Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2019

90. Stöd till kommunernaPDF-versio

Förklaring:Genom statsandelen för kommunal basservice och den utjämning av statsandelar som baserar sig på skatteinkomsterna strävar man efter att trygga kommunernas möjligheter att upprätthålla tillräcklig basservice i olika delar av landet och balansera kommunernas i lag bestämda uppgifter och den övergripande finansieringen av dem enligt område och kommungrupp. De kalkylerade kostnader som ligger till grund för statsandelen grundar sig framför allt på kostnaderna för varje åldersgrupp och på sjukfrekvensen. Sjukfrekvenskoefficientens delfaktorer är hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialvård. Övriga bestämningsgrunder för de kalkylerade kostnaderna är en arbetslöshetskoefficient, en främmandespråkskoefficient, tvåspråkighet, karaktär av skärgård, en befolkningstäthetskoefficient och en utbildningsbakgrundskoefficient.

Den andra delen av kriterierna består av tilläggsdelar för kommuner inom samernas hembygdsområde, fjärrorter samt tilläggsdel utifrån självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser.

Genom sammanslagningsunderstöd till kommunerna främjas frivilliga kommunsammanslagningar samt andra sådana ändringar av kommun- och regionstrukturen som bidrar till en mer ekonomisk produktion av högklassig och jämlik kommunal basservice.

Centrala reformer

I enlighet med regeringsprogrammet anvisas fortsatt tilläggsfinansiering för barnskyddet och hemservicen för barnfamiljer. Dimensioneringen av personalen inom äldreomsorgen ses över i syfte att minska kommunernas kostnader. Ordnandet av specialiserad sjukvård effektiviseras bl.a. genom att jourverksamheten inom hälso- och sjukvården reformeras, den brådskande mottagningsverksamheten inom primärvården på kvällar och veckoslut centraliseras, bäddavdelningsvården inom den specialiserade sjukvården minskas och den prehospitala akutsjukvården reformeras.

Finansiering anvisas för höjning av kommunernas statsandel enligt prövning. År 2019 inleds ett incitamentsystem för digitalisering i kommunerna till vilket överförs finansiering från statsandelen för kommunal basservice från moment 28.90.30.

Beredningen av inrättandet av landskapen fortsätter.

Effektmål

Syftet med den förebyggande verksamheten är att skapa omständigheter och miljöer som stöder människors hälsa, sociala trygghet och förmåga att behärska sin livssituation och klara sig självständigt samt att främja människors arbets- och funktionsförmåga, förbättra deras livskvalitet, förebygga sociala och hälsorelaterade problem, minska hälsoskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper och förbättra verksamhetsförutsättningarna för miljö- och hälsoskyddet. Målen eftersträvas genom att man utvecklar ledningen och strukturerna samt tar fram instrument och modeller för god verksamhet och sprider dessa till kommunerna. Effektmålen beskrivs närmare i kapitel 33.60, som ingår i huvudtiteln för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Syftet med social- och hälsovårdsservicen är att säkerställa en heltäckande tillgång till sådana fungerande social- och hälsovårdstjänster som det allmänna ska ordna och som huvudsakligen betalas med skattemedel samt att se till att alla i Finland garanteras grundläggande försörjning. Basservicen stärks och reformeras, den äldre befolkningen garanteras en människovärdig ålderdom och satsningar görs på mentalvårdstjänsterna och missbrukarvården.

Utgångspunkten för den kommunala förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen samt de allmänna biblioteken och kulturverksamheten är att grundtryggheten i utbildningen samt biblioteks- och kulturtjänsterna ska garanteras och stärkas för alla i hela landet, oberoende av boningsort, språk och ekonomisk ställning. De centrala målen för finansieringen till kommunerna är att trygga de grundläggande kulturella rättigheterna för varje elev och studerande enligt hans eller hennes förmåga och särskilda behov och att för var och en, som en del av medborgarnas kulturella rättigheter, trygga möjligheten till utveckling med hjälp av riksomfattande bibliotekstjänster och informations- och kulturtjänster samt att säkerställa en jämlik tillgång till kunskap och kultur för befolkningen.

Syftet med grundläggande konstundervisning är att ge kommuninvånarna en möjlighet att delta i grundläggande konstundervisning och i sådan undervisning på konstens olika områden som stöder hobbyverksamhet.

Uppgifter som ligger till grund för beräkningen av de kalkylerade kostnaderna

  2018
uppskattning
2019
uppskattning
     
Kalkylerade kostnader    
0—5-åringar, euro/inv. 8 198,50 8 172,48
6-åringar, euro/inv. 8 699,48 8 677,23
7—12-åringar, euro/inv. 7 291,01 7 277,40
13—15-åringar, euro/inv. 12 522,23 12 502,85
16—18-åringar, euro/inv. 4 010,92 3 996,52
19—64-åringar, euro/inv. 1 009,22 993,59
65—74-åringar, euro/inv. 2 029,43 1 983,49
75—84-åringar, euro/inv. 5 563,64 5 481,29
85-åringar och äldre, euro/inv. 18 910,55 18 771,66
Enligt sjukfrekvens 1 135,88 1 133,37
Enligt arbetslöshetsgrad, euro/inv. 88,27 88,08
Enligt tvåspråkighet, euro/inv. 272,15 271,55
Enligt inslag av främmande modersmål, euro/inv. 1 911,59 1 907,37
Enligt befolkningstäthet, euro/inv. 38,45 38,36
Enligt karaktären av skärgård, euro/inv. 374,58 373,75
Enligt ställning som kommun med skärgårdsdel 274,01 273,41
Enligt utbildningsbakgrund, euro/inv. 390,78 389,91
     
Tilläggsdelar    
Fjärrort, euro/inv. 207,94 210,85
Kommuner inom samernas hembygdsområde, euro/inv. 2 641,08 2 678,06
Självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser, euro/inv. 63,11 63,99

(20.) Utveckling av den offentliga sektorns gemensamma informationsförvaltning och informationshantering (reservationsanslag 3 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Överföring till moment 28.70.01 -2 475
Sammanlagt -2 475

2018 I tilläggsb. 3 600 000
2018 budget 2 475 000
2017 bokslut 1 400 000

22. Utveckling av och stöd till förvaltnings- och servicestrukturerna (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) för utvecklande av kommuners och landskaps verksamhetssätt, ledning samt utvecklande av förvaltnings- och servicestrukturer samt för projekt för att reformera ekonomin

2) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst två årsverken för styrnings-, sakkunnig- och projektuppgifter i anslutning till förändringar i förvaltnings- och servicestrukturen.

Förklaring:Med anslaget utförs arbete som anknyter till att utveckla kommunernas förvaltnings- och servicestruktur och att reformera ekonomin samt utvecklingsprojekt som gäller landskapen gemensamt.


2019 budget 200 000
2018 budget 200 000
2017 bokslut 200 000

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 8 490 577 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandel enligt lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009)

2) till utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna

3) till ett belopp av högst 10 000 000 euro för betalning av behovsprövad höjning av statsandelen

4) till ett belopp av högst 10 000 000 euro för betalning av sådana statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) som beviljats före 2016 för anläggningsprojekt som gäller läroanstalter

5) till ett belopp av högst 3 000 000 euro för betalning av sådana statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) som beviljats före 2016 för anläggningsprojekt som gäller allmänna bibliotek.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Statsandel för kommunal basservice
Kalkylerade kostnader 25 893 324
— åldersstruktur 18 056 662
— sjukfrekvens 6 215 600
— arbetslöshet 484 218
— tvåspråkighet 97 002
— inslag av främmande modersmål 655 836
— boendetäthet 190 686
— karaktär av skärgård 14 050
— kommun med skärgårdsdel 9 560
— utbildningsbakgrund 169 710
   
Kommunernas finansieringsandel 19 323 748
Statsandel 6 569 576
   
Tilläggsdelar 327 444
   
Utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna 751 756
   
Behovsprövad höjning av statsandelen 10 000
   
Utjämning av systemförändringar 2015 2 113
   
Övergångsarrangemang för hemkommunsersättningen i anslutning till statsandelsreformen 220
   
Hemkommunsersättning till 6—15-åringar som saknar hemkommun (staten ersätter) 4 463
   
Privata utbildningsanordnare och universitet, mervärdesskatt 5 724
   
Ökningar och minskningar av statsandelen 819 281
Sammanlagt 8 490 577

Statsandelsprocenten för kommunal basservice är 25,37. Det invånarantal som ligger till grund för statsandelarna var 5 483 641 vid årsskiftet 2017/2018.

Regeringspropositioner och andra ändringar som hänför sig till dimensioneringen av anslaget

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) så att statsandelsprocenten för kommunal basservice ändras från 25,34 % till 25,37 % år 2019. I ändringen har som tillägg beaktats 0,03 procentenheter i anslutning till genomförandet av nya och mer omfattande åligganden så att statsandelsprocenten är 100.

I enlighet med regeringsprogrammet görs det ingen indexhöjning i statsandelen för basservicen. Indexfrysningen förverkligas så att på de kalkylerade kostnaderna utförs en indexhöjning på 1,3 procent, men den ökning av statsandelen med 91 471 000 euro som följer därav dras av från den slutliga statsandelen.

Justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna minskar statsandelarna för basservicen med 213 363 000 euro.

Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen, beräkningsgrunder (1 000 euro)

   
Grundpris Kalkylerad kostnad
Enligt åldersstruktur  
— 0—5-åringar (8 172,48 euro/inv.) 2 760 460
— 6-åringar (8 677,23 euro/inv.) 532 018
— 7—12-åringar (7 277,40 euro/inv.) 2 677 814
— 13—15-åringar (12 502,85 euro/inv.) 2 203 102
— 16—18-åringar (3 996,52 euro/inv.) 709 522
— 19—64-åringar (933,59 euro/inv.) 3 169 485
— 65—74-åringar (1 983,49 euro/inv.) 1 336 544
— 75—84-åringar (5 481,29 euro/inv.) 1 938 767
— 85-åringar och äldre (18 771,66 euro/inv.) 2 728 950
Enligt sjukfrekvens (1 133,37 euro/inv.) 6 215 600
Enligt arbetslöshet (88,08 euro/inv.) 484 218
Enligt tvåspråkighet (271,55 euro/inv.) 97 002
Enligt inslag av främmande modersmål (1 907,37 euro/inv.) 655 836
Enligt boendetäthet (38,36 euro/inv.) 190 686
Enligt karaktär av skärgård (373,75 euro/inv.) 14 050
Enligt ställning som kommun med skärgårdsdel (273,41 euro/inv.) 9 560
Enligt utbildningsbakgrund (389,91 euro/inv.) 169 710
Sammanlagt 25 893 324

Kommunernas finansieringsandel

   
Invånarantal 5 483 641
Finansieringsandel, euro/inv. 3 523,89
Finansieringsandel, 1 000 euro 19 323 748

Tilläggsdelar för fjärrorter och för kommuner inom samernas hembygdsområde samt på basis av självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser (1 000 euro)

   
Grundpris  
För fjärrorter (210,85 euro/inv.) 119 498
Enligt självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser (63,99 euro/inv.) 204 380
För kommuner inom samernas hembygdsområde (2 678,06 euro/inv.) 3 566
Sammanlagt 327 444

På skatteinkomsterna baserad utjämning av statsandelarna (1 000 euro)

Tillägg Avdrag Netto
     
1 402 800 -651 044 751 756

Utjämning av systemförändringar 2015 (1 000 euro)

Tillägg Avdrag Netto
     
2 113 0 2 113
     
Övergångsarrangemang för hemkommunsersättningen i anslutning till statsandelsreformen   220

Andra minskningar och ökningar av statsandelen (1 000 euro)

   
Minskningar av statsandelen  
— förändrad prissättning på standardutlämnanden av uppgifter -1 314
— neutralisering av ändringen i skatteinkomstutjämning -67 778
— avdrag i samband med finansieringen av skolor som inleder sin verksamhet -164
— överföring till moment 29.01.02 till Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter -250
— överföring till moment 29.01.02 till antagningstjänsterna -1 547
— avdrag i anslutning till systemförändringarnas kostnadsneutralitet -2 113
— frysning av indexhöjningen, 2016 -34 596
— frysning av indexhöjningen, 2018 -42 280
— frysning av indexhöjningen, 2019 -91 471
— kommunernas andel av finansieringen av det grundläggande utkomststödet, utfall 2017 -349 332
— kommunernas andel av finansieringen av det grundläggande utkomststödet, korrigering av en förhandsuppgift i budgeten för 2017 -18 485
— finansiering, i anslutning till statsandelsreformen, av utjämningssystemet för privata utbildningsanordnares hemkommunsersättning -220
— minskning till följd av konkurrenskraftsavtalet -497 332
— finansiering av läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten -22 483
— överföring till moment 28.90.32 till kommunernas incitamentsystem för digitalisering -30 000
— kommunernas behovsprövade höjning av statsandelen -10 000
— avdrag i anslutning till pensionsstödet för långtidsarbetslösa -20 000
Avdrag sammanlagt -1 190 265
   
Ökningar av statsandelen  
— korrigeringspost för arbetsmarknadsstödet 29 549
— utjämning av systemförändringar 2010 497
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2010 375 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2011 129 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2012 299 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2013 11 500
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2014 9 500
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2015 131 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2016 262 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2017 395 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2018 131 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2019 223 000
— tillägg för landskapsförbundens uppgifter 500
— överföring av statsunderstöd för anläggningskostnader för läroanstalter 10 000
— överföring av statsunderstöd för anläggningskostnader för bibliotek 3 000
Tillägg sammanlagt 2 009 546

Annan finansiering (1 000 euro)

   
Hemkommunsersättning till 6—15-åringar som saknar hemkommun 4 463
Privata utbildningsanordnare och universitet, mervärdesskatt 5 724

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anläggningskostnadsprojekt för bibliotek -500
Anläggningskostnadsprojekt för läroanstalter -9 600
Barnskydd och hemservice för barnfamiljer 15 000
Besparing till följd av utvecklingen av närstående- och familjevården -6 343
Effektivisering av ordnandet av regional specialiserad sjukvård -21 565
Förandet av registret för verifierat kunnande (överföring till moment 29.01.02) -100
Förändringar i hemkommunsersättningen 1 354
Förändringar i invånarantal och beräkningsfaktorer 25 199
Hemvård för äldre och veterantjänster i hemmet 1 000
Incitamentsystem för digitalisering i kommunerna (överföring till moment 28.90.32) -30 000
Justering av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna -213 363
Kommunernas betalningsandel av det grundläggande utkomststödet (utfall 2017) -18 485
Kompensation för förlorade skatteinkomster 223 000
Konkurrenskraftsavtalets inverkan på statsandelen -29 462
Korrigering av kommunernas andel av finansieringen av det grundläggande utkomststödet i statsbudgeten 2017 -18 485
Minskning i avdraget i anslutning till pensionsstödet för långtidsarbetslösa 3 200
Ändring av förhållandet mellan antalet barn över 3 år och antalet fostrare i den småbarnspedagogiska verksamheten -634
Översyn av kvalitetsrekommendationerna för äldreomsorgen -4 313
Övriga ändringar -1 996
Sammanlagt -86 093

Anslaget står delvis utanför ramen.


2019 budget 8 490 577 000
2018 budget 8 576 670 000
2017 bokslut 8 605 673 665

31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 090 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av kalkylerade sammanslagningsunderstöd enligt 43 § i kommunstrukturlagen (1698/2009)

2) till ersättning av minskningar av statsandelar enligt 44 § i kommunstrukturlagen

3) till ett belopp av högst 400 000 euro för särskilda utredningar enligt 16 § i kommunstrukturlagen samt till kommunernas sammanslagningsutredningar.

Förklaring:Kommunerna betalas sådant sammanslagningsunderstöd som avses i 42 § i kommunstrukturlagen (1698/2009) och sådan ersättning för minskning av statsandelar till följd av sammanslagningen som avses i 44 § i den lagen. Sammanslagningsunderstödet ska användas till nödvändiga kostnader för sammanslagningen, utvecklande av servicesystemet i den nya kommunen och förbättrande av servicens produktivitet eller för att stärka ekonomin i den nya kommunen. Genom ersättningen för minskning av statsandelar strävar man däremot efter att kompensera kommunerna för de statsandelar de förlorar vid sammanslagningen, så det är inte fråga om ett extra stöd till kommunerna, utan motsvarande summa kommer staten till godo i form av minskade statsandelar. Sammanslagningsunderstöd och kompensation för förlorade statsandelar betalas till sammanslagningar som trädde i kraft senast 2017.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Sammanslagningsunderstöd  
— kommunsammanslagningar 2017, 2 st. 1 800
Sammanlagt 1 800
Kompensation för förlorade statsandelar  
— sammanslagningarna 2017 1 051
— sammanslagningarna 2016 -
— sammanslagningarna 2015 839
Sammanlagt 1 890
Kostnaderna för utredningar enligt kommunstrukturlagen och understöd som beviljas för förhandsutredningar i anslutning till sammanslagningarna (högst) 400
Alla sammanlagt 4 090
  2017
utfall
2018
utfall
2019
uppskattning
       
Kommunsammanslagningar 2 0 0
Minskning av antalet kommuner 2 0 0
Anslag, mn € 26,5 8,0 4,0
— varav andelen sammanslagningar året i fråga, mn € 3,0 0 0

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen -3 900
Sammanlagt -3 900

2019 budget 4 090 000
2018 budget 7 990 000
2017 bokslut 26 506 874

32. Statsunderstöd till kommunernas incitamentsystem (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 30 000 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av statsunderstöd till kommuner och samkommuner för projekt som främjar digitaliseringen.

Förklaring:Incitamentsystemet för digitaliseringen genomförs stegvis. År 2019 riktas incitamentstöd särskilt till kommunens personal- och ekonomiförvaltning 2019. Avsikten är att bevilja incitament för digitaliseringen i kommunerna som ett understöd enligt statsunderstödslagen i enlighet med exakt definierade kriterier. Syftet är också att främja genomförandet av de riksomfattande strategiska målen för digitaliseringen med utgångspunkt i kommunerna samt att uppmuntra kommunerna till samarbete.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Statsunderstöd till projekt som utvecklar digitaliseringen (överföring från moment 28.90.30) 30 000
Sammanlagt 30 000

2019 budget 30 000 000