Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. Närings- och innovationspolitik
         30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

Huvudtitel 32

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

Förklaring: Arbets- och näringsministeriet genomför tillsammans med enheterna inom förvaltningsområdet och övriga ministerier en tillväxtpolitik som stöder att tillväxt- och sysselsättningsmålen enligt regeringsprogrammet uppnås. Tillväxtpolitiken bygger på en framgångsrik företagsverksamhet som bidrar till innovation och sysselsättning samt skapar välfärd i Finland.

Inom förvaltningsområdet genomförs övergripande åtgärder för att Finland ska utvecklas till ett lockande och konkurrenskraftigt land att arbeta och idka företagsamhet i. Genom förvaltningsområdets grundläggande uppgifter upprätthålls för arbets- och näringslivet viktiga funktioner.

Tyngdpunkten placeras på åtgärder för att utveckla arbetslivet för medborgarnas och näringslivets behov. Genom åtgärderna främjas den sysselsatta arbetskraftens kunnande och välbefinnande, arbetskraftens geografiska och yrkesmässiga rörlighet, aktiveras de arbetslösa att återgå till arbetslivet samt främjas att personer med nyckelkunskaper kommer till Finland och etablerar sig här. Den strukturella arbetslösheten minskas med ett mångsidigt åtgärdspaket.

Åtgärder för att förnya innovationssystemet och förbättra dess effektivitet genomförs. Målsättningen är ett systematiskt och långsiktigt arbete för att öka tillväxten och göra de ekonomiska strukturerna mångsidigare. Business Finlands utlandsnätverk stärks och internationaliseringstjänsternas kvalitet utvecklas. Av näringsstrukturernas förändringskrafter ägnas särskild uppmärksamhet åt digitaliseringen.

I anslutning till landskapsreformen bereds en verksamhetsmodell som stöder den regionala tillväxten. Den regionala tillgången på högklassiga och effektiva sysselsättnings- och företagstjänster tryggas genom att beredningen av tillväxttjänstreformen fortsätts i samarbete med landskapen och de olika serviceproducenterna. I landskapen genomförs pilotförsök som gäller tillväxttjänster: när det gäller svårsysselsatta genomförs dessa i nära samarbete med pilotförsöken inom social- och hälsovårdsområdet.

Inom energi- och klimatpolitiken ökar trycket för att skärpa målen för utsläppsminskning globalt och inom EU. Utöver de traditionella metoderna betonas främjandet av koldioxidsnål energiteknik. Operationaliseringen förutsätter att man identifierar de företag som har förmågan och viljan att växa och finna nya marknader samt kanaliserar de begränsade resurserna till främjande av ny teknik.

Inom Finlands ordförandeskapsprogram hösten 2019 betonas särskilt frågor som gäller den inre marknaden och digitaliseringen.

Arbets- och näringsministeriet ställer för sitt ansvarsområde preliminärt upp följande samhälleliga effektmål för 2019:

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
    
Finland utvecklas till ett konkurrenskraftigt land att arbeta och idka företagsamhet   
— Placering i WEF:s (Världsekonomiforumet) konkurrenskraftsutvärdering10.< 10.< 10.
— WEF, poängtal (0—7)5,4> 5,4> 5,4
— Placering i IMD:s (Institute for Management and Development) konkurrenskraftsutvärdering15.< 15.< 15.
Innovationssystemet förnyas och Finland hålls med bland innovationsledarna   
— FoU-utgifter totalt miljarder euro6,06,57,0
FoU-utgifternas andel av BNP, %2,72,82,9
— Statens FoU-finansiering, miljarder euro1,81,92,0
— Statens FoU-finansiering, andel av BNP, %0,800,810,84
— EU:s Innovation Scoreboard, placering3.3.3.
Utvecklingen gällande sysselsättning, arbetslöshet och ekonomisk tillväxt är positiv   
— Arbetslöshetsgrad, %8,68,17,5
— Sysselsättningsgrad, %69,671,171,9
— BNP, volymförändring, %2,62,62,2
De offentliga satsningarna på energiteknik ökar   
— Offentliga satsningar på energiteknik, miljarder euro61,742,4> 42,4
Konsekvenser för jämställdheten i anslutning till budgetpropositionen

Inom systemet för planering av områdesanvändningen beaktas olika befolkningsgruppers behov inom regionutvecklingen som helhet. För att säkerställa jämställdheten mellan könen fästs särskild uppmärksamhet vid att båda könens deltagande i de organ som ingår i planeringssystemet tryggas. Till exempel de landskapens samarbetsgrupper som är i central ställning med tanke på inriktningen och sammanjämkningen av utvecklingsåtgärderna inom regionerna ska i fråga om sammansättning följa jämställdhetslagen.

Med tanke på välfärden i regionerna är främjandet av jämställdheten mellan könen också en fråga som har samband med regionens konkurrenskraft och dragkraft, som hänger samman med såväl en balanserad befolkningsstruktur som att hålla kvar arbetsplatser, företagsverksamhet, service i regionen och med att bibehålla regionens dragkraft.

När det gäller regionutvecklingen är regionutvecklingsmyndighetens alla uppgifter till sin natur könsneutrala. Regionutvecklingsåtgärderna samlas i regel i planer och program, vid vilkas beredning bör beaktas de krav på främjande av jämställdheten mellan kvinnor och män som såväl den nationella lagstiftningen som EU-lagstiftningen ställer. I programarbetet för regionutveckling beaktas bägge könens behov och möjligheter. Jämställdhetsaspekten utsträcks till att även omfatta planeringen, genomförandet och utvärderingen av projekt.

Arbetsmarknadens indelning i kvinnliga och manliga yrken och branscher lindras bl.a. genom åtgärder som främjar sysselsättningen och företagsamheten. Genom effektiv arbetskrafts- och företagsservice uppmuntras arbetskraften och företagen till kompetensutveckling och rörlighet på arbetsmarknaden, vilket är av största vikt i synnerhet vid omstruktureringar.

 2016201620172017
 KvinnorMänKvinnorMän
     
Arbetslösa arbetssökande (%)44564555
Deltagare i arbetskraftsutbildning (%)45554258
Börjat i arbetskraftsservice    
— Integrationsutbildning (%)57435545
— lönesubventionerat arbete (%)47534852
— startpeng (%)46545050
Inlett frivilliga studier (%)59415743

Arbetslöshet drabbar i högre grad män än kvinnor. Skillnaden mellan kvinnor och män har dock minskat under de senaste årtiondena. Den större andelen män som deltar i arbetskraftspolitisk utbildning förklaras med att männens utbildningsnivå är lägre. Kvinnor söker sig dock till andra arbets- och näringstjänster mera aktivt än män.

Målet för Finlands strukturfondsprogram ”Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020” är både att främja jämställdheten mellan könen och att eliminera könsdiskriminering. Könsmångfalden bör beaktas inom ramen för jämställdheten mellan könen. Inom programmet genomförs den dubbla strategin för främjande av jämställdheten mellan könen genom särskilda jämställdhetsprojekt med en egen investeringsprioritet. Dessutom främjas jämställdheten genom att integrera genusperspektivet i alla projekts verksamhet i alla skeden. Med integreringsprincipen avses att jämställdheten ska beaktas i allt samhälleligt beslutsfattande och all samhällelig verksamhet. I strukturfondsprogrammet utgör likabehandling och jämställdhet mellan könen horisontella och övergripande teman.

Under de fyra första åren av genomförande har det inom ramen för programmet inletts 192 projekt som delfinansieras av ESF och 17 projekt som delfinansieras av Eruf och där likvärdighet utgör en central del av projektet. Dessa projekt utgör 17 % (95,2 miljoner euro) av den reserverade offentliga ESF-finansieringen och 0,5 % (3,6 miljoner euro) av Eruf-finansieringen. Projekten där principen om likvärdighet utgör det centrala temat uppgår i fråga om ESF till 368 stycken (offentlig finansiering 202,7 miljoner euro, 36 % av ESF-finansieringen) och i fråga om Eruf till 919 stycken (offentlig finansiering 190,1 miljoner euro, 24 % av Eruf-finansieringen).

På motsvarande sätt uppgår projekten där genusperspektivet utgör det centrala temat till 331 stycken i fråga om ESF (offentlig finansiering 188,6 miljoner euro, 33 % av ESF-finansieringen) och till 867 stycken i fråga om Eruf (offentlig finansiering 172,2 miljoner euro, 22 % av Eruf-finansieringen). Inom programmet har det inletts 68 projekt som förbättrar i synnerhet kvinnors ställning (Eruf och ESF sammanlagt) och 25 projekt som förbättrar mäns ställning.

Hållbar utveckling

Arbets- och näringsministeriet verkställer statsrådets redogörelse om en hållbar utveckling genom att genomföra energi- och klimatstrategin, skapa hållbara bioekonomiska lösningar och cleantech-lösningar, genomföra färdplanen för cirkulär ekonomi tillsammans med olika aktörer, stödja innovationer inom hållbar utveckling, främja tillgången på kunnig arbetskraft på den föränderliga arbetsmarknaden, förebygga marginalisering och främja integrering av invandrare.

År 2019 används för genomförande av energi- och klimatstrategin 80 miljoner euro av fullmakten för energistöd. Det beräknas att det för produktionsstödet för förnybar energi används 264,1 miljoner euro.

Fullmakter enligt moment under huvudtiteln (mn euro)

  2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
32.20.40Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)  
 — fullmakt för finansiering270,515344,365
32.20.41Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag)  
 — bevillningsfullmakt-13,500
32.20.82Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)  
 — bevillningsfullmakt1 000,0001 000,000
32.20.83Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)  
 — bevillningsfullmakt156,823155,123
32.20.87Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag)  
 — fullmakt för finansiering30,00030,000
32.30.51Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)  
 — fullmakt för upphandlingskontrakt70,00065,000
32.40Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet  
 — fullmakt att godkänna lån (lån för skyddsupplag)8,4008,400
 — bevillningsfullmakt0,0340,034
32.50.64EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)  
 — bevillningsfullmakt381,865668,811
32.60.40Energistöd (förslagsanslag)  
 — bevillningsfullmakt55,00080,000

Förvaltningsområdets anslag 2017—2019

  År 2017
bokslut
1000 €
År 2018
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2019
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2018—2019
  1000 €%
 
01.Förvaltning370 483274 535258 433-16 102-6
01.Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)34 45332 68533 7001 0153
02.Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)172 030169 255170 1589031
20.Civiltjänst (förslagsanslag)3 6734 9394 9390
21.Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år)4 3265 056786-4 270-84
29.Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)33 35036 07236 0720
40.Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år)14 14318 0014 251-13 750-76
60.Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag)020200
66.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)8 5078 5078 5070
(88.)Kapitalinvestering i Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (reservationsanslag 3 år)0
(89.)Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)100 0000
20.Närings- och innovationspolitik932 718868 511768 830-99 681-11
01.Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)31 55730 71432 2481 5345
06.Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)42 15384 02197 47413 45316
28.Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år)4004004000
40.Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)335 442250 900275 50024 60010
41.Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag)2 5001 50010 4008 900593
42.Utvecklande av tillväxtekosystem och innovativ offentlig upphandling (reservationsanslag 3 år)8 1005 0005 0000
(43.)Stöd för kommersialisering av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar samt innovationer (reservationsanslag 3 år)43 00049 300-49 300-100
44.Investerings- och utvecklingsstöd för den cirkulära ekonomin (reservationsanslag 3 år)2 0002 0000
(46.)Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år)30 8600
47.Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för bolagets förluster (förslagsanslag)27 99356 15930 777-25 382-45
48.Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)38 38242 30057 80015 50037
49.Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsanslag 2 år)87 30389 30394 3035 0006
(50.)Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag 2 år)1 000-1 000-100
51.Ett innovationspris för kvinnor (reservationsanslag 2 år)1181181180
(80.)Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)92 88396 986-96 986-100
82.Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)010100
83.Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)141 827141 000140 000-1 000-1
(87.)Kapitallån till Finnvera Abp (reservationsanslag 3 år)5 0000
87.Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag)6 00012 0006 000100
(88.)Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)29 5000
89.Kapitalinvestering i Business Finland Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år)15 70011 80010 800-1 000-8
30.Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik606 884490 126415 854-74 272-15
01.Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)173 131163 076171 7938 7175
51.Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)433 753327 050244 061-82 989-25
40.Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet66 20280 73179 499-1 232-2
01.Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)10 61911 18815 5484 36039
03.Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)2 4469 2477 943-1 304-14
05.Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)19 48219 07119 5644933
(31.)Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år)4 7314 731-4 731-100
50.Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag)892872822-50-6
51.Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag)2 0542 5722 5720
52.Lönegaranti (förslagsanslag)25 97932 00032 0000
53.Hemtransport av och ersättning till resenärer (reservationsanslag 3 år)1 0001 0000
95.Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag)050500
50.Regionutveckling och strukturfondspolitik364 702391 649419 11527 4667
40.Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år)16 98710 0003 000-7 000-70
(41.)Statsunderstöd för Finpros verksamhet (reservationsanslag 3 år)36 9300
42.Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)21 87612 1718 178-3 993-33
(43.)Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)1 2471 300-1 300-100
44.Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år)5 0005 0006 0001 00020
64.EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)280 569361 478401 88740 40911
65.Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)2 0921 70050-1 650-97
60.Energipolitik380 691472 509366 839-105 670-22
01.Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)6 4076 5136 8393265
20.Främjande av energieffektivitet och användning av förnybar energi (reservationsanslag 3 år)2 5003 5003 420-80-2
40.Energistöd (förslagsanslag)52 56857 69447 250-10 444-18
41.Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)14 63520 48214 930-5 552-27
(42.)Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)8460
(43.)Kyotomekanismerna (förslagsanslag)143220-220-100
44.Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)225 791314 100261 400-52 700-17
(45.)Investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik (reservationsanslag 3 år)40 00040 000-40 000-100
46.Kompensationsstöd för utsläppshandelns indirekta kostnader (förslagsanslag)37 80127 00030 0003 00011
47.Främjande av infrastrukturen för eltrafik och för användning av biogas i trafiken (reservationsanslag 3 år)3 0003 0000
70.Integration226 496244 165223 704-20 461-8
03.Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)1 6311 0611 63157054
30.Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag)224 865243 104222 073-21 031-9
Sammanlagt2 948 1762 822 2262 532 274-289 952-10
 Det totala antalet anställda7 8897 9508 000