Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              04. Elektronisk identifiering
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2019

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningenPDF-versio

Förklaring:Statistikcentralen är allmän myndighet inom statens statistikväsen. Utöver framställandet av statistik ska centralen sörja för det allmänna utvecklandet av det nationella statistikväsendet i samarbete med övriga statliga statistikframställande myndigheter. Statens statistikväsen ska sörja för att statistik över samhällsförhållandena och deras utveckling framställs för allmänt bruk. Syftet är att svara smidigt på inhemska och internationella informationsbehov och att främja en effektiv användning av informationsmaterial i samhället.

Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) bedriver till stöd för beslutsfattandet tillämpad ekonomisk forskning och gör ekonomiska analyser om frågor som är viktiga med tanke på samhällsekonomin och de finanspolitiska besluten i Finland.

Befolkningsregistercentralen ska möjliggöra att uppgifter i befolkningsdatasystemet och tjänster som Befolkningsregistercentralen tillhandahåller inom certifierad elektronisk kommunikation utnyttjas som stöd för samhällets funktioner och informationsförsörjning. Genom sin verksamhet främjar Befolkningsregistercentralen skyddet för privatlivet, skyddet för personuppgifter och datasäkerheten samt utvecklandet och iakttagandet av kraven på god informationsbehandling och god informationshantering. Befolkningsregistercentralen är tillsammans med magistraterna registeransvarig för befolkningsdatasystemet. Befolkningsregistercentralen förvaltar och utvecklar befolkningsdatasystemet, uppgifterna i det och kvaliteten på uppgifterna samt den certifierade elektroniska kommunikationen. Befolkningsregistercentralen tillhandahåller informationstjänster och certifikattjänster ur befolkningsdatasystemet.

Mål som stöder ansvarsområdets samhälleliga effektmål
  • — Statistik, informationsmaterial, undersökningar och tjänster är tillförlitliga och relevanta
  • — Forskningsverksamheten stöder beslutsfattandet som svarar mot de viktigaste utmaningarna i den finländska samhällsekonomin
  • — Befolkningsdatasystemet och certifikattjänsterna är fortsatt tillförlitliga och deras tillgänglighet och användning ökar
  • — Genom den nationella servicearkitekturen möjliggörs fortsatt digitalisering i Finland genom att man effektiviserar och stöder kundernas verksamhet
  • — Genom att utveckla folkbokföringen och dess datasystem främjar man kvaliteten på samhällets basregisteruppgifter och en kostnadseffektiv tillgång till uppgifterna särskilt med beaktande av dataskydds- och datasäkerhetsaspekterna.

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 48 843 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av medlemsavgifter

2) till finansiering av statistiska projekt som hänför sig till medlemskapet i EU.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster

1) inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten

2) inkomsterna från EU och från samprojekt utanför budgeten.

Fullmakt

Om en del av fullmakten för projektet om värdering av byggnader inte användes 2018, får det 2019 inom ramen för det totala beloppet för fullmakten ingås avtal och andra förbindelser till ett belopp som motsvarar det belopp av en tidigare godkänd fullmakt som inte har använts.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Antal offentliggöranden, st. 550 556 550
Antal tillhandahållna tjänster, st. (över 500 €) 1 011 900 1 000
Andel offentliggöranden i rätt tid, % 97 97 98
Andel felfria offentliggöranden, % 95 96 96
Antal ansökningar om licenser inom forskarservicen, st. 473 520 540
       
Funktionell effektivitet      
Produktivitetsförändring, % -3,4 0,5 0,5
De fasta kostnadernas andel av de totala kostnaderna, % 74 68 74
Produktionsutgifter per statistikuppgift som offentliggörs, 1 000 € 97 96 98
Kostnadsmotsvarighet för avgiftsbelagda tjänster, % 125 100 100
Andel som svarat via webben eller via automatisk rapportering av alla svarande vid insamling av företagsdata, % 92 93 94
       
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken 752 770 775
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 10,7 < 10 < 10
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro 3,54 3,60 3,65

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 55 694 55 799 57 343
Bruttoinkomster 9 697 8 500 8 500
Nettoutgifter 45 997 47 299 48 843
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 9 972    
— överförts till följande år 11 113    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
     
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 7 452 7 100 7 100
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 5 947 6 450 6 450
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 1 505 650 650
Kostnadsmotsvarighet, % 125 110 110

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Obligatoriska EU-projekt -23
Reformen av värderingssystemet för byggnader (finansiering 2018) -1 285
Reformen av värderingssystemet för byggnader (finansiering 2019) 635
SDG-indikatorer (Sustainable Development Goals) 75
Social- och hälsovårds- och landskapsreformen, statistikföring 1 598
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -251
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -35
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -3
Indexhöjning av hyresutgifterna 23
Lönejusteringar 1 317
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -434
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -240
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -120
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -12
Temporär sänkning av StPL-avgiften 367
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 12
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -6
Nivåförändring -74
Sammanlagt 1 544

2019 budget 48 843 000
2018 I tilläggsb. 873 000
2018 budget 47 299 000
2017 bokslut 47 138 000

02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 488 000 euro.

Av anslaget får också högst 310 000 euro användas till betalning av omkostnader för rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken samt till betalning av utgifter som föranleds av utrednings- och forskningsverksamhet.

Förklaring:

Funktionell effektivitet

De viktigaste målen 2019 är att lyckas skaffa forskningsfinansiering så att Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) inom sin forskning också i fortsättningen kan koncentrera sig på sina kärnområden, dvs. utnyttjande av strategiska rekryteringar för att stärka forskningshandledningen och forskningsverksamheten samt utvecklande av stödfunktionerna för forskningen.

Produktion och kvalitetsledning

Statens ekonomiska forskningscentrals forskningsresultat publiceras i forskningscentralens egna publikationsserier och dessutom i vetenskapliga internationella tidskrifter samt bl.a. i ministeriernas publikationsserier. De viktigaste formerna av sakkunnigverksamhet är det slag av utlåtanden och höranden, medlemskap i arbetsgrupper, anföranden och övrigt deltagande i den offentliga debatten kring forskningsresultaten som tjänar forskarsamhället och beslutsfattandet. Målet år 2019 är att det kvalitetsjusterade antalet publikationer i förhållande till antalet årsverken ökar och att man i sakkunnigverksamheten kan koncentrera sig på det som har den största genomslagskraften.

Hantering och utvecklande av personalresurser

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Årsverken 50 55 55
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 7,0 4,0 4,0
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro 3,8 3,8 3,9

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 5 079 5 412 5 488
Bruttoinkomster 1 663 2 000 2 000
Nettoutgifter 3 416 3 412 3 488
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 245    
— överförs till följande år 2 211    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -16
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -2
Indexhöjning av hyresutgifterna 2
Lönejusteringar 102
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -29
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -16
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -9
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1
Temporär sänkning av StPL-avgiften 26
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 20
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -2
Nivåförändring 1
Sammanlagt 76

2019 budget 3 488 000
2018 I tilläggsb. 31 000
2018 budget 3 412 000
2017 bokslut 3 382 000

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 29 024 000 euro.

Fullmakt

År 2019 får det inom ramen för det totala beloppet för den tidigare beviljade fullmakten för identifikationsavgifter ingås avtal och förbindelser till ett belopp som motsvarar det belopp av fullmakten som inte har använts.

Förklaring:I anslaget ingår ett tillägg till kostnaderna för Befolkningsregistercentralens och magistraternas sammanslagningsprojekt. Motsvarande avdrag görs i det nya verkets omkostnader åren 2020—2023.

Mål för resultatet av verksamheten

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Effektivitet      
Antal Suomi.fi-identifikationer, mn st. 78 83 93
Antal Suomi.fi-fullmakter, mn st. 1,2 1,5 3
Numeriskt allmänt vitsord som kundorganisationerna ger de tjänster som Befolkningsregistercentralen producerar (skala 4—10) 8,40 8,00 8,00
Numeriskt allmänt vitsord som kundorganisationerna ger tjänsternas funktionssäkerhet och tillförlitlighet (skala 1—4) 3,30 3,50 3,50
Funktionell effektivitet      
Totalproduktivitetsindex input/output, förändring jämfört med året innan, % 1,2 1 1
       
Produktion och kvalitetsledning      
Dataenheter som överlåtits ur befolkningsdatasystemets gränssnittstjänster, mn st.1) 28 26 29
Flyttningsanmälan på internet, % 77 80 83
Möjlighet till direktanvändning av befolkningsdatasystemet,
%
99,90 99,95 99,95
Möjlighet att använda certifieringssystem, % 99,95 99,95 99,95
Möjlighet att använda identifikationstjänst, % 99,90 99,90 99,90
Möjlighet att använda behörighetstjänst, % 99,90 99,90 99,90
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken 152,5 217 219
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 6,5 8,0 8,0
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro 3,5 3,5 3,5

1) Exklusive förfrågningar till Suomi.fi-identifikationstjänsten

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 27 897 53 541 52 736
Bruttoinkomster 19 453 20 072 23 712
Nettoutgifter 8 444 33 469 29 024
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 5 428    
— överförts till följande år 7 044    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 8 164 9 378 11 150
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 8 035 9 378 11 150
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 129 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 102 100 100
       
Företagsekonomiska prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 12 202 10 694 12 562
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 4 610 4 951 5 166
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 7 592 5 743 7 396
Kostnadsmotsvarighet, % 265 216 243

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Användningen av förmedling av meddelanden (överföring från moment 28.10.01) 55
Användningen av förmedling av meddelanden (överföring från moment 33.10.60) 600
Användningen av förmedling av meddelanden (överföring till moment 28.10.01) -100
Finansiering av verksamhetsmodellen AUTA 300
GovCERT-informationssäkerhetstjänster (överföring till moment 31.20.01) -430
HETI-projekt (finansiering 2018) (överföring till moment 28.70.20) -4 000
HETI-projekt (finansiering 2019) (överföring från moment 28.70.20) 4 000
Justering av kostnaderna för Katso-tjänsten (finansiering 2018) 25
Kostnader för bank- och mobilidentifiering (överföring till moment 28.30.04) -5 000
Medborgarkontot och interoperabilitetstjänsten (finansiering 2018) -2 125
Medborgarkontot och interoperabilitetstjänsten (finansiering 2019) 2 235
Nedskärning av post som överförs -1 100
Revidering av namnlagen (finansiering 2018) -315
Sammanslagning av magistraternas och Befolkningsregistercentralens uppgifter 1 305
Stöd för genomförandet av tillgänglighetsdirektivet (av engångsnatur) 200
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -45
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -17
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -2
Indexhöjning av hyresutgifterna 4
Lönejusteringar 125
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -138
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -34
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -11
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1
Temporär sänkning av StPL-avgiften 24
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 12
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -5
Nivåförändring -7
Sammanlagt -4 445

2019 budget 29 024 000
2018 I tilläggsb. 252 000
2018 budget 33 469 000
2017 bokslut 10 060 000

04. Elektronisk identifiering (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas till kostnader för stark autentisering som förutsätts för den offentliga förvaltningens tjänster.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Kostnader för bank- och mobilidentifiering (överföring från moment 28.30.03) 5 000
Sammanlagt 5 000

2019 budget 5 000 000