Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              01. Statskontorets omkostnader
              88. Senatfastigheter
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2019

20. Tjänster för statssamfundetPDF-versio

Förklaring:Tjänster som finansministeriets förvaltningsområde centraliserat tillhandahåller hela statssamfundet är bl.a. anskaffning av statlig finansiering, skötsel av lån som staten beviljat, statens pensionssystem, statens gemensamma IT-tjänster, tjänster inom ekonomi- och personalförvaltningen samt tjänster i anslutning till lokaler. Statens gemensamma funktioner och tjänster ska utvecklas med målet att skapa en enhetligt fungerande statskoncern som ger mervärde och stordriftsfördelar och där kunnande förenas.

Statskontorets uppgift är att utveckla och producera interna tjänster för statsförvaltningen. Statskontoret möjliggör genom sin verksamhet omkostnadsbesparingar och ökad produktivitet i statens ämbetsverk och inrättningar genom smidiga och effektiva interna tjänster samt genom aktivt deltagande i utvecklandet av dessa tjänster och processer. Utvecklandet av tjänster och processer sker i samarbete med Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning, finansministeriet och kunderna.

Statskontoret sköter bl.a. följande interna tjänster för staten: statens finansieringsfunktioner, skötseln av statens centralbokföring samt styrningen av redovisningen och betalningsrörelsen, rapportering av statens ekonomiska data och personaldata, statens interna skadeförsäkringsverksamhet samt arv som tillfallit staten.

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) är ett ämbetsverk som hör till finansministeriets förvaltningsområde och som har till uppgift att tillhandahålla stöd- och sakkunnigtjänster inom förvaltningen för statliga ämbetsverk, inrättningar och fonder utanför budgeten samt för riksdagen och för enheter som lyder under, står under tillsyn av eller verkar i anslutning till riksdagen i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om statsbudgeten (423/1988) eller som har avtalats om dem i serviceavtal. Dessutom kan affärsverk enligt lagen om statliga affärsverk (1062/2010) och aktiebolag som i sin helhet ägs av staten och som producerar tjänster främst för statliga ämbetsverk och inrättningar vara kunder i servicecentret.

Finansieringen består främst av kundfakturering där prissättningen av tjänsterna görs enligt självkostnadsprincipen. Självkostnadspriset innefattar kostnaderna för att producera och utveckla tjänsterna. I självkostnadspriset ingår inte beredskap för risker i affärsverksamheten, som i statens interna affärsverksamhet kan anknyta bl.a. till funktionsstörningar i datasystemen eller en oförutsebar stegring i den allmänna kostnadsnivån, vilket leder till att priserna höjs med en viss eftersläpning. I fråga om kostnaderna har effekten av projektet om en överföring av bokföringen till Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning beaktats, men projektets inverkan på den funktionella effektiviteten har inte beaktats. Kostnaderna omfattar också en överföring av ägandet av Tilha, dvs. statsförvaltningens gemensamma tjänst för beställningshantering, och Valtiolle.fi-systemet till Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning.

Statens informations- och kommunikationstekniska center Valtori producerar sådana icke-branschspecifika IKT-tjänster för statsförvaltningen som motsvarar kundernas behov och som är konkurrenskraftiga. Det viktigaste målet för Valtori är att förenhetliga statsförvaltningens grundläggande informationsteknik. Detta resulterar i ett lättare underhåll av it-miljön än för närvarande och därtill i en lägre kostnadsnivå och bättre kundtillfredsställe.

TUVE-enheten (enheten för säkerhetsnätsverksamhet) vid Valtori producerar säkerhetsnätstjänster som krävs för samverkan mellan sådana myndigheter som är viktiga för statens högsta ledning och för säkerheten i samhället och andra aktörer och som uppfyller kraven på hög beredskap och säkerhet. Det viktigaste syftet med verksamheten vid TUVE är att trygga användningen av enhetens tjänster i alla situationer, så att de myndigheter som omfattas av användningsskyldigheten kan skapa en kostnadseffektiv verksamhet och lita på tjänsterna både när det gäller kvalitet och funktion.

Senatfastigheter är ett affärsverk inom finansministeriets förvaltningsområde som besitter och utvecklar statens fastighetsförmögenhet samt hyr ut lokaler och är sakkunnig i frågor som gäller arbetsmiljö och lokaler huvudsakligen till enheter inom statssamfundet. Senatfastigheter är en affärsverkskoncern med fastighetsaktiebolag som dotterbolag. Affärsverket Senatfastigheter styrs på så sätt att ämbetsverkens och inrättningarnas lokaler stöder verksamheten kostnadseffektivt. Statens helhetsintresse och en samhällsansvarig verksamhet säkerställs samtidigt som ämbetsverken och inrättningarna i frågor som gäller lokaler har tillgång till sakkunnigtjänster till stöd vid omstruktureringar och ändringar av verksamheten. Senatfastigheter fastställer hyrorna enligt självkostnadsprincipen för enheter inom statssamfundet.

Rollen som sakkunnig i frågor som gäller arbetsmiljö och lokaler konkretiseras i ett kundpartnerskap där man tillsammans utvecklar lämpliga arbetsmiljöer för verksamheten och ger kunderna besparingar i lokalutgifterna. För effektiv ledning och utveckling i fråga om lokalerna behövs omfattande och enhetlig information om lokalerna, deras antal, kostnader och energiförbrukning. I detta syfte erbjuder Senatfastigheter en informationstjänst för förvaltningen av lokaler att användas av hela statsförvaltningen.

Arbetet med att koncentrera och effektivisera statens fastighetsförvaltning och att förbättra arbetsmiljön vid ämbetsverken och inrättningarna i enlighet med statens lokalstrategi fortsätter. Statens användning av lokaler och den anknytande energiförbrukningen kan följas och styras mer effektivt när uppgiftsunderlaget i det gemensamma datasystemet kompletteras. Målet är en förbättrad lokal- och energieffektivitet.

Statens enhet för kollektiv upphandling Hansel Ab har till uppgift att samla statsförvaltningens upphandlingsvolymer, konkurrensutsätta ramavtalen för varor och tjänster, producera avgiftsbelagda sakkunnigtjänster i anslutning till upphandlingar för ämbetsverken och inrättningarna samt för egen del stödja genomförandet av statens upphandlingsstrategi. Hansel Ab är en viktig aktör i utvecklingen av upphandlingsfunktionen.

Bolaget har som mål att genom sin verksamhet främja öppen konkurrens, högklassig upphandling och statens gemensamma intressen, att med sin sakkunskap stödja ämbetsverkens och inrättningarnas upphandlingsprojekt och att bidra till kostnadsbesparingar för statsförvaltningen. Hansel Ab:s verksamhet utvecklas så att serviceavgiften sänks ytterligare till i genomsnitt 1 procent så att kundbelåtenheten och kvaliteten på servicen är fortsatt goda. Målet är att ramavtalen för Hansel Ab ska fås med i statens elektroniska system för hantering av beställningar.

Produktiviteten inom statsförvaltningens upphandling ökas genom att man höjer användningsgraden och utvidgar användningsområdet för den kollektiva upphandlingen. Finansministeriet stöder utvecklandet av statens upphandling i enlighet med statens upphandlingsstrategi.

Haus kehittämiskeskus Oy har till uppgift att tillhandahålla utbildnings- och utvecklingstjänster för organisationer inom den offentliga förvaltningen och för deras tjänstemän. Haus verksamhet samt serviceinnehåll och urval av tjänster ska utvecklas så att ämbetsverk och inrättningar i framtiden kan utnyttja tjänsterna i större utsträckning i organisationernas utvecklingsarbete och i stället för intern utbildning.

Mål som stöder ansvarsområdets samhälleliga effektmål
  • — Statens finansieringstjänster fungerar högklassigt i alla situationer
  • — Statssamfundets tjänster digitaliseras
  • — Förvaltningstjänsterna tillhandahålls på ett högklassigt och kostnadseffektivt sätt med hjälp av enhetliga processer och digitala service- och produktionslösningar som ger en god kundupplevelse
  • — De icke-branschspecifika IKT-tjänsterna är konkurrenskraftiga, högklassiga, ekologiska, datasäkra och motsvarar kundernas behov
  • — E-tjänsterna följer servicearkitekturen, främjar Finlands konkurrenskraft och är gemensamma, nationella, interoperabla och datasäkra.

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 24 622 000 euro.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Effektivitet      
Skuldhantering, resultat > 0 > 0 > 0
Ekonomiuppgifterna i bokföringsenheternas bokslut är riktiga och tillräckliga, % 94 > 95 > 95
Antalet årsverken inom ekonomi- och personalförvaltningen i förhållande till det totala antalet årsverken vid ämbetsverkena, % 3,00 2,90 2,85
Funktionell effektivitet      
— kostnadsmotsvarighet vid Statskontorets avgiftsbelagda verksamhet, % 98 > 90 > 95
Produktion och kvalitetsledning      
Medeltalen av de oviktade allmänna vitsorden för kundbelåtenheten, skala 4—10 7,7 8,0 8,0
Handläggningstiden för olycksfallsersättningar i 80 % av besluten, dagar 25 18 18
Digitaliseringsgraden för skadeståndsverksamheten, % 39 40 75
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken 277 268 254
Arbetstillfredsställelseindex (skala 1—5) 3,6 3,7 3,8
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.) 8,6 8,0 8,0
Ledarskapsindex (skala 1—5) 3,4 3,6 3,7

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 36 790 29 794 30 558
Bruttoinkomster 8 358 6 073 5 936
Nettoutgifter 28 432 23 721 24 622
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 9 049    
— överförts till följande år 3 454    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 5 957 5 559 5 734
— övriga intäkter 1 820 33 33
Intäkter sammanlagt 7 777 5 592 5 767
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 3 748 2 125 2 035
— andel av samkostnader 4 198 3 533 3 729
Kostnader sammanlagt 7 946 5 658 5 764
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -169 -66 3
Kostnadsmotsvarighet, % 98 99 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Av inkomstregistret förutsatta systemändringar i fråga om anmälan av förmånsinkomster 870
Uppdatering av skadeståndssystemet TIA -1 430
Utgifter för informationssystem för statsborgen för lån, derivat och leasingavtal 636
Utvecklande av hanteringen av säkerheter för lån (överföring från moment 28.01.21) 500
Ändringar i informationssystem och tilläggsresurser som förutsätts för frontveteranernas tjänster i hemmet 500
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -121
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -17
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -14
Indexhöjning av hyresutgifterna 8
Lönejusteringar 403
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -325
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -118
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -41
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -4
Temporär sänkning av StPL-avgiften 120
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -28
Nivåförändring -38
Sammanlagt 901

2019 budget 24 622 000
2018 I tilläggsb. 528 000
2018 budget 23 721 000
2017 bokslut 22 837 000

02. Kursdifferenser på centraliserade valutakonton (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 50 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av de kursdifferenser som föranleds av användningen av valutakonton som Statskontoret sköter centraliserat på ämbetsverkens och inrättningarnas vägnar.

Förklaring:Statskontoret skaffar centraliserat den valuta som behövs för ämbetsverkens och inrättningarnas anskaffningar i utländsk valuta. Med denna verksamhetsmodell eftersträvas avsevärda kostnadsbesparingar för staten i och med att valutaväxlingsprocesserna blir effektivare och kompetens och stordriftsfördelar kan utnyttjas.

Under momentet antecknas kursdifferenserna för saldona på de valutakonton som sköts centraliserat. Kursdifferenser uppstår t.ex. när anskaffningsutgiften i utländsk valuta för en tillgång bokförs enligt prestationsprincipen med tillämpande av Europeiska centralbankens centralkurs föregående dag och utgiften betalas i en valuta som har bokförts enligt det värde som inkomsten i den utländska valutan har den dag den influtit eller vars anskaffning har bokförts enligt det belopp i euro som betalats för valutaposten. Den kumulativa kursdifferens som uppstått under budgetåret kan i bokslutet vara antingen positiv, och därmed hämta inkomster till staten, eller negativ, och därmed medföra utgifter för staten, för vilka det ska anvisas anslag i budgeten.


2019 budget 50 000
2018 budget 50 000
2017 bokslut 1 062 213

(06.) Gemensamma e-tjänster för service och förvaltning (reservationsanslag 2 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.


2018 budget 110 000
2017 bokslut 1 000 000

07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 000 000 euro.

Förklaring:Anslaget ger det spelrum som servicecentrets prissättningspraxis förutsätter. Målet för servicecentrets verksamhet är att kostnadsmotsvarigheten ska realiseras under reservationsanslagsperioden. Anslaget ska användas bara om inkomsterna av kundavgifter under ett enskilt budgetår inte räcker till för att täcka de utgifter som verksamheten medför.

Mål för resultatet av verksamheten

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Inköpsfakturor, st. 1 198 803 1 120 000 1 260 000
Försäljningsfakturor (alla), st. 691 404 630 000 695 000
Lönespecifikationer, st. 1 141 926 1 100 000 1 115 000
Kundnöjdhet 3,5 3,9 3,8
Funktionell effektivitet      
Inköpsfakturor, st./årsv. 17 591 19 000 23 000
Försäljningsfakturor (alla), st./årsv. 48 870 31 000 64 000
Lönespecifikationer, st./årsv., Kieku 8 871 8 800 9 500
Totalproduktivitetsindex (basåret 2016=100) 118,39 120,13 120,45
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken 607 593 602
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 10,6 9,5 9,4
Arbetstillfredsställelseindex, 1–5 VM Baro 3,22 3,5 3,35

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 50 635 51 530 54 000
Bruttoinkomster 49 601 49 530 52 000
Nettoutgifter 1 034 2 000 2 000
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 4 000    
— överförts till följande år 4 000    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 49 601 49 530 52 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 50 635 51 530 54 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -1 034 -2 000 -2 000
Kostnadsmotsvarighet, % 98 96 96

2019 budget 2 000 000
2018 I tilläggsb. 533 000
2018 budget 2 000 000
2017 bokslut 1 034 340

09. Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 000 000 euro.

Förklaring:Anslaget ger det spelrum som servicecentrets prissättningspraxis förutsätter. Målet för servicecentrets verksamhet är att kostnadsmotsvarigheten ska realiseras under reservationsanslagsperioden. Anslaget ska användas bara om inkomsterna av kundavgifter under ett enskilt budgetår inte räcker till för att täcka de utgifter som verksamheten medför.

Mål för resultatet av verksamheten

2017
utfall
2018
uppskattning
2019
budgetprop.
       
Produktion och kvalitetsledning      
Valtti (användare) 7 583 17 000 27 000
Mobiltjänst (användare) 6 064 15 000 20 000
Antal TUVE-arbetsstationer (st.) 31 264 32 000 35 000
Nedtagna datacenter 22 35 40
Tillfredsställelse med Valtoris verksamhet (1—5) 2,59 2,8 3,0
       
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken 1 087 1 227 1 290
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 7,4 7 7
Arbetstillfredsställelse, 1—5 VMBaro 3,6 3,6 3,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 299 550 307 204 309 239
Bruttoinkomster 299 346 304 204 306 239
Nettoutgifter 204 3 000 3 000
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år -    
— överförts till följande år 2 796    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 299 346 304 204 306 239
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 299 550 307 204 309 239
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -204 -3 000 -3 000
Kostnadsmotsvarighet, % 100 99 99

2019 budget 3 000 000
2018 I tilläggsb. 436 000
2018 budget 3 000 000
2017 bokslut 3 000 000

10. Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 7 000 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter för ersättnings-, utvecklings- och utvidgningsinvesteringar som gäller servicecentret och de tjänster det tillhandahåller.

Förklaring:Anslaget används till utgifter för utvecklings- och utvidgningsinvesteringar som gäller servicecentret och de tjänster det tillhandahåller och till ersättningsinvesteringar inom serviceproduktionen, såsom anskaffning av anläggningar och licenser. Servicecentret inkluderar i kundpriserna de kostnader som motsvarar användningen av anslaget under momentet. Servicecentret intäktsför det belopp som motsvarar användningen av anslaget periodiserat över flera år.

Inkomsterna till följd av servicecentrets intäktsföring har budgeterats under moment 12.28.20.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nedskärning av post som överförs -3 000
Sammanlagt -3 000

2019 budget 7 000 000
2018 budget 10 000 000
2017 bokslut 10 000 000

88. Senatfastigheter

Under momentet beviljas inget anslag.

1. Servicemål och andra verksamhetsmål

Senatfastigheter är ett statligt affärsverk inom finansministeriets förvaltningsområde. Enligt lagen om statliga affärsverk (1062/2010) ska Senatfastigheter tillhandahålla lokalservice och andra tjänster i omedelbar anknytning till den för statliga ämbetsverk och inrättningar, fonder utanför statsbudgeten och andra statliga affärsverk liksom för riksdagen och för enheter som lyder under, står under tillsyn av eller verkar i anslutning till riksdagen samt sköta den statliga fastighetsförmögenhet som är i Senatfastigheters besittning. Affärsverket kan tillhandahålla tjänster också för sådana sammanslutningar vars verksamhet finansieras främst med anslag som tagits in i statsbudgeten.

2. Investeringar

Senatfastigheters investeringar får medföra utgifter på högst 240 miljoner euro år 2019. Dessutom får Senatfastigheter ingå förbindelser som under de följande finansåren får medföra utgifter på högst 230 miljoner euro. Investeringarna koncentreras till grundläggande förbättringar och grundliga renoveringar för att bibehålla byggnadsbeståndets värde och förbättra dess funktionsduglighet samt till investeringar som effektiviserar användningen av lokaler. I investeringsramen ingår varken markanvändningsavgifter eller överlåtelseskatt.

Dessutom får Senatfastigheter utan krav på motsäkerhet ställa proprieborgen för dotterbolags lån till ett sammanlagt värde av högst 50 miljoner euro.

3. Upplåning

Senatfastigheter berättigas att i syfte att finansiera sin verksamhet 2019 uppta lån enligt 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) till ett belopp av högst 80 miljoner euro netto.

Förklaring:Finansministeriet har med beaktande av servicemålen och andra verksamhetsmål preliminärt uppställt 55 miljoner euro som resultatmål för Senatfastigheters uthyrningsverksamhet (inbegripet tjänster) år 2019.

År 2019 intäktsför Senatfastigheter i statsbudgeten sammanlagt 111,2 miljoner euro i form av intäktsföring av vinst från 2018, borgensavgifter och räntor och amorteringar på lån. I finansieringsplanen för 2019 har räntorna och amorteringarna på statens lån uppskattats till 24,9 miljoner euro, intäktsföringen av vinst till 85 miljoner euro och borgensavgifterna till 1,3 miljoner euro. Den upplåning som närmast behövs för finansiering av investeringarna uppgår till högst 80 miljoner euro netto.

Senatfastigheters likviditet påverkas i hög grad av kassaflödet från realiseringen av fastigheter. Det kassaflöde som uppkommer genom fastighetsköp beror på respektive marknadssituation och innehåller därmed osäkerhetsfaktorer som inte beror på Senatfastigheter.

Preliminär investeringsplan för 2019 som grundar sig på resultat- och finansieringsplanen (mn euro)

   
Ombyggnader och grundliga renoveringar 170
Investeringar i nybyggnader 70
Sammanlagt 240

Tabell med jämförelsetal (inkl. försäljningsvinster och försäljningsförluster)

  2017 utfall
affärsverk
koncern 2018
prognos
affärsverk
koncern 2019
uppskattning
affärsverk
koncern
             
Omsättning, mn € 621 625 624 627 642 646
— Uthyrning 602 606 605 609 623 627
— Tjänster 18 18 19 19 19 19
Övriga rörelseintäkter 101 101 48 48 33 33
Driftsbidrag för hyresverksamhet, mn € 326   295   294  
— % av omsättningen 52   47   46  
Avskrivningar (inkl. nedskrivningar) 222   210   214  
Rörelsevinst, mn € 186 182 108 104 104 100
— % av omsättningen 30 29 17 17 16 16
Räkenskapsperiodens resultat, mn € 157 162 85 90 80 84
— % av omsättningen 25 26 14 14 12 13
Balansomslutning 4 509 4 553 4 489 4 533 4 469 4 513
Intäktsföring i statsbudgeten, mn € 125   135   85  
Investeringar, mn € 238   250   240  
Investeringar i % av omsättningen 38   40   37  
Avkastning på investerat kapital, % av hela verksamheten 4,3 4,2 2,6 2,5 2,5 2,4
Avkastning på investerat kapital, % hyresverksamhet 2,4   2,0   1,9  
Avkastning på eget kapital, % 5,4 5,5 2,9 3,0 2,8 2,9
Avkastning på eget kapital, %, hyresverksamhet in-house 2,1   1,5   1,5  
Soliditet, % 65 65 65 64 65 64
Antal anställda 348 350 356 356 362 362

Inkomstmoment gällande affärsverket (mn euro)

  2017
utfall
2018
prognos
2019
uppskattning
       
Intäktsföring under inkomstmoment      
12.28.99 Borgensavgifter 3,0 1,7 1,3
13.01.04 Räntor på statens lån 9,1 6,4 5,4
13.05.01 Intäktsföring av vinst 125,0 135,0 85,0
15.01.02 Återbetalningar av statens lån till affärsverk 68,3 21,0 19,5
Sammanlagt 205,4 164,1 111,2

2019 budget
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut