Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

Huvudtitel 30

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

Förklaring:Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde tryggar produktionen av inhemska livsmedel och en hållbar användning av förnybara naturresurser samt skapar förutsättningar för näringar och välfärd som baserar sig på dem.

Beskrivning av verksamhetsmiljön

Näringarna inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde är betydande användare av förnybara naturresurser. Bioekonomin, som på ett hållbart sätt utnyttjar förnybara naturresurser för att skapa näring, energi, produkter och tjänster, ger betydande affärsmöjligheter. Målet är att med hjälp av bioekonomin minska beroendet av fossila naturresurser, förhindra utarmningen av ekosystemen samt främja ekonomisk utveckling och skapa nya arbetstillfällen i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Till de viktigaste förnybara naturresurserna hör skogarnas, markens, åkrarnas, vattnens och havens biomassor, sötvatten och djur. Ekosystemtjänsterna, dvs. de tjänster som naturen tillhandahåller, har stor betydelse inom bioekonomin i och med att de bromsar klimatförändringen, bevarar naturresurserna och förbättrar tillståndet för dem samt ökar möjligheterna till rekreation.

Bioekonomi och ren teknik är en av regeringens strategiska prioriteringar. Bioekonomin kännetecknas av hållbar och mångsidig användning av förnybara naturresurser samt sparsam användning av icke förnybara naturresurser och effektiv återvinning. Genom en effektivisering av tillvaratagandet av näringsämnen från primärproduktionen, livsmedelsindustrins processer och kommunalt avfall, genom ordnande av en ändamålsenlig och kostnadseffektiv återvinning samt genom främjande av produktionsprocesser som överskrider sektorgränserna skapas nya ekonomiska möjligheter, förbättras självförsörjningen i fråga om näringsämnen samt minskas utlakningen av näringsämnen i vattendragen. Ministeriet har till uppgift att säkerställa att lagstiftningen och andra styrmedel stöder nya lösningar inom bioekonomin och främjar en hållbar användning av biomassor. Finlands stora biomassareserver förädlas inom landet, näringsämnena återvinns effektivt och försörjningsberedskapen för mat tryggas.

Mängden, tillgången och kvaliteten på naturresurserna, klimatförändringen, metoderna för energiproduktion och en tillräcklig tillgång på rent vatten samt förändringen i närings- och befolkningsstrukturen på landsbygden inverkar väsentligt på ministeriets ansvarsområde. Den nationella anpassningen till klimatförändringen koordineras av ministeriet. För att det ska vara möjligt att svara på utmaningarna krävs det lösningar som inverkar på jordbruksproduktionen, produktionsteknikerna och produktionssätten inom hela livsmedelssystemet, markanvändningen och energiförbrukningen. Aktiva, genomförbara och kostnadseffektiva åtgärder kan skapa nya möjligheter för lönsam affärsverksamhet och en utveckling av näringarna.

Framgången för ministeriets ansvarsområde är beroende av förstklassig och mångsidig kompetens och snabbt utnyttjande av innovationer när det gäller en hållbar användning av förnybara naturresurser. Forskningen inom förvaltningsområdet är föregripande och producerar fakta, kompetens och innovationer till stöd för beslutsfattandet, utvecklandet av näringarnas konkurrenskraft och främjandet av välfärden.

Samhälleliga effektmål

Jord- och skogsbruksministeriet ställer upp följande samhälleliga effektmål. I motiveringen till kapitlen beskrivs de mål inom politiksektorn som stöder de samhälleliga effektmålen samt de nyckeltal som beskriver deras utveckling.

  • — Landsbygden är en livskraftig plats att bo och bedriva företagsverksamhet på
  • — Det finns goda förutsättningar för en konkurrenskraftig ökning av affärsverksamhet som baserar sig på bioekonomi och livsmedel
  • — Förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt samtidigt som användningen av naturresurserna och behovet av skydd samordnas
  • — Människors, djurs och växters hälsa, välbefinnande och säkerhet har säkerställts genom en ansvarsfull verksamhet
  • — Naturresursinformationen, fastighetsuppgifterna och den geografiska informationen tjänar i stor utsträckning samhällets behov och stöder konkurrenskraften.
Mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser
  • — Verksamheten är resultatrik och resurserna riktas effektivt så att de samhälleliga effekterna uppnås. Man ser till att uppgifterna och resurserna är i balans.
Jämställdheten mellan könen

Jord- och skogsbruksministeriet fortsätter integreringen av jämställdhetsperspektivet i lagberedningen, vid styrningen av verksamheten och ekonomin samt i andra funktioner som är väsentliga med tanke på jämställdheten. Ungefär 90 % av utgifterna under jord- och skogsbruksministeriets huvudtitel är överföringsutgifter som stöder uppnåendet av effektmålen för de olika politiksektorerna. Stödens inverkan på jämställdheten mellan könen är i regel inte en grund för beviljande av stöd.

Hållbar utveckling

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde verkställer statsrådets redogörelse om en hållbar utveckling genom att för eget vidkommande främja bioekonomi och cleantech-lösningar. I budgeten för 2019 avsätts anslag på sammanlagt 636 miljoner euro i prioritetsområdet för bioekonomi och ren teknik. Jord- och skogsbruksministeriet främjar genom sin verksamhet en lönsam finländsk livsmedelsproduktion och förbättrad konkurrenskraft och stöder investeringar i miljöförbättrande åtgärder och användning av förnybar energi. För miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar avsätts 290,7 miljoner euro och för miljöanpassningsstöd 157,5 miljoner euro.

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde stöder också stärkandet av naturresursekonomi och bioekonomi samt av skogarnas biologiska mångfald och skogsvård. För dessa åtgärder avsätts sammanlagt 9,8 miljoner euro. Utvecklingen av den vattenbaserade affärsverksamheten och återetableringen av vandrande och hotade fiskbestånd stöds med 4,6 miljoner euro. Ett anslag på 56,2 miljoner euro beviljas för att trygga en uthållig virkesproduktion.

Fullmakter enligt moment under huvudtiteln (mn euro)

    2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
30.10.40 Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)    
  — bevillningsfullmakt 67,5 96,01)
30.10.41 Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)    
  — räntestödsfullmakt 250,0 250,0
30.10.64 EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)    
  — bevillningsfullmakt 118,5 121,71)
30.20.40 Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)    
  — bevillningsfullmakt 30,0 -
30.20.43 Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)    
  — bevillningsfullmakt 20,0 20,01)
30.40 Naturresursekonomi    
  — annan fullmakt 2,0 2,0
30.40.44 Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)    
  — bevillningsfullmakt 59,0 44,0
30.64.50 Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)    
  — bevillningsfullmakt 2,2 1,1

1) Om en del av den bevillningsfullmakt som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2019.

Förvaltningsområdets anslag 2017—2019

    År 2017
bokslut
1000 €
År 2018
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2019
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2018—2019
    1000 € %
 
01. Förvaltning och forskning 132 076 132 362 129 146 -3 216 -2
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 26 184 24 010 21 984 -2 026 -8
05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 72 401 70 004 72 155 2 151 3
22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år) 1 343 1 343 1 343 0
23. Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år) 1 420 5 120 585 -4 535 -89
29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 26 354 27 532 28 540 1 008 4
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) 4 374 4 353 4 539 186 4
10. Utveckling av landsbygden 386 535 416 279 424 949 8 670 2
40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år) 71 976 75 276 84 976 9 700 13
41. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag) 10 582 25 000 25 000 0
42. Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år) 57 230 58 330 40 500 -17 830 -31
43. Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år) 67 767 67 767 67 767 0
(44.) Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år) 0
50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år) 5 366 5 266 3 466 -1 800 -34
51. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år) 1 843 1 843 1 843 0
54. Främjande av hästhushållning och hästsport med avkastningen av penningspelsverksamhet (reservationsanslag 2 år) 39 772 40 092 41 592 1 500 4
55. Statsbidrag för 4H-verksamhet (reservationsanslag 2 år) 3 905 3 905 3 305 -600 -15
63. Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år) 1 273 2 000 3 000 1 000 50
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag) 126 821 136 800 153 500 16 700 12
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi 1 870 413 1 795 970 1 781 596 -14 374 -1
01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 69 233 69 233 0
(02.) Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 40 262 38 125 -38 125 -100
(03.) Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 24 202 22 178 -22 178 -100
20. Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag) 5 500 5 948 5 948 0
40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år) 327 900 325 400 318 700 -6 700 -2
41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag) 533 707 531 130 529 700 -1 430 0
43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år) 300 043 290 710 290 710 0
44. Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år) 572 888 518 738 548 288 29 550 6
46. Av EU finansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) 5 105 5 705 10 635 4 930 86
47. Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) 6 839 3 119 2 495 -624 -20
60. Överföring till interventionsfonden (fast anslag) 200 200 170 -30 -15
(61.) Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år) 48 000 49 000 -49 000 -100
62. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år) 5 767 5 717 5 717 0
40. Naturresursekonomi 190 819 199 827 187 689 -12 138 -6
20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år) 3 000 3 000 3 100 100 3
21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år) 13 520 13 520 13 971 451 3
22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år) 16 880 14 880 5 950 -8 930 -60
31. Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år) 7 136 8 486 4 636 -3 850 -45
40. Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag) 699 1 745 1 745 0
41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år) 3 400 4 575 5 375 800 17
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år) 7 900 8 450 8 850 400 5
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag) 52 813 56 230 56 230 0
45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år) 3 027 5 027 5 027 0
46. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år) 41 200 39 900 39 160 -740 -2
50. Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 2 år) 10 130 11 920 11 751 -169 -1
51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 3 år) 8 850 10 250 10 286 36 0
53. Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin (reservationsanslag 2 år) 1 332 1 432 1 132 -300 -21
62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år) 20 881 20 362 20 476 114 1
(83.) Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år) 50 50 -50 -100
64. Forststyrelsen 5 514 7 554 7 341 -213 -3
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år) 5 514 7 554 7 341 -213 -3
70. Lantmäteri och datalager 50 406 54 437 43 580 -10 857 -20
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 47 452 50 237 40 080 -10 157 -20
40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag) 2 954 4 200 3 500 -700 -17
Sammanlagt 2 635 763 2 606 429 2 574 301 -32 128 -1
  Det totala antalet anställda 4 183 4 174 4 178