Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
              03. Omkostnader för verket för finansiell stabilitet
              20. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader
              40. Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken
              (60.) Överföring till fonden för finansiell stabilitet
              67. Infriande av förbindelser som ingåtts med internationella finansiella institut
              69. Avgifter till Europeiska unionen
              87. Finlands andel av grundkapitalet för Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

92. EU och internationella organisationerPDF-versio

Fullmakt

Finansministeriet får med EU:s gemensamma resolutionsnämnd ingå ett avtal om ett arrangemang med lånelimit, inom vilket de lån som beviljas får uppgå till ett belopp av högst 1 083 500 000 euro.

Statsrådet får besluta om att överföra bidrag till den gemensamma resolutionsfonden och om att framföra en begäran om tillfällig överföring av en sådan annan avtalsslutande parts fondandel som avses i 2 § 1 mom. i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden till ett belopp av högst 3 502 500 000 euro.

Förklaring: År 2019 är det sjätte budgetåret i EU:s fleråriga budgetram för 2014—2020. Budgeten för 2019 innehåller de rabatter som följer av beslutet om egna medel som retroaktivt trädde i kraft i oktober 2016, såsom mervärdesskattebaserade rabatter och engångsrabatter. Förenade kungarikets rabatt fortsätter att gälla utan avbrott även 2019 liksom den tillhörande reduktionen för Tyskland, Österrike, Nederländerna och Sverige. Betalningsunderlagen för de egna medlen utarbetas i enlighet med nationalräkenskapssystemet (ESA 2010).

03. Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 953 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till medlemsavgifter till internationella organisationer

2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete.

Förklaring: Verket för finansiell stabilitet är en myndighet som till följd av det EU-direktiv som gäller återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag inrättades i Finland 2015. I direktivet och i den förordning som gäller en gemensam resolutionsmekanism anges för verket närmare myndighetsuppgifter i anslutning till föregripande resolutionsåtgärder samt befogenheter att genomföra en kontrollerad omstrukturering av verksamheten vid inrättningar i kris och eventuellt lägga ner sådana inrättningar. Verket för finansiell stabilitet ska också sköta förvaltningen av insättningsgarantisystemet, inklusive förvaltningen av insättningsgarantifonden. I och med verket har man inrättat en ny insättningsgarantifond, i vilken verket samlar insättningsgarantiavgifter. Kostnaderna för myndighetens verksamhet täcks helt och hållet med förvaltningsavgifter av skattenatur som tas ut inom sektorn.

Motsvarande inkomster har budgeterats under moment 11.19.11.

Mål för resultatet av verksamheten

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Hantering och utvecklande av personalresurser   
Årsverken14,51818
Index för utbildningsnivån (skala 1—8)6,96,96,9
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.7,388
Arbetstillfredsställelseindex3,714,04,0

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Investeringar och anskaffning av tjänster (finansiering 2018)-688
Investeringar och anskaffning av tjänster (finansiering 2019)148
Ökning av uppgifter och investeringar1 646
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-3
Indexhöjning av hyresutgifterna1
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-100
Nivåförändring2
Sammanlagt1 006

2019 budget3 953 000
2018 budget2 947 000
2017 bokslut2 450 000

20. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 700 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av resekostnader i enlighet med ett beslut om ersättning för resekostnader för EU:s medlemsstaters delegationer samt till betalning av mervärdesskatteutgifter i anslutning till resekostnaderna.

Förklaring: Europeiska unionen betalar i förskott ersättning till medlemsländerna för resekostnader för deltagande i rådets och dess arbetsgruppers möten. Medlemsstaterna får årligen ett totalt anslag som utgör en för varje medlemsstat fastställd procentuell andel av anslaget under punkten Möten och kallelser i allmänhet i EU:s budget. Till den del resandet föranleder sådana utgifter som EU inte ersätter, betalas utgifterna av omkostnadsanslagen. Medlemsstaterna ska årligen före utgången av februari förete rådets generalsekreterare en redovisning för hur de har använt det anslag som anvisats dem.

Motsvarande inkomster har budgeterats under moment 12.28.93.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring200
Sammanlagt200

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget1 700 000
2018 budget1 500 000
2017 bokslut1 500 000

40. Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag)

Under momentet beviljas 12 312 000 euro.

Anslaget får användas till ersättning av den ekonomiska nytta som Finland anses få av att vara värdland för Nordiska Investeringsbanken.

Förklaring: Finland anses årligen vinna ca 12 312 000 euro på att Nordiska Investeringsbanken ligger i Helsingfors. Detta motsvarar det skattebelopp som banken år 2017 innehöll av de anställdas löner. Avsikten med anslaget är att befästa bankens ställning i synnerhet på den internationella marknaden. Det är inte avsett att användas till tilläggsförmåner för bankens anställda. Arrangemanget avtalades i tiden vid de nordiska finansministrarnas möte i Helsingfors den 10 november 1997. Eftersom de anställda vid Nordiska miljöfinansieringsbolaget och Nordiska utvecklingsfonden formellt avlönas av Nordiska Investeringsbanken, ingår i värdlandsersättningen också den skatt på lönen som de anställda vid de ovannämnda institutionerna betalar.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Uppskattning enligt utfall762
Sammanlagt762

2019 budget12 312 000
2018 budget11 550 000
2017 bokslut11 072 658

(60.) Överföring till fonden för finansiell stabilitet (reservationsanslag 3 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet och anslaget under det stryks i budgeten.


2018 budget18 493 000

67. Infriande av förbindelser som ingåtts med internationella finansiella institut (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 170 000 euro.

Anslaget får användas

1) till inlösen av förbindelser som 1982—1986 ingåtts med internationella finansiella institut på basis av medlemskap i instituten samt till betalning av kostnader som föranleds av inlösningen

2) till betalning av valutakursförluster och inlösningskostnader i samband med inlösen av förbindelser som har ingåtts efter 1986.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Av de förbindelser som ingåtts 1982—1986 var den 31 december 2017 förbindelser till ett belopp av ca 1,0 miljon euro oinlösta.


2019 budget170 000
2018 budget170 000
2017 bokslut

69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 069 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av det mervärdesskattebaserade bidrag och det bidrag baserat på bruttonationalinkomsten som Finland ska betala till Europeiska unionen

2) till medfinansiering av den avgiftsnedsättning som beviljas Förenade kungariket.

Förklaring: Bestämmelser om de medel som ska tilldelas för finansiering av EU:s budget och om medlemsstaternas finansiella bidrag finns i rådets beslut 2014/335/EG, som gäller EU:s egna medel.

EU:s egna medel inbegriper

1) diverse inkomster och traditionella egna medel, dvs. tullar och produktionsavgifter för socker

2) mervärdesskattebaserade avgifter och avgifter baserade på bruttonationalinkomsten (momsavgift och BNI-avgift) som medlemsstaterna ska betala.

Med undantag av uppbördsprovisionen ingår de traditionella egna medel som Finland samlar in för EU:s räkning inte i statsbudgeten.

Närmare bestämmelser om beräkningen av momsavgiften och BNI-avgiften finns i följande av rådets förordningar (EG):

1) nr 1150/2000: förordningen gällande genomförande av beslutet om systemet för EU:s egna medel

2) nr 1553/1989: förordningen om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt

3) nr 2223/1996: förordningen gällande beräkningen av bruttonationalinkomst till marknadspris.

Anslagsnivån baserar sig på EU:s budgetram för 2014—2020.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Mervärdesskattebaserade avgifter301 000 000
Avgifter baserade på bruttonationalinkomsten1 619 000 000
Finansiering av den avgiftsnedsättning som beviljas Förenade kungariket149 000 000
Sammanlagt2 069 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Preciserad uppskattning188 000
Sammanlagt188 000

2019 budget2 069 000 000
2018 budget1 881 000 000
2017 bokslut1 903 000 000

87. Finlands andel av grundkapitalet för Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 10 100 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av Finlands betalningsandel 2019 för tecknandet av grundkapital i Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar till ett belopp av 12 420 000 US-dollar vars motvärde är ca 10 100 000 euro.

Förklaring: Motvärdena under momentet har beräknats enligt valutakursen EUR/USD 1,2309 per den 20 april 2018.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Kursdifferens vid tecknandet av grundkapital-1 510
Sammanlagt-1 510

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget10 100 000
2018 budget11 610 000
2017 bokslut11 868 151