Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              12. Kompetensutveckling
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2019

60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningenPDF-versio

Förklaring:Kapitlet innehåller personalutgifter som budgeterats centraliserat för hela statsförvaltningen.

02. Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 15 000 euro.

Anslaget får användas

1) till löner för nödvändig extra personal i sådana fall då det ökade behovet av personal inte var känt när budgetpropositionen bereddes

2) till utgifter som föranleds av finansministeriets beslut om villkor i tjänsteförhållande

3) till utbetalning av lön på indragningsstat enligt lagen om lön på indragningsstat (182/1931).

Fullmakt

År 2019 får i de tjänste- och arbetskollektivavtal som ingås om ibruktagandet av nya lönesystem för Livsmedelsverket och Transport- och kommunikationsverket ingås fullmakter för att

a) betala högst en tredjedel av de totala kostnaderna för varje lönesystem som arbetsgivarfinansiering, dock högst 1 185 000 euro per år

b) dessutom från och med 2024 betala tjänste- och arbetskollektivavtalskostnader som respektive år eventuellt inte täckts med tjänste- och arbetskollektivavtalsfinansiering och som behövs för betalning av lönerna till fullt belopp, dock högst 1 482 000 euro per år.

Ovannämnda utgifter som föranleds av avtal som ingåtts på basis av fullmakten betalas ur det enskilda ämbetsverkets vid respektive tidpunkt tillgängliga omkostnadsanslag.

Förklaring:Vid sådana strukturomvandlingar inom statsförvaltningen där nya ämbetsverk inrättas tar man i bruk lönesystem för dem. De föranleder merkostnader, eftersom lönerna för den personal som övergår är tryggade och en del av personalen får löneförhöjningar. Finansministeriet och de huvudavtalsorganisationer som företräder de statsanställda har den 14 maj 2018 ingått ett tjänste- och arbetskollektivavtal om finansieringen av dessa avtal för ämbetsverken i fråga. Enligt det baserar sig finansieringen huvudsakligen på avtalsposter som genomförs ämbetsverksvis, men till 1/3 på arbetsgivarfinansiering. Dessutom är utgångspunkten enligt det en övergångsperiod på högst fem år.

Det är ändamålsenligt att använda fullmakten för införlivande av arbetsgivarfinansieringen på 1/3 och övergångsperioden på högst fem år i de ämbetsverksvisa tjänste- och arbetskollektivavtalen i stället för att finansministeriet ingår dessa avtal centrerat och avtalen sedan ska godkännas separat av statsrådet och riksdagens finansutskott, vilket krävs enligt det vanliga förfarandet. Ovannämnda tjänste- och arbetskollektivavtal från den 14 maj 2018 har ingåtts på det villkor att den här avsedda fullmakten ges i statsbudgeten.

Ämbetsverken ges fullmakt att ingå och finansministeriet fullmakt att godkänna ett sådant avtal för respektive ämbetsverk. När avtalen ingås ska i dem tas in sådana avtalsbestämmelser om detta som håller sig inom ramen för fullmakten. Finansministeriet (Statens arbetsmarknadsverk) ska säkerställa detta när det granskar och godkänner de enskilda avtalen. Samtidigt preciseras de penningbelopp som ämbetsverket varje år ska betala på basis av fullmakterna i punkt a och b och hur de minskar enligt följande: Åtagandet ska ske i det tjänste- och arbetskollektivavtal som ingås om ibruktagandet av lönesystemet. En förutsättning för åtagandet är att den resterande andelen av avtalets totala kostnader täcks med ämbetsverkspotter och annan tjänste- och arbetskollektivavtalsfinansiering (punkt a) och att kostnaderna minskas genom senare ämbetsverkspotter och annan tjänste- och arbetskollektivavtalsfinansiering som används för dem, tills kostnaderna täckts med dem i sin helhet (punkt b). De ovannämnda kostnader som föranleds av de avtal som ingåtts på basis av fullmakten finansieras under de berörda åren med varje ämbetsverks tillgängliga anslag.

Fullmaktsbeloppen har vid lämnandet av budgetpropositionen dimensionerats på basis av situationen vid de berörda ämbetsverken och med beaktande av ämbetsverkspotterna för 2019 enligt statens avtalsperiod 2018—2020. Fullmaktens belopp för de enskilda verken bestäms separat.

Övervakningen av fullmakten sträcker sig till det sista år under vilket lönerna betalats. Finansministeriet (Statens arbetsmarknadsverk) svarar för övervakningen och de uppgifter som behövs vid den.


2019 budget 15 000
2018 I tilläggsb.
2018 budget 15 000
2017 bokslut 12 567

10. Främjande av säkerheten i arbetet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 800 000 euro.

Anslaget får användas

1) för sådan forskning och insamling av uppgifter som främjar arbetarskyddet, välbefinnande i arbetet och företagshälsovården inom statsförvaltningen

2) för sådan forskning och utveckling som främjar arbetslivsförhållandena mellan den statliga arbetsgivaren och de statligt anställda

3) för utbildning och information om det som anges ovan.

Förklaring:Anslaget grundar sig på lagen om arbetarskyddsfonden (407/1979), lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) och lagen om statskontoret (305/1991).

Anslaget beräknas så att det är 0,23 promille av de löner som betalats till de statsanställda. Vid dimensioneringen av anslaget har man beaktat att antalet anställda inom staten minskar och dessutom de effekter på lönesumman som följer av de löneförhöjningar som överenskommits vid tjänste- och arbetskollektivavtalsförhandlingarna. Målet är att förbättra förutsättningarna för säkerhet i arbetet på statliga arbetsplatser och att stödja de statsanställdas välbefinnande i arbetet genom finansiellt stöd till information, forskning och utvecklingsprojekt som gäller ämnesområdet. Statens arbetslivsdelegation beslutar årligen om de prioriterade områdena för fördelningen av anslaget.

Motsvarande inkomster har budgeterats under moment 12.28.60.


2019 budget 800 000
2018 budget 850 000
2017 bokslut 850 000

12. Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 16 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av sådan ersättning till ämbetsverk och inrättningar inom statsförvaltningen och Sysselsättningsfonden som avses i lagen om ersättning för utbildning (1140/2013).

Förklaring:Av anslaget kan ersättning betalas till ämbetsverk och inrättningar inom statsförvaltningen för sådan utbildning som de ordnar för sina anställda. Av anslaget kan ersättning dessutom betalas till Sysselsättningsfonden till det belopp som fonden har betalat eller ersatt till arbetsgivarna i utbildningsersättning. Ordnandet av utbildning och det ekonomiska incitament som är kopplat till det är en del av förverkligandet av den verksamhetsmodell för kompetensutveckling som avses i ramavtalet för arbetsmarknaden och som arbetsmarknadens centralorganisationer kommit överens om.

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats det utbetalade beloppet av ersättningar 2015—2018 till ämbetsverk och inrättningar inom statsförvaltningen och Sysselsättningsfondens beräkning av ersättningar som ska betalas ut 2018 och prognosen för den framtida utvecklingen för utbildningsersättningens belopp.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Preciserad uppskattning 1 000
Sammanlagt 1 000

2019 budget 16 000 000
2018 budget 15 000 000
2017 bokslut 15 000 000