Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              02. Tullens omkostnader
              63. Återbetalda skatter
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2019

10. Beskattningen och TullenPDF-versio

Förklaring:Skatteförvaltningen är samhällets största aktör som samlar in skatter och avgifter, och den är därmed viktig med tanke på finansieringsverksamheten inom den offentliga ekonomin. Skatteförvaltningens primära uppgift är att verkställa beskattningen och överföra skatter och avgifter av skattenatur till skattetagarna så att dessa får sina skatteinkomster till rätt belopp, vid rätt tidpunkt och på ett kostnadseffektivt sätt. Beskattningen ska verkställas så att den utöver skatterna medför så lite kostnader och olägenheter som möjligt för kundernas ekonomiska verksamhet. Skatteförvaltningen svarar för inkomstregistret. Inkomstregistret gör det möjligt att förmedla uppgifter om inkomster i realtid, minska rapporteringen om inkomstuppgifter och effektivisera verksamheten inom den privata och den offentliga sektorn. Inkomstregistret är en av de viktigaste funktionerna i den nationella servicearkitekturen och det omfattar nästan alla medborgare.

Tullen främjar en smidig varuhandel och garanterar dess lagenlighet, tar effektivt ut tull och övriga skatter vid import, erbjuder kundinriktade tjänster samt skyddar samhället, miljön och medborgarna.

Mål som stöder ansvarsområdets samhälleliga effektmål
  • — Ett effektivt inflöde av skatteinkomster säkras genom att en positiv inställning till skattebetalning främjas, förhandsstyrning ges och skattekontrollen sköts på ett trovärdigt sätt.
  • — Bekämpningen av grå ekonomi effektiviseras och det skattemässiga underskottet minskas genom att beskattningsfunktionerna utvecklas, tillsynen effektiviseras och samarbetet mellan myndigheter förbättras.
  • — De tjänster som beskattningen och tullväsendet tillhandahåller ska vara kundorienterade, snabba och förmånliga.
  • — Samhället skyddas genom att man säkerställer godssäkerheten och bekämpar gränsöverskridande brottsliget i nära samarbete med polisen och Gränsbevakningsväsendet.

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 402 270 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till medlemsavgifter till internationella organisationer

2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete

3) till avtalsmässiga ersättningar för skador som orsakats kunderna till följd av Skatteförvaltningens förfarande.

Fullmakt

Om en del av fullmakten för anskaffning av inbyggd programvara i anslutning till totalreformen av beskattningssystemen inte användes 2018, får det 2019 inom ramen för det totala beloppet för fullmakten ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända fullmakter som inte har använts. Fullmakten orsakar staten utgifter till år 2020.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Effekt      
Andelen kunder som gärna betalar sin skatt, % 79 - 80
Andelen kunder som anser att övervakningen är effektiv, % 78 - 80
Produktion och kvalitetsledning      
Inflödet av indrivning som gäller enskilda kunder, % 53 68 68
Andelen elektroniska inkomstskattedeklarationer, enskilda kunder, % 57 57 60
Andelen elektroniska skattekortsändringar, % 60 60 65
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken1) 5 038 5 062 4 973
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 9,6 9,0 8,0
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro 3,62 3,62 3,62

1) Som tillägg har på grund av överföring av Tullens beskattningsuppgifter till Skatteförvaltningen i form av tillägg från ingången av 2017 beaktats 205 årsverken för bil- och punktbeskattningen och från ingången av 2018 3 årsverken för beskattningen av mervärdesskatteskyldiga som registrerats för mervärdesbeskattning av varuinförsel. Dessutom har i fråga om 2019 beaktats en minskning på 1 årsverke i och med att företags- och organisationsdatasystemet överförs till Patent- och registerstyrelsen.

Skatteförvaltningen genomför en reform av sin övergripande arkitektur som inbegriper alla de nuvarande skatteslagen och programvarorna för behandling av dem. Reformen baserar sig på ett produktbaserat system för verksamhetsstyrning. Genom reformen tryggas en störningsfri verksamhet på lång sikt inom beskattningen.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2019 2020 Sammanlagt fr.o.m.
2019
       
Förbindelser som ingåtts före år 2019 6 638 6 464 13 102
Utgifter sammanlagt 6 638 6 464 13 102

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 411 329 372 551 405 220
Bruttoinkomster 4 424 3 950 2 950
Nettoutgifter 406 905 368 601 402 270
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 129 070    
— överförts till följande år 127 985    

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats

1) täckandet av de utgifter som föranleds av förhandsbeslut och offentligrättsliga prestationer vilka prissatts så att avgiften understiger självkostnadsvärdet

2) kostnaderna för fordonsbeskattningen på Åland år 2019

3) inkomsterna av samarbetet med andra myndigheter

4) totalreformen av datasystemen

5) från och med 1.1.2019 företags- och organisationsdatasystemets uppgifter som övergår till PRS.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Användningen av förmedlingen av meddelanden (överföring från moment 28.30.03) 100
Användningen av förmedlingen av meddelanden (överföring till moment 28.30.03) -55
Beskattningsuppgifter (överföring till moment 28.10.02) -40
Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) (överföring till moment 32.40.03) -1 000
Ibruktagande av lägesbildsverksamheten 160
Införande av punktbeskattningen och bilbeskattningen i Gentax 5 300
Överföring från moment 28.10.02 2 000
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -1 193
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -287
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -21
Indexhöjning av hyresutgifterna 175
Lönejusteringar 9 633
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -3 964
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -2 069
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -871
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -87
Temporär sänkning av StPL-avgiften 2 567
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 866
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -42
Nivåförändring 22 497
Sammanlagt 33 669

2019 budget 402 270 000
2018 I tilläggsb. 2 892 000
2018 budget 368 601 000
2017 bokslut 405 820 000

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 167 058 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Fullmakt

År 2019 får det inom ramen för det totala beloppet för den tidigare godkända beställningsfullmakten för anskaffning av inbyggd programvara för förtullningssystemet ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av beställningsfullmakten som inte har använts.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Serviceförmåga och kvalitet      
Kundtillfredsställelse vid tullklarering (skalan 1—5) 3,7 4,0 4,0
Andelen rättelser av importbeskattningsbeslut (%) 1,3 2,2 2,2
Andelen utredda tullbrott (%) 88 89 89
Återtagen vinning av brott (mn euro) 28 18 18
Utfallet av livsmedelskontrollen och kontrollen av konsumtionsvaror (%) 21 23 23
Skatterest (%)1) 0,09 2,0 2,0
Personalresurser      
Årsverken (enligt baskalkylen)2) 1 890 1 850 1 850
Sjukfrånvaro (dagar/årsverke) 11,8 11 10
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro 3,37 3,43 3,43

1) Beskattningen av mervärdesskatteskyldiga som registrerats för mervärdesbeskattning av varuinförsel överfördes den 1 januari 2018 från Tullen till Skatteförvaltningen. Tullen tar ut tull och mervärdesskatt av aktörer som inte är momsregistrerade. Skatteresten väntas öka, eftersom den andel av Tullens uttag av importskatt som härrör sig från aktörer med oregelbunden mervärdesbeskattning växer i och med att de stora aktörerna övergår till Skatteförvaltningen.

2) Vid ingången av 2017 har det gjorts en minskning på 205 årsverken som en överföring från Tullen till Skatteförvaltningen till följd av att bil- och punktbeskattningen överförts till Skatteförvaltningen.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 156 228 167 021 169 101
Bruttoinkomster1) 2 430 2 503 2 043
Nettoutgifter 153 798 164 518 167 058
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 12 240    
— överförts till följande år 18 279    

1) Under momentet togs vid ingången av 2018 in moment 12.28.10 Tullens inkomster, under vilket inkomsterna av den avgiftsbelagda verskamheten togs upp. För en del av de offentligrättsliga prestationerna (förhandsavgöranden, vissa registreringsbeslut och övervaknings- och undersökningsavgifter för små importpartier) tas av billighetsskäl ut en lägre avgift än självkostnadspriset.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Automatisering av tullövervakningen av postlinjen -1 500
Bank- och betalkontoregistret enligt femte penningtvättsdirektivet 3 940
Beskattningsuppgifter (överföring från moment 28.10.01) 40
Grundlig förbättring av verksamhetsställena vid norska gränsen (finansiering 2018) -511
Grundlig förbättring av verksamhetsställena vid norska gränsen (finansiering 2019) 565
Ombyggnad av gränsövergångsstället i Rajajooseppi 587
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansiering 2019) (överföring från moment 28.70.20) 13 590
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansieringen 2018) (överföring till moment 28.70.20) -13 850
Tryggande av tullklareringsuppgifterna och uppgifterna för att skydda samhället -1 000
Överföring till moment 28.10.01 -2 000
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -560
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -116
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -13
Indexhöjning av hyresutgifterna 93
Lönejusteringar 3 603
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -917
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -774
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -339
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -34
Temporär sänkning av StPL-avgiften 1 183
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 643
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -27
Nivåförändring -63
Sammanlagt 2 540

2019 budget 167 058 000
2018 I tilläggsb. 1 088 000
2018 budget 164 518 000
2017 bokslut 159 837 000

03. Omkostnader för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 11 980 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av de personalutgifter, underhållsutgifter, driftsutgifter och andra utgifter som föranleds av den fortlöpande verksamhet som centraliseras till Skatteförvaltningen genom lagen om inkomstdatasystemet.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2018
mål
2019
mål
     
Hantering och utvecklande av personalresurser    
Årsverken 16 48
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. - 8,0
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro - 3,62

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Omkostnader för det nationella inkomstregistret 10 253
Sammanlagt 10 253

2019 budget 11 980 000
2018 budget 1 727 000

63. Återbetalda skatter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 14 600 000 euro.

Anslaget får användas

1) till återbetalning av skatten i de fall då den betalningsskyldige av sociala skäl eller av andra skäl som anges i skattelättnadsbestämmelserna eller i skatteavtal genom beslut av finansministeriet, Skatteförvaltningen eller Tullen har berättigats att återfå redan betald skatt

2) till betalning av skatter, räntor och rättegångskostnader som ska återbetalas med stöd av domstolsbeslut i de fall då något motsvarande inkomstmoment eller annat moment inte står till förfogande

3) till betalning av tullar som inte uttagits, jämte räntekostnader och andra kostnader som hänför sig till dem och som ersätts till EU.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Uppskattningen påverkas av finansministeriets beslut från 2012 om lättnad av mervärdesskatten

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Preciserad uppskattning -1 300
Sammanlagt -1 300

2019 budget 14 600 000
2018 budget 15 900 000
2017 bokslut 10 660 949

95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 15 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ränteutgifter som hänför sig till beskattningen.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Ränteutgifterna grundar sig på följande författningar:

1) lagen om skatteredovisning (532/1998)

2) 22 § i lagen om skatteuppbörd och den ikraftträdandebestämmelse (609/2005) som hänför sig till nämnda paragraf

3) 65 § i bilskattelagen (1482/1994)

4) 49 § 1 mom. i punktskattelagen (182/2010)

5) 39 § 2 mom. i tullagen (1258/2009)

6) 101 § 2 mom. i mervärdesskattelagen (1486/1994)

7) 31 § i skattekontolagen och den ikraftträdandebestämmelse (604/2009) som hänför sig till nämnda paragraf.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Preciserad uppskattning -7 700
Sammanlagt -7 700

2019 budget 15 000 000
2018 budget 22 700 000
2017 bokslut 8 950 900

97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 6 000 000 euro.

Anslaget får användas till återbäring av den i fordonets värde återstående bilskatten, när ett fordon som varit i bruk i Finland förs ut ur landet för permanent bruk i utlandet. Exportrestitution kan endast beviljas fordon som har beskattats första gången efter ikraftträdandet av lagen om ändring av bilskattelagen (5/2009).

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Anslaget grundar sig på bilskattelagen (1482/1994).

Av bilskatten återbärs ett så stort belopp som återstår av fordonets värde vid tidpunkten för utförseln. I exportrestitution kan inte betalas ett högre belopp än vad som i bilskatt betalats för fordonet. Ett ytterligare villkor för återbäring är att det har förflutit högst 10 år sedan fordonet första gången togs i bruk och att fordonet är i dugligt skick.


2019 budget 6 000 000
2018 budget 6 000 000
2017 bokslut 4 705 447