Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader
              02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader
              20. Civiltjänst
              21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
              40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap
              60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder
              66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer
         20. Närings- och innovationspolitik
         30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. FörvaltningPDF-versio

Förklaring: Arbets- och näringsministeriet ser till att det finns handlingsramar för entreprenörskap och innovationsverksamhet i Finland och ansvarar för arbetsmarknadens funktion och arbetstagarnas sysselsättningsförutsättningar samt för regionutvecklingen. Ministeriet leder och styr tillväxtpolitiken, närings- och innovationspolitiken, sysselsättnings- och företagsamhetspolitiken, konsument- och konkurrenspolitiken, region-, energi- och klimatpolitiken samt utvecklingen av arbetslivet och integrationen av invandrare. Förvaltningen tjänar tillväxtmålet genom att se till att företagens omvärld fungerar väl och är internationellt konkurrenskraftig.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) främjar regionutvecklingen genom att sköta statsförvaltningens verkställighets- och utvecklingsuppgifter inom regionerna. NTM-centralerna främjar entreprenörskap, arbetsmarknadens funktion samt kompetens och kultur, landsbygdens livskraft, kollektivtrafiken och utvecklandet av den, trafiksystemets funktion och trafiksäkerheten, en god miljö och ett hållbart utnyttjande av naturen och naturresurserna inom regionerna samt invandring av arbetskraft till regionerna. NTM-centralerna bedriver nära samarbete med landskapsförbunden och kommunerna. Av lokalförvaltningsmyndigheterna är arbets- och näringsbyråerna underställda NTM-centralernas styrning.

Det finns femton NTM-centraler, och av dem sköter nio centraler uppgifter inom samtliga av följande tre ansvarsområden: 1) näringar, arbetskraft, kompetens och kultur, 2) trafik och infrastruktur samt 3) miljö och naturresurser.

Den allmänna administrativa styrningen av NTM-centralerna hör till arbets- och näringsministeriet. Ansvaret för styrningen av NTM-centralernas verksamhet hör inom respektive verksamhetsområde till inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet eller den myndighet inom centralförvaltningen som har till uppgift att sköta styrningen. Arbets- och näringsministeriet samordnar den strategiska styrningen av NTM-centralerna och detta sker i samarbete mellan nämnda ministerier.

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 33 700 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för ett pris för offentliggörande av konsumentinformation

2) till bidrag som hänför sig till rådgivningsenheten för offentlig upphandling samt till finansiering av en rådgivningstjänst som gäller offentlig upphandling och riktar sig till företag

3) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av projekt som finansieras med medel ur Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), som hör till EU:s fond för inrikesfrågor

4) till understöd till Finnvera Abp för utgifter för Efsi-rådgivningstjänster.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: I samband med beredningen av budgetpropositionen ställs följande resultatmål preliminärt upp för ministeriets verksamhet för 2019:

Verksamhetens resultat

 2017
utfall
2018
prognos
2019
uppskattning
    
Produktion och kvalitetsledning   
Arbets- och näringsministeriet   
Regeringspropositioner (st.)282530
— Till riksdagen inom utlovad sessionsperiod (%)79> 80> 80
— Ändringar i riksdagen på grund av författningstekniska eller språkliga brister (%)0,600
Statsrådsförordningar (st.)243520
Genomförandeunderskott i fråga om direktiv som omfattas av lagstiftningen om den inre marknaden (%)0,6< 1,0< 1,0
Antal årsverken inom arbets- och näringsministeriet   
— Omkostnadsmoment 32.01.01377384387
— Övriga moment212113

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget

2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter41 64239 78542 700
Bruttoinkomster9 2647 1009 000
Nettoutgifter32 37832 68533 700
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år5 344  
— överförts till följande år7 419  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01)-10
Löneutgifter och andra utgifter för en specialsakkunnig (överföring till moment 24.01.01)-4
Utvärdering av företagsstödens effektivitet200
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.0172
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-8
Lönejusteringar778
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-100
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-239
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-72
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-7
Temporär sänkning av StPL-avgiften254
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen166
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-15
Sammanlagt1 015

2019 budget33 700 000
2018 I tilläggsb.189 000
2018 budget32 685 000
2017 bokslut34 453 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 170 158 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av euroinfocentren

2) till betalning av utgifter för skötseln av fastigheter som staten besitter i enlighet med lagen om renskötsellägenheter, naturnäringslagen, skoltlagen och den lagstiftning som föregick lagen om gårdsbruksenheter

3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

4) för utgifter för att utveckla, främja och driva utvecklingstjänster för företag.

Förklaring: I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer de styrande ministerierna (inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet) preliminärt för närings-, trafik- och miljöcentralerna upp följande resultatmål för 2019:

Effekter

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Människorna och miljön   
— Inflöde till arbetslöshet i över 3 mån., högst (%)443532
— Inflöde till arbetslöshet i över 3 mån. bland personer under 25 år, högst (%)322420
Medborgarnas tillfredsställelse med landsvägarnas servicenivå (1—5)3,1> 3,13,0
   
Företagen och näringarna   
Nya företag med internationell inriktning (antal)-1 7501 500
Företag som uppstått genom olika finansieringsåtgärder (antal)7 05810 0008 500
Den tunga trafikens tillfredsställelse med landsvägarnas servicenivå (1—5)2,62,72,7
Jordbrukets fosforbalans (kg/ha)-< 5< 5
Jordbrukets kvävebalans (kg/ha)-< 46< 46
    
Miljön och naturresurserna   
Inrättade naturskyddsområden (ha)12 0625 5005 200
Tätortsstruktur i stadsregionerna som stöder tillhandahållande av tjänster och kollektivtrafik (%)64,26464

Verksamhetens resultat

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Tillfredsställelse med kundtjänsten (1—5)4,1> 4> 4
Övergripande tillfredsställelse hos NTM-centralernas intressentgrupper (1—5)3,7-> 3,7
Fullständigt genomförande av tillsynsplaner (%)100100100
Utvecklingen av årsverken2 9562 8792 796
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5)3,6> 3,5> 3,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter208 041199 255200 158
Bruttoinkomster34 68230 00030 000
Nettoutgifter173 359169 255170 158
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år32 520  
— överförts till följande år31 191  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer10 18210 00010 000
— övriga intäkter-8--
Intäkter sammanlagt10 17410 00010 000
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader5 8838 2006 500
— andel av samkostnader3 0652 8003 500
Kostnader sammanlagt8 94811 00010 000
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)1 226-1 000-
Kostnadsmotsvarighet, %11491100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den samfinansierade verksamheten   
— finansiering från andra statliga ämbetsverk7 7886 0006 000
— finansiering från EU9--
— annan finansiering utanför statsförvaltningen---
— övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten2 1421 5001 500
Intäkter sammanlagt9 9397 5007 500
    
Totala kostnader för projekten12 0569 0009 000
    
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)-2 117-1 500-1 500
Självfinansieringsandel, %181717

Genom närings-, trafik- och miljöcentralerna styrs finansiering från följande moment i budgeten: 28.70.05, 30.10.51, 30.40.20, 21, 22, 31, 40, 51 och 62, 31.10.50, 31.30.63, 64 och 66, 32.01.20, 32.30.01 och 51, 32.40.51 och 52, 32.50.42, 44 och 64, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31, 50 och 52, 35.01.65, 35.10.20, 21, 22, 61 och 63 samt 35.20.64.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Anskaffning av arbetskrafts- och tillväxttjänstutbildning (överföring från moment 32.30.01)1 700
Bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor (-1 årsverke) (överföring till moment 26.20.01)-60
Betalning av eget kapital servicecentret, återföring av en överföring av engångsnatur-460
Landskapsreformen: löneutgifter och andra utgifter (överföring från moment 32.20.06)109
Webbplatsen Work in Finland, återföring av en överföring av engångsnatur (överföring till moment 32.70.03)-170
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-1 491
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-120
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-130
Indexhöjning av hyresutgifterna76
Lönejusteringar4 472
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-980
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-902
Sparbeslut-1 800
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-412
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-41
Temporär sänkning av StPL-avgiften1 372
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-260
Sammanlagt903

2019 budget170 158 000
2018 I tilläggsb.1 172 000
2018 budget169 255 000
2017 bokslut172 030 000

20. Civiltjänst (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 939 000 euro.

Anslaget får användas i enlighet med civiltjänstlagen (1446/2007)

1) för kostnader som föranleds av civiltjänst, med undantag av lönekostnaderna

2) i enlighet med 46 § 3 mom. i civiltjänstlagen för kostnader för civiltjänstepliktiga som blir utan tjänstgöringsplats.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Genom att främja en ökning av antalet till buds stående civiltjänstgöringsplatser med hjälp av en aktiv marknadsföring av civiltjänstgöringen till potentiella tjänstgöringsplatser försöker man minska antalet civiltjänstepliktiga som blir utan tjänstgöringsplats. Avsikten är dessutom att processen för ansökan om tjänstgöringsplats ska effektiviseras på individuell nivå både under utbildningsperioden och efter den. Målet är att mindre än 10 % av de tjänstgöringspliktiga i varje kontingent ska bli utan tjänstgöringsplats. Merparten av de tjänstgöringspliktiga började efter utbildningsperioden fullgöra arbetstjänsten vid andra tjänstgöringsplatser än civiltjänstcentralen.

En civiltjänstgörare som har fullgjort tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007) eller tjänstgöring enligt lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995) och vars ansökan om civiltjänst har godkänts efter fullgörandet av tjänstgöringen, är skyldig att delta i kompletterande tjänstgöring. Förordnandet till kompletterande tjänstgöring ska delges inom 12 månader från det att ansökan om civiltjänst godkändes. Civiltjänstcentralen ordnar kompletterande tjänstgöring i form av en fem dygns utbildning. Antalet sökande till kompletterande tjänstgöring beräknas jämna ut sig vid ca 400 personer som är skyldiga att delta i kompletterande tjänstgöring.

Nyckeltal för civiltjänstgöring

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
    
Antal personer som ansökt om civiltjänstgöring1 8742 2002 200
Antal personer som utbildats under grundutbildningsperioden1 3511 4001 400
Antal personer som saknade tjänstgöringsplats efter utbildningsperioden196200200
— antal personer som hemförlovats från civiltjänstcentralen efter fullgjord tjänstgöring453030
Antal sökande till kompletterande tjänstgöring593400400
— antal personer som utbildats629600600

2019 budget4 939 000
2018 budget4 939 000
2017 bokslut3 673 450

21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 786 000 euro.

Anslaget får användas

1) till anskaffning av investeringar, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom ministeriets förvaltningsområde samt till anskaffning av utbildningstjänster och andra tjänster

2) för avlöning av personal motsvarande högst fem årsverken i uppgifter för viss tid som inbegriper att främja produktivitetsåtgärder.

Förklaring: Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att använda anslaget till att finansiera produktivitetsfrämjande projekt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Elmarknadslagens och tillsynslagens tilläggsuppgifter för viss tid (överföring till moment 32.60.01)-80
Utvidgning av kemikaliesäkerhetslagens tillämpningsområde (överföring till moment 32.40.05)-40
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-50
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015)-4 100
Sammanlagt-4 270

2019 budget786 000
2018 budget5 056 000
2017 bokslut4 326 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 36 072 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till statliga investeringsprojekt som finansieras med anslag under moment 32.50.65, samt till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till konsumtionsutgifter som betalas med anslag under momenten 32.20.40 och 32.20.42.

Förklaring:

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget36 072 000
2018 budget36 072 000
2017 bokslut33 350 427

40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 251 000 euro.

Anslaget får i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om understöd under åren 2016—2020 till sammanslutningar som främjar närings- och innovationspolitiken samt företags internationalisering (1530/2015), som utfärdats med stöd av den lagen, användas som allmänt understöd

1) för allmänna understöd till sådana sammanslutningar med anknytning till arbets- och näringsministeriets verksamhetsområde som främjar närings- och innovationspolitiken samt för utveckling och produktion av tjänster för små och medelstora företag

2) till att producera den grundläggande rådgivning, de sakkunnigtjänster och de tjänster inom företagsutveckling som tillhandahålls av sammanslutningar som främjar företagens förnyelse och internationella affärsverksamhet.

Anslaget får i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) dessutom användas som allmänt understöd

1) för standardiseringsverksamhet

2) för skötseln av uppgifterna på nationell nivå inom det nordiska miljömärkningssystemet.

Anslaget får i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och de särskilda villkor för statsunderstöd som ministeriet meddelar användas som allmänt understöd eller specialunderstöd för finansiering av statsbidragssammanslutningars, offentliga sammanslutningars och andra sammanslutningars projekt.

För utveckling och piloter av små och medelstora företags tjänster som är avsedda att främja företagens förnyelse kan, på grund av att tjänsterna kan jämställas med offentliga tjänster, allmänt understöd beviljas till ett belopp som motsvarar det fulla kostnadsbeloppet.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Det allmänna understödet får användas för att utveckla och producera tjänster som främjar företagens förnyelse och internationalisering, för standardiseringsverksamhet, för skötseln av uppgifterna på nationell nivå inom det nordiska miljömärkningssystemet samt för att främja finsk formgivning både i och utanför Finland. Den främsta uppgiften för de sammanslutningar som främjar internationalisering är att som en del av nätverket Team Finland tillhandahålla tjänster för finländska företag och finländskt näringsliv både i och utanför Finland.

Specialunderstöd får användas för projekt som drivs av statsbidragssammanslutningar, offentliga sammanslutningar eller andra sammanslutningar och som främjar näringspolitik och företagens förnyelse och internationalisering.

Effekt

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Standardisering stöder utvecklandet och kommersialiseringen av ny teknik och nya marknader    
— Antal arbetsobjekt på nya områden1 1401 1001 200
Konsumtionen inriktas på miljösparande produkter och tjänster samt antalet finländska företag som förbinder sig till att vara ansvarsfulla-ökarökar

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Företagens förnyelse och globala internationaliseringstjänster2 921 000
Standardiseringsverksamhet1 330 000
Sammanlagt 4 251 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av tillägg av engångsnatur-750
Team Finland-programverksamhet (överföring till moment 32.20.06)-5 000
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015)-8 000
Sammanlagt-13 750

2019 budget4 251 000
2018 budget18 001 000
2017 bokslut14 143 000

60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 20 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningsutgifter för garantier som beviljats med stöd av lagen om statsgarantifonden (444/1998), lagen om exportgaranti (479/1962) och lagen om statliga exportgarantier (422/2001)

2) till betalning av ersättningsutgifter som föranleds av garantiförbindelser som ingåtts i statsgarantiverksamheten med stöd av lagar som gäller statsgarantier (375/1963, 573/1972 och 609/1973), av garantier och borgen som beviljats med stöd av lagen om statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen (651/1985) och lagen om statens konsolideringsgarantier (529/1993) samt av garantier som före 1999 beviljats med stöd av lagen om statens kapitalgarantier (594/1992).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.


2019 budget20 000
2018 budget20 000
2017 bokslut

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 8 507 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer samt för fullgörande av förpliktelser gentemot dem

2) till betalning av utgifter som föranleds av stödjande av särskilda program

3) till betalning av utgifter som föranleds av internationellt samarbete.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Nordiskt samarbete på området för kärnsäkerhet350 000
Medlemsavgift till Internationella atomenergiorganet (IAEA)1 450 000
Avgifter och finansiella bidrag i anslutning till verksamheten vid OECD:s organisationer på energiområdet855 000
Finlands andel till Internationella atomenergiorganets (IAEA) fond för tekniskt bistånd och samarbete434 000
Kostnaderna för sekretariatet för Europeiska energistadgan44 000
Medlemsavgift till Europeiska rymdorganisationen (ESA), andel av pensionsavgifterna och kostnaderna för det nya huvudkontoret2 945 000
Medlemsavgift till Internationella arbetsorganisationen (ILO)1 800 000
Medlemsavgift till den internationella byrån för förnybar energi (Irena)124 000
Övriga medlemsavgifter till internationella organisationer och finansiella bidrag till OECD505 000
Sammanlagt8 507 000

2019 budget8 507 000
2018 budget8 507 000
2017 bokslut8 507 000