Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2019

41. Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 10 400 000 euro.

Fullmakt

År 2019 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av högst 13 500 000 euro.

Anslaget och fullmakten får användas till kostnaderna för nedläggningen av forskningsreaktorn FiR1, iståndsättning av forskningslokalerna i Otsvängen 3 samt till betalning av den mervärdesskatt som dessa föranleder.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:VTT ansvarar för nedläggningen av forskningsreaktorn FiR1 i Otnäs samt iståndsättningen av de gamla högaktiva cellerna i Otsvängen 3. Kostnadskalkylerna för dessa har ökat avsevärt i takt med att planeringen av nedläggningen har framskridit. Statens kärnavfallshanteringsfonds nuvarande fondmekanism täcker inte alla kostnader för nedläggningen så länge som ansvarsbeloppet och den därav följande fondandelen ökar. Härvid blir man tvungen att täcka differensen mellan de faktiska kostnaderna och det fonderade kapitalet med statsunderstöd till VTT. Samtidigt täcks kostnaderna för iståndsättningen av de högaktiva cellerna samt utarbetas en referensmodell för nedläggning som kraftbolag kan utnyttja vid framtida projekt för nedläggning av kärnkraftverk.

I anslaget ingår kompensation till bolaget för anskaffningar och mervärdesskattekostnader i fråga om annan företagsekonomisk verksamhet än sådan rörelsemässig verksamhet som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen (1501/1993).

Den beräknade fördelningen av användningen av fullmakten och anslaget (1 000 euro)

  Anslag Fullmakt
     
Nedläggning av forskningsreaktorn FiR1 6 700 8 200
Otsvängen 3 3 700 5 300
Sammanlagt 10 400 13 500

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

  2019 2020 2021 2022 Sammanlagt
fr.o.m.
2019
           
Förbindelser 2019 10 400 2 100 500 500 13 500
Utgifter sammanlagt 10 400 2 100 500 500 13 500

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nedläggning av forskningsreaktorn FIR1 6 700
Otsvängen 3 3 700
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -1 500
Sammanlagt 8 900

2019 budget 10 400 000
2018 budget 1 500 000
2017 bokslut 2 500 000