Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

Huvudtitel 33

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

För temporär betalning av förmåner ur allmänna fonden för social trygghet enligt 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten får användas anslag som reserverats för betalning av andra förmåner ur samma fond under följande moment: 33.10.50, 51, 52, 53, 54, 55, 57 och 60 samt 33.20.52.

Förklaring:

Omvärlden

Under de senaste tio åren har finländarnas välfärd och livskvalitet utvecklats på ett gynnsamt sätt. Den ökade polariseringen och sociala ojämlikheten innebär dock en risk såväl för individens välbefinnande som för samhällets stabilitet.

Den snabba tekniska utvecklingen ökar möjligheterna att vidta förebyggande åtgärder för att stödja hälsa och välfärd och ge mera verkningsfull vård och service. Också kunskap och vetande kan utnyttjas bättre på såväl individnivå som samhällelig nivå. Sysselsättning, hälsa och välfärd samt de tjänster som stöder dem ökar medborgarnas delaktighet och förhindrar utslagning. Förändringarna i arbetslivet för med sig nya sätt att delta i arbetslivet. I och med dem förändras också grunden för finansieringen av den sociala tryggheten.

Villkoret för social och ekonomisk hållbarhet är en hög sysselsättningsgrad, friska och arbetsföra medborgare samt verkningsfulla och nödvändiga social- och hälsotjänster och förmåner. En reform av social- och hälsotjänsterna och förmånerna kräver och möjliggör ibruktagandet av nya verksamhetssätt. Genom att utnyttja de möjligheter digitaliseringen medför kan verksamheten effektiviseras och tillgången till tjänster och deras tillgänglighet förbättras.

Social- och hälsopolitiken bidrar till en höjning av sysselsättningsgraden och produktiviteten av arbetet genom att man sörjer för arbetstagarnas hälsa, välbefinnande och funktions- och arbetsförmåga. I takt med att medborgarnas hälsotillstånd och funktionsförmåga förbättras förändras behovet av social- och hälsotjänster. Social- och hälsovårdssektorn är också en tillväxtsektor och en motor för utvecklingen av teknik och tjänster.

Det finländska välfärdssamhället ska kunna erbjuda social- och hälsotjänster, pensioner och annan social trygghet åt alla. Finansieringen av välfärdssamhället baserar sig på en balanserad ekonomisk utveckling som förutsätter ekonomisk tillväxt och strukturella reformer.

Budgetpropositionens utgångspunkter

Regeringen har som mål att lyfta in Finlands ekonomi på ett spår av hållbar tillväxt och förbättrad sysselsättning samt att säkerställa finansieringen av de offentliga tjänsterna och den sociala tryggheten. För att finansieringen av välfärdstjänsterna och inkomstöverföringarna ska kunna tryggas genomförs reformer som förbättrar arbetets produktivitet och gör det mera attraktivt att anställa personal. Tyngdpunkten inom social- och hälsovården är förlagd till förebyggande arbete, smidiga vårdkedjor, en välmående personal och fungerande informationssystem. Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att minska hälsoskillnaderna och ha kontroll över kostnaderna. Reformen genomförs som en fullständig horisontal och vertikal integration av tjänsterna samt genom att tillhandahållarnas bärkraft stärks.

Största delen, två tredjedelar, av socialutgifterna finansieras med arbetsgivarnas och arbetstagarnas socialskyddsavgifter, kommunala skattemedel samt klientavgifter. Socialutgifternas andel av utgifterna under social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel är ungefär en femtedel. De största utgiftsposterna under huvudtiteln utgör pensionerna (31 %), familje- och boendekostnaderna samt utkomststödet (29 %), utkomstskyddet för arbetslösa (16 %) och sjukförsäkringen (16 %).

De strategiska målen för regeringsperioden

Enligt regeringens mål för de närmaste tio åren inom det prioriterade området Hälsa och välfärd ska finländarna må bättre och uppleva att de klarar sig i olika livsskeden. Var och en upplever sig kunna påverka, göra egna val och ta ansvar. Inom social- och hälsovården betonas förebyggande verksamhet samtidigt som vårdkedjorna fungerar smidigt, personalen mår bra och informationssystemen fungerar. I och med reformen ger de gemensamma medlen upphov till ökad hälsa och välfärd.

Målen för 2017—2020 (hänvisning till uppföljningsindikatorer inom parentes)

  • — Främjandet av hälsan och det tidiga stödet har genom lagstiftningsändringar och bättre verkställighet etablerats och gjorts förvaltningsövergripande i beslutsfattandet, servicen och arbetslivet. Hälso- och välfärdsskillnaderna har minskat (Utveckling av levnadsvanorna).
  • — Individer i olika åldrar har uppmuntrats till att ta ansvar för det egna hälsotillståndet och den egna livsföringen. Det offentliga servicelöftet har fastställts inom ramen för samhällets ekonomiska bärkraft. Det finns större utrymme för fungerande alternativ som utgår från individens personliga livssituation (Utveckling av levnadsvanorna).
  • — Barns och familjers välfärd och egna resurser har stärkts (Förebyggande tjänster för barnfamiljer).
  • — De äldres tillgång till tjänster i det egna hemmet har prioriterats. Närståendevården har förbättrats (Utformningen av tjänster för äldre).
  • — Social- och hälsovårdsreformen har förbättrat basservicen och informationssystemen (Kostnader för social- och hälsotjänster, Väntetider för social- och hälsotjänster).
  • — Den sociala tryggheten har lagts om så att den är inkluderande och uppmuntrar till arbete (Stöd för partiellt arbetsföras inträde på arbetsmarknaden).
  • — Färre normer har gjort det lättare att delta i organisationsarbete och frivilligarbete och samhörigheten har ökat (Understöd till organisations- och frivilligarbete).

Social- och hälsovårdsministeriet främjar förverkligandet av dessa strategiska mål under 2017—2020 i förvaltningsövergripande samarbete med de andra ministerierna. Inom ramen för SHM:s uppdaterade strategi fortsätter SHM att främja de mål som hänför sig till det prioriterade området Hälsa och välfärd också fram till 2030 och reviderar i enlighet med nästa regeringsprogram de medel som står till buds för genomförandet.

Social- och hälsovårdsministeriet samordnar planmässigt regeringens jämställdhetspolitik, främjar beaktandet av jämställdhetsperspektivet och integrerar jämställdhetsperspektivet i all beredning och allt beslutsfattande vid statsrådet. Integreringen av jämställdhetsperspektivet underlättas genom stöd som skräddarsytts för de enskilda ministerierna. Genusperspektivet integreras i alla mer omfattande projekt, såsom social- och hälsovårdsreformen. Social- och hälsovårdsreformen har olika konsekvenser för män och kvinnor som serviceanvändare och serviceproducenter, liksom även som arbetstagare eller beslutsfattare. Som serviceanvändare framgår skillnaderna bl.a. av att män använder sig av hälsotjänster i mindre utsträckning än vad kvinnor gör, och det finns skillnader mellan könen i välfärd, sjukfrekvens och social delaktighet. Social- och hälsovårdspersonalen är en klart kvinnodominerad sektor, vilket innebär att de förändringar som görs inom denna arbetsmarknad i fråga om arbetskarriär eller anställningsvillkor kan vara betydande med tanke på jämställdheten mellan kvinnor och män. Reformer som är betydelsefulla med tanke på jämställdheten är även höjningen av garantipensionen och de dagpenningar som betalas ut till minimibelopp. Införandet av likalönsprogrammet på trepartsbasis fortsätter tillsammans med arbetsmarknadens parter.

Social- och hälsovårdsministeriet verkställer i tillämpliga delar lagen om regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014) och lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014). Vid fördelningen av Europeiska unionens strukturfondsmedel förhandlas resurserna för riksomfattande projekt inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde fram tillsammans med det ansvariga ministeriet, dvs. arbets- och näringsministeriet.

Hållbar utveckling

Social- och hälsovårdsministeriet verkställer statsrådets redogörelse om en hållbar utveckling genom att främja ett genomförande av åtgärderna inom det prioriterade området ett jämlikt, jämställt och kompetent Finland. År 2019 ligger fokus på främjande av hälsa och välfärd, minskande av ojämlikheten, främjande av partiellt arbetsföra arbetstagares möjligheter att sysselsättas och stanna kvar i arbetslivet, stärkande av äldre personers funktionsförmåga och säkerställande av tjänster för dem samt främjande av jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessa mål förverkligas särskilt i beredningen av social- och hälsovårdsreformen och i de spetsprojekt som ingår i det prioriterade området välfärd och hälsa samt genom en höjning av garantipensionen med 10 miljoner euro och de dagpenningar som betalas ut till minimibelopp med 20 miljoner euro.

Uppföljningsindikatorer 2014—2019

 2014
utfall
2015
utfall
2016
utfall
2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Utveckling av levnadsvanorna       
% av åldersgruppen      
— Övervikt hos vuxna545454575757
— Berusningsinriktat alkoholbruk hos vuxna121113121111
— Vuxna som inte motionerar232623222221
— Vuxna som upplever betydande psykisk belastning131314101210
— Unga med övervikt..15,5..18,918,918,9
— Unga som är ordentligt berusade minst en gång i månaden..9,9..10,21010
— Unga som sällan motionerar..22,4..23,723,223,2
Förebyggande tjänster för barnfamiljer      
Familjer/besök under året      
— Intensifierat familjearbete inom barnskyddet (familjer)..8 9399 3969 4001)9 5009 500
— Familjearbete enligt socialvårdslagen..10 70713 12513 2001)13 20013 200
— Hemvård och vård av barn som ingår i barnskyddet (familjer)....2 5862 5001)2 5002 500
— Hemvård och vård av barn enligt socialvårdslagen (familjer)..9 64510 72910 9001)10 90010 900
— Besök vid mödra- eller barnrådgivningen eller skol- eller studerandehälsovården på grund av behov av särskilt stöd..14 18325 8582)39 88041 00041 000
Utformningen av tjänster för äldre      
I % av personer som fyllt 80 år      
— 80 år fyllda personer som under året vårdats med hjälp av stöd för närståendevård5,55,75,85,81)5,91)5,91)
— 80 år fyllda klienter som den 30 november omfattades av regelbunden hemvård16,516,416,216,51)16,81)17,01)
— 80 år fyllda klienter som den 31 december omfattades av serviceboende med heldygnsomsorg för äldre9,810,310,710,51)10,51)10,51)
— 80 år fyllda personer som den 31 december befann sig på ålderdomshem eller i långvarig anstaltsvård på hälsocentral3,93,02,52,01)1,71)1,51)
Kostnader för social- och hälsotjänster      
€/invånare      
— Driftskostnader (defl.)3 6643 6363 7163 8001)3 8501)3 9001)
Väntetider för social- och hälsotjänster      
I % av klienterna      
— Klienter som väntat längre än 3 mån. på en barnskyddsutredning10,15,75,67,16,86,8
— Klienter som väntat längre än 7 dagar på att få komma till läkare inom primärvården55525958....
— Klienter som väntat längre än 3 dagar på att få komma till hälsovårdare inom primärvården473339353535
— Klienter som väntat längre än 90 dygn inom den specialiserade sjukvården13,614,514,413,313,313,3
Stöd för partiellt arbetsföras inträde på arbetsmarknaden      
Antal      
— Mottagare av rehabiliteringspenning som betalas ut av FPA56 73157 29249 18740 73536 60037 000
— Mottagare av rehabiliteringspenning under arbetspensionsrehabiliteringsperioden8 4799 21010 17111 09512 10013 100
— Personer som gått i delinvalidpension4 8424 8375 2455 6055 9006 200
— Personer som gått i invalidpension16 40516 36016 31316 0001)15 70015 300
Organisations- och frivilligarbete      
— Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd, mn euro308,0309,3315,3323,1358,0361,9

1) Uppskattning

2) De årliga variationerna är stora, och orsaken till detta är inte känd. Bakgrunden till fenomenet kan vara ett ökat behov av tjänster eller kommunernas behov av att satsa på sådana tjänster, men det kan också bero på nya informationssystem eller registreringssätt.

Förvaltningsområdets anslag 2017—2019

  År 2017
bokslut
1000 €
År 2018
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2019
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2018—2019
  1000 €%
 
01.Förvaltning91 79391 13489 480-1 654-2
01.Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)31 20031 00431 7697652
04.Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)563550547-3-1
05.Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)-2211 106601-505-46
06.Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)16 60516 87818 3551 4779
07.Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 3 år)8 8187 9928 3343424
25.Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)13 33011 0007 000-4 000-36
29.Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)17 79018 72918 9292001
66.Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)3 7073 8753 945702
02.Tillsyn57 09362 17964 4462 2674
03.Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)12 43812 21311 587-626-5
05.Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)10 76210 83611 2554194
06.Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)2 0804 8113 282-1 529-32
07.Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)24 30824 07224 7757033
08.Omkostnader för en tillståndsmyndighet för administrering av användningen av social- och hälsovårdsuppgifter (reservationsanslag 2 år)3 3003 3000
20.Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)7 50510 24710 2470
03.Forskning och utveckling135 906140 20384 152-56 051-40
04.Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)49 62252 47952 228-2510
25.Ett nationellt genomcenter, ett nationellt cancercenter och ett nationellt center för läkemedelsutveckling (reservationsanslag 3 år)5 8007 4005 200-2 200-30
(31.)Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år)49 69050 500-50 500-100
50.Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)23 22223 22223 2220
63.Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)7 5726 6023 502-3 100-47
10.Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster3 997 1324 297 3504 353 96056 6101
50.Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag)8 76411 75011 500-250-2
51.Barnbidrag (förslagsanslag)1 360 5001 369 9001 369 9000
52.Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag)2 2423 8003 8000
53.Militärunderstöd (förslagsanslag)16 50017 60017 6000
54.Bostadsbidrag (förslagsanslag)1 266 4001 486 5001 565 80079 3005
55.Underhållsstöd (förslagsanslag)204 874214 600216 4001 8001
56.Tolkningstjänster för personer med funktionsnedsättning (förslagsanslag)45 47549 40050 7001 3003
57.Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag)760 630818 800751 900-66 900-8
60.Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)331 747325 000366 36041 36013
20.Utkomstskydd för arbetslösa2 667 3452 667 5702 371 190-296 380-11
31.Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)20 09626 84026 8400
50.Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)983 9111 005 200832 000-173 200-17
(51.)Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)95 35742 400-42 400-100
52.Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)1 495 9811 563 3001 508 600-54 700-3
55.Statsandelar till Sysselsättningsfonden (förslagsanslag)53 0003 7303 750201
(56.)Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag)19 00026 100-26 100-100
30.Sjukförsäkring1 942 1572 119 9902 425 800305 81014
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)1 942 1572 119 9902 425 800305 81014
40.Pensioner4 468 2884 590 8004 643 07152 2711
50.Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)57 90061 00063 2712 2714
51.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)662 200685 300715 40030 1004
52.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)192 849239 000275 00036 00015
53.Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)10 04810 00011 5001 50015
54.Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)13 40715 00014 500-500-3
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)3 531 8833 580 5003 563 400-17 1000
50.Stöd till veteraner220 881190 246218 68128 43515
30.Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag)6491 2501 2500
50.Fronttillägg (förslagsanslag)15 46912 6009 500-3 100-25
51.Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)88 17988 00085 378-2 622-3
52.Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år)57 00040 00038 000-2 000-5
53.Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år)3 1003 1003 1000
54.Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)5010045-55-55
55.Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år)3 5003 5003 5000
56.Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)49 32541 68858 40016 71240
57.Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)3 608880
58.Tjänster som tillhandahålls frontveteraner i hemmet (förslagsanslag)19 50019 5000
60.Av kommunerna anordnad social- och hälsovård210 260294 116200 266-93 850-32
30.Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år)5005005000
31.Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården och vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år)400500250-250-50
32.Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå (fast anslag)20 00021 00021 0000
33.Statlig ersättning till enheter inom social- och hälsovården för specialiseringsutbildning för social- och hälsovårdspersonal (förslagsanslag)94 92594 70096 0001 3001
34.Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag)12 11515 20015 2000
35.Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse (reservationsanslag 2 år)3 0003 0000
36.Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag)4804804800
37.Statlig ersättning till kommunerna för kostnader på grund av brådskande socialvård för personer som uppehåller sig illegalt i landet (förslagsanslag)5 3465 3460
38.Statsunderstöd för kostnader för pilotprojekt med valfrihet30 000100 000-100 000-100
40.Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år)28 99028 99028 9900
52.Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år)13 55017 55019 5502 00011
63.Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag)3 0003 0002 950-50-2
64.Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år)6 3006 8507 0001502
70.Hälsa och funktionsförmåga främjas34 47834 64835 2185702
20.Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)26 99027 39028 9901 6006
21.Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år)750680650-30-4
22.Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)5805505500
50.Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år)2 3302 2002 2000
51.Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år)2 9002 9001 900-1 000-34
52.Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år)9289289280
80.Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare164 672162 974154 990-7 984-5
40.Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag)143 682144 534134 700-9 834-7
41.Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)2 5502 0501 900-150-7
42.Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år)3002502500
50.Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)18 14016 14018 1402 00012
90.Understöd för främjande av hälsa och social välfärd323 100357 975361 8503 8751
50.Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (reservationsanslag 3 år)323 100357 975361 8503 8751
Sammanlagt14 313 10415 009 18515 003 104-6 0810
 Det totala antalet anställda1)3 6413 6563 645  

1) Antalet årsverken innehåller inte den andel som gäller Arbetshälsoinstitutet. År 2019 uppgår den avgiftsbelagda verksamhetens andel till 1 711 årsverken och den samfinansierade verksamhetens andel till 237 årsverken.