Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2019

70. Utvecklande av statsförvaltningenPDF-versio

Förklaring:De centrala och för varje förvaltningsområde och ämbetsverk specifika IKT-projekt som används för att utveckla organisationer, processer, tjänster och informationsteknik stöds med anslaget under moment 28.70.20. Från momentet överförs årligen i budgeten anslag till förvaltningsområdenas och ämbetsverkens förfogande.

Finansministeriets mål är att garantera var och en tillgängliga och högkvalitativa digitala tjänster och att genom framtidsarbete styra Finland i riktning mot ett digitalt samhälle med framförhållning. Digitaliseringen gör att medborgarna och företagen kommer i fokus för den allmännyttiga verksamhetens utveckling och garanterar bättre och mer tillförlitliga servicekedjor än tidigare för olika händelser i livet. Medborgarna, myndigheterna och företagen informeras om kundfokuserade förändringar. Finansministeriet styr den offentliga förvaltningens tjänster i främsta hand i riktning mot digitala tjänster genom att förplikta myndigheterna att tillhandahålla kunderna elektroniska tjänster. Däremot garanteras också möjligheten att få tjänster på traditionellt sätt för medborgare som så önskar samt utvecklas digitalt stöd för uträttandet av ärenden. Dessutom förpliktas företagen att använda myndigheternas elektroniska tjänster. Uppmuntran till prioritering av e-tjänster fortskrider genom både elektronisk förmedling av meddelanden och tjänster som i första hand tillhandahålls digitalt. Revideringen av lagstiftning stöder tillhandahållandet av tjänster och specificerar myndigheternas förpliktelser i anslutning därtill.

År 2019 fortsätter utvidgningen av verksamheten inom Aurora, nätverket för artificiell intelligens för den allmännyttiga verksamheten. Aurora skapar gemensamma verksamhetssätt, incitament och en teknisk plattform till vilken offentliga organisationer samt företag som utvecklar artificiell intelligens kopplar sina egna intelligenta tillämpningar: chatbots och lösningar med artificiell intelligens som optimerar affärsverksamhetsprocesser.

En kostnadseffektiv och smidig servicekedja förutsätter förmåga att överföra och att flexibelt utbyta information mellan olika myndigheter. Finansministeriet säkerställer detta genom att möjliggöra flexibelt utnyttjande av information och främjande av interoperabiliteten. Målbilden stöds genom att man tillsammans med den övriga offentliga förvaltningen utformar en strategisk informationspolitik genom vilken man drar upp linjer och principer som gäller information. Lagstiftningen om informationshantering förnyas och verkställandet av de krav som följer därav för myndigheterna styrs och stöds. För en lyckad landskapsreform har digitaliseringen av landskapens tjänster utifrån ett kundperspektiv en central betydelse. Digitaliseringen byggs upp med hjälp av gemensam politik, arkitektur och kompatibilitet.

En förutsättning för digital verksamhet är en trygg digital miljö. Finansministeriet möjliggör digital verksamhet genom att effektivisera den digitala säkerheten samt genom att garantera användarna driftssäkra digitala tjänster och system. Redskap för effektivisering av den digitala säkerheten är bl.a. revidering av bestämmelserna om datasäkerhet samt förtydligande av instruktionerna för informationssäkerhet. Driftssäkra tjänster garanteras exempelvis genom att riktlinjer för molnverksamhet och datakommunikation dras upp och den mobila myndighetskommunikationen utvecklas.

Under finansministeriets ledning utarbetas ett utvecklingsprogram för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen 2018—2021. Genom utvecklingsprogrammet säkerställs att de digitala tjänsterna är driftssäkra och att användarna litar på dem. För utvecklingsprogrammet för digital säkerhet har utvalts tre insatsområden, som är ledning och riskhantering, kunnig personal samt nya förfaranden och säkerhet i fråga om tjänsterna.

Finansministeriet har inlett en utredning om en revidering av finländska personbeteckningar och identitetshantering garanterad av staten. Syftet med utredningen är att före utgången av 2019 lägga fram ett förslag om en nationell verksamhetsmodell, som sträcker sig över decennier, för personidentifiering i Finland och att beskriva myndigheternas roll vid hanteringen av grundläggande personuppgifter.

När det gäller förnyandet av styrningen och strukturerna fastställs styrningsstrukturerna för informationshantering, gemensam IKT och för landskapens IKT. Finansministeriet tar i bruk en modell för styrning och effektivitet i fråga om investeringar samt förnyar verksamhetsmodellerna för befolkningsdatasystemet som en del av förberedelserna inför sammanslagningen av magistraterna och Befolkningsregistercentralen.

01. Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 700 000 euro.

Anslaget får användas

1) till genomförandet av statens gemensamma reformer av informationssystemet och av gemensamma IKT-tjänster och IKT-lösningar

2) för styrning och utveckling av genomförandet av digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen

3) för den styrning och utveckling som krävs med tanke på lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (634/2011), lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster (1226/2013), lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät (10/2015) och lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016)

4) för styrning och utveckling av informations- och cybersäkerheten, beredskapen och informationssäkerhetstjänsterna inom den offentliga förvaltningen

5) till avlönande av visstidsanställd (2 år) extra personal motsvarande högst femton årsverken

6) för internationell verksamhet och samarbetsprojekt i anslutning till styrningen av IKT-verksamheten och informations- och cybersäkerheten.

7) för statsunderstöd enligt prövning.

Förklaring:Anslaget är avsett för genomförande av gemensamma tjänster för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen och av andra sådana åtgärder i anslutning till informationsförvaltningen som behövs med tanke på samordnad verksamhet samt för genomförande av program och projekt för utveckling av informations- och cybersäkerheten och beredskapen samt för anskaffning av köpta tjänster som stöder styrningen av statens IKT hos kommersiella och interna tjänsteproducenter.

Avsikten är att anslaget också får användas för utvecklandet av den mobila myndighetskommunikationen. Kostnaderna för projektet för mobil myndighetskommunikation uppskattas till sammanlagt 18,5 miljoner euro åren 2019—2025.

Mål för resultatet av verksamheten Åtgärder
   
Digitala tjänster för alla Genomförandet av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster inleds.

Ett gemensamt program för artificiell intelligens för den offentliga förvaltningen inleds.
Utformning av strategisk informationspolitik Genomförandet av lagen om informationshantering inleds.

Propositionen med förslag till en revidering som gäller personbeteckningar och identitetshantering garanterad av staten blir klar.
Ett tryggt digitalt samhälle Utvecklingsprogrammet för digital säkerhet genomförs.

Beredskap för omfattande cyberstörningar.

Inom projektet för det mobila myndighetsnätet har det förberetts en konkurrensutsättning av teleoperatörer, och det finns en lagstiftningsgrund.
Utvecklingen av styrning och strukturer En ny modell för styrning och verkningsfullhet tas i bruk och utvecklas vidare.

Åtgärder som syftar till förnyande av strukturerna inom gemensam IKT och informationshantering färdigställs.

Tillämpningen av styrningsmodellen för landskapens IKT inleds.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Överföring från moment 28.90.20 2 475
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -1 900
Sammanlagt 575

Momentets rubrik har ändrats.


2019 budget 4 700 000
2018 I tilläggsb. 1 176 000
2018 budget 4 125 000
2017 bokslut 6 000 000

02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 500 000 euro.

Anslaget får användas för utveckling, anskaffning och genomförande av processer och datasystem för sådan ekonomi-, personal- och lokalförvaltning som betjänar statsförvaltningen.

Förklaring:Anslaget är avsett att användas för utveckling och revidering av statens gemensamma system för ekonomi- och personalförvaltningen, t.ex. för utveckling av informationssystemet Kiekus produktivitet och för informationssystemtjänster i anslutning till digitaliseringen av anskaffningar inkl. elektroniska system för hantering av beställningar och räkningar. Avsikten är att anslaget i någon mån också ska användas för utgifter som föranleds av utvecklingen av det datasystem som stöder beredningen av budgeten och rambesluten om statsfinanserna. De årliga utgifterna för förvaltningen av systemet betalas från moment 28.01.01.

Projekt och beräknad användning av anslaget (euro)

   
Utveckling av informationssystemet Kiekus produktivitet samt statsrådets budgeterings- och ramsystem 1 500 000
Genomförande av gemensamma datasystem för ekonomi- och personalförvaltningen 3 500 000
Köpta tjänster för tjänstehelheten eOppiva 500 000
Sammanlagt 5 500 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Köpta tjänster för tjänstehelheten eOppiva 500
Sammanlagt 500

2019 budget 5 500 000
2018 budget 5 000 000
2017 bokslut 6 800 000

05. Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 211 015 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för beredningen av social- och hälsovårds- och landskapsreformen och för den handledning och utbildning för beredningen samt till betalning av utgifter för utvecklings- och försöksprojekt som hänför sig till beredningen och genomförandet av reformen

2) till betalning av statsunderstöd för inrättande av temporära beredningsorgan i landskapen och för beredningsorganens verksamhet samt för landskapens verksamhet och för genomförandet av reformen

3) till beredningen av inrättandet av landskapens nationella servicecenter och till dess verksamhet samt till arrangemangen för och utvecklingen av de gemensamma tjänsterna

4) till betalning av understöd för kostnader för beredningen till temporära beredningsorgan i landskapen och till kommuner, samkommuner och servicecenter samt till betalning av eget kapital för servicecentren

5) till betalning av ersättning till Folkpensionsanstalten för genomförande av de ändringar i datasystemen som krävs för reformen.

Anslaget får även användas för avlönande av personal.

Förklaring:Anslaget används vid ministeriet för lednings-, styrnings- och koordineringsuppgifter i anslutning till landskapsreformen och social- och hälsvårdsreformen. Dessutom används anslaget för förändringstöd i reformen för att säkra genomförandet av reformen i landskapen.

Anslaget ska också användas till beredningen och inrättandet av landskapens informationsförvaltning, till ändringar och upphandling i fråga om landskapens IKT-system och IKT-infrastruktur och till beredningen av och gemensamma investeringar för landskapens IKT-servicecenter samt till det riksomfattande genomförandet. Inom digiförändringsprogrammet uppkommer kostnader bl.a. i form av lönekostnader för genomförandet av landskapens ändringsplaner, för anskaffningar av sakkunningservice och IKT-utrustning, ändringar i informationssystemet och integreringar av informationssystem, förverkligande och införande av nationella informationssystemstjänster samt nödvändiga ändringar till följd av reformen i de av statliga myndigheter producerade informationssystemstjänster och informationsregister.

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats att de temporära beredningsorganen i landskapet inte har samma rätt som kommunerna och samkommunerna att få återbäring för mervärdesskatt, som ingår i anskaffningar inom ramen för myndigheternas verksamhet och skattefri verksamhet. Den temporära förvaltningen betalar mervärdesskatt på de tjänster den skaffar. Utöver de tjänster som skaffas från den privata sektorn gäller detta även sakkunningservice eller lokalservice som skaffas av kommuner eller samkommuner.

Statsrådet har fattat ett principbeslut om styrningen, administreringen och utvecklingen av landskapens informationssystem (28.6.2017). I principbeslutet fastställs ansvar och uppgifter för de olika aktörerna samt principerna om finansieringen av landskapens investeringar i informationssystem. Avsikten är att riktlinjerna i principbeslutet beaktas vid beredningen och genomförandet av landskapsreformen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Digiförändringsprogrammet 98 150
En höjning av anslaget som föranleds av beaktandet av mervärdesskattekostnader för den temporära förvaltningen och landskapen 15 000
Finansiering 2018 -180 070
Finansieringen av temporära beredningsorgan i landskapen och landskapsfullmäktiges mandattid 93 000
Stöd och samordning i samband med verkställigheten i landskapen 4 865
Sammanlagt 30 945

2019 budget 211 015 000
2018 I tilläggsb. 18 900 000
2018 budget 180 070 000
2017 bokslut 53 300 000

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 11 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till anskaffning av informationsförvaltningsprojekt, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom den offentliga förvaltningen samt till anskaffning av utbildningstjänster och andra tjänster

2) till utveckling av centrala datasystemprojekt inom förvaltningsområdena

3) till avlönande av personal motsvarande högst 25 årsverken i uppgifter för viss tid.

Förklaring:Anslaget är avsett att användas till finansiering av sådana projekt som ökar produktiviteten inom förvaltningen och för vars del finansministeriet och respektive ministerium har ingått ett samarbetsavtal som gäller ökning av produktiviteten och realisering av produktivitetsvinsterna. Genom att de datasystem som används i ministerierna, ämbetsverken och inrättningarna moderniseras och funktionerna automatiseras kan produktiviteten förbättras, övergången till elektronisk kommunikation främjas och föråldrade system ersättas. Anslaget får även användas till utveckling av centrala datasystemprojekt som ökar produktiviteten och till utveckling av datasystem som är avsedda att användas gemensamt inom statsförvaltningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförande av ett nationellt inkomstregister (finansiering 2018) (överföring från moment 28.70.21) 3 142
HETI-projekt (finansiering 2018) (överföring från moment 28.30.03) 4 000
HETI-projekt (finansiering 2019) (överföring till moment 28.30.03) -4 000
Ibruktagande av de gemensamma IKT-tjänsterna (harmoniseringsprojekt) (finansieringen 2018) (överföring från moment 25.01.22) 2 590
Ibruktagande av de gemensamma IKT-tjänsterna (harmoniseringsprojekt) (finansieringen 2019) (överföring till moment 25.01.22) -2 505
Informationssystemprojektet inom utsökningsväsendets strukturreform (URA ICT) (finansiering 2018) (överföring från moment 25.20.01) 1 744
Migrationsverkets projekt ”Ett smart digitalt ämbetsverk” (finansiering 2018) (överföring från moment 26.40.01) 2 000
Migrationsverkets projekt ”Ett smart digitalt ämbetsverk” (finansiering 2019) (överföring till moment 26.40.01) -2 000
Polisstyrelsens projekt för multibiometrisk identifiering (finansiering 2019) (överföring till moment 26.10.01) -2 000
Polisstyrelsens VITJA-projekt (finansiering 2018) (överföring från moment 26.10.01) 3 000
Projektet automatisk anonymisering och innehållsbeskrivning av dokument som innehåller personuppgifter (finansiering 2019) (överföring till moment 25.01.01) -240
Projektet för att höja skyddspolisens prestationsförmåga (finansiering 2018) (överföring från moment 26.10.02) 4 389
Projektet för att höja skyddspolisens prestationsförmåga (finansiering 2019) (överföring till moment 26.10.02) -5 074
Projektet för den offentliga förvaltningens gemensamma användargränssnitt för miljö- och hälsoskyddet (finansiering 2018) (överföring från moment 30.20.02) 657
Projektet för förvaltningsdomstolarnas system för verksamhetsstyrning och dokumenthantering (HAIPA) (finansiering 2018) (överföring från moment 25.10.03) 3 713
Projektet för förvaltningsdomstolarnas system för verksamhetsstyrning och dokumenthantering (HAIPA) (finansiering 2019) (överföring till moment 25.10.03) -4 533
Projektet för modernisering av informationssystemet för gemensam djurtillsyn och tvärvillkor (finansiering 2019) (överföring till moment 30.20.01) -1 340
Projektet för statsrådets digitala skrivbord (finansiering 2018) (överföring från moment 23.01.01) 980
Projektet för statsrådets digitala skrivbord (finansiering 2019) (överföring till moment 23.01.01) -510
Projektet för statsrådets gemensamma ärendehantering (finansiering 2018) (överföring från moment 23.01.01) 3 200
Projektet för statsrådets gemensamma ärendehantering (finansiering 2019) (överföring till moment 23.01.01) -1 800
Projektet för utveckling av informationssystem för Rättsregistercentralens myndighetsverksamhet (eORK) (finansiering 2018) (överföring från moment 25.01.05) 1 880
Projektet för utveckling av informationssystem för Rättsregistercentralens myndighetsverksamhet (eORK) (finansiering 2019) (överföring till moment 25.01.05) -895
Projektet Hantering av hälsa hos djur (ELTE) (finansiering 2019) (överföring till moment 30.20.01) -2 412
Projekt för vidareutveckling av e-tjänsten för behandling av stöd för landsbygden (Hyrrä) (finansiering 2019) (överföring till moment 30.20.01) -832
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansiering 2018) (överföring från moment 28.10.02) 13 850
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansiering 2019) (överföring till moment 28.10.02) -13 590
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande (finansiering 2018) (överföring från moment 29.01.02) 700
Nivåförändring -16 382
Sammanlagt -12 268

2019 budget 11 000 000
2018 I tilläggsb. -8 377 000
2018 budget 23 268 000
2017 bokslut 49 730 000

(21.) Inrättande av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag 3 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförande av ett nationellt inkomstregister (finansiering 2018) (överföring till moment 28.70.20) -3 142
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -12 521
Sammanlagt -15 663

2018 budget 15 663 000
2017 bokslut 15 828 000

(22.) Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -4 176
Sammanlagt -4 176

2018 I tilläggsb. -1 926 000
2018 budget 4 176 000
2017 bokslut

40. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 8 100 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av prisstöd och underskottsunderstöd i anslutning till myndighetsradionätet till Suomen Erillisverkot Oy eller dess dotterbolag.

Förklaring:Syftet med den finansiering som beviljas under momentet är att trygga myndighetsradionätets verksamhet.


2019 budget 8 100 000
2018 budget 8 100 000