Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2019

01. FörvaltningPDF-versio

Förklaring:Finansministeriet ansvarar som en del av statsrådet för

  • — en ekonomisk politik som betonar en balanserad och hållbar tillväxt
  • — en god skötsel av den offentliga ekonomin
  • — den offentliga förvaltningens effektivitet och resultat.

Finansministeriet styr resultaten inom sitt förvaltningsområde och ansvarar därför för att verksamheten inom förvaltningsområdet är resultatrik och för att riktlinjerna för koncernstyrningen följs inom det egna förvaltningsområdet.

Finansministeriet har till uppgift att
  • — Stärka tillväxten inom sysselsättning och produktivitet
  • — Säkerställa den offentliga ekonomins hållbarhet
  • — Skapa strukturer och verksamhetssätt som möjliggör kundorienterade och resultatrika offentliga tjänster
  • — Internationell påverkan och främjande av särskilt den europeiska tillväxten.

Verksamheten riktar sig till de politiska beslutsfattarna, statsförvaltningen, kommunerna, samkommunerna och den övriga offentliga förvaltningen, EU och andra internationella aktörer, arbetsmarknadsparterna och indirekt även företagen, sammanslutningarna och medborgarna.

Finansministeriet strävar efter att statsfinansernas och statsförvaltningens intressen och mål som helhet ska kunna identifieras inom statens gemensamma service och verksamhet och att det ska bli lättare att beakta dem inom de olika förvaltningsområdena och vid deras ämbetsverk, inrättningar och fonder. Finansministeriet skapar och genomför gemensamma spelregler inom sitt verksamhetsområde och organiserar och styr ämbetsverken inom förvaltningsområdet, Senatfastigheter och Hansel Ab att inom sitt ansvarsområde tillhandahålla interna tjänster som är gemensamma för statssamfundet och arbets- och verksamhetsprocesser på ett sådant sätt att förvaltningsområdet med hjälp av dem kan uppnå och producera ekonomisk och funktionell nytta och en god kvalitet på verksamheten.

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 046 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund

2) till EU-samarbete som gäller utvecklande av förvaltningen.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som finansministeriet får av temporär besittning av egendom som ska överföras.

Förklaring:Finansministeriet sätter för 2019 följande preliminära resultatmål, som stöder de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln:

Effektmål Resultatmål för verksamheten
   
Sysselsättningsgraden stiger, produktiviteten ökar Vi främjar Finlands konkurrenskraft och verksamheten på arbetsmarknaden.
  Vi främjar den inre marknadens funktion.
Statsfinanserna förbättras, hållbarhetsunderskottet minskar och skuldsättningsgraden sjunker. Vi bidrar till en effektiv landskapsmodell.
  Vi främjar en minskning av hela den offentliga sektorns kostnader.
  Vi säkerställer att regeringsprogrammets direkta anpassningsåtgärder genomförs.
Det skattemässiga underskottet är lågt. Vi säkerställer förutsättningarna för beskattning.
Saldot för den kommunala ekonomin förbättras. Vi främjar en minskning av kommunernas kostnaderna.
Den offentliga förvaltningens tjänster förbättras. Vi digitaliserar offentliga tjänster.
  Vi förnyar styrnings- och investeringsmodellen för digitaliseringen.
  Vi förnyar strukturen inom statens regional- och centralförvaltning.

Hantering och utvecklande av personalresurser

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Årsverken 328 339 339
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 5 6 6
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro 3,6 3,6 3,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 28 923 30 655 31 546
Bruttoinkomster 564 240 500
Nettoutgifter 28 359 30 415 31 046
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 8 838    
— överförts till följande år 10 774    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) -7
Produktivitetsnämndens utgifter 40
Specialsakkunnig, finansiella tjänster till Finlands EU-representation i Bryssel 202
Specialsakkunnig, finansiella tjänster till Finlands EU-representation i Bryssel (överföring till moment 24.01.01) -202
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 52
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -4
Lönejusteringar 928
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -315
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -187
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -225
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -86
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -9
Temporär sänkning av StPL-avgiften 264
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 187
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -7
Sammanlagt 631

2019 budget 31 046 000
2018 I tilläggsb. 1 778 000
2018 budget 30 415 000
2017 bokslut 30 295 000

20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 445 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter för egendoms- och ägararrangemang i anslutning till fastighetsförmögenheten

2) till utgifter för förvaltningen av fastighetsförmögenheten och en effektivisering av användningen av den

3) till betalning av utgifter för ägar- och företagsarrangemang samt till betalning av utgifter i samband med förvaltning av egendom och ägarstyrning.

Förklaring:Anslaget används till utgifter för utvärderingar och utlåtanden med anknytning till besittningsöverlåtelser i enlighet med statens fastighetsstrategi samt övriga utgifter för skötsel och effektiviserad användning av statens fastighetsförmögenhet samt för investeringar. Vid dimensioneringen har man också beaktat utgifter för åtgärder i samband med ägar- och företagsarrangemangen och beredningen av dessa, t.ex. förvaltningskostnader för aktier och kostnader för rådgivningstjänster för staten.

Under ägarstyrningen inom finansministeriets förvaltningsområde verkar Fingrid Oyj, Hansel Ab, HAUS Kehittämiskeskus Oy, SoteDigi Oy (fr.o.m. 1 november 2017), Suomen Yliopistokiinteistöt Oy - Finlands Universitetsfastigheter Ab, Tietokarhu Oy och Vimana Oy (fr.o.m. 1 januari 2018).

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Genomförande av fastighetsstrategin 145 000
Utgifter för ägarstyrningen 300 000
Sammanlagt 445 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Sakkunnigservice till följd av ägararrangemang 200
Sammanlagt 200

2019 budget 445 000
2018 budget 245 000
2017 bokslut 245 000

21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 646 000 euro.

Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom finansministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Förklaring:Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att anslaget ska användas för projekt som stöder en förbättrad produktivitet inom förvaltningsområdet. Med anslaget får ämbetsverken inom förvaltningsområdet finansiera projekt som finansministeriet särskilt har kommit överens om med ett ämbetsverk.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Digitalisering av material inom förmyndarverksamheten (överföring till moment 28.40.02) -1 000
Utvecklande av hanteringen av säkerheter för lån (överföring till moment 28.20.01) -500
Nivåförändring 2 146
Sammanlagt 646

2019 budget 646 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 120 780 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Preciserad uppskattning -3 308
Sammanlagt -3 308

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 120 780 000
2018 budget 124 088 000
2017 bokslut 121 692 436

69. Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (fast anslag)

Under momentet beviljas 10 370 000 euro.

Anslaget får användas till överföring av vissa placeringsintäkter till Grekland.

Förklaring:I enlighet med ett arrangemang som godkänts av riksdagens stora utskott beslutade eurogruppen 25.5.2016 som en del av fortsättningen på det ekonomiska saneringsprogrammet för Grekland att de deltagande medlemsstaterna överför intäkterna från vissa sådana investeringar som deras nationella centralbanker som en del av Europeiska centralbankssystemets program för värdepappersmarknaden innehar i grekiska statsobligationer till Grekland. Finlands andel av de intäkter som överförs är 10,37 miljoner euro år 2019.

Motsvarande inkomst har antecknats under moment 13.04.01.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Preciserad uppskattning -2 630
Sammanlagt -2 630

2019 budget 10 370 000
2018 I tilläggsb. 16 080 000
2018 budget 13 000 000