Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

Huvudtitel 30

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

Förklaring: Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde tryggar produktionen av inhemska livsmedel och en hållbar användning av förnybara naturresurser samt skapar förutsättningar för näringar och välfärd som baserar sig på dem.

Beskrivning av verksamhetsmiljön

Näringarna inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde är betydande användare av förnybara naturresurser. Bioekonomin, som på ett hållbart sätt utnyttjar förnybara naturresurser för att skapa näring, energi, produkter och tjänster, ger betydande affärsmöjligheter. Målet är att med hjälp av bioekonomin minska beroendet av fossila naturresurser, förhindra utarmningen av ekosystemen samt främja ekonomisk utveckling och skapa nya arbetstillfällen i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Till de viktigaste förnybara naturresurserna hör skogarnas, markens, åkrarnas, vattnens och havens biomassor, sötvatten och djur. Ekosystemtjänsterna, dvs. de tjänster som naturen tillhandahåller, har stor betydelse inom bioekonomin i och med att de bromsar klimatförändringen, bevarar naturresurserna och förbättrar tillståndet för dem samt ökar möjligheterna till rekreation.

Bioekonomi och ren teknik är en av regeringens strategiska prioriteringar. Bioekonomin kännetecknas av hållbar och mångsidig användning av förnybara naturresurser samt sparsam användning av icke förnybara naturresurser och effektiv återvinning. Genom en effektivisering av tillvaratagandet av näringsämnen från primärproduktionen, livsmedelsindustrins processer och kommunalt avfall, genom ordnande av en ändamålsenlig och kostnadseffektiv återvinning samt genom främjande av produktionsprocesser som överskrider sektorgränserna skapas nya ekonomiska möjligheter, förbättras självförsörjningen i fråga om näringsämnen samt minskas utlakningen av näringsämnen i vattendragen. Ministeriet har till uppgift att säkerställa att lagstiftningen och andra styrmedel stöder nya lösningar inom bioekonomin och främjar en hållbar användning av biomassor. Finlands stora biomassareserver förädlas inom landet, näringsämnena återvinns effektivt och försörjningsberedskapen för mat tryggas.

Mängden, tillgången och kvaliteten på naturresurserna, klimatförändringen, metoderna för energiproduktion och en tillräcklig tillgång på rent vatten samt förändringen i närings- och befolkningsstrukturen på landsbygden inverkar väsentligt på ministeriets ansvarsområde. Den nationella anpassningen till klimatförändringen koordineras av ministeriet. För att det ska vara möjligt att svara på utmaningarna krävs det lösningar som inverkar på jordbruksproduktionen, produktionsteknikerna och produktionssätten inom hela livsmedelssystemet, markanvändningen och energiförbrukningen. Aktiva, genomförbara och kostnadseffektiva åtgärder kan skapa nya möjligheter för lönsam affärsverksamhet och en utveckling av näringarna.

Framgången för ministeriets ansvarsområde är beroende av förstklassig och mångsidig kompetens och snabbt utnyttjande av innovationer när det gäller en hållbar användning av förnybara naturresurser. Forskningen inom förvaltningsområdet är föregripande och producerar fakta, kompetens och innovationer till stöd för beslutsfattandet, utvecklandet av näringarnas konkurrenskraft och främjandet av välfärden.

Samhälleliga effektmål

Jord- och skogsbruksministeriet ställer upp följande samhälleliga effektmål. I motiveringen till kapitlen beskrivs de mål inom politiksektorn som stöder de samhälleliga effektmålen samt de nyckeltal som beskriver deras utveckling.

  • — Landsbygden är en livskraftig plats att bo och bedriva företagsverksamhet på
  • — Det finns goda förutsättningar för en konkurrenskraftig ökning av affärsverksamhet som baserar sig på bioekonomi och livsmedel
  • — Förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt samtidigt som användningen av naturresurserna och behovet av skydd samordnas
  • — Människors, djurs och växters hälsa, välbefinnande och säkerhet har säkerställts genom en ansvarsfull verksamhet
  • — Naturresursinformationen, fastighetsuppgifterna och den geografiska informationen tjänar i stor utsträckning samhällets behov och stöder konkurrenskraften.
Mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser
  • — Verksamheten är resultatrik och resurserna riktas effektivt så att de samhälleliga effekterna uppnås. Man ser till att uppgifterna och resurserna är i balans.
Jämställdheten mellan könen

Jord- och skogsbruksministeriet fortsätter integreringen av jämställdhetsperspektivet i lagberedningen, vid styrningen av verksamheten och ekonomin samt i andra funktioner som är väsentliga med tanke på jämställdheten. Ungefär 90 % av utgifterna under jord- och skogsbruksministeriets huvudtitel är överföringsutgifter som stöder uppnåendet av effektmålen för de olika politiksektorerna. Stödens inverkan på jämställdheten mellan könen är i regel inte en grund för beviljande av stöd.

Hållbar utveckling

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde verkställer statsrådets redogörelse om en hållbar utveckling genom att för eget vidkommande främja bioekonomi och cleantech-lösningar. I budgeten för 2019 avsätts anslag på sammanlagt 636 miljoner euro i prioritetsområdet för bioekonomi och ren teknik. Jord- och skogsbruksministeriet främjar genom sin verksamhet en lönsam finländsk livsmedelsproduktion och förbättrad konkurrenskraft och stöder investeringar i miljöförbättrande åtgärder och användning av förnybar energi. För miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar avsätts 290,7 miljoner euro och för miljöanpassningsstöd 157,5 miljoner euro.

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde stöder också stärkandet av naturresursekonomi och bioekonomi samt av skogarnas biologiska mångfald och skogsvård. För dessa åtgärder avsätts sammanlagt 9,8 miljoner euro. Utvecklingen av den vattenbaserade affärsverksamheten och återetableringen av vandrande och hotade fiskbestånd stöds med 4,6 miljoner euro. Ett anslag på 56,2 miljoner euro beviljas för att trygga en uthållig virkesproduktion.

Fullmakter enligt moment under huvudtiteln (mn euro)

  2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
30.10.40Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)  
 — bevillningsfullmakt67,596,01)
30.10.41Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)  
 — räntestödsfullmakt250,0250,0
30.10.64EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)  
 — bevillningsfullmakt118,5121,71)
30.20.40Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)  
 — bevillningsfullmakt30,0-
30.20.43Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)  
 — bevillningsfullmakt20,020,01)
30.40Naturresursekonomi  
 — annan fullmakt2,02,0
30.40.44Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)  
 — bevillningsfullmakt59,044,0
30.64.50Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)  
 — bevillningsfullmakt2,21,1

1) Om en del av den bevillningsfullmakt som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2019.

Förvaltningsområdets anslag 2017—2019

  År 2017
bokslut
1000 €
År 2018
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2019
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2018—2019
  1000 €%
 
01.Förvaltning och forskning132 076132 362129 146-3 216-2
01.Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)26 18424 01021 984-2 026-8
05.Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)72 40170 00472 1552 1513
22.Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)1 3431 3431 3430
23.Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år)1 4205 120585-4 535-89
29.Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)26 35427 53228 5401 0084
66.Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag)4 3744 3534 5391864
10.Utveckling av landsbygden386 535416 279424 9498 6702
40.Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)71 97675 27684 9769 70013
41.Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)10 58225 00025 0000
42.Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år)57 23058 33040 500-17 830-31
43.Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år)67 76767 76767 7670
(44.)Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år)0
50.Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år)5 3665 2663 466-1 800-34
51.Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år)1 8431 8431 8430
54.Främjande av hästhushållning och hästsport med avkastningen av penningspelsverksamhet (reservationsanslag 2 år)39 77240 09241 5921 5004
55.Statsbidrag för 4H-verksamhet (reservationsanslag 2 år)3 9053 9053 305-600-15
63.Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år)1 2732 0003 0001 00050
64.EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)126 821136 800153 50016 70012
20.Jordbruk och livsmedelsekonomi1 870 4131 795 9701 781 596-14 374-1
01.Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)69 23369 2330
(02.)Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)40 26238 125-38 125-100
(03.)Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)24 20222 178-22 178-100
20.Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag)5 5005 9485 9480
40.Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)327 900325 400318 700-6 700-2
41.EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)533 707531 130529 700-1 4300
43.Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)300 043290 710290 7100
44.Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år)572 888518 738548 28829 5506
46.Av EU finansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)5 1055 70510 6354 93086
47.Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)6 8393 1192 495-624-20
60.Överföring till interventionsfonden (fast anslag)200200170-30-15
(61.)Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år)48 00049 000-49 000-100
62.Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år)5 7675 7175 7170
40.Naturresursekonomi190 819199 827187 689-12 138-6
20.Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år)3 0003 0003 1001003
21.Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)13 52013 52013 9714513
22.Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)16 88014 8805 950-8 930-60
31.Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år)7 1368 4864 636-3 850-45
40.Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag)6991 7451 7450
41.Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år)3 4004 5755 37580017
42.Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)7 9008 4508 8504005
44.Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)52 81356 23056 2300
45.Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)3 0275 0275 0270
46.Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)41 20039 90039 160-740-2
50.Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 2 år)10 13011 92011 751-169-1
51.Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 3 år)8 85010 25010 286360
53.Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin (reservationsanslag 2 år)1 3321 4321 132-300-21
62.Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)20 88120 36220 4761141
(83.)Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år)5050-50-100
64.Forststyrelsen5 5147 5547 341-213-3
50.Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)5 5147 5547 341-213-3
70.Lantmäteri och datalager50 40654 43743 580-10 857-20
01.Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)47 45250 23740 080-10 157-20
40.Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag)2 9544 2003 500-700-17
Sammanlagt2 635 7632 606 4292 574 301-32 128-1
 Det totala antalet anställda4 1834 1744 178