet.

Lånen beviljas i regel utan krav på säkerhet. En del av finansieringen kan betalas ut i förskott.

Statskontoret har rätt att ingå avtal med låntagare om omvandling av tidigare beviljade kapitallån och räntorna på dem till lån i form av främmande kapital i enlighet med aktiebolagslagen. Statskontoret kan också komma överens med låntagaren om att lån förfaller i samband med omvandlingen. En omvandling förutsätter de övriga borgenärernas samtycke.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

År 2019 får nya lån beviljas till ett belopp av högst 155 123 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2018 är oanvänd, får 2019 beslut om beviljande av den oanvända delen fattas till ett belopp av högst 50 000 000 euro.

Förklaring:Med lånen sporras företag och andra sammanslutningar till forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt till gemensamma teknologi-, forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram som har som mål att påskynda utvecklingen samt att höja förädlingsvärdet och produktiviteten.

Finansiering beviljas särskilt

  • — till företag och andra sammanslutningar för forsknings- och utvecklingsarbete som syftar till att främja utvecklingen och förbättringen av internationellt konkurrenskraftiga produkter, produktionsmetoder och tjänster
  • — för riskfyllda forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt och program som syftar till nyttiggörande av ny teknik och kompetens samt till utveckling av energiekonomi och miljö- och välfärdsteknologier inom industrin och i samband med tjänster
  • — för inledande av affärsverksamheter vid nyetablerade innovativa företag samt nya affärsverksamheter vid redan verksamma företag och för främjande av företagsekonomiskt nyttiggörande av forsknings- och utvecklingsverksamheten och dess resultat
  • — för marknadsnära, riskfyllda utvecklings-, pilot- och demonstrationsprojekt
  • — för utveckling av innovativa produktionssätt och testning av dem i pilot- eller demonstrationsskala samt till försöksproduktion
  • — till små och medelstora företag för teknologianskaffningar och anskaffningar av industriella rättigheter och innovationstjänster som en del av ett forsknings-, produktutvecklings- eller innovationsprojekt.

Inkomsterna av återbetalning av lån har antecknats under moment 15.01.04 och räntorna under moment 13.01.05.

Effektmålen har angetts i samband med moment 32.20.06.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2019 2020 2021 2022 2023– Sammanlagt
fr.o.m.
2019
             
Förbindelser som ingåtts före 2019 82 000 27 000 11 500 2 500 2 000 125 000
Förbindelser 2019 58 000 62 000 17 500 11 500 6 123 155 123
Utgifter sammanlagt 140 000 89 000 29 000 14 000 8 123 280 123

Business Finlands lånestock

  2015 2016 2017
       
Den lånestock som sköts av statskontoret i slutet av året (mn euro) 751,5 829,1 882,3

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Precisering av förslagsanslaget -2 000
Utbetalningar av en fullmaktsökning (I tilläggsbudget 2017, budget 2018) (överföring till moment 32.20.89) -2 500
Utbetalningar av fullmaktsökningar (överföring från moment 32.20.89) 3 500
Sammanlagt -1 000

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 140 000 000
2018 I tilläggsb. 5 800 000
2018 budget 141 000 000
2017 bokslut 141 827 409