Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

Huvudtitel 28

FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

Förklaring:

Förvaltningsområdets verksamhetsmiljö

I den globaliserade värld som nu håller på att digitaliseras påverkas det finländska samhället av tre centrala utvecklingstendenser som direkt påverkar finansministeriets ansvarsområde

  • — Förändringarna inom världsekonomin påverkar Finlands ekonomiska tillväxt i betydande utsträckning.
  • — Befolkningens stigande medelålder försämrar arbetsinsatsen inom ekonomin och ökar de offentliga utgifterna.
  • — Digitaliseringen inom samhället framskrider och dess effekter är tydligt märkbara inom alla sektorer. Samtidigt ökar den globala konkurrensen.

Befolkningens stigande medelålder försämrar i allt högre grad försörjningskvoten och förutsättningarna för tillväxt och ökar utgifterna inom den offentliga ekonomin. Den utveckling mot åldrande som sker i Finlands åldersstruktur har bara börjat och den effekt utvecklingen har på kostnaderna för serviceproduktionen och på den långsammare ekonomiska tillväxten utjämnas inte förrän på 2030-talet. Åldrandet är inte enhetligt fördelat i Finland. Stadsregionerna växer medan befolkningen minskar i glesbygdsområdena.

Den ekonomiska situationen i Europa och i länderna i euroområdet är till följd av finans- och skuldkriserna fortfarande känslig för störningar. Den internationella verksamhetsmiljön och det säkerhetspolitiska läget är exceptionellt instabila och samtidigt har många europeiska länder en mycket dålig beredskap för nya ekonomiska chocker. Hoten mot den digitala verksamhetsmiljön blir allt mer komplicerade.

Konkurrenskraftsutmaningarna kommer inte att försvinna. Även om den traditionella globaliseringen inom produktionen av varor blivit långsammare och kanske rent av upphört efter finanskrisen kan digitaliseringens effekter på utrikeshandeln och ekonomin över lag börja skönjas först nu. Näthandeln växer och en allt större del av tjänsterna förmedlas via nätet. Således blir gränsdragningen mellan den konkurrensutsatta och den skyddade sektorn allt svårare. Denna utveckling påverkar såväl utformningen av marknaden som skattebasen och statens inkomster.

Inrättandet av landskapen, överföringen av ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster till landskapen och landskapens finansieringslösning är en betydande reformhelhet som också påverkar styrningen av de offentliga finanserna. Strävan att dämpa den ökning i behovet av social- och hälsovårdstjänster som befolkningens stigande medelålder medför ges genom reformen en mera direkt statlig styrning. I landskapslagstiftningen har man för styrningen av landskapen skapat en ram som ska säkra en dämpning av utgiftsökningen och en god ekonomi för landskapen.

Samhälleliga effektmål

Finansministeriet ställer upp följande samhälleliga effektmål för sitt ansvarsområde. I motiveringen till kapitlen beskrivs de verksamhetsmål genom vilka uppnåendet av de samhälleliga effektmålen främjas.

Finlands ekonomi
  • — Sysselsättningsgraden stiger, produktiviteten ökar
Statsfinanserna
  • — Statsfinanserna förbättras, hållbarhetsunderskottet minskar och skuldsättningsgraden sjunker
  • — Det skattemässiga underskottet är lågt.
Den kommunala ekonomin
  • — Saldot för den kommunala ekonomin förbättras.
Statens regional- och lokalförvaltning
  • — Regional- och lokalförvaltningen är tydlig och enkel och stöder uppnåendet av de mål som uppställts för de offentliga finanserna.
Den allmänna utvecklingen av den offentliga förvaltningen
  • — Digitaliseringen av den offentliga förvaltningen och en god informationshantering gör de offentliga tjänsterna effektivare och bättre.
  • — Kostnaderna för statsförvaltningens centraliserade tjänster minskar och deras effektivitet ökar i fråga om lokalhantering, it-tjänster samt ekonomi- och personalförvaltningstjänster.
Jämställdheten mellan könen

Av utgifterna under finansministeriets huvudtitel är ca 95 % olika förmåner, medlemsavgifter och stöd som grundar sig på författningar eller avtal och som inte har några direkta könskonsekvenser.

Inom finansministeriets förvaltningsområde beaktas könskonsekvenserna i beredningen av lagstiftningen, personal- och arbetsgivarpolitiken, projekt, beredningen av budgeten och ämbetsverkens resultatstyrning.

Den progressiva personbeskattnignen minskar skillnaderna mellan könen i fråga om nettoinkomster. Personbeskattningen (förvärvs- och kapitalinkomstbeskattningen) i sin helhet utjämnar skillnaderna mellan könen i fråga om inkomster efter skatt så att kvinnornas inkomstandel av männens inkomster efter skatt är i genomsnitt 4,5 procentenheter högre än före skatt.

Hållbar utveckling

Inom finansministeriets förvaltningsområde främjas uppnåendet av målen för statsrådets redogörelse om hållbar utveckling särskilt genom beskattningen. I budgetpropositionen ingår flera inkomstskattemoment som kan anses främja målet med ett koldioxidneutralt och resurssmart Finland. Dessa är framför allt energiskatterna, fordonsskatten, punktskatten på vissa dryckesförpackningar samt avfallsskatten. Dessutom utjämnar den progressiva personbeskattningen i betydande utsträckning inkomstskillnaderna och minskar andelen låginkomsttagare bland befolkningen. Beskattningen stöder sysselsättningen och produktivitetstillväxten samtidigt som den tryggar en hållbar finansiering av den offentliga sektorn.

Genom statsandelarna för basservice finansieras den kommunala servicen inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Regionförvaltningsverken främjar tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna genom tillsyn av de offentliga tjänsterna, genom vilken likabehandling och jämlikhet tryggas. Befolkningsregistercentralen och magistraterna producerar tjänster som det digitala samhället förutsätter och stöder lika villkor för medborgarna i ett allt mera digitaliserat samhälle.

Finansministeriets centrala uppgift hänger samman med tryggandet av en hållbar offentlig ekonomi, vilket kan anses vara en förutsättning för genomförandet av den offentliga utvecklingen.

Fullmakter enligt moment under huvudtiteln (mn euro)

  2018
ordinarie
budget

2019
budgetprop.
    
28.30.01Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)  
 — fullmakt att ingå avtal5,6-
28.60.02Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag)  
 — fullmakt att ingå avtal4,62,7
28.92EU och internationella organisationer  
 — fullmakt att ingå avtal4 586,04 586,0

Förvaltningsområdets anslag 2017—2019

  År 2017
bokslut
1000 €
År 2018
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2019
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2018—2019
  1000 €%
 
01.Förvaltning152 232167 748163 287-4 461-3
01.Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)30 29530 41531 0466312
20.Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år)24524544520082
21.Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)6466460
29.Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)121 692124 088120 780-3 308-3
69.Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (fast anslag)13 00010 370-2 630-20
10.Beskattningen och Tullen589 974579 446616 90837 4626
01.Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)405 820368 601402 27033 6699
02.Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)159 837164 518167 0582 5402
03.Omkostnader för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 3 år)1 72711 98010 253594
63.Återbetalda skatter (förslagsanslag)10 66115 90014 600-1 300-8
95.Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)8 95122 70015 000-7 700-34
97.Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)4 7056 0006 0000
20.Tjänster för statssamfundet38 93438 88136 672-2 209-6
01.Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)22 83723 72124 6229014
02.Kursdifferenser på centraliserade valutakonton (förslagsanslag)1 06250500
(06.)Gemensamma e-tjänster för service och förvaltning (reservationsanslag 2 år)1 000110-110-100
07.Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)1 0342 0002 0000
09.Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)3 0003 0003 0000
10.Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)10 00010 0007 000-3 000-30
88.Senatfastigheter000
30.Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen60 58084 18086 3552 1753
01.Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)47 13847 29948 8431 5443
02.Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)3 3823 4123 488762
03.Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)10 06033 46929 024-4 445-13
04.Elektronisk identifiering (förslagsanslag)5 0005 0000
40.Statens regional- och lokalförvaltning82 34180 78381 2814981
01.Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)53 56050 40253 0122 6105
02.Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)28 42927 89926 417-1 482-5
03.Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)3522 4821 852-630-25
50.Pensioner och ersättningar4 830 4914 953 5875 068 688115 1012
15.Pensioner (förslagsanslag)4 577 4494 673 6974 768 27394 5762
16.Extra pensioner (förslagsanslag)1 5532 0502 070201
17.Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag)1 2412 6432 373-270-10
50.Skadestånd (förslagsanslag)36 81640 50042 2001 7004
63.Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag)199 015217 200234 38617 1868
95.Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och förskott som de betalat till staten (förslagsanslag)14 41717 49719 3861 88911
60.Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen16 09415 86516 8159506
02.Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag)1315150
10.Främjande av säkerheten i arbetet (reservationsanslag 2 år)850850800-50-6
12.Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år)15 00015 00016 0001 0007
(60.)Överföringar till Utbildningsfonden (förslagsanslag)2310
70.Utvecklande av statsförvaltningen159 158240 402240 315-870
01.Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)6 0004 1254 70057514
02.Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)6 8005 0005 50050010
(03.)Styrning och utveckling av den nationella informationsbranschen (reservationsanslag 3 år)27 5000
05.Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen (reservationsanslag 3 år)53 300180 070211 01530 94517
20.Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)49 73023 26811 000-12 268-53
(21.)Inrättande av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag 3 år)15 82815 663-15 663-100
(22.)Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år)4 176-4 176-100
40.Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år)8 1008 1000
80.Överföringar till landskapet Åland268 995265 302272 6407 3383
30.Avräkning till Åland (förslagsanslag)233 616237 302242 6405 3382
31.Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)23 94515 00017 0002 00013
33.Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)11 43313 00013 0000
90.Stöd till kommunerna8 633 7818 587 3358 524 867-62 468-1
(20.)Utveckling av den offentliga sektorns gemensamma informationsförvaltning och informationshantering (reservationsanslag 3 år)1 4002 475-2 475-100
22.Utveckling av och stöd till förvaltnings- och servicestrukturerna (reservationsanslag 3 år)2002002000
30.Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)8 605 6748 576 6708 490 577-86 093-1
31.Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag)26 5077 9904 090-3 900-49
32.Statsunderstöd till kommunernas incitamentsystem (reservationsanslag 3 år)30 00030 0000
91.Stöd för sysselsättningen och näringslivet242 444261 000285 00024 0009
41.Energiskattestöd (förslagsanslag)242 444261 000285 00024 0009
92.EU och internationella organisationer1 938 5641 927 2702 097 235169 9659
03.Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år)2 4502 9473 9531 00634
20.Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år)1 5001 5001 70020013
40.Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag)11 07311 55012 3127627
(60.)Överföring till fonden för finansiell stabilitet (reservationsanslag 3 år)18 493-18 493-100
67.Infriande av förbindelser som ingåtts med internationella finansiella institut (förslagsanslag)01701700
(68.)Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens grundkapital (förslagsanslag)0
69.Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)1 903 0001 881 0002 069 000188 00010
87.Finlands andel av grundkapitalet för Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (förslagsanslag)11 86811 61010 100-1 510-13
(95.)Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag)8 6730
99.Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen15 52517 8506 600-11 250-63
95.Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag)03003000
96.Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år)5 0005 0002 000-3 000-60
97.Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag)305150300150100
98.Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag)10 22012 4004 000-8 400-68
(99.)Ramreserveringar0
Sammanlagt17 029 11317 219 64917 496 663277 0142
 Det totala antalet anställda12 00612 19012 097