Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2019

20. Närings- och innovationspolitikPDF-versio

Förklaring:Närings- och innovationspolitiken stärker i syfte att genomföra tillväxtpolitiken förutsättningarna för ökad konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt. Det väsentliga är att säkerställa att Finland är en attraktiv verksamhetsmiljö för tillväxtorienterade företag, kompetens på hög nivå och utländska investeringar. Genom åtgärderna stöds företagens kontinuerliga förnyelse och en mångsidigare näringsstruktur samt de finländska företagens framgång på den globala marknaden. Åtgärderna skapar tillsammans en grund för ekonomisk tillväxt, nya arbetsplatser och välfärd.

Uppbyggnaden av en internationellt konkurrenskraftig verksamhetsmiljö stöds genom att utveckla kapitalmarknaden, förbättra tillgången på finansiering för tillväxtorienterade företag och locka nya investeringar och ny kompetens.

Innovationssystemet förnyas med beaktande av OECD:s rekommendationer. Förnyelse och ett mångsidigare näringsliv stöds genom att möjliggöra att det bildas internationellt konkurrenskraftiga kunskapskluster och ekosystem i Finland. I samband med landskapsreformen ses det till att tillväxttjänsterna på nationell nivå och landskapsnivå samordnas. För att förbättra forskningens och innovationsverksamhetens kvalitet och genomslagskraft stärks samarbetet mellan näringslivet, högskolorna och forskningsinstituten och förbättras förutsättningarna för kommersialisering av forskning och innovationer. Företagen sporras till förnyelse med hjälp av nya källor till värdeskapande samt digitalisering.

De finländska företagens framgång på den globala marknaden stöds genom att företagen ges hjälp att identifiera globala möjligheter till affärsverksamhet, delta i globala värdenätverk och ekosystem samt bygga internationella partnerskap. Företagen sporras att producera sådana lösningar på global efterfrågan på marknaden som grundar sig på Finlands starka sidor och genom att kanalisera mervärdet till hemlandet. Målet är att detta ska uppnås genom att skapa konkurrensfördelar som bygger på nya källor till värdeskapande och pionjärmarknader och genom att inom strategiskt viktiga tillväxtområden, såsom inom områdena bioekonomi, välfärd och hälsa, utveckla hållbara lösningar på globala kundbehov samt genom att utnyttja digitaliseringen och ren energi. Källor till ny tillväxt söks också i möjligheterna till affärsverksamhet i Arktis, hållbar utveckling och disruptiva sektorsöverskridande lösningar.

En effektiv marknad för företagsfinansiering är en förutsättning för att få flera företag som inleder sin verksamhet samt tillväxtorienterade och internationellt inriktade företag till Finland. I överensstämmelse med regeringsprogrammets mål främjar ministeriet tillväxtfinansiering, stärkande av företagens finansiella saldo och egna kapital samt utnyttjande av Efsi-finansiering och övrig EU-finansiering. Instrumenten för offentlig företagsfinansiering har en viktig roll när finansmarknadens funktionella brister ska hjälpas upp. Målet är att den privata finansieringen ska kompletteras och mobiliseras genom olika åtgärder. Offentlig företagsfinansiering och att staten delar risken behövs särskilt i nyetablerade företag och i innovativa tillväxtföretag samt vid finansieringen av export. Syftet med finansieringen av export är att säkerställa att finländska företag har samma verksamhetsförutsättningar som de viktigaste konkurrentländerna.

Verksamhetssätten och samarbetet inom närings- och innovationspolitiken reformeras genom att utnyttja digitalisering och testning.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet i samarbete med koncernens övriga resultatområden och för att stärka förutsättningarna för en hållbar tillväxtpolitik preliminärt upp följande samhälleliga effektmål för 2019 för resultatområdet närings- och innovationspolitik:

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Finland är en internationellt konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för näringsverksamhet      
— Privata riskinvesteringar i nyetablerade företag (mn euro) 71 > 120 > 120
— Ökningen i Finland av antalet anställda vid dotterbolag i utländsk ägo (%) > 0 > 0 > 0
Företagen förnyas och näringsstrukturen diversifieras      
— Förändring av företagens FoU-utgifter (%) 2,4 2,0 2,0
De finländska företagen har framgång på den globala marknaden      
— Finlands andel av exportmarknaden, årsförändring (%) 2,8 1,0 0,8

I genomförandet av närings- och innovationspolitiken deltar utöver ministeriet även Geologiska forskningscentralen, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Innovationsfinansieringsverket Business Finland och Business Finland Ab, Business Finland Venture Capital Ab, Finnvera Abp, Finlands Exportkredit Ab, Finlands Industriinvestering Ab och flera statsbidragssammanslutningar.

01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 32 248 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av medlemsavgifter och finansieringsandelar i och samarbete inom internationella och inhemska organisationer inom forskningsverksamhet

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelar i samfinansierade projekt

3) till betalning av utgifter och finansieringsandelar som föranleds av gemensamma professurer.

Förklaring:Geologiska forskningscentralen (GTK) har till uppgift att producera och distribuera geologisk information som främjar en hållbar användning av naturtillgångarna i jordskorpan. Forskningscentralen har som mål att med hjälp av information, kunnande och innovationer stödja näringslivets och regionernas konkurrenskraft samt främja en kostnadseffektiv samhällsplanering. Forskningscentralen utvecklas till ett nationellt geodatacenter och en europeisk sakkunniginstans inom forskningen kring hållbart utnyttjande av mineraltillgångar.

GTK främjar investeringar och näringsverksamhet som en del av en ekonomi för hållbar utveckling. Nya innovationer och större användbarhet för geodatan ger ökad kostnadseffektivitet och stärker de mål som fastställs i näringspolitiken.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Geologiska forskningscentralen för 2019:

Effekt
 • — Mineralekonomin ger upphov till en hållbar tillväxt: genom utnyttjande och vidareförädling av mineraliska råvaror skapas lösningar på de förändrade materialbehoven
 • — Nya cleantech-lösningar som främjar hållbart utnyttjande av naturresurser utvecklas
 • — Geologi gör hållbart byggande av samhällen effektivare: utnyttjande av geologisk information vid planeringen av områdesanvändningen och utbyggnaden av områden samt i därmed anslutna miljöfrågor förbättras.

Verksamhetens resultat

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Resultatområdenas andel av kostnaderna (%)      
— mineraltillgångar och råvaruförsörjning 54,5 56 56
— energiförsörjning och miljö 21,8 22 22
— markanvändning och byggande 23,7 22 22
Samfinansierad verksamhet      
— kostnadsmotsvarighet (%) 68,9 50 50
— andel av de sammanlagda årsverkena inom kärnverksamheten (%) 31,0 20 20
— antal projekt (st.) 136 95 95
Avgiftsbelagd verksamhet      
— inkomster (mn euro) 7,2 7,8 7,8
— överskott (1 000 euro) 106 550 550
— överskott (% av intäkterna) 1,5 7 7
— sammanlagda årsverken 48,0 60 50
Utvecklingen av årsverken 425 400 400
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,65 3,70 3,75
Produktion och kvalitetsledning
 • — För att främja en sänkning av investeringströskeln och förutsättningarna för näringsverksamhet ökar GTK informationen om mineralråvaror, torv, geoenergi och grundvattenresurser
 • — Som tjänsteleverantör och forskningspartner ökar GTK sitt samarbete med företag och internationella aktörer så att i synnerhet omfattningen av verksamheten inom cleantech-branschen, mineralekonomin, digitaliseringen och samhällsbyggandet tilltar
 • — Strategisk forskning och nätverksbyggande stärker GTK:s ställning som en samarbetspartner som producerar kundlösningar
 • — Digitaliseringens möjligheter och de systemiska fördelarna tillämpas på centralens alla processer, innovativa verksamhetsmodeller för att öka kunskapskapitalet och kundlösningar
 • — Ökningen av geodatareservens omfattning och att den blir lättare att använda medför systemiska fördelar och nya sätt att använda information, vilket motsvarar kundernas förändrade informationsbehov
 • — Kvalitetsledningen säkerställer kundtillfredsställelsen. GTK:s företagskundrelationer och företagspartnerskap har ökat och kundtillfredsställelsen ligger på en god nivå.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget

2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 44 135 41 714 44 248
Bruttoinkomster 13 861 11 000 12 000
Nettoutgifter 30 274 30 714 32 248
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 126    
— överförts till följande år 4 409    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget

2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 7 145 7 800 7 800
— övriga intäkter 80 - -
Intäkter sammanlagt 7 225 7 800 7 800
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 5 133 5 550 5 550
— andel av samkostnader 1 986 1 700 1 700
Kostnader sammanlagt 7 119 7 250 7 250
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 106 550 550
Kostnadsmotsvarighet, % 101 108 108

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget

2019
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 3 807 1 550 2 200
— finansiering från EU 1 094 400 700
— annan finansiering utanför statsförvaltningen 1 499 1 250 1 300
Intäkter sammanlagt 6 400 3 200 4 200
       
Totala kostnader för projekten 9 287 6 400 8 400
       
Självfinansieringsandel(intäkter - kostnader) -2 887 -3 200 -4 200
Självfinansieringsandel, % 31 50 50

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utredning av reserver och potentiella reserver av mineraler som används i batterier 1 000
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -195
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -23
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -8
Indexhöjning av hyresutgifterna 21
Lönejusteringar 753
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -200
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -164
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -67
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -7
Temporär sänkning av StPL-avgiften 245
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 195
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -16
Sammanlagt 1 534

2019 budget 32 248 000
2018 I tilläggsb. 228 000
2018 budget 30 714 000
2017 bokslut 31 557 000

06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 97 474 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för att förbättra resultatet av och effektiviteten i projekt- och programverksamheten och aktiveringen av den samt för att göra upp prognoser och för internationaliseringsfrämjande åtgärder

2) för deltagande i världsutställningen i Dubai 2020.

Förskottsutbetalningar av anslaget får betalas till bolaget Business Finland för de tjänster som med anslaget köps till Innovationsfinansieringsverket Business Finland.

Förklaring:Business Finland består av Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland.

Business Finland främjar utvecklingen av näringar med hjälp av teknik, innovationer och tillväxtfinansiering. Detta förnyar näringarna, höjer förädlingsvärdet, förbättrar produktiviteten och arbetslivskvaliteten, ökar exporten samt skapar sysselsättning och välfärd. Resultat nås genom kundernas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt genom utvecklande av den internationella affärsverksamheten, som Business Finland uppmuntrar genom finansiering, programverksamhet, internationaliseringstjänster och andra rådgivningstjänster med beaktande av också internationella partnerskap. Dessutom främjar Business Finland genom sin verksamhet utländska investeringar och kapitalinvesteringar i Finland samt turistresor från utlandet till Finland.

Inom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten är kunderna företag, forskningsorganisationer och offentliga organisationer. Internationaliseringstjänsterna riktar sig särskilt till att stärka små och medelstora företags beredskap att internationalisera sin verksamhet och utveckla sina verksamhetsförutsättningar i Finland och i utlandet. Vid anskaffningen av utländska investeringar och utländskt kapital ligger fokus särskilt på kunskapsintensiva branscher, produktion med högt mervärde och investeringar i forskning, utveckling och innovationer. Inom den turistfrämjande verksamheten utvecklas och förbättras bilden av Finland som turistland. Dessutom stimuleras exporten av och efterfrågan på turisttjänster i samarbete med aktörerna inom turistbranschen och övriga aktörer samt stöds internationaliseringen av företagen inom turistbranschen. Vidare genomförs åtgärder inom programmet ”Snabb tillväxt och sysselsättning från turism: Turism 4.0”.

Samarbetet med utrikesförvaltningens beskickningar stärker nätverket Team Finlands serviceförmåga ute i världen.

Finland deltar i världsutställningen i Dubai 2020. Målet är att främja Finlandsbilden samt de handelsekonomiska yttre förbindelserna med Förenade Arabemiraten, Gulfområdet och Sydasien och Afrika i stort. Deltagandet i utställningen beräknas föranleda Business Finland kostnader på 10 miljoner euro under 2019—2021, varav näringslivet betalar minst 50 %.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Business Finland för 2019:

Effekt

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Internationell tillväxt för företag: I Finland utvecklas många konkurrenskraftiga och tillväxtorienterade aktörer jämte deras nätverk av samarbetspartner. Nya produkter och tjänster släpps ut på den internationella marknaden och framgångsrika genombrott medför att exporten ökar snabbt.      
— Av de små och medelstora företag (inkl. midcap) som är kunder, exportökning för den 10 % av företagen som räknat i euro mest ökat sin export (%) 40 > 40 > 40
— Exportökning (miljoner euro) 6001) > 600 > 600
— Utveckling av satsningarna på FoU i små och medelstora företag (inkl. midcap) som får Business Finlands FoU-finansiering (%) 31 > 31 > 31
Ekosystem av världsklass och en konkurrenskraftigt verksamhetsmiljö till stöd för tillväxten: Starka ekosystem för affärsverksamhet som utvecklas, finländsk spetskompetens, försöksplattformar och nätverk möjliggör och sporrar till genombrott och lockar investeringar. Världens verkningsfullaste servicehelhet och ett fungerande Team Finland-samarbete möjliggör att innovativa företag har framgång i världen. Den utländska turismen till Finland ökar kontrollerat.      
— Stora företags grad av nätverksbildning i forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (%, innovationsfinansiering) 200 > 200 > 200
— Registrerade utländska övernattningar (1 000 dygn) 6 743 7 000 7 648
— Utländska investeringars sysselsättningsskapande effekt (antal arbetsplatser, uppskattning) 794 730 730

1) Beräknat utifrån Innovationsfinansieringsverket Tekes SMF-kunder.

Verksamhetens resultat

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Funktionell effektivitet      
Innovationsfinansieringsarbetets totala kostnad / beviljad finansiering (%) 3,5 < 3,5 < 3,5
       
Produktion och kvalitetsledning      
Kundernas vilja att rekommendera Business Finland (-100 - +100) +56 > +56 > +56
Utvecklingen av årsverken      
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,5 > 3,5 > 3,5

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Främjande av innovationsverksamheten och internationaliseringstjänster 60 864 000
Projekt- och programverksamhet 13 760 000
Främjande av utländska investeringar och kapitalinvesteringar i Finland 4 700 000
Deltagande i världsutställningen i Dubai 2 000 000
Främjande av turistresor till Finland 9 800 000
Åtgärdsprogrammet Turism 4.0 6 350 000
Sammanlagt 97 474 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget

2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 48 387 84 121 97 574
Bruttoinkomster 274 100 100
Nettoutgifter 48 113 84 021 97 474
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 17 696    
— överförts till följande år 11 736    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur (Business Finland-ändring) -1 750
Fortsättning av tillväxtprogrammet Maritim skärgård -400
Främjande av utländska investeringar och kapitalinvesteringar i Finland 500
Landskapsreformen: löneutgifter och andra utgifter (överföring till moment 32.01.02) -109
Nätverket Enterprise Europe Network (överföring till moment 32.20.40) -500
Sammanslagning av Finpro med Business Finland 970
Stärkande av internationell verksamhet 4 000
Team Finland-programverksamhet 3 500
Team Finland-programverksamhet (överföring från moment 32.01.40) 5 000
Utgifter för deltagande i världsutställningen i Dubai 2 000
Åtgärdspaketet Turism 4.0 800
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -99
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -61
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -4
Indexhöjning av hyresutgifterna 28
Lönejusteringar 851
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -200
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -194
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -1 000
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -88
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -9
Temporär sänkning av StPL-avgiften 226
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -8
Sammanlagt 13 453

2019 budget 97 474 000
2018 I tilläggsb. 679 000
2018 budget 84 021 000
2017 bokslut 42 153 000

28. Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) för sådan utrednings-, försöks-, metodutvecklings- och informationsverksamhet som främjar materialeffektiviteten

2) för delfinansiering av andra EU-finansierade projekt än sådana som finansieras med medel ur strukturfonderna

3) till ett belopp av högst 130 000 euro, för sådana mindre betydande kostnadsandelar av bidragskaraktär som betalas ut i samband med utvecklingen av företagens kartläggning av materialflöden och som anknyter till företagens försök med kartläggning av materialflöden.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Materialeffektivitet innebär en sparsam användning av naturresurser, effektiv hantering av sidoströmmar, minskning av mängden avfall, materialåtervinning och minimering av skadlig miljöpåverkan. Anslaget används för projekt i samband med genomförandet av det nationella programmet för materialeffektivitet som syftar till att främja utvecklingen av lösningar som förbättrar materialeffektiviteten på ett sätt som stärker företagens konkurrenskraft och minskar skadlig miljöpåverkan. Anslaget används också för företagens försök med kartläggning av materialflöden.

Samhälleliga effektmål
 • — En effektivare användning av material ökar energieffektiviteten och konkurrenskraften och främjar en övergång till hållbara produktions- och konsumtionsmönster.

2019 budget 400 000
2018 budget 400 000
2017 bokslut 400 000

40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 275 500 000 euro.

Fullmakt

År 2019 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av högst 344 365 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2018 är oanvänd, får 2019 beslut om beviljande av den oanvända delen fattas till ett belopp av högst 20 000 000 euro.

Anslaget och fullmakten får användas

1) i enlighet med statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse, till företag och andra sammanslutningar för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som fokuserar på teknik och affärsverksamhet och annan forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och som syftar till att utveckla och nyttiggöra produkter, produktionsmetoder och tjänster

2) för medfinansieringsandelar och EU-medfinansieringsandelar i europeiska samarbetsprojekt

3) för innovativa utvecklingsprojekt som avser den offentliga verksamhet som bedrivs av organisationer som omfattas av statens budgetekonomi, kommunala organisationer och andra offentliga organisationer

4) för utvecklingsprojekt som avser arbetslivet i företag, kommuner och samkommuner, allmännyttiga samfund samt organisationer som omfattas av statens budgetekonomi

5) för sådana forsknings- och utvecklingsprojekt som främjar uppkomsten, utvecklingen och ett omfattande nyttiggörande av tekniskt kunnande, affärskompetens och annan med tanke på näringslivets och samhällets utveckling betydelsefull kompetens och som genomförs vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande organisationer för forskning och kunskapsspridning som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning

6) för nationella och internationella program och projekt vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande forskningsorganisationer som bedriver offentlig forskning, samt för beredning av projekt och utveckling av kompetensen och de strategiska verksamhetsförutsättningarna

7) för sådana medlems- och programavgifter till internationella organisationer som betalas av organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande forskningsorganisationer som bedriver offentlig forskning, och för anläggningsleveranser samt resekostnader för resor som görs för Business Finlands räkning av personer som inte är anställda hos Business Finland

8) för förberedelse och genomförande av offentlig upphandling i fråga om innovationer som höjer den offentliga verksamhetens kvalitet och kostnadseffektivitet vid de upphandlande enheter som avses i 5 § i lagen om offentlig upphandling (1397/2016)

9) för medlems- och deltagaravgifter till internationella organisationer för innovationssamarbete och innovationsprogram

10) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 samt statsrådets förordning (1547/2016) till företag och andra sammanslutningar för kostnaderna för manuskriptskrivande för och utveckling, produktion och distribution av audiovisuella produktioner i Finland samt främjande av försäljningen av dem. Understöd kan även beviljas utländska aktörer.

Understöd kan också betalas i form av servicesedlar.

Med anslag under momentet får betalas förskottsbetalningar till små och medelstora företag, om man genom förskottsbetalningarna kan minska behovet av annan offentlig finansiering för bryggfinansiering.

Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med anslag under moment 32.01.29.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansieringen riktas särskilt till riskfyllda projekt som påskyndar förnyelsen av näringslivets strukturer. Med finansieringen sporras företag och andra sammanslutningar samt organisationer som omfattas av statens budgetekonomi till forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt till gemensamma program som har som mål att påskynda utvecklingen, höja förädlingsvärdet och produktiviteten samt främja utvecklingen av arbetslivet. Vid beviljandet av finansiering beaktas effekterna av finansieringen på projektets genomförande samt projektets genomslagskraft, den eftersträvade affärsverksamheten och nyhetsvärdet av den innovation eller det kunnande som ska utvecklas, nyttiggörandet av resultaten, de resurser som används, de ekonomiska förutsättningarna och nätbildningen samt projektens indirekta verkningar för näringslivet och samhället.

Genom incitamentet för audiovisuella produktioner främjas tillväxten av de audiovisuella produktionerna, företagsverksamheten i branschen, sysselsättningen, internationaliseringen, inklusive främjandet av utländska investeringar, samt att ekosystemen inom denna bransch blir mångsidigare i Finland.

Stöd beviljas särskilt

 • — för riskfyllda forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt och program som syftar till att skapa och nyttiggöra ny teknik och kompetens samt till att utveckla energiekonomin och miljö- och välfärdsteknologin inom industrin och i samband med tjänster
 • — för utveckling av affärsverksamheten vid unga innovativa företag
 • — till små och medelstora företag för anskaffning av ny teknik, kompetens och industriella rättigheter samt innovationstjänster
 • — för utveckling av innovativa produktionssätt och testning av dem i pilot- eller demonstrationsskala samt för försöksproduktion
 • — för planering och genomförande av sådana innovativa anskaffningar vid kommunala organisationer, organisationer som omfattas av statens budgetekonomi, företag och andra sammanslutningar som strävar efter att betydligt förbättra kvaliteten på och kostnadseffektiviteten i beställarens verksamhet eller tjänster och som förutsätter att anbudsgivarna utvecklar nya produkter, produktionsmetoder, tjänster eller andra innovativa lösningar
 • — för projekt för utveckling av arbetslivet
 • — för audiovisuella produktioner i Finland.

EU-inkomsterna från europeiska samarbetsprojekt har antecknats under moment 12.32.99.

Forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansieringens effektmål för Business Finland har angetts i samband med moment 32.20.06.

Den beräknade fördelningen av användningen av fullmakten och anslaget (1 000 euro)

  Anslag Fullmakt
     
Bidrag till forskning, utveckling och innovationsverksamhet 176 650 204 465
— till nystartade företag   57 500
— till små och medelstora företag   60 765
— till stora företag   86 200
Finansiering av offentlig forsknings- och utvecklingsverksamhet 74 100 114 200
Den audiovisuella branschens produktionsincitament 8 550 9 500
Programavgifter till Europeiska rymdorganisationen (ESA) 16 200 16 200
Sammanlagt 275 500 344 365

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

  2019 2020 2021 2022 2023– Sammanlagt
fr.o.m.
2019
             
Förbindelser som ingåtts före 2019 187 800 106 000 33 000 9 500 3 000 339 300
Förbindelser 2019 87 700 118 900 97 000 31 950 8 815 344 365
Utgifter sammanlagt 275 500 224 900 130 000 41 450 11 815 683 665

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av en fullmaktsökning av engångsnatur -1 500
Ibruktagande av incitamentssystemet för audiovisuella produktioner (överföring från moment 29.80.31) 750
Industridrivna innovationsekosystem 17 300
Innovativ upphandling (regeringsprog.) 2 770
Nedläggning av SHOK-programmet (regeringsprog. 2015) -5 000
Nätverket Enterprise Europe Network (överföring från moment 32.20.06) 500
Precisering av förslagsanslaget 30 780
Samarbete mellan forskning och företag, utveckling av ekosystem och innovativ upphandling, innovationssedel, TF Explorer (regeringsprog.) 14 000
Ändring av nivån på bemyndiganden (regeringsprog. 2015) -35 000
Sammanlagt 24 600

2019 budget 275 500 000
2018 I tilläggsb. 30 500 000
2018 budget 250 900 000
2017 bokslut 335 441 666

41. Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 10 400 000 euro.

Fullmakt

År 2019 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av högst 13 500 000 euro.

Anslaget och fullmakten får användas till kostnaderna för nedläggningen av forskningsreaktorn FiR1, iståndsättning av forskningslokalerna i Otsvängen 3 samt till betalning av den mervärdesskatt som dessa föranleder.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:VTT ansvarar för nedläggningen av forskningsreaktorn FiR1 i Otnäs samt iståndsättningen av de gamla högaktiva cellerna i Otsvängen 3. Kostnadskalkylerna för dessa har ökat avsevärt i takt med att planeringen av nedläggningen har framskridit. Statens kärnavfallshanteringsfonds nuvarande fondmekanism täcker inte alla kostnader för nedläggningen så länge som ansvarsbeloppet och den därav följande fondandelen ökar. Härvid blir man tvungen att täcka differensen mellan de faktiska kostnaderna och det fonderade kapitalet med statsunderstöd till VTT. Samtidigt täcks kostnaderna för iståndsättningen av de högaktiva cellerna samt utarbetas en referensmodell för nedläggning som kraftbolag kan utnyttja vid framtida projekt för nedläggning av kärnkraftverk.

I anslaget ingår kompensation till bolaget för anskaffningar och mervärdesskattekostnader i fråga om annan företagsekonomisk verksamhet än sådan rörelsemässig verksamhet som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen (1501/1993).

Den beräknade fördelningen av användningen av fullmakten och anslaget (1 000 euro)

  Anslag Fullmakt
     
Nedläggning av forskningsreaktorn FiR1 6 700 8 200
Otsvängen 3 3 700 5 300
Sammanlagt 10 400 13 500

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

  2019 2020 2021 2022 Sammanlagt
fr.o.m.
2019
           
Förbindelser 2019 10 400 2 100 500 500 13 500
Utgifter sammanlagt 10 400 2 100 500 500 13 500

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nedläggning av forskningsreaktorn FIR1 6 700
Otsvängen 3 3 700
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -1 500
Sammanlagt 8 900

2019 budget 10 400 000
2018 budget 1 500 000
2017 bokslut 2 500 000

42. Utvecklande av tillväxtekosystem och innovativ offentlig upphandling (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) för identifiering av nya framväxande tillväxtområden och tillväxtekosystem samt för beredning och förhandsutredningar av initiativ till ekosystem

2) för främjande av åtgärder i anslutning till nya partnerskapsmodeller samt sektorsövergripande nationella tillväxtstrategier, åtgärdsprogram och tillväxtekosystem som identifierats i dem

3) för utvecklande av nya verksamhets- och finansieringsmodeller som främjar samanvändningen av kompetens och forsknings- och utvecklingsmiljöer i anslutning till pionjärmarknader och hållbar och innovativ offentlig upphandling samt för stärkandet av kompetens och utnyttjandet av forskningsresultat

4) till avlöning av personal motsvarande högst åtta årsverken

5) till betalning av statsunderstöd till organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande organisationer för forskning och kunskapsspridning som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning samt kommuner och samkommuner för projekt enligt punkterna 1—3

6) för konsumtionsutgifter vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi, inklusive upphandling av utvecklingsåtgärder inom arbets- och näringsministeriets tillväxtekosystem, verksamheten vid det nätverksbaserade kunskapscentret för hållbar offentlig och innovativ upphandling samt pilotförsök med modellen Green deal tillsammans med andra projektaktörer.

Konsumtionsutgifter budgeteras enligt principen om betalningsbeslut till den del det är fråga om konkurrensutsatt projektfinansiering. Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med anslag under moment 32.01.29.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Genom anslaget ska det i samarbete med ministerierna, finansiärerna, näringslivet och andra intressentgrupper identifieras framväxande tillväxtområden och tillväxtekosystem som med tanke på Finlands ekonomiska tillväxt har högt mervärde och internationellt potential. Målet är att skapa ett systematiskt bedömnings- och kunskapsunderlag för strategiska val på statsrådsnivå och framtida riktlinjer för tillväxt.

Det skapas nya former av partnerskap mellan högskolorna, forskningsinstitutionerna, kommunerna, landskapen, samkommunerna, de allmännyttiga samfunden, statens ämbetsverk och inrättningar samt staten. Målet är också att främja uppkomsten av pionjärmarknader, öka kunnande om hållbar och innovativ offentlig upphandling, utveckla samanvändning och samfinansiering av offentliga och privata forskningsinfrastrukturer och utvecklingsmiljöer samt att stärka kompetensen och kommersialiseringen av forskningsresultat.

Samhälleliga effekter
 • — I Finland uppkommer internationellt sett starka strategiska tillväxtekosystem som genererar ny internationellt konkurrenskraftig affärsverksamhet, export och nya arbetsplatser samt lockar investeringar och internationella experter
 • — I Finland upprättas attraktiva test- och utvecklingsplattformar för innovationer
 • — Hållbar innovativ offentlig upphandling skapar marknader för nya lösningar, ökar exporten samt förbättrar kvaliteten på och produktiviteten i de offentliga tjänsterna. Genom projekten främjas också energi- och klimatmålen samt resurseffektiviteten och den cirkulära ekonomin.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Utvecklande av tillväxtekosystem 2 000 000
Kompetenscentrumet för hållbar och innovativ offentlig upphandling 3 000 000
Sammanlagt 5 000 000

2019 budget 5 000 000
2018 budget 5 000 000
2017 bokslut 8 100 000

(43.) Stöd för kommersialisering av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar samt innovationer (reservationsanslag 3 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det stryks i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur -300
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -49 000
Sammanlagt -49 300

2018 budget 49 300 000
2017 bokslut 43 000 000

44. Investerings- och utvecklingsstöd för den cirkulära ekonomin (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) för införande eller utvidgning av teknik eller servicemodeller i anslutning till produktion eller användning av nya lösningar och processer inom cirkulär ekonomi eller för pilot- och demonstrationsprojekt i anslutning till återvinningsprodukter och material, hantering av sidoströmmar av avfall eller för ny teknik eller tjänster i anslutning till produktifiering av cirkulär ekonomi eller deras miljökonsekvenser och samhällsekonomiska konsekvenser

2) för investeringar som inbegriper nya affärsmodeller för cirkulär ekonomi, nya plattformar eller digitala tjänster och verksamhetsmodeller samt för produkt- och serviceplanering som stöder produktion eller användning, reparation, utförande av service, uppdatering, delning och uthyrning eller för annat kommersiellt införande av cirkulär ekonomi

3) för utredningar och förhandsutredningar som stöder investeringar och för utredningar som syftar till att främja investeringsverksamheten hos de olika aktörerna inom den cirkulära ekonomin.

Anslaget får även användas till betalning av konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Stöd beviljas i form av stöd av mindre betydelse på basis av EU:s regler om statligt stöd (kommissionens förordning 1407/2013), statsunderstödslagen (688/2001) samt statsrådets förordning om understöd som beviljas för investerings- och utvecklingsprojekt inom cirkulär ekonomi (1152/2017).

Förklaring:Investerings- och utvecklingsstöd är avsett för nya framtida lösningar inom cirkulär ekonomi för att uppnå målen i färdplanen för internationellt banbrytande verksamhet och en nationell cirkulär ekonomi. Grundtanken med den cirkulära ekonomin är att material utnyttjas och återvinns i en kretsloppsekonomi så länge som möjligt och att icke förnybara naturresurser ersätts med förnybara material som producerats på ett hållbart sätt.

Med stödet finansieras till exempel projekt som konkret driver nya affärsverksamhetsmodeller inom den cirkulära ekonomin framåt, minskar uppkomsten av avfall med utnyttjande av sidoströmmar och kopplar aktörer inom olika branscher och i olika faser av kedjan samman för att på så sätt möjliggöra en effektivare återvinning av material.

På basis av den första ansökningsomgången är textil- och byggnadsindustrin särskilt aktiva när det gäller att förnya sin verksamhet. Inom ramen för stödinstrumentet möjliggörs uppkomsten av ekosystem och därigenom uppkomsten av nya företag, produktionsenheter och arbetsplatser i olika skeden av värdekedjan. Incitament för verksamheten är utöver den kommande avfallslagstiftningen också konsumenternas och kundernas intresse för verksamhetens hållbara värden. Under den kommande ansökningsomgången planeras en eventuell fördelning tillsammans med Business Finland och Sitra för att komplettera åtgärderna.


2019 budget 2 000 000
2018 budget 2 000 000

47. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för bolagets förluster (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 30 777 000 euro.

Anslaget får användas

1) till räntestöd som beviljas för finansiering av Finnvera Abp:s och dess föregångare Kera Abp:s verksamhet i enlighet med statsrådets räntestödsförbindelse

2) för partiell ersättning av förluster som uppkommit till följd av Finnvera Abp:s kredit- och borgensverksamhet, i enlighet med den kredit- och borgensförlustförbindelse som statsrådet har ingått.

Förklaring:Statsrådet har med stöd av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet (445/1998) och den tidigare lagen om det publika aktiebolaget Kera Abp (65/1971) ingått en förbindelse om att staten betalar bolaget räntestöd som kan vara regionalt räntestöd eller specialräntestöd.

Statsrådet har dessutom med stöd av 8 § 1 mom. 3 punkten i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet (445/1998) ingått en förbindelse om att staten ersätter Finnvera Abp för de kredit- och borgensförluster som eventuellt uppkommer på grund av krediter och borgensförbindelser som beviljats i den verksamhet som avses i 3 och 4 § i den lagen. Staten ersätter Finnvera Abp 50 procent av det totala beloppet av kredit- och borgensförlusterna.

Finnvera Abp korrigerar de marknadsmisslyckanden som föreligger inom företagsfinansieringen och riktar sin finansiering till etablering av företagsverksamheten och till företagens tillväxt och internationalisering.

Beviljandet av räntestödd finansiering som baserar sig på statsrådets räntestödsförbindelse slutade vid Finnvera Abp vid ingången av 2014. Räntestöd betalas på basis av den befintliga ansvarsstocken som beviljats före 2014 och som baserar sig på räntestödsförbindelsen.

Ersättningarna för kreditförluster gör det möjligt för Finnvera Abp att bevilja lån och ställa borgen också när företagets säkerhet är otillräcklig. År 2019 bedöms Finnvera Abp fatta 9 000 finansieringsbeslut och bevilja sådana lån och ställa sådan borgen för företagsverksamhet som omfattas av kredit- och borgensförlustförbindelsen till ett belopp av ca 1,0 miljarder euro. Finnvera Abp har ca 28 000 kunder varav ca 90 % är företag med mindre än tio anställda. Finnvera Abp finansierade 2017 mer än 2 250 växande företag, och volymen förväntas ligga på samma nivå 2019. År 2019 beräknas Finnvera Abp bevilja finansiering för integrerade projekt på 2,2 miljarder euro, varav Finnvera Abp:s andel är ca 45 % och bankernas och den övriga finansieringens andel är ca 55 %.

Effekt

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Antal nyetablerade företag (st.) 3 127 3 500 3 500
Antal nya arbetstillfällen som Finnvera Abp främjat (st.) 9 076 8 500 8 500

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändring i förlustförbindelserna -10 998
Precisering av förslagsanslaget -7 740
Utvidgning av Finnveras finansiering av företag som är större än små och medelstora företag utanför stödområdena I och II -2 644
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -4 000
Sammanlagt -25 382

2019 budget 30 777 000
2018 I tilläggsb. -26 153 000
2018 budget 56 159 000
2017 bokslut 27 993 447

48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 57 800 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av räntestöd enligt lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter (1137/1996) och lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011)

2) till betalning av behövliga åtgärder och kostnader för skydd mot ränte- och valutarisker som föranleds Statskontoret till följd av ränteutjämningsavtal

3) till betalning av förvaltningsarvode till det ränteutjämningsbolag som avses i lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter (1137/1996), Finlands Exportkredit Ab

4) till betalning av underskottsersättning till bolaget Finlands Exportkredit Ab i enlighet med lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011).

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Syftet med beviljandet av offentligt understödda export- och fartygskrediter är att trygga att de finländska bolag som bedriver export har ett internationellt konkurrenskraftigt system för finansiering av export och fartygsleveranser, att öka kapitalvaruexporten och fartygsleveranserna från Finland samt att främja sysselsättningen för exportörer, finländska varv och underleverantörer.

Med stöd av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011) får Finlands Exportkredit Ab ingå ränteutjämningsavtal och fatta ränteutjämningsbeslut till ett kapitalvärde av högst 22 miljarder euro samt bevilja krediter med fast eller rörlig ränta som beviljas på OECD-villkor till ett kapitalvärde på högst 22 miljarder euro.

Nyckeltal som beskriver verksamheten

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Ränteutjämningsavtal och ränteutjämningsbeslut som gäller nya exportkrediter (mn euro) 5 9001) 3 000 3 900
Antal beviljade ränteutjämningsavtal och ränteutjämningsbeslut i slutet av året (mn euro) 10 700 14 400 17 700

1) Omfattar lyfta krediter till fast ränta (949 mn euro) och reserveringar för vilka fattats ett ränteutjämningsbeslut (4 951 mn euro).

Utgifter som föranleds staten på grund av ränteutjämningsavtalen (1 000 euro)

  2019 2020 2021 2022 Sammanlagt
fr.o.m.
2019
           
Räntestöd för exportkrediter 36 700 61 900 69 800 91 000 259 400
Utgifter för skyddsåtgärder 21 100 24 600 17 100 8 600 71 400
Utgifter sammanlagt 57 800 86 500 86 900 99 600 330 800

Ränteutjämningsavtalen och skyddet mot ränte- och valutarisker ger utöver utgifterna upphov till sådana räntegottgörelser och inkomster av skyddsåtgärder till staten som intäktsförs under moment 12.32.99. År 2017 uppgick de till staten influtna räntegottgörelserna till sammanlagt 33,3 miljoner euro, och ränteutjämningsverksamheten uppvisade ett överskott på 5,1 miljoner euro. De räntegottgörelser och inkomster av skyddsåtgärder som inflyter till staten från ränteutjämningsverksamheten bedöms uppgå till sammanlagt 34,5 miljoner euro 2018 och 43,7 miljoner euro 2019.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Precisering av förslagsanslaget 10 309
Ökning av lånestocken, valutakursändringar och nya skyddsåtgärder 5 191
Sammanlagt 15 500

2019 budget 57 800 000
2018 budget 42 300 000
2017 bokslut 38 381 550

49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 94 303 000 euro.

Anslaget får som finansiering enligt lagen om Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (761/2014) användas som ett allmänt understöd till bolaget

1) för annan strategisk verksamhet vid Teknologiska forskningscentralen VTT Ab än sådan som bedrivs på företagsekonomiska grunder. Detta innefattar bl.a. utgifter för bolagets själv- och samfinansierade forsknings- och utvecklingsarbete, kompetensutveckling, innovationsverksamhet, teknologilicensiering och grundande av nya företag samt självfinansieringsandelen inom samfinansierade forskningsprojekt, liksom införandet, förvaltningen och utvecklandet av det nationella mätnormalsystemet på allmän nivå, styrningen av verksamheten vid de nationella mätnormallaboratorierna, organiseringen av den nationella kalibreringstjänsten samt främjandet av mätteknik

2) för att kompensera bolaget för andelen mervärdesskatt i anskaffningar och lokalhyror samt för lokalhyrornas dolda mervärdesskattekostnader i fråga om annan företagsekonomisk verksamhet än sådan rörelsemässig verksamhet som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen (1501/1993)

3) för skötseln av den nationella samordningen av Europeiska atomenergigemenskapens fusionsforskning (Euratomprogrammet 2014—2018)

4) till betalning av medlemsavgiften i internationella byrån för mått och vikt.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut och det kan betalas ut i förskott.

Förklaring:Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s (VTT) uppgift är att i egenskap av oberoende och objektivt forskningsinstitut främja att forskningen och teknologin tillgodogörs på ett mångsidigt sätt och kommersialiseras inom näringslivet och samhället. Bolaget kan ha dotterbolag som sköter bolagets uppgifter. För att kunna sköta sina uppgifter bedriver bolaget tillämpad teknologisk forskning och teknologiutveckling samt gör upp prognoser i anslutning till dessa (strategisk forskning), producerar teknologi- och innovationsbaserade forsknings- och experttjänster (forskning på företagsekonomiska grunder), är verksamt som nationellt metrologiinstitut inom vetenskaplig metrologi, upprätthåller och utvecklar det nationella metrologisystemet och mätnormalsystemet och den nationella kalibreringstjänsten samt bedriver strategisk forskning och forskning på företagsekonomiska grunder inom metrologi.

I forskning av särskilt stor strategisk betydelse är det statliga stödet 100 %.

VTT koncentrerar sitt forsknings- och utvecklingsarbete på sådana omfattande helheter med stort genomslag som utgör en utmaning och som är

 • — Klimatet i framtiden: lösningar som gäller produktion, användning och lagring av ren och koldioxidsnål energi
 • — Tillräckliga resurser: lösningar som gäller användning inom ramen för hållbar utveckling av tillräckliga förnybara och icke förnybara naturresurser
 • — Ett gott liv: lösningar som gäller hälsa, välfärd och livsmiljö, inklusive lösningar som gäller infrastruktur
 • — Övergripande säkerhet och riskhantering: lösningar som gäller individens, företagens och samhällets säkerhet
 • — Förnyelse av industrin: lösningar som gäller förnyelse och digitalisering av industrin samt konkurrenskraften.

Effekt

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Samhälleliga effekter Stödjande av näringslivets tillväxt och förnyelse i enlighet med ANM:s agenda för hållbar tillväxt      
— VTT:s betydelse vid kommersialisering av innovationer i Finland (5 år glidande medelvärde, %) 28,4 28—30 28—30
— VTT:s medverkan och roll i tillväxtinitiativ som är viktiga för Finland (st.) 4 3—5 3—5
Effekter för kunderna Finländska företags och forskningssamfunds etablering i internationella kompetensnätverk      
— Projekt som genomfördes med VTT främjade förankring i internationella nätverk (enkät om kundupplevd effektivitet, utveckling %) 51 Ökar Ökar
Grad av kompetens Generering av forskningsbaserad affärsverksamhet      
— Kapital till VTT:s spin-offs (mn euro) 27 15 15
— IPR intäkter (mn euro) 3,0 2,8 2,8
— Avgiftsbelagd verksamhet (mn euro) 65,7 70,8 74,7

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Allmänt understöd till basfinansiering 77 768
Mervärdesskatteutgifter 16 300
Allmänt understöd för skötseln av den nationella samordningen av Europeiska atomenergigemenskapens fusionsforskning (Euratomprogrammet) 160
Allmänt understöd för medlemsavgifter 75
Sammanlagt 94 303

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur (ökning av VTT:s basfinansiering) -2 000
Stärkande av strategisk forskning 7 000
Sammanlagt 5 000

2019 budget 94 303 000
2018 budget 89 303 000
2017 bokslut 87 303 000

(50.) Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag 2 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det stryks i budgeten.


2018 budget 1 000 000

51. Ett innovationspris för kvinnor (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 118 000 euro.

Anslaget får användas som understöd för utbetalningen av ett innovationspris för kvinnor samt de konsumtionsutgifter som föranleds av de praktiska arrangemangen i samband med priset.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Innovationspriset för kvinnor är ett pris på 110 000 euro som ges som erkänsla och beviljas åren 2017—2019. Priset har inrättats för att hedra den allmänna och lika rösträttens 110-åriga historia.

Avsikten är att priset ska tilldelas en kvinna eller en grupp av kvinnor för en vetenskapligt viktig innovation på området teknik eller ekonomi.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Praktiska arrangemang i samband med priset 8 000
Innovationspriset för kvinnor 110 000
Sammanlagt 118 000

2019 budget 118 000
2018 budget 118 000
2017 bokslut 118 000

(80.) Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det stryks i budgeten.


2018 I tilläggsb. 39 300 000
2018 budget 96 986 000
2017 bokslut 92 882 703

82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 10 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av sådana lån som avses i 8 b § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) och som tryggar den medelsanskaffning som hänför sig till exportfinansiering i form av krediter.

Fullmakt

Arbets- och näringsministeriet kan bevilja Finnvera Abp lån som hänför sig till finansiering av export enligt 8 b § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) till ett belopp av högst 1 000 000 000 euro. Lånen får beviljas utan krav på säkerhet. En förutsättning för beviljandet av lånen är att situationen på finansmarknaden är sådan att Finnvera Abp inte på rimliga villkor kan skaffa sådana lån eller låneprogram som avses i 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag. Återbetalningstiden för de lån som beviljas är i regel kort, högst 12 månader. För de lån som beviljas tas det ut gängse ränta.

Förklaring:Med stöd av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011) får Finlands Exportkredit Ab bevilja export- och fartygskrediter som grundar sig på Finnvera Abp:s medelsanskaffning. Enligt lagen om statens specialfinansieringsbolag kan staten ställa garanti för Finnvera Abp:s medelsanskaffning för finansiering av export- och fartygskrediter. Om det finns sådana störningar i finansmarknadens funktion att Finnvera Abp inte via marknaden kan skaffa medel på rimliga villkor, kan bolaget inom ramen för anslagen i statsbudgeten mot gängse ränta beviljas i regel kortfristigt lån för högst 12 månader. Avsikten är att lånen ska beviljas utan krav på säkerhet.

Syftet med de export- och fartygskrediter som Finlands Exportkredit Ab beviljar är att säkerställa att de finländska exportörerna förfogar över en motsvarande, internationellt konkurrenskraftig finansiell mekanism för export och fartygsleveranser som exportörerna i våra viktigaste konkurrentländer. Med hjälp av denna mekanism förbättras de finländska exportörernas utsikter till framgång i anbudstävlingar som gäller kapitalvaruexport och fartygsleveranser. Samtidigt hjälper man exportföretagen, de inhemska skeppsvarven och underleverantörerna att generera arbetstillfällen.

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 10 000
2018 budget 10 000
2017 bokslut

83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 140 000 000 euro.

Anslaget får i enlighet med lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988), statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse, anvisas till företag och andra sammanslutningar för teknologi, affärsverksamhet och annan forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som syftar till att utveckla och nyttiggöra produkter, produktionsmetoder och tjänster samt för inledande av verksamheten i företag som samlar in medel till riskkapitalfonder och företagsacceleratorer som främst tjänar nystartade innovativa företag.

Lån som innehåller villkor för riskexponering kan beviljas. Om projektets genomförande eller det ekonomiska nyttiggörandet av resultaten fördröjs eller misslyckas, har Business Finland rätt att på ansökan av låntagaren avstå från lånefordran eller i övrigt ändra lånevillkoren på det sätt som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet.

Lånen beviljas i regel utan krav på säkerhet. En del av finansieringen kan betalas ut i förskott.

Statskontoret har rätt att ingå avtal med låntagare om omvandling av tidigare beviljade kapitallån och räntorna på dem till lån i form av främmande kapital i enlighet med aktiebolagslagen. Statskontoret kan också komma överens med låntagaren om att lån förfaller i samband med omvandlingen. En omvandling förutsätter de övriga borgenärernas samtycke.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

År 2019 får nya lån beviljas till ett belopp av högst 155 123 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2018 är oanvänd, får 2019 beslut om beviljande av den oanvända delen fattas till ett belopp av högst 50 000 000 euro.

Förklaring:Med lånen sporras företag och andra sammanslutningar till forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt till gemensamma teknologi-, forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram som har som mål att påskynda utvecklingen samt att höja förädlingsvärdet och produktiviteten.

Finansiering beviljas särskilt

 • — till företag och andra sammanslutningar för forsknings- och utvecklingsarbete som syftar till att främja utvecklingen och förbättringen av internationellt konkurrenskraftiga produkter, produktionsmetoder och tjänster
 • — för riskfyllda forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt och program som syftar till nyttiggörande av ny teknik och kompetens samt till utveckling av energiekonomi och miljö- och välfärdsteknologier inom industrin och i samband med tjänster
 • — för inledande av affärsverksamheter vid nyetablerade innovativa företag samt nya affärsverksamheter vid redan verksamma företag och för främjande av företagsekonomiskt nyttiggörande av forsknings- och utvecklingsverksamheten och dess resultat
 • — för marknadsnära, riskfyllda utvecklings-, pilot- och demonstrationsprojekt
 • — för utveckling av innovativa produktionssätt och testning av dem i pilot- eller demonstrationsskala samt till försöksproduktion
 • — till små och medelstora företag för teknologianskaffningar och anskaffningar av industriella rättigheter och innovationstjänster som en del av ett forsknings-, produktutvecklings- eller innovationsprojekt.

Inkomsterna av återbetalning av lån har antecknats under moment 15.01.04 och räntorna under moment 13.01.05.

Effektmålen har angetts i samband med moment 32.20.06.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2019 2020 2021 2022 2023– Sammanlagt
fr.o.m.
2019
             
Förbindelser som ingåtts före 2019 82 000 27 000 11 500 2 500 2 000 125 000
Förbindelser 2019 58 000 62 000 17 500 11 500 6 123 155 123
Utgifter sammanlagt 140 000 89 000 29 000 14 000 8 123 280 123

Business Finlands lånestock

  2015 2016 2017
       
Den lånestock som sköts av statskontoret i slutet av året (mn euro) 751,5 829,1 882,3

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Precisering av förslagsanslaget -2 000
Utbetalningar av en fullmaktsökning (I tilläggsbudget 2017, budget 2018) (överföring till moment 32.20.89) -2 500
Utbetalningar av fullmaktsökningar (överföring från moment 32.20.89) 3 500
Sammanlagt -1 000

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 140 000 000
2018 I tilläggsb. 5 800 000
2018 budget 141 000 000
2017 bokslut 141 827 409

87. Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 12 000 000 euro.

Anslaget får användas till beviljande av kapitallån utan säkerhet enligt aktiebolagslagen till företag och andra sammanslutningar för verksamhet som utvecklar ekosystemen för affärsverksamhet.

Lånen beviljas i form av startstöd enligt EU:s gruppundantagsförordning. Lån kan också beviljas i form av kapitallån som inte innehåller statligt stöd och på vilka statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet (1444/2014) inte tillämpas.

Lån som innehåller villkor för riskexponering kan beviljas. Om projektet eller den eftersträvade affärsverksamheten misslyckas på ett sätt som väsentligt försämrar låntagarens förmåga att sköta sina lån, har Business Finland rätt att på ansökan av låntagaren helt eller delvis avstå från lånefordran eller i övrigt ändra lånevillkoren på det sätt som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet.

En del av finansieringen kan betalas ut i förskott.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

År 2019 får nya lån beviljas till ett belopp av högst 30 000 000 euro.

Förklaring:Med kapitallån finansieras företag som är i inledningsfasen och som genom sin verksamhet moderniserar industrin och utvecklar nya ekosystem för affärsverksamhet. Målet är att främja företagsverksamhet som baserar sig på ett effektivt utnyttjande av kapital och kompetens av ny, immateriell karaktär för främjande av ekonomisk tillväxt.

Den verksamhet som finansieras kan ha samband med t.ex. verksamheten för en operatör för ett ekosystem för affärsverksamhet eller utvecklande av data- eller testplattformar.

Effektmålen har angetts i samband med moment 32.20.06.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2019 2020 2021 2022 2023– Sammanlagt
fr.o.m.
2019
             
Förbindelser som ingåtts före 2019 6 000 6 000 6 000 6 000 - 24 000
Förbindelser 2019 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 30 000
Utgifter sammanlagt 12 000 12 000 12 000 12 000 6 000 54 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utbetalningar av fullmakten 6 000
Sammanlagt 6 000

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 12 000 000
2018 budget 6 000 000

89. Kapitalinvestering i Business Finland Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 800 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av teckningspriset för aktier och av annat kapital i Business Finland Venture Capital Ab. Bolaget kan inom ramen för bestämmelserna och föreskrifterna om statligt stöd ta en större risk i sina fondplaceringar eller nöja sig med en mindre avkastning än privata investerare.

Förklaring:Business Finland Venture Capital Ab gör investeringar i kapitalfonder där tyngdpunkten i investeringsverksamheten ligger på tillväxtorienterade och internationellt inriktade finländska företag i startfasen. Investeringar kan göras i kapitalfonder som direkt eller via en tillämplig fondstruktur investerar i nyetablerade företag.

Syftet med investeringsverksamheten är en mångsidig kapitalinvesteringsmarknad för nyetablerade företag och att en större andel av den totala finansieringen av nyetablerade företag ska komma från privata investeringar.

Samhälleliga effekter

— 2—4 nya fondinvesteringar där andelen privat kapital i regel är minst 50 %. Andelen privat kapital kan också realiseras i anslutning till fondens investeringsobjekt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Minskat behov av kapital (överföring till moment 32.20.83) -3 500
Utbetalningar av fullmaktsökningar (I tilläggsbudget 2017, budget 2018) (överföring från moment 32.20.83) 2 500
Sammanlagt -1 000

Momentets rubrik har ändrats.

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 10 800 000
2018 I tilläggsb. -5 800 000
2018 budget 11 800 000
2017 bokslut 15 700 000