Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
              01. Statistikcentralens omkostnader
              02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader
              03. Befolkningsregistercentralens omkostnader
              04. Elektronisk identifiering
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningenPDF-versio

Förklaring: Statistikcentralen är allmän myndighet inom statens statistikväsen. Utöver framställandet av statistik ska centralen sörja för det allmänna utvecklandet av det nationella statistikväsendet i samarbete med övriga statliga statistikframställande myndigheter. Statens statistikväsen ska sörja för att statistik över samhällsförhållandena och deras utveckling framställs för allmänt bruk. Syftet är att svara smidigt på inhemska och internationella informationsbehov och att främja en effektiv användning av informationsmaterial i samhället.

Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) bedriver till stöd för beslutsfattandet tillämpad ekonomisk forskning och gör ekonomiska analyser om frågor som är viktiga med tanke på samhällsekonomin och de finanspolitiska besluten i Finland.

Befolkningsregistercentralen ska möjliggöra att uppgifter i befolkningsdatasystemet och tjänster som Befolkningsregistercentralen tillhandahåller inom certifierad elektronisk kommunikation utnyttjas som stöd för samhällets funktioner och informationsförsörjning. Genom sin verksamhet främjar Befolkningsregistercentralen skyddet för privatlivet, skyddet för personuppgifter och datasäkerheten samt utvecklandet och iakttagandet av kraven på god informationsbehandling och god informationshantering. Befolkningsregistercentralen är tillsammans med magistraterna registeransvarig för befolkningsdatasystemet. Befolkningsregistercentralen förvaltar och utvecklar befolkningsdatasystemet, uppgifterna i det och kvaliteten på uppgifterna samt den certifierade elektroniska kommunikationen. Befolkningsregistercentralen tillhandahåller informationstjänster och certifikattjänster ur befolkningsdatasystemet.

Mål som stöder ansvarsområdets samhälleliga effektmål
  • — Statistik, informationsmaterial, undersökningar och tjänster är tillförlitliga och relevanta
  • — Forskningsverksamheten stöder beslutsfattandet som svarar mot de viktigaste utmaningarna i den finländska samhällsekonomin
  • — Befolkningsdatasystemet och certifikattjänsterna är fortsatt tillförlitliga och deras tillgänglighet och användning ökar
  • — Genom den nationella servicearkitekturen möjliggörs fortsatt digitalisering i Finland genom att man effektiviserar och stöder kundernas verksamhet
  • — Genom att utveckla folkbokföringen och dess datasystem främjar man kvaliteten på samhällets basregisteruppgifter och en kostnadseffektiv tillgång till uppgifterna särskilt med beaktande av dataskydds- och datasäkerhetsaspekterna.

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 48 843 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av medlemsavgifter

2) till finansiering av statistiska projekt som hänför sig till medlemskapet i EU.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster

1) inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten

2) inkomsterna från EU och från samprojekt utanför budgeten.

Fullmakt

Om en del av fullmakten för projektet om värdering av byggnader inte användes 2018, får det 2019 inom ramen för det totala beloppet för fullmakten ingås avtal och andra förbindelser till ett belopp som motsvarar det belopp av en tidigare godkänd fullmakt som inte har använts.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Produktion och kvalitetsledning   
Antal offentliggöranden, st.550556550
Antal tillhandahållna tjänster, st. (över 500 €)1 0119001 000
Andel offentliggöranden i rätt tid, %979798
Andel felfria offentliggöranden, %959696
Antal ansökningar om licenser inom forskarservicen, st.473520540
    
Funktionell effektivitet   
Produktivitetsförändring, %-3,40,50,5
De fasta kostnadernas andel av de totala kostnaderna, %746874
Produktionsutgifter per statistikuppgift som offentliggörs, 1 000 €979698
Kostnadsmotsvarighet för avgiftsbelagda tjänster, %125100100
Andel som svarat via webben eller via automatisk rapportering av alla svarande vid insamling av företagsdata, %929394
    
Hantering och utvecklande av personalresurser   
Årsverken752770775
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.10,7< 10< 10
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro3,543,603,65

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter55 69455 79957 343
Bruttoinkomster9 6978 5008 500
Nettoutgifter45 99747 29948 843
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år9 972  
— överförts till följande år11 113  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer7 4527 1007 100
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten5 9476 4506 450
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)1 505650650
Kostnadsmotsvarighet, %125110110

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Obligatoriska EU-projekt-23
Reformen av värderingssystemet för byggnader (finansiering 2018)-1 285
Reformen av värderingssystemet för byggnader (finansiering 2019)635
SDG-indikatorer (Sustainable Development Goals)75
Social- och hälsovårds- och landskapsreformen, statistikföring1 598
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-251
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-35
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-3
Indexhöjning av hyresutgifterna23
Lönejusteringar1 317
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-434
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-240
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-120
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-12
Temporär sänkning av StPL-avgiften367
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen12
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-6
Nivåförändring-74
Sammanlagt1 544

2019 budget48 843 000
2018 I tilläggsb.873 000
2018 budget47 299 000
2017 bokslut47 138 000

02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 488 000 euro.

Av anslaget får också högst 310 000 euro användas till betalning av omkostnader för rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken samt till betalning av utgifter som föranleds av utrednings- och forskningsverksamhet.

Förklaring:

Funktionell effektivitet

De viktigaste målen 2019 är att lyckas skaffa forskningsfinansiering så att Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) inom sin forskning också i fortsättningen kan koncentrera sig på sina kärnområden, dvs. utnyttjande av strategiska rekryteringar för att stärka forskningshandledningen och forskningsverksamheten samt utvecklande av stödfunktionerna för forskningen.

Produktion och kvalitetsledning

Statens ekonomiska forskningscentrals forskningsresultat publiceras i forskningscentralens egna publikationsserier och dessutom i vetenskapliga internationella tidskrifter samt bl.a. i ministeriernas publikationsserier. De viktigaste formerna av sakkunnigverksamhet är det slag av utlåtanden och höranden, medlemskap i arbetsgrupper, anföranden och övrigt deltagande i den offentliga debatten kring forskningsresultaten som tjänar forskarsamhället och beslutsfattandet. Målet år 2019 är att det kvalitetsjusterade antalet publikationer i förhållande till antalet årsverken ökar och att man i sakkunnigverksamheten kan koncentrera sig på det som har den största genomslagskraften.

Hantering och utvecklande av personalresurser

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Årsverken505555
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.7,04,04,0
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro3,83,83,9

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter5 0795 4125 488
Bruttoinkomster1 6632 0002 000
Nettoutgifter3 4163 4123 488
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år2 245  
— överförs till följande år2 211  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-16
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-2
Indexhöjning av hyresutgifterna2
Lönejusteringar102
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-29
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-16
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-9
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-1
Temporär sänkning av StPL-avgiften26
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen20
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-2
Nivåförändring1
Sammanlagt76

2019 budget3 488 000
2018 I tilläggsb.31 000
2018 budget3 412 000
2017 bokslut3 382 000

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 29 024 000 euro.

Fullmakt

År 2019 får det inom ramen för det totala beloppet för den tidigare beviljade fullmakten för identifikationsavgifter ingås avtal och förbindelser till ett belopp som motsvarar det belopp av fullmakten som inte har använts.

Förklaring: I anslaget ingår ett tillägg till kostnaderna för Befolkningsregistercentralens och magistraternas sammanslagningsprojekt. Motsvarande avdrag görs i det nya verkets omkostnader åren 2020—2023.

Mål för resultatet av verksamheten

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Effektivitet   
Antal Suomi.fi-identifikationer, mn st.788393
Antal Suomi.fi-fullmakter, mn st.1,21,53
Numeriskt allmänt vitsord som kundorganisationerna ger de tjänster som Befolkningsregistercentralen producerar (skala 4—10)8,408,008,00
Numeriskt allmänt vitsord som kundorganisationerna ger tjänsternas funktionssäkerhet och tillförlitlighet (skala 1—4)3,303,503,50
Funktionell effektivitet   
Totalproduktivitetsindex input/output, förändring jämfört med året innan, %1,211
    
Produktion och kvalitetsledning   
Dataenheter som överlåtits ur befolkningsdatasystemets gränssnittstjänster, mn st.1)282629
Flyttningsanmälan på internet, %778083
Möjlighet till direktanvändning av befolkningsdatasystemet,
%
99,9099,9599,95
Möjlighet att använda certifieringssystem, %99,9599,9599,95
Möjlighet att använda identifikationstjänst, %99,9099,9099,90
Möjlighet att använda behörighetstjänst, %99,9099,9099,90
Hantering och utvecklande av personalresurser   
Årsverken152,5217219
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.6,58,08,0
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro3,53,53,5

1) Exklusive förfrågningar till Suomi.fi-identifikationstjänsten

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter27 89753 54152 736
Bruttoinkomster19 45320 07223 712
Nettoutgifter8 44433 46929 024
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år5 428  
— överförts till följande år7 044  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer8 1649 37811 150
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten8 0359 37811 150
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)129--
Kostnadsmotsvarighet, %102100100
    
Företagsekonomiska prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer12 20210 69412 562
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten4 6104 9515 166
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)7 5925 7437 396
Kostnadsmotsvarighet, %265216243

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Användningen av förmedling av meddelanden (överföring från moment 28.10.01)55
Användningen av förmedling av meddelanden (överföring från moment 33.10.60)600
Användningen av förmedling av meddelanden (överföring till moment 28.10.01)-100
Finansiering av verksamhetsmodellen AUTA300
GovCERT-informationssäkerhetstjänster (överföring till moment 31.20.01)-430
HETI-projekt (finansiering 2018) (överföring till moment 28.70.20)-4 000
HETI-projekt (finansiering 2019) (överföring från moment 28.70.20)4 000
Justering av kostnaderna för Katso-tjänsten (finansiering 2018)25
Kostnader för bank- och mobilidentifiering (överföring till moment 28.30.04)-5 000
Medborgarkontot och interoperabilitetstjänsten (finansiering 2018)-2 125
Medborgarkontot och interoperabilitetstjänsten (finansiering 2019)2 235
Nedskärning av post som överförs-1 100
Revidering av namnlagen (finansiering 2018)-315
Sammanslagning av magistraternas och Befolkningsregistercentralens uppgifter1 305
Stöd för genomförandet av tillgänglighetsdirektivet (av engångsnatur)200
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-45
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-17
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-2
Indexhöjning av hyresutgifterna4
Lönejusteringar125
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-138
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-34
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-11
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-1
Temporär sänkning av StPL-avgiften24
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen12
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-5
Nivåförändring-7
Sammanlagt-4 445

2019 budget29 024 000
2018 I tilläggsb.252 000
2018 budget33 469 000
2017 bokslut10 060 000

04. Elektronisk identifiering (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas till kostnader för stark autentisering som förutsätts för den offentliga förvaltningens tjänster.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Kostnader för bank- och mobilidentifiering (överföring från moment 28.30.03)5 000
Sammanlagt5 000

2019 budget5 000 000