Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2016
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Utbildnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
       10. Trafiknätet
       40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
            01. Kommunikationsverkets omkostnader
            43. Utvecklande av verksamhetsmiljön för elektroniska tjänster
       50. Forskning
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 150 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av utgifter för en auktion av radiofrekvenser på frekvensområdet 700 MHz enligt en förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av 11 § 3 mom. och 286 § 1 mom. i informationssamhällsbalken (917/2014). Utgifterna består av anskaffningskostnader för ett system för auktionen och av personalkostnader och övriga kostnader i samband med auktionen. För att täcka kostnaderna tar Kommunikationsverket ut deltagaravgift av dem som deltar i auktionen. Deltagaravgifterna beräknas inbringa sammanlagt 150 000 euro i inkomster. Inkomsterna har beaktats under moment 11.19.04.


2016 III tilläggsb.150 000
2016 II tilläggsb.-65 000
2016 budget11 524 000
2015 bokslut11 894 000
2014 bokslut11 045 000