Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2019

Huvudtitel 33

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

För temporär betalning av förmåner ur allmänna fonden för social trygghet enligt 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten får användas anslag som reserverats för betalning av andra förmåner ur samma fond under följande moment: 33.10.50, 51, 52, 53, 54, 55, 57 och 60 samt 33.20.52.

Förklaring:

Omvärlden

Under de senaste tio åren har finländarnas välfärd och livskvalitet utvecklats på ett gynnsamt sätt. Den ökade polariseringen och sociala ojämlikheten innebär dock en risk såväl för individens välbefinnande som för samhällets stabilitet.

Den snabba tekniska utvecklingen ökar möjligheterna att vidta förebyggande åtgärder för att stödja hälsa och välfärd och ge mera verkningsfull vård och service. Också kunskap och vetande kan utnyttjas bättre på såväl individnivå som samhällelig nivå. Sysselsättning, hälsa och välfärd samt de tjänster som stöder dem ökar medborgarnas delaktighet och förhindrar utslagning. Förändringarna i arbetslivet för med sig nya sätt att delta i arbetslivet. I och med dem förändras också grunden för finansieringen av den sociala tryggheten.

Villkoret för social och ekonomisk hållbarhet är en hög sysselsättningsgrad, friska och arbetsföra medborgare samt verkningsfulla och nödvändiga social- och hälsotjänster och förmåner. En reform av social- och hälsotjänsterna och förmånerna kräver och möjliggör ibruktagandet av nya verksamhetssätt. Genom att utnyttja de möjligheter digitaliseringen medför kan verksamheten effektiviseras och tillgången till tjänster och deras tillgänglighet förbättras.

Social- och hälsopolitiken bidrar till en höjning av sysselsättningsgraden och produktiviteten av arbetet genom att man sörjer för arbetstagarnas hälsa, välbefinnande och funktions- och arbetsförmåga. I takt med att medborgarnas hälsotillstånd och funktionsförmåga förbättras förändras behovet av social- och hälsotjänster. Social- och hälsovårdssektorn är också en tillväxtsektor och en motor för utvecklingen av teknik och tjänster.

Det finländska välfärdssamhället ska kunna erbjuda social- och hälsotjänster, pensioner och annan social trygghet åt alla. Finansieringen av välfärdssamhället baserar sig på en balanserad ekonomisk utveckling som förutsätter ekonomisk tillväxt och strukturella reformer.

Budgetpropositionens utgångspunkter

Regeringen har som mål att lyfta in Finlands ekonomi på ett spår av hållbar tillväxt och förbättrad sysselsättning samt att säkerställa finansieringen av de offentliga tjänsterna och den sociala tryggheten. För att finansieringen av välfärdstjänsterna och inkomstöverföringarna ska kunna tryggas genomförs reformer som förbättrar arbetets produktivitet och gör det mera attraktivt att anställa personal. Tyngdpunkten inom social- och hälsovården är förlagd till förebyggande arbete, smidiga vårdkedjor, en välmående personal och fungerande informationssystem. Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att minska hälsoskillnaderna och ha kontroll över kostnaderna. Reformen genomförs som en fullständig horisontal och vertikal integration av tjänsterna samt genom att tillhandahållarnas bärkraft stärks.

Största delen, två tredjedelar, av socialutgifterna finansieras med arbetsgivarnas och arbetstagarnas socialskyddsavgifter, kommunala skattemedel samt klientavgifter. Socialutgifternas andel av utgifterna under social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel är ungefär en femtedel. De största utgiftsposterna under huvudtiteln utgör pensionerna (31 %), familje- och boendekostnaderna samt utkomststödet (29 %), utkomstskyddet för arbetslösa (16 %) och sjukförsäkringen (16 %).

De strategiska målen för regeringsperioden

Enligt regeringens mål för de närmaste tio åren inom det prioriterade området Hälsa och välfärd ska finländarna må bättre och uppleva att de klarar sig i olika livsskeden. Var och en upplever sig kunna påverka, göra egna val och ta ansvar. Inom social- och hälsovården betonas förebyggande verksamhet samtidigt som vårdkedjorna fungerar smidigt, personalen mår bra och informationssystemen fungerar. I och med reformen ger de gemensamma medlen upphov till ökad hälsa och välfärd.

Målen för 2017—2020 (hänvisning till uppföljningsindikatorer inom parentes)

  • — Främjandet av hälsan och det tidiga stödet har genom lagstiftningsändringar och bättre verkställighet etablerats och gjorts förvaltningsövergripande i beslutsfattandet, servicen och arbetslivet. Hälso- och välfärdsskillnaderna har minskat (Utveckling av levnadsvanorna).
  • — Individer i olika åldrar har uppmuntrats till att ta ansvar för det egna hälsotillståndet och den egna livsföringen. Det offentliga servicelöftet har fastställts inom ramen för samhällets ekonomiska bärkraft. Det finns större utrymme för fungerande alternativ som utgår från individens personliga livssituation (Utveckling av levnadsvanorna).
  • — Barns och familjers välfärd och egna resurser har stärkts (Förebyggande tjänster för barnfamiljer).
  • — De äldres tillgång till tjänster i det egna hemmet har prioriterats. Närståendevården har förbättrats (Utformningen av tjänster för äldre).
  • — Social- och hälsovårdsreformen har förbättrat basservicen och informationssystemen (Kostnader för social- och hälsotjänster, Väntetider för social- och hälsotjänster).
  • — Den sociala tryggheten har lagts om så att den är inkluderande och uppmuntrar till arbete (Stöd för partiellt arbetsföras inträde på arbetsmarknaden).
  • — Färre normer har gjort det lättare att delta i organisationsarbete och frivilligarbete och samhörigheten har ökat (Understöd till organisations- och frivilligarbete).

Social- och hälsovårdsministeriet främjar förverkligandet av dessa strategiska mål under 2017—2020 i förvaltningsövergripande samarbete med de andra ministerierna. Inom ramen för SHM:s uppdaterade strategi fortsätter SHM att främja de mål som hänför sig till det prioriterade området Hälsa och välfärd också fram till 2030 och reviderar i enlighet med nästa regeringsprogram de medel som står till buds för genomförandet.

Social- och hälsovårdsministeriet samordnar planmässigt regeringens jämställdhetspolitik, främjar beaktandet av jämställdhetsperspektivet och integrerar jämställdhetsperspektivet i all beredning och allt beslutsfattande vid statsrådet. Integreringen av jämställdhetsperspektivet underlättas genom stöd som skräddarsytts för de enskilda ministerierna. Genusperspektivet integreras i alla mer omfattande projekt, såsom social- och hälsovårdsreformen. Social- och hälsovårdsreformen har olika konsekvenser för män och kvinnor som serviceanvändare och serviceproducenter, liksom även som arbetstagare eller beslutsfattare. Som serviceanvändare framgår skillnaderna bl.a. av att män använder sig av hälsotjänster i mindre utsträckning än vad kvinnor gör, och det finns skillnader mellan könen i välfärd, sjukfrekvens och social delaktighet. Social- och hälsovårdspersonalen är en klart kvinnodominerad sektor, vilket innebär att de förändringar som görs inom denna arbetsmarknad i fråga om arbetskarriär eller anställningsvillkor kan vara betydande med tanke på jämställdheten mellan kvinnor och män. Reformer som är betydelsefulla med tanke på jämställdheten är även höjningen av garantipensionen och de dagpenningar som betalas ut till minimibelopp. Införandet av likalönsprogrammet på trepartsbasis fortsätter tillsammans med arbetsmarknadens parter.

Social- och hälsovårdsministeriet verkställer i tillämpliga delar lagen om regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014) och lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014). Vid fördelningen av Europeiska unionens strukturfondsmedel förhandlas resurserna för riksomfattande projekt inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde fram tillsammans med det ansvariga ministeriet, dvs. arbets- och näringsministeriet.

Hållbar utveckling

Social- och hälsovårdsministeriet verkställer statsrådets redogörelse om en hållbar utveckling genom att främja ett genomförande av åtgärderna inom det prioriterade området ett jämlikt, jämställt och kompetent Finland. År 2019 ligger fokus på främjande av hälsa och välfärd, minskande av ojämlikheten, främjande av partiellt arbetsföra arbetstagares möjligheter att sysselsättas och stanna kvar i arbetslivet, stärkande av äldre personers funktionsförmåga och säkerställande av tjänster för dem samt främjande av jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessa mål förverkligas särskilt i beredningen av social- och hälsovårdsreformen och i de spetsprojekt som ingår i det prioriterade området välfärd och hälsa samt genom en höjning av garantipensionen med 10 miljoner euro och de dagpenningar som betalas ut till minimibelopp med 20 miljoner euro.

Uppföljningsindikatorer 2014—2019

  2014
utfall
2015
utfall
2016
utfall
2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
             
Utveckling av levnadsvanorna            
% av åldersgruppen            
— Övervikt hos vuxna 54 54 54 57 57 57
— Berusningsinriktat alkoholbruk hos vuxna 12 11 13 12 11 11
— Vuxna som inte motionerar 23 26 23 22 22 21
— Vuxna som upplever betydande psykisk belastning 13 13 14 10 12 10
— Unga med övervikt .. 15,5 .. 18,9 18,9 18,9
— Unga som är ordentligt berusade minst en gång i månaden .. 9,9 .. 10,2 10 10
— Unga som sällan motionerar .. 22,4 .. 23,7 23,2 23,2
Förebyggande tjänster för barnfamiljer            
Familjer/besök under året            
— Intensifierat familjearbete inom barnskyddet (familjer) .. 8 939 9 396 9 4001) 9 500 9 500
— Familjearbete enligt socialvårdslagen .. 10 707 13 125 13 2001) 13 200 13 200
— Hemvård och vård av barn som ingår i barnskyddet (familjer) .. .. 2 586 2 5001) 2 500 2 500
— Hemvård och vård av barn enligt socialvårdslagen (familjer) .. 9 645 10 729 10 9001) 10 900 10 900
— Besök vid mödra- eller barnrådgivningen eller skol- eller studerandehälsovården på grund av behov av särskilt stöd .. 14 183 25 8582) 39 880 41 000 41 000
Utformningen av tjänster för äldre            
I % av personer som fyllt 80 år            
— 80 år fyllda personer som under året vårdats med hjälp av stöd för närståendevård 5,5 5,7 5,8 5,81) 5,91) 5,91)
— 80 år fyllda klienter som den 30 november omfattades av regelbunden hemvård 16,5 16,4 16,2 16,51) 16,81) 17,01)
— 80 år fyllda klienter som den 31 december omfattades av serviceboende med heldygnsomsorg för äldre 9,8 10,3 10,7 10,51) 10,51) 10,51)
— 80 år fyllda personer som den 31 december befann sig på ålderdomshem eller i långvarig anstaltsvård på hälsocentral 3,9 3,0 2,5 2,01) 1,71) 1,51)
Kostnader för social- och hälsotjänster            
€/invånare            
— Driftskostnader (defl.) 3 664 3 636 3 716 3 8001) 3 8501) 3 9001)
Väntetider för social- och hälsotjänster            
I % av klienterna            
— Klienter som väntat längre än 3 mån. på en barnskyddsutredning 10,1 5,7 5,6 7,1 6,8 6,8
— Klienter som väntat längre än 7 dagar på att få komma till läkare inom primärvården 55 52 59 58 .. ..
— Klienter som väntat längre än 3 dagar på att få komma till hälsovårdare inom primärvården 47 33 39 35 35 35
— Klienter som väntat längre än 90 dygn inom den specialiserade sjukvården 13,6 14,5 14,4 13,3 13,3 13,3
Stöd för partiellt arbetsföras inträde på arbetsmarknaden            
Antal            
— Mottagare av rehabiliteringspenning som betalas ut av FPA 56 731 57 292 49 187 40 735 36 600 37 000
— Mottagare av rehabiliteringspenning under arbetspensionsrehabiliteringsperioden 8 479 9 210 10 171 11 095 12 100 13 100
— Personer som gått i delinvalidpension 4 842 4 837 5 245 5 605 5 900 6 200
— Personer som gått i invalidpension 16 405 16 360 16 313 16 0001) 15 700 15 300
Organisations- och frivilligarbete            
— Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd, mn euro 308,0 309,3 315,3 323,1 358,0 361,9

1) Uppskattning

2) De årliga variationerna är stora, och orsaken till detta är inte känd. Bakgrunden till fenomenet kan vara ett ökat behov av tjänster eller kommunernas behov av att satsa på sådana tjänster, men det kan också bero på nya informationssystem eller registreringssätt.

Förvaltningsområdets anslag 2017—2019

    År 2017
bokslut
1000 €
År 2018
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2019
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2018—2019
    1000 € %
 
01. Förvaltning 91 793 91 134 89 480 -1 654 -2
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 31 200 31 004 31 769 765 2
04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år) 563 550 547 -3 -1
05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) -221 1 106 601 -505 -46
06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) 16 605 16 878 18 355 1 477 9
07. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 3 år) 8 818 7 992 8 334 342 4
25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år) 13 330 11 000 7 000 -4 000 -36
29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 17 790 18 729 18 929 200 1
66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) 3 707 3 875 3 945 70 2
02. Tillsyn 57 093 62 179 64 446 2 267 4
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 12 438 12 213 11 587 -626 -5
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år) 10 762 10 836 11 255 419 4
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år) 2 080 4 811 3 282 -1 529 -32
07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år) 24 308 24 072 24 775 703 3
08. Omkostnader för en tillståndsmyndighet för administrering av användningen av social- och hälsovårdsuppgifter (reservationsanslag 2 år) 3 300 3 300 0
20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag) 7 505 10 247 10 247 0
03. Forskning och utveckling 135 906 140 203 84 152 -56 051 -40
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) 49 622 52 479 52 228 -251 0
25. Ett nationellt genomcenter, ett nationellt cancercenter och ett nationellt center för läkemedelsutveckling (reservationsanslag 3 år) 5 800 7 400 5 200 -2 200 -30
(31.) Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år) 49 690 50 500 -50 500 -100
50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år) 23 222 23 222 23 222 0
63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år) 7 572 6 602 3 502 -3 100 -47
10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster 3 997 132 4 297 350 4 353 960 56 610 1
50. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag) 8 764 11 750 11 500 -250 -2
51. Barnbidrag (förslagsanslag) 1 360 500 1 369 900 1 369 900 0
52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag) 2 242 3 800 3 800 0
53. Militärunderstöd (förslagsanslag) 16 500 17 600 17 600 0
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag) 1 266 400 1 486 500 1 565 800 79 300 5
55. Underhållsstöd (förslagsanslag) 204 874 214 600 216 400 1 800 1
56. Tolkningstjänster för personer med funktionsnedsättning (förslagsanslag) 45 475 49 400 50 700 1 300 3
57. Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag) 760 630 818 800 751 900 -66 900 -8
60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år) 331 747 325 000 366 360 41 360 13
20. Utkomstskydd för arbetslösa 2 667 345 2 667 570 2 371 190 -296 380 -11
31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag) 20 096 26 840 26 840 0
50. Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag) 983 911 1 005 200 832 000 -173 200 -17
(51.) Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag) 95 357 42 400 -42 400 -100
52. Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag) 1 495 981 1 563 300 1 508 600 -54 700 -3
55. Statsandelar till Sysselsättningsfonden (förslagsanslag) 53 000 3 730 3 750 20 1
(56.) Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag) 19 000 26 100 -26 100 -100
30. Sjukförsäkring 1 942 157 2 119 990 2 425 800 305 810 14
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag) 1 942 157 2 119 990 2 425 800 305 810 14
40. Pensioner 4 468 288 4 590 800 4 643 071 52 271 1
50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag) 57 900 61 000 63 271 2 271 4
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 662 200 685 300 715 400 30 100 4
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag) 192 849 239 000 275 000 36 000 15
53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag) 10 048 10 000 11 500 1 500 15
54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag) 13 407 15 000 14 500 -500 -3
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag) 3 531 883 3 580 500 3 563 400 -17 100 0
50. Stöd till veteraner 220 881 190 246 218 681 28 435 15
30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag) 649 1 250 1 250 0
50. Fronttillägg (förslagsanslag) 15 469 12 600 9 500 -3 100 -25
51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag) 88 179 88 000 85 378 -2 622 -3
52. Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år) 57 000 40 000 38 000 -2 000 -5
53. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år) 3 100 3 100 3 100 0
54. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år) 50 100 45 -55 -55
55. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år) 3 500 3 500 3 500 0
56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) 49 325 41 688 58 400 16 712 40
57. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) 3 608 8 8 0
58. Tjänster som tillhandahålls frontveteraner i hemmet (förslagsanslag) 19 500 19 500 0
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 210 260 294 116 200 266 -93 850 -32
30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år) 500 500 500 0
31. Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården och vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år) 400 500 250 -250 -50
32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå (fast anslag) 20 000 21 000 21 000 0
33. Statlig ersättning till enheter inom social- och hälsovården för specialiseringsutbildning för social- och hälsovårdspersonal (förslagsanslag) 94 925 94 700 96 000 1 300 1
34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag) 12 115 15 200 15 200 0
35. Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse (reservationsanslag 2 år) 3 000 3 000 0
36. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag) 480 480 480 0
37. Statlig ersättning till kommunerna för kostnader på grund av brådskande socialvård för personer som uppehåller sig illegalt i landet (förslagsanslag) 5 346 5 346 0
38. Statsunderstöd för kostnader för pilotprojekt med valfrihet 30 000 100 000 -100 000 -100
40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år) 28 990 28 990 28 990 0
52. Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år) 13 550 17 550 19 550 2 000 11
63. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag) 3 000 3 000 2 950 -50 -2
64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år) 6 300 6 850 7 000 150 2
70. Hälsa och funktionsförmåga främjas 34 478 34 648 35 218 570 2
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år) 26 990 27 390 28 990 1 600 6
21. Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år) 750 680 650 -30 -4
22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år) 580 550 550 0
50. Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år) 2 330 2 200 2 200 0
51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år) 2 900 2 900 1 900 -1 000 -34
52. Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år) 928 928 928 0
80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare 164 672 162 974 154 990 -7 984 -5
40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 143 682 144 534 134 700 -9 834 -7
41. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år) 2 550 2 050 1 900 -150 -7
42. Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år) 300 250 250 0
50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år) 18 140 16 140 18 140 2 000 12
90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd 323 100 357 975 361 850 3 875 1
50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (reservationsanslag 3 år) 323 100 357 975 361 850 3 875 1
Sammanlagt 14 313 104 15 009 185 15 003 104 -6 081 0
  Det totala antalet anställda1) 3 641 3 656 3 645    

1) Antalet årsverken innehåller inte den andel som gäller Arbetshälsoinstitutet. År 2019 uppgår den avgiftsbelagda verksamhetens andel till 1 711 årsverken och den samfinansierade verksamhetens andel till 237 årsverken.