Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
              01. Regionförvaltningsverkens omkostnader
              02. Magistraternas omkostnader
              03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

40. Statens regional- och lokalförvaltningPDF-versio

Förklaring: Regionförvaltningsverket tillgodoser regional jämlikhet genom att i samarbete med andra aktörer främja rättsskyddet och säkerheten samt genom att utveckla och stödja en i ekonomiskt, socialt och ekologiskt hänseende hållbar välfärd.

Regionförvaltningsverken sköter uppgifter inom följande ansvars- och uppgiftsområden: social- och hälsovård, miljö- och hälsoskydd, undervisnings- och kulturverksamhet, konsument- och konkurrensförvaltning, tillståndsärenden och övriga ansökningsärenden som hör till området för miljöskydds- och vattenlagstiftningen, tillsyn över och utvecklande av arbetarskyddet, produkttillsyn över produkter som används i arbetet, i egenskap av arbetarskyddsmyndighet tillsyn över att arbetarskyddslagstiftningen iakttas, räddningsväsendet, samordnande av beredskapen i regionen, utvärdering av den regionala tillgången till basservice samt styrning, övervakning och utveckling av magistraterna.

Magistraterna har till uppgift att säkerställa att samhället fungerar och att det finns tillgång till interoperabel information för olika kunders behov genom att sköta de register som magistraterna ansvarar för och deras datainnehåll samt säkerställa att kundernas grundläggande rättigheter tillgodoses i det finländska samhället. Magistraterna svarar inom sina verksamhetsområden för befolkningsdata och förmyndarärenden. Magistraterna sköter också uppgifter som hör till notarius publicus samt civilvigslar, bestyrkande av köp och uppgifter i anslutning till val och folkomröstningar. Andra uppgifter som hör till magistraterna är bl.a. namnändringar, hindersprövning och fastställelse av delägarförteckningen i bouppteckningar.

Mål som stöder ansvarsområdets samhälleliga effektmål
  • — Tillgången till och kvaliteten på basservicen förbättras
  • — Hälso- och välfärdsskillnaderna minskar och människor tar mer ansvar för den egna hälsan och de egna levnadsvanorna
  • — Serviceproducenternas handlingsfrihet ökar
  • — Förutsebarheten i företagsklimatet ökar samtidigt som näringslivets verksamhetsmiljö, säkerhet och marknadens funktion förbättras
  • — Livsmedelssäkerhetskedjans kvalitet och säkerhet samt styrningen av tillsynen över miljö- och hälsoskyddet bibehålls på en god nivå
  • — Kundernas rättssäkerhet tillgodoses.

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 53 012 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till projekt som får EU-finansiering

2) till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland (1179/2009).

Förklaring: För regionförvaltningsverken uppställs i resultatavtalen mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan ministerierna, centralförvaltningsmyndigheterna och regionförvaltningsverken och i utvärderingsrapporter.

Mål för resultatet av verksamheten

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Produktion och kvalitetsledning   
Handlingstider i genomsnitt, mån.   
Klagomål7,288
Rättelseyrkanden och utlåtanden i ärenden som gäller undervisnings- och kulturverksamheten2,42,52,5
Alkoholtillstånd0,611
Tillstånd för privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården1,522
Ansökningar om miljö- och vattentillstånd11,61010
Resultaten av kundförfrågan, skala 0—5   
Kvaliteten på försvarskurserna4,344
    
Funktionell effektivitet   
Tillsynsbesök samt genomförda utvärderingar och kontroller, genomförandegrad %   
Prioriteringarna i tillsynsprogrammet för social- och hälsovården/styrnings- och utvärderingsbesök, antal besök582626
Inledande och etablering av det kommunala miljö- och hälsoskyddets utvärderings- och styrningsbesök, antal utvärderingsbesök, antal besök/samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet, %19,42050
Genomförande av urvalskontroller av djurens välbefinnande och tvärvillkor samt inspektioner enligt tillsynsprogrammet för medicinsk behandling av djur, genomförandegrad %96100100
Handlingsplanen för konsument-, konkurrens- och näringsrättsliga uppgifter: genomförda utredningar, kontroller, genomförandegrad %92,5100100
Kostnadsmotsvarighet, %   
Alkoholtillstånd samt social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer80,4100100
Miljö- och vattentillstånd, kostnadsmotsvarighet %39,45050
    
Mål för hantering och utvecklande av personalresurser   
Antal årsverken sammanlagt1 1901 1771 166
— regionförvaltningsverket752739738
— regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (moment 33.02.07)418418408
— övriga moment202020
    
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.8,99,09,0
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro3,643,63,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter66 53964 47967 097
Bruttoinkomster14 22914 07714 085
Nettoutgifter52 31050 40253 012
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år14 551  
— överförts till följande år15 801  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten12 38113 36013 360
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten21 72122 27022 270
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-9 340-8 910-8 910
Kostnadsmotsvarighet, %576060
    
Företagsekonomiska prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten242525
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten232525
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)1--
Kostnadsmotsvarighet, %104100100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
IKT-förändringar till följd av regionförvaltningsverksreformen (överföring från moment 28.40.03)200
Kostnader för projektet för inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (2018 års finansiering) (överföring från moment 28.40.03)1 610
Nationella övervakningsuppgifter och uppgifter för rapporterande myndighet enligt tillgänglighetsdirektivet (3 årsv.)250
Registret för övervakning av penningtvätt (2018 års finansiering upphör)-107
Samråd enligt vattenlagstiftningen (överföring till moment 25.10.03)-20
Vissa tjänster inom arbetarskyddet (överföring från moment 33.02.07)300
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-608
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-39
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-39
Indexhöjning av hyresutgifterna40
Lönejusteringar1 470
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-621
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-279
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-133
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-13
Temporär sänkning av StPL-avgiften418
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen230
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-49
Sammanlagt2 610

2019 budget53 012 000
2018 I tilläggsb.444 000
2018 budget50 402 000
2017 bokslut53 560 000

02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 26 417 000 euro.

Förklaring: I anslaget ingår ett tillägg till kostnaderna för Befolkningsregistercentralens och magistraternas sammanslagningsprojekt. Motsvarande avdrag görs i det nya verkets omkostnader åren 2020—2023.

För magistraterna uppställs det i resultatavtalen mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland och magistraterna och i utvärderingsrapporterna.

Mål för resultatet av verksamheten

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
    
Produktion och kvalitetsledning   
Förordnande av intressebevakning   
— avgöranden genom magistratens beslut, tid i genomsnitt3,4 mån.3,0 mån.3,0 mån.
Revision av intressebevakningen   
— de privata intressebevakarnas redovisning granskats efter inlämnandet till magistraten, tid i genomsnitt4,1 mån.3,8 mån.3,8 mån.
Tillståndsärenden   
— avgörande från det att ansökan inkommit till magistraten, tid i genomsnitt1,2 mån.1,2 mån.1,2 mån.
    
Funktionell effektivitet   
Avgiftsbelagda tjänster inom förmyndarverksamheten
— produktivitet: prestationer/årsv.
733730730
Avgiftsfria person-, familje- och arvsrättsliga tjänster
—produktivitet: prestationer/årsv.
6 9058 0708 070
Avgiftsbelagda offentligrättsliga vittnestjänster
—produktivitet: prestationer/årsv.
12 98410 85012 500
Avgiftsbelagd offentligrättslig informationstjänst
—produktivitet: prestationer/årsv.
6 4307 1007 100
    
Hantering och utvecklande av personalresurser   
Årsverken619614556
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.9,499
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro3,53,43,5

I antalet årsverken har i konsumentrådgivningsuppgifterna beaktats ett avdrag på 58 årsverken som överföring till momentet Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader 32.40.01 från och med den 1 januari 2019.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter43 19143 17941 742
Bruttoinkomster15 38215 28015 325
Nettoutgifter27 80927 89926 417
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år7 066  
— överförts till följande år7 686  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten15 08214 81915 060
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten18 43120 44818 315
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-3 349-5 629-3 255
Kostnadsmotsvarighet, %827282
    
Företagsekonomiska prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten204316209
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten8414482
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)120172127
Kostnadsmotsvarighet, %243219255

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Digitalisering av material inom förmyndarverksamheten (överföring från moment 28.01.21)1 000
Extra uppgifter när det gäller registrering av asylsökande31
Konsumentrådgivning (-58 årsv.) (överföring till moment 32.40.01)-3 700
Sammanslagning av magistraternas och Befolkningsregistercentralens uppgifter580
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-18
Indexhöjning av hyresutgifterna20
Lönejusteringar1 134
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-237
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-149
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015)-500
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-102
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-10
Temporär sänkning av StPL-avgiften336
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen169
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-28
Nivåförändring-8
Sammanlagt-1 482

2019 budget26 417 000
2018 I tilläggsb.338 000
2018 budget27 899 000
2017 bokslut28 429 000

03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 852 000 euro.

Anslaget får användas

1) till administrering av utlokaliseringen av funktioner inom statens centralförvaltning

2) till utvecklande av statens regionala och lokala förvaltningsstrukturer

3) till utvecklande av former för myndigheternas gemensamma kundservice och till administrering av samservicen

4) till ersättning av de kostnader som kommunerna föranleds av ordnandet av gemensam kundservice inom den offentliga förvaltningen

5) till upphandling och drift av de IKT-system som ska användas inom den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice

6) till betalning av kostnader till följd av att Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet inrättas.

Förklaring: Projektet som gäller inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet omfattar perioden 15.2.2017—31.12.2019. Avsikten är att myndigheten ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2020. En regeringsproposition om myndigheten överlämnades till riksdagen den 8 mars 2018.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
IKT-förändringar till följd av regionförvaltningsverksreformen (överföring till moment 28.40.01)-200
Kostnader för projektet för inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (finansiering 2019)1 180
Kostnader för projektet för inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (överföring till moment 28.40.01)-1 610
Sammanlagt-630

2019 budget1 852 000
2018 budget2 482 000
2017 bokslut352 000