Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna
              96. Oförutsedda utgifter

Statsbudgeten 2019

99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningenPDF-versio

Förklaring:Kapitlet innehåller utgifter som budgeterats centraliserat för hela statsförvaltningen. Med en del av anslagen under kapitlet bereder man sig på utgifter som är beroende av prövning eller på lagstadgade oförutsedda utgifter.

95. Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 300 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av sådana på lag eller förordning grundade utgifter för vilka särskilda anslag inte ingår i budgeten.


2019 budget 300 000
2018 budget 300 000
2017 bokslut

96. Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av sådana oförutsedda nödvändiga utgifter för vilka särskilda anslag inte ingår i budgeten.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -3 000
Sammanlagt -3 000

2019 budget 2 000 000
2018 budget 5 000 000
2017 bokslut 5 000 000

97. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 300 000 euro.

Anslaget får användas

1) till indrivning av statens låne- och borgensfordringar samt andra fordringar

2) till tryggande och skötsel av statens lånefordringar, borgensfordringar och andra fordringar samt statens ärvda egendom

3) till betalning av utgifter för återkrav av förmåner som betalats utan grund och för utövandet av statens regressrätt

4) till betalning av ansvarsförsäkring för inteckningshavare

5) till inköp av fastigheter eller annan egendom vid konkursauktioner eller exekutiva auktioner eller andra realiseringsarrangemang, när det är nödvändigt för tryggande av statens låne- eller borgensfordran eller annan fordran eller för minimering av borgensansvar, samt till betalning av utgifter för skötseln och realiseringen av egendom som på detta sätt tillfallit staten.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justerad uppskattning 150
Sammanlagt 150

2019 budget 300 000
2018 budget 150 000
2017 bokslut 304 899

98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter i anslutning till hanteringen av risken i samband med statens kassaplaceringar.

Anslaget är avsett för betalning av negativa ränteintäkter förorsakade av en exceptionell räntemiljö.

Statens likvida medel ska placeras ändamålsenligt, utan kreditrisk eller med låg kreditrisk samt så att statens likviditet är så bra som möjligt vid alla förhållanden på finansmarknaden. Inom ramen för dessa begränsningar ska man eftersträva placeringslösningar som är så förmånliga som möjligt med tanke på statsfinanserna. Hanteringen av risken i anslutning till de likvida medlen ska också kostnadsmässigt vara så förutsägbar som möjligt.

Förklaring:Anslaget är avsett för utgifter för att hantera risken i samband med statens kassaplaceringar vid exceptionella förhållanden på finansmarknaden, när placering enligt lag har varit möjligt på sådana villkor som minskar risken och medför kostnader.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justerad uppskattning -8 400
Sammanlagt -8 400

2019 budget 4 000 000
2018 budget 12 400 000
2017 bokslut 10 220 194