Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              20. Civiltjänst
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2019

01. FörvaltningPDF-versio

Förklaring:Arbets- och näringsministeriet ser till att det finns handlingsramar för entreprenörskap och innovationsverksamhet i Finland och ansvarar för arbetsmarknadens funktion och arbetstagarnas sysselsättningsförutsättningar samt för regionutvecklingen. Ministeriet leder och styr tillväxtpolitiken, närings- och innovationspolitiken, sysselsättnings- och företagsamhetspolitiken, konsument- och konkurrenspolitiken, region-, energi- och klimatpolitiken samt utvecklingen av arbetslivet och integrationen av invandrare. Förvaltningen tjänar tillväxtmålet genom att se till att företagens omvärld fungerar väl och är internationellt konkurrenskraftig.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) främjar regionutvecklingen genom att sköta statsförvaltningens verkställighets- och utvecklingsuppgifter inom regionerna. NTM-centralerna främjar entreprenörskap, arbetsmarknadens funktion samt kompetens och kultur, landsbygdens livskraft, kollektivtrafiken och utvecklandet av den, trafiksystemets funktion och trafiksäkerheten, en god miljö och ett hållbart utnyttjande av naturen och naturresurserna inom regionerna samt invandring av arbetskraft till regionerna. NTM-centralerna bedriver nära samarbete med landskapsförbunden och kommunerna. Av lokalförvaltningsmyndigheterna är arbets- och näringsbyråerna underställda NTM-centralernas styrning.

Det finns femton NTM-centraler, och av dem sköter nio centraler uppgifter inom samtliga av följande tre ansvarsområden: 1) näringar, arbetskraft, kompetens och kultur, 2) trafik och infrastruktur samt 3) miljö och naturresurser.

Den allmänna administrativa styrningen av NTM-centralerna hör till arbets- och näringsministeriet. Ansvaret för styrningen av NTM-centralernas verksamhet hör inom respektive verksamhetsområde till inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet eller den myndighet inom centralförvaltningen som har till uppgift att sköta styrningen. Arbets- och näringsministeriet samordnar den strategiska styrningen av NTM-centralerna och detta sker i samarbete mellan nämnda ministerier.

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 33 700 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för ett pris för offentliggörande av konsumentinformation

2) till bidrag som hänför sig till rådgivningsenheten för offentlig upphandling samt till finansiering av en rådgivningstjänst som gäller offentlig upphandling och riktar sig till företag

3) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av projekt som finansieras med medel ur Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), som hör till EU:s fond för inrikesfrågor

4) till understöd till Finnvera Abp för utgifter för Efsi-rådgivningstjänster.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen ställs följande resultatmål preliminärt upp för ministeriets verksamhet för 2019:

Verksamhetens resultat

  2017
utfall
2018
prognos
2019
uppskattning
       
Produktion och kvalitetsledning      
Arbets- och näringsministeriet      
Regeringspropositioner (st.) 28 25 30
— Till riksdagen inom utlovad sessionsperiod (%) 79 > 80 > 80
— Ändringar i riksdagen på grund av författningstekniska eller språkliga brister (%) 0,6 0 0
Statsrådsförordningar (st.) 24 35 20
Genomförandeunderskott i fråga om direktiv som omfattas av lagstiftningen om den inre marknaden (%) 0,6 < 1,0 < 1,0
Antal årsverken inom arbets- och näringsministeriet      
— Omkostnadsmoment 32.01.01 377 384 387
— Övriga moment 21 21 13

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget

2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 41 642 39 785 42 700
Bruttoinkomster 9 264 7 100 9 000
Nettoutgifter 32 378 32 685 33 700
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 5 344    
— överförts till följande år 7 419    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) -10
Löneutgifter och andra utgifter för en specialsakkunnig (överföring till moment 24.01.01) -4
Utvärdering av företagsstödens effektivitet 200
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 72
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -8
Lönejusteringar 778
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -100
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -239
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -72
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -7
Temporär sänkning av StPL-avgiften 254
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 166
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -15
Sammanlagt 1 015

2019 budget 33 700 000
2018 I tilläggsb. 189 000
2018 budget 32 685 000
2017 bokslut 34 453 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 170 158 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av euroinfocentren

2) till betalning av utgifter för skötseln av fastigheter som staten besitter i enlighet med lagen om renskötsellägenheter, naturnäringslagen, skoltlagen och den lagstiftning som föregick lagen om gårdsbruksenheter

3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

4) för utgifter för att utveckla, främja och driva utvecklingstjänster för företag.

Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer de styrande ministerierna (inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet) preliminärt för närings-, trafik- och miljöcentralerna upp följande resultatmål för 2019:

Effekter

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Människorna och miljön      
— Inflöde till arbetslöshet i över 3 mån., högst (%) 44 35 32
— Inflöde till arbetslöshet i över 3 mån. bland personer under 25 år, högst (%) 32 24 20
Medborgarnas tillfredsställelse med landsvägarnas servicenivå (1—5) 3,1 > 3,1 3,0
     
Företagen och näringarna      
Nya företag med internationell inriktning (antal) - 1 750 1 500
Företag som uppstått genom olika finansieringsåtgärder (antal) 7 058 10 000 8 500
Den tunga trafikens tillfredsställelse med landsvägarnas servicenivå (1—5) 2,6 2,7 2,7
Jordbrukets fosforbalans (kg/ha) - < 5 < 5
Jordbrukets kvävebalans (kg/ha) - < 46 < 46
       
Miljön och naturresurserna      
Inrättade naturskyddsområden (ha) 12 062 5 500 5 200
Tätortsstruktur i stadsregionerna som stöder tillhandahållande av tjänster och kollektivtrafik (%) 64,2 64 64

Verksamhetens resultat

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Tillfredsställelse med kundtjänsten (1—5) 4,1 > 4 > 4
Övergripande tillfredsställelse hos NTM-centralernas intressentgrupper (1—5) 3,7 - > 3,7
Fullständigt genomförande av tillsynsplaner (%) 100 100 100
Utvecklingen av årsverken 2 956 2 879 2 796
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,6 > 3,5 > 3,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 208 041 199 255 200 158
Bruttoinkomster 34 682 30 000 30 000
Nettoutgifter 173 359 169 255 170 158
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 32 520    
— överförts till följande år 31 191    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 10 182 10 000 10 000
— övriga intäkter -8 - -
Intäkter sammanlagt 10 174 10 000 10 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 5 883 8 200 6 500
— andel av samkostnader 3 065 2 800 3 500
Kostnader sammanlagt 8 948 11 000 10 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 1 226 -1 000 -
Kostnadsmotsvarighet, % 114 91 100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 7 788 6 000 6 000
— finansiering från EU 9 - -
— annan finansiering utanför statsförvaltningen - - -
— övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten 2 142 1 500 1 500
Intäkter sammanlagt 9 939 7 500 7 500
       
Totala kostnader för projekten 12 056 9 000 9 000
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -2 117 -1 500 -1 500
Självfinansieringsandel, % 18 17 17

Genom närings-, trafik- och miljöcentralerna styrs finansiering från följande moment i budgeten: 28.70.05, 30.10.51, 30.40.20, 21, 22, 31, 40, 51 och 62, 31.10.50, 31.30.63, 64 och 66, 32.01.20, 32.30.01 och 51, 32.40.51 och 52, 32.50.42, 44 och 64, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31, 50 och 52, 35.01.65, 35.10.20, 21, 22, 61 och 63 samt 35.20.64.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anskaffning av arbetskrafts- och tillväxttjänstutbildning (överföring från moment 32.30.01) 1 700
Bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor (-1 årsverke) (överföring till moment 26.20.01) -60
Betalning av eget kapital servicecentret, återföring av en överföring av engångsnatur -460
Landskapsreformen: löneutgifter och andra utgifter (överföring från moment 32.20.06) 109
Webbplatsen Work in Finland, återföring av en överföring av engångsnatur (överföring till moment 32.70.03) -170
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -1 491
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -120
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -130
Indexhöjning av hyresutgifterna 76
Lönejusteringar 4 472
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -980
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -902
Sparbeslut -1 800
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -412
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -41
Temporär sänkning av StPL-avgiften 1 372
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -260
Sammanlagt 903

2019 budget 170 158 000
2018 I tilläggsb. 1 172 000
2018 budget 169 255 000
2017 bokslut 172 030 000

20. Civiltjänst (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 939 000 euro.

Anslaget får användas i enlighet med civiltjänstlagen (1446/2007)

1) för kostnader som föranleds av civiltjänst, med undantag av lönekostnaderna

2) i enlighet med 46 § 3 mom. i civiltjänstlagen för kostnader för civiltjänstepliktiga som blir utan tjänstgöringsplats.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Genom att främja en ökning av antalet till buds stående civiltjänstgöringsplatser med hjälp av en aktiv marknadsföring av civiltjänstgöringen till potentiella tjänstgöringsplatser försöker man minska antalet civiltjänstepliktiga som blir utan tjänstgöringsplats. Avsikten är dessutom att processen för ansökan om tjänstgöringsplats ska effektiviseras på individuell nivå både under utbildningsperioden och efter den. Målet är att mindre än 10 % av de tjänstgöringspliktiga i varje kontingent ska bli utan tjänstgöringsplats. Merparten av de tjänstgöringspliktiga började efter utbildningsperioden fullgöra arbetstjänsten vid andra tjänstgöringsplatser än civiltjänstcentralen.

En civiltjänstgörare som har fullgjort tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007) eller tjänstgöring enligt lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995) och vars ansökan om civiltjänst har godkänts efter fullgörandet av tjänstgöringen, är skyldig att delta i kompletterande tjänstgöring. Förordnandet till kompletterande tjänstgöring ska delges inom 12 månader från det att ansökan om civiltjänst godkändes. Civiltjänstcentralen ordnar kompletterande tjänstgöring i form av en fem dygns utbildning. Antalet sökande till kompletterande tjänstgöring beräknas jämna ut sig vid ca 400 personer som är skyldiga att delta i kompletterande tjänstgöring.

Nyckeltal för civiltjänstgöring

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Antal personer som ansökt om civiltjänstgöring 1 874 2 200 2 200
Antal personer som utbildats under grundutbildningsperioden 1 351 1 400 1 400
Antal personer som saknade tjänstgöringsplats efter utbildningsperioden 196 200 200
— antal personer som hemförlovats från civiltjänstcentralen efter fullgjord tjänstgöring 45 30 30
Antal sökande till kompletterande tjänstgöring 593 400 400
— antal personer som utbildats 629 600 600

2019 budget 4 939 000
2018 budget 4 939 000
2017 bokslut 3 673 450

21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 786 000 euro.

Anslaget får användas

1) till anskaffning av investeringar, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom ministeriets förvaltningsområde samt till anskaffning av utbildningstjänster och andra tjänster

2) för avlöning av personal motsvarande högst fem årsverken i uppgifter för viss tid som inbegriper att främja produktivitetsåtgärder.

Förklaring:Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att använda anslaget till att finansiera produktivitetsfrämjande projekt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Elmarknadslagens och tillsynslagens tilläggsuppgifter för viss tid (överföring till moment 32.60.01) -80
Utvidgning av kemikaliesäkerhetslagens tillämpningsområde (överföring till moment 32.40.05) -40
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -50
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -4 100
Sammanlagt -4 270

2019 budget 786 000
2018 budget 5 056 000
2017 bokslut 4 326 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 36 072 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till statliga investeringsprojekt som finansieras med anslag under moment 32.50.65, samt till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till konsumtionsutgifter som betalas med anslag under momenten 32.20.40 och 32.20.42.

Förklaring:

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 36 072 000
2018 budget 36 072 000
2017 bokslut 33 350 427

40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 251 000 euro.

Anslaget får i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om understöd under åren 2016—2020 till sammanslutningar som främjar närings- och innovationspolitiken samt företags internationalisering (1530/2015), som utfärdats med stöd av den lagen, användas som allmänt understöd

1) för allmänna understöd till sådana sammanslutningar med anknytning till arbets- och näringsministeriets verksamhetsområde som främjar närings- och innovationspolitiken samt för utveckling och produktion av tjänster för små och medelstora företag

2) till att producera den grundläggande rådgivning, de sakkunnigtjänster och de tjänster inom företagsutveckling som tillhandahålls av sammanslutningar som främjar företagens förnyelse och internationella affärsverksamhet.

Anslaget får i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) dessutom användas som allmänt understöd

1) för standardiseringsverksamhet

2) för skötseln av uppgifterna på nationell nivå inom det nordiska miljömärkningssystemet.

Anslaget får i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och de särskilda villkor för statsunderstöd som ministeriet meddelar användas som allmänt understöd eller specialunderstöd för finansiering av statsbidragssammanslutningars, offentliga sammanslutningars och andra sammanslutningars projekt.

För utveckling och piloter av små och medelstora företags tjänster som är avsedda att främja företagens förnyelse kan, på grund av att tjänsterna kan jämställas med offentliga tjänster, allmänt understöd beviljas till ett belopp som motsvarar det fulla kostnadsbeloppet.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Det allmänna understödet får användas för att utveckla och producera tjänster som främjar företagens förnyelse och internationalisering, för standardiseringsverksamhet, för skötseln av uppgifterna på nationell nivå inom det nordiska miljömärkningssystemet samt för att främja finsk formgivning både i och utanför Finland. Den främsta uppgiften för de sammanslutningar som främjar internationalisering är att som en del av nätverket Team Finland tillhandahålla tjänster för finländska företag och finländskt näringsliv både i och utanför Finland.

Specialunderstöd får användas för projekt som drivs av statsbidragssammanslutningar, offentliga sammanslutningar eller andra sammanslutningar och som främjar näringspolitik och företagens förnyelse och internationalisering.

Effekt

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Standardisering stöder utvecklandet och kommersialiseringen av ny teknik och nya marknader      
— Antal arbetsobjekt på nya områden 1 140 1 100 1 200
Konsumtionen inriktas på miljösparande produkter och tjänster samt antalet finländska företag som förbinder sig till att vara ansvarsfulla - ökar ökar

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Företagens förnyelse och globala internationaliseringstjänster 2 921 000
Standardiseringsverksamhet 1 330 000
Sammanlagt 4 251 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur -750
Team Finland-programverksamhet (överföring till moment 32.20.06) -5 000
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -8 000
Sammanlagt -13 750

2019 budget 4 251 000
2018 budget 18 001 000
2017 bokslut 14 143 000

60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 20 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningsutgifter för garantier som beviljats med stöd av lagen om statsgarantifonden (444/1998), lagen om exportgaranti (479/1962) och lagen om statliga exportgarantier (422/2001)

2) till betalning av ersättningsutgifter som föranleds av garantiförbindelser som ingåtts i statsgarantiverksamheten med stöd av lagar som gäller statsgarantier (375/1963, 573/1972 och 609/1973), av garantier och borgen som beviljats med stöd av lagen om statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen (651/1985) och lagen om statens konsolideringsgarantier (529/1993) samt av garantier som före 1999 beviljats med stöd av lagen om statens kapitalgarantier (594/1992).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.


2019 budget 20 000
2018 budget 20 000
2017 bokslut

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 8 507 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer samt för fullgörande av förpliktelser gentemot dem

2) till betalning av utgifter som föranleds av stödjande av särskilda program

3) till betalning av utgifter som föranleds av internationellt samarbete.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Nordiskt samarbete på området för kärnsäkerhet 350 000
Medlemsavgift till Internationella atomenergiorganet (IAEA) 1 450 000
Avgifter och finansiella bidrag i anslutning till verksamheten vid OECD:s organisationer på energiområdet 855 000
Finlands andel till Internationella atomenergiorganets (IAEA) fond för tekniskt bistånd och samarbete 434 000
Kostnaderna för sekretariatet för Europeiska energistadgan 44 000
Medlemsavgift till Europeiska rymdorganisationen (ESA), andel av pensionsavgifterna och kostnaderna för det nya huvudkontoret 2 945 000
Medlemsavgift till Internationella arbetsorganisationen (ILO) 1 800 000
Medlemsavgift till den internationella byrån för förnybar energi (Irena) 124 000
Övriga medlemsavgifter till internationella organisationer och finansiella bidrag till OECD 505 000
Sammanlagt 8 507 000

2019 budget 8 507 000
2018 budget 8 507 000
2017 bokslut 8 507 000