Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

Huvudtitel 35

MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

Förklaring:Miljöministeriet arbetar för en hållbar livsmiljö och grön tillväxt. De strategiska prioriteringarna i verksamheten är en god miljö och biologisk mångfald, ett koldioxidneutralt kretsloppssamhälle och en hållbar stadsutveckling. Förvaltningsområdet har ett nära samarbete med andra förvaltningsområden och intressentgrupper.

Begränsningen av klimatförändringen samt de begränsade naturresurserna ändrar produktions- och konsumtionsstrukturerna. Utgångspunkten är att naturresurserna ska utnyttjas material- och energieffektivt och med strävan till ett slutet återvinningskretslopp av material, vilket minskar växthusgasutsläppen och avfallet och inte äventyrar naturens ekosystemtjänster. Det behövs strukturella ändringar, styrmedel och försöksverksamhet genom vilka den gröna ekonomin - i synnerhet den cirkulära ekonomin och bioekonomin - och ren teknik främjas. De lösningar som genomförs på nationell nivå betjänar också den exportfrämjande verksamheten.

Begränsningen av klimatförändringen och anpassning till förändringen för att uppnå EU:s klimat- och energimål som sträcker sig fram till 2020—2050 kräver effektiva åtgärder. Finland verkar för att genomförandet av Parisavtalet och det övriga klimatsamarbetet framskrider enligt överenskommelse såväl i EU som inom ramen för FN:s klimatkonvention. Finland deltar i verkställandet av EU:s klimat- och energipaket, som sträcker sig fram till 2030, och i beredningen av EU:s långsiktiga strategi för ett utsläppssnålt samhälle, som sträcker sig till 2050. Verkställigheten av klimatlagen och planen för regeringens klimatpolitik på medellång sikt som sträcker sig fram till 2030 bidrar till en mer förutsägbar klimatpolitik och till kostnadseffektivare utsläppsminskande åtgärder. Genom de ambitiösa klimatmålen skapas en ny slags tillväxt och en marknad för koldioxidsnåla teknologier och lösningar.

Den nationella klimat- och energipolitiken syftar bl.a. till att förtäta samhällsstrukturen, minska den energi som används i byggnader och vid boende och utsläppen från dem samt öka produktionen och användningen av förnybar energi. En tätare struktur i stadsregionerna främjas genom att man samordnar markanvändningen, boendet, tjänsterna och trafiken och genom att man samtidigt beaktar livsmiljöns kvalitet, de sociala konsekvenserna och kostnadseffektiviteten.

Övergången till nära-nollenergibyggnad vid nybyggen främjas. Det nationella genomförande som följer av revideringen av direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) och energieffektivitetsdirektivet (EED) bereds. Minimikrav för energieffektivare ny- och ombyggnad främjas.

Beaktandet av den biologiska mångfalden, vatten- och havsskyddet, en hållbar användning av naturresurserna och möjligheterna att nyttja naturen för rekreation liksom landskapsvården i beslutsfattandet främjas genom övergripande samarbete. Målet att uppnå en god status i yt- och grundvattnet och i Östersjön eftersträvas med hjälp av de vatten- och havsförvaltningsplaner som sträcker sig till 2021. Detta förutsätter framför allt att man minskar eutrofieringen och belastningen av skadliga ämnen, hanterar de risker som dessa medför och skyddar mångfalden i vatten- och havsnaturen. Med projekt inom ramen för programmet för återvinning av näringsämnen tar man fram de bästa lösningarna för att minska eutrofieringen av vattendragen och öka Finlands självförsörjning när det gäller näringsämnen, och omsätter lösningarna i praktiken. En minskning av spridningen av farliga kemikalier och av miljöbelastningen kräver gränsöverskridande samarbete mellan staterna. Den verksamhet som bedrivs på avrinningsområden och till havs inverkar på tillståndet både i Östersjön och i insjöarna och grundvattnet.

Förlusten av biologisk mångfald hejdas och ett gynnsamt tillstånd tryggas fram till 2030 genom effektivare åtgärder som bygger på nya hotbedömningar framför allt för att skydda skogs- och våtmarksekosystem, vårdbiotoper och hotade arter. Dessutom ska klimatsmarta skyddslösningar utredas, trycket mot den biologiska mångfalden minska och ett hållbart nyttjande av naturresurserna och en bioekonomi som beaktar den biologiska mångfalden främjas.

En totalreform av markanvändnings- och bygglagstiftningen bereds i syfte att svara på förändringarna i omvärlden, såsom klimat- och energifrågorna, differentieringen av regionstrukturen, befolkningsförändringar, stadsregionernas tillväxt och urbaniseringen, nya sätt att röra sig samt digitaliseringen och förändringar i förvaltningsstrukturerna. För att trygga en god livsmiljö utvecklar man sätt att förbättra planeringen av såväl växande stadsregioner som områden med minskande befolkningsunderlag.

I de stora tillväxtcentrumen, särskilt i huvudstadsregionen, bidrar det otillräckliga utbudet av bostäder till att höja hyrorna och priserna till en hög nivå. Efterfrågan på bostäder i centrumen kommer även i fortsättningen att öka snabbt i och med att arbetsplatserna starkt koncentreras till dessa områden. Rimliga boendekostnader har en central betydelse när det gäller att trygga verksamhetsförutsättningarna för näringslivet samt regionernas och medborgarnas välfärd. Genom det avtalsbaserade samarbetet (MBT) mellan staten samt städerna och kommunerna i tillväxtcentrumen ökar man utbudet av bostadstomter och bostäder. Statligt stöd inriktas på åtgärder för att minska bostadslösheten och förbättra bostadssituationen för de svagaste grupperna.

Man fortsätter arbetet med att effektivisera helheten av förfarandena för miljötillstånd och konsekvensbedömning, med målet att tjänsterna i samband med miljörelaterade förfaranden ska ges över en enda disk. Samtidigt främjas smidighet i miljörelaterade tillstånds- och bedömningsförfaranden för projekt samt säkerställs en hög nivå på miljöskyddet liksom medborgarnas möjligheter att påverka beslut som gäller miljön.

Den cirkulära ekonomin främjas bl.a. genom att den riksomfattande avfallsplanen genomförs, genomförandet av sex direktiv som rör avfallssektorn och en betydande höjning av återvinningsmålen i anslutning därtill bereds samt genom att en riksomfattande marknadsplats för avfall och biprodukter tas i bruk. Dessutom arbetar man för hållbarare offentliga upphandlingar, tar i bruk frivilliga s.k. Green deal-avtal och minskar de skador som plasten orsakar.

Jämställdheten mellan könen främjas inom miljöministeriets förvaltningsområde genom författnings- och informationsstyrning bl.a. vid den styrning och det beslutsfattande som gäller den byggda miljön. Anslagen i budgeten bedöms inte ha någon nämnvärd inverkan på jämställdheten mellan könen. I förvaltningsområdets egen verksamhet och ledning betonas verksamhetsmetoder som stöder likställdhet och jämställdhet.

Hållbar utveckling

Miljöministeriet genomför fokusområdet ”ett koldioxidneutralt och resurssmart Finland” i statsrådets redogörelse om hållbar utveckling genom att främja begränsning av klimatförändringen, den cirkulära ekonomin, skyddet av den biologiska mångfalden och en hållbar stadsutveckling och träbyggande.

De åtgärder som ingår i den klimatpolitiska plan på medellång sikt som sträcker sig till 2030 genomförs. Åtgärdsprogrammet för cirkulär ekonomi genomförs. Miljöministeriet finansierar ett program för återvinning av näringsämnen (RAKI) samt vattenvårds- och havsvårdsåtgärder i syfte att utnyttja de allt bättre förutsättningarna för cirkulär ekonomi och öka dess verkningsfullhet.

Miljöministeriet strävar efter att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden bl.a. genom att skydda naturtyper och hotade arter och genom att vidta åtgärder som ingår i myrskyddet och genom METSO-handlingsplanen, till vilken det preliminärt anvisas ca 16 miljoner euro år 2019.

Miljöministeriet genomför ett nationellt program för hållbar stadsutveckling som har koldioxidsnålhet, resurseffektivitet, smarta tjänster, hälsa och minskande av ojämlikhet som prioriterade områden. Dessutom främjas träbyggande med ca 2 miljoner euro 2019.

Redogörelsens fokusområde ”ett Finland där det råder jämlikhet, jämställdhet och kompetens” genomför miljöministeriet genom att utöka produktionen av hyresbostäder till skäligt pris och genom att förbättra boendeförhållandena för olika befolkningsgrupper med hjälp av stöd från statens bostadsfond. Regeringen har som mål att halvera bostadslösheten före 2022. I syfte att utöka utbudet av bostäder till skäligt pris investerar man 50 miljoner euro i A-Kruunu Oy.

Miljöministeriet ställer upp följande mål för ansvarsområdets samhälleliga effekter:
En god miljö och biologisk mångfald
 • — God miljöstatus har uppnåtts i Östersjön och i vattendragen
 • — Förlusten av biologisk mångfald har stoppats och ett gynnsamt tillstånd tryggats
 • — Livsmiljön bidrar till människornas välbefinnande
 • — Miljöriskerna har identifierats och är under kontroll.
Ett koldioxidneutralt kretsloppssamhälle
 • — Finland har minskat sina växthusgasutsläpp betydligt
 • — Naturresurserna nyttjas på ett sparsamt och hållbart sätt
 • — Cirkulär ekonomi innebär samhällsförnyelse
 • — Byggnadernas livscykel är koldioxidsnål och materialeffektiv.
Hållbar stadsutveckling
 • — Stadsregionerna bidrar till en hållbar tillväxt i regionerna
 • — Närmiljöerna är socialt och ekologiskt hållbara
 • — Det finns bostäder som svarar på olika befolkningsgruppers behov
 • — Utvecklingen i stadsregionerna och på landsbygden stöder och står i samspel med varandra.
Förbättring av produktiviteten

Att öka produktiviteten inom den offentliga sektorn utgör ett led i regeringens finanspolitiska strategi. Ambitionen är att bevara verksamhetens effektivitet och serviceförmågan trots de minskade resurserna.

Fullmakter enligt moment under huvudtiteln (mn euro)

    2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
35.10.61 Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)    
  — fullmakt att ingå avtal 1 -
35.10.63 Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)    
  — bevillningsfullmakt 10 10

Förvaltningsområdets anslag 2017—2019

    År 2017
bokslut
1000 €
År 2018
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2019
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2018—2019
    1000 € %
 
01. Miljöförvaltningens omkostnader 62 112 57 063 57 176 113 0
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 27 472 26 456 26 227 -229 -1
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) 25 878 22 337 22 784 447 2
29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 6 482 6 435 6 435 0
65. Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år) 2 280 1 835 1 730 -105 -6
10. Miljö- och naturvård 99 625 102 505 118 502 15 997 16
20. Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år) 10 900 7 100 18 200 11 100 156
21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år) 2 440 2 440 2 640 200 8
22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år) 14 725 16 025 18 025 2 000 12
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år) 29 656 31 806 31 639 -167 -1
60. Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år) 3 000 3 000 3 000 0
61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år) 6 042 8 592 15 542 6 950 81
63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år) 20 630 26 630 26 630 0
(64.) EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt (reservationsanslag 3 år) 4 500 0
65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år) 1 000 1 000 1 000 0
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 1 732 1 812 1 826 14 1
(70.) Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år) 5 000 4 100 -4 100 -100
20. Samhällen, byggande och boende 33 781 24 736 23 656 -1 080 -4
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år) 5 181 4 886 4 806 -80 -2
(02.) Digitaliseringen av den byggda miljön och byggandet (reservationsanslag 3 år) 7 750 0
30. Förebyggande av ekonomiska problem bland hyresgäster (reservationsanslag 2 år) 1 000 1 000 0
52. Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år) 1 500 1 500 0
55. Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 20 000 16 500 15 500 -1 000 -6
60. Överföring till statens bostadsfond 0 0 0
64. Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år) 850 850 850 0
Sammanlagt 195 518 184 304 199 334 15 030 8
  Det totala antalet anställda 860 799 839