Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Finansministeriets omkostnader
              20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet
              21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde
              69. Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. FörvaltningPDF-versio

Förklaring: Finansministeriet ansvarar som en del av statsrådet för

  • — en ekonomisk politik som betonar en balanserad och hållbar tillväxt
  • — en god skötsel av den offentliga ekonomin
  • — den offentliga förvaltningens effektivitet och resultat.

Finansministeriet styr resultaten inom sitt förvaltningsområde och ansvarar därför för att verksamheten inom förvaltningsområdet är resultatrik och för att riktlinjerna för koncernstyrningen följs inom det egna förvaltningsområdet.

Finansministeriet har till uppgift att
  • — Stärka tillväxten inom sysselsättning och produktivitet
  • — Säkerställa den offentliga ekonomins hållbarhet
  • — Skapa strukturer och verksamhetssätt som möjliggör kundorienterade och resultatrika offentliga tjänster
  • — Internationell påverkan och främjande av särskilt den europeiska tillväxten.

Verksamheten riktar sig till de politiska beslutsfattarna, statsförvaltningen, kommunerna, samkommunerna och den övriga offentliga förvaltningen, EU och andra internationella aktörer, arbetsmarknadsparterna och indirekt även företagen, sammanslutningarna och medborgarna.

Finansministeriet strävar efter att statsfinansernas och statsförvaltningens intressen och mål som helhet ska kunna identifieras inom statens gemensamma service och verksamhet och att det ska bli lättare att beakta dem inom de olika förvaltningsområdena och vid deras ämbetsverk, inrättningar och fonder. Finansministeriet skapar och genomför gemensamma spelregler inom sitt verksamhetsområde och organiserar och styr ämbetsverken inom förvaltningsområdet, Senatfastigheter och Hansel Ab att inom sitt ansvarsområde tillhandahålla interna tjänster som är gemensamma för statssamfundet och arbets- och verksamhetsprocesser på ett sådant sätt att förvaltningsområdet med hjälp av dem kan uppnå och producera ekonomisk och funktionell nytta och en god kvalitet på verksamheten.

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 046 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund

2) till EU-samarbete som gäller utvecklande av förvaltningen.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som finansministeriet får av temporär besittning av egendom som ska överföras.

Förklaring: Finansministeriet sätter för 2019 följande preliminära resultatmål, som stöder de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln:

EffektmålResultatmål för verksamheten
  
Sysselsättningsgraden stiger, produktiviteten ökarVi främjar Finlands konkurrenskraft och verksamheten på arbetsmarknaden.
 Vi främjar den inre marknadens funktion.
Statsfinanserna förbättras, hållbarhetsunderskottet minskar och skuldsättningsgraden sjunker.Vi bidrar till en effektiv landskapsmodell.
 Vi främjar en minskning av hela den offentliga sektorns kostnader.
 Vi säkerställer att regeringsprogrammets direkta anpassningsåtgärder genomförs.
Det skattemässiga underskottet är lågt.Vi säkerställer förutsättningarna för beskattning.
Saldot för den kommunala ekonomin förbättras.Vi främjar en minskning av kommunernas kostnaderna.
Den offentliga förvaltningens tjänster förbättras.Vi digitaliserar offentliga tjänster.
 Vi förnyar styrnings- och investeringsmodellen för digitaliseringen.
 Vi förnyar strukturen inom statens regional- och centralförvaltning.

Hantering och utvecklande av personalresurser

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Årsverken328339339
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.566
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro3,63,63,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter28 92330 65531 546
Bruttoinkomster564240500
Nettoutgifter28 35930 41531 046
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år8 838  
— överförts till följande år10 774  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01)-7
Produktivitetsnämndens utgifter40
Specialsakkunnig, finansiella tjänster till Finlands EU-representation i Bryssel202
Specialsakkunnig, finansiella tjänster till Finlands EU-representation i Bryssel (överföring till moment 24.01.01)-202
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.0152
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-4
Lönejusteringar928
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-315
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-187
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015)-225
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-86
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-9
Temporär sänkning av StPL-avgiften264
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen187
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-7
Sammanlagt631

2019 budget31 046 000
2018 I tilläggsb.1 778 000
2018 budget30 415 000
2017 bokslut30 295 000

20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 445 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter för egendoms- och ägararrangemang i anslutning till fastighetsförmögenheten

2) till utgifter för förvaltningen av fastighetsförmögenheten och en effektivisering av användningen av den

3) till betalning av utgifter för ägar- och företagsarrangemang samt till betalning av utgifter i samband med förvaltning av egendom och ägarstyrning.

Förklaring: Anslaget används till utgifter för utvärderingar och utlåtanden med anknytning till besittningsöverlåtelser i enlighet med statens fastighetsstrategi samt övriga utgifter för skötsel och effektiviserad användning av statens fastighetsförmögenhet samt för investeringar. Vid dimensioneringen har man också beaktat utgifter för åtgärder i samband med ägar- och företagsarrangemangen och beredningen av dessa, t.ex. förvaltningskostnader för aktier och kostnader för rådgivningstjänster för staten.

Under ägarstyrningen inom finansministeriets förvaltningsområde verkar Fingrid Oyj, Hansel Ab, HAUS Kehittämiskeskus Oy, SoteDigi Oy (fr.o.m. 1 november 2017), Suomen Yliopistokiinteistöt Oy - Finlands Universitetsfastigheter Ab, Tietokarhu Oy och Vimana Oy (fr.o.m. 1 januari 2018).

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Genomförande av fastighetsstrategin145 000
Utgifter för ägarstyrningen300 000
Sammanlagt445 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Sakkunnigservice till följd av ägararrangemang200
Sammanlagt200

2019 budget445 000
2018 budget245 000
2017 bokslut245 000

21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 646 000 euro.

Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom finansministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Förklaring: Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att anslaget ska användas för projekt som stöder en förbättrad produktivitet inom förvaltningsområdet. Med anslaget får ämbetsverken inom förvaltningsområdet finansiera projekt som finansministeriet särskilt har kommit överens om med ett ämbetsverk.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Digitalisering av material inom förmyndarverksamheten (överföring till moment 28.40.02)-1 000
Utvecklande av hanteringen av säkerheter för lån (överföring till moment 28.20.01)-500
Nivåförändring2 146
Sammanlagt646

2019 budget646 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 120 780 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Preciserad uppskattning-3 308
Sammanlagt-3 308

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget120 780 000
2018 budget124 088 000
2017 bokslut121 692 436

69. Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (fast anslag)

Under momentet beviljas 10 370 000 euro.

Anslaget får användas till överföring av vissa placeringsintäkter till Grekland.

Förklaring: I enlighet med ett arrangemang som godkänts av riksdagens stora utskott beslutade eurogruppen 25.5.2016 som en del av fortsättningen på det ekonomiska saneringsprogrammet för Grekland att de deltagande medlemsstaterna överför intäkterna från vissa sådana investeringar som deras nationella centralbanker som en del av Europeiska centralbankssystemets program för värdepappersmarknaden innehar i grekiska statsobligationer till Grekland. Finlands andel av de intäkter som överförs är 10,37 miljoner euro år 2019.

Motsvarande inkomst har antecknats under moment 13.04.01.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Preciserad uppskattning-2 630
Sammanlagt-2 630

2019 budget10 370 000
2018 I tilläggsb.16 080 000
2018 budget13 000 000