Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
              01. Statskontorets omkostnader
              02. Kursdifferenser på centraliserade valutakonton
              (06.) Gemensamma e-tjänster för service och förvaltning
              07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
              09. Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik
              10. Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik
              88. Senatfastigheter
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

20. Tjänster för statssamfundetPDF-versio

Förklaring: Tjänster som finansministeriets förvaltningsområde centraliserat tillhandahåller hela statssamfundet är bl.a. anskaffning av statlig finansiering, skötsel av lån som staten beviljat, statens pensionssystem, statens gemensamma IT-tjänster, tjänster inom ekonomi- och personalförvaltningen samt tjänster i anslutning till lokaler. Statens gemensamma funktioner och tjänster ska utvecklas med målet att skapa en enhetligt fungerande statskoncern som ger mervärde och stordriftsfördelar och där kunnande förenas.

Statskontorets uppgift är att utveckla och producera interna tjänster för statsförvaltningen. Statskontoret möjliggör genom sin verksamhet omkostnadsbesparingar och ökad produktivitet i statens ämbetsverk och inrättningar genom smidiga och effektiva interna tjänster samt genom aktivt deltagande i utvecklandet av dessa tjänster och processer. Utvecklandet av tjänster och processer sker i samarbete med Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning, finansministeriet och kunderna.

Statskontoret sköter bl.a. följande interna tjänster för staten: statens finansieringsfunktioner, skötseln av statens centralbokföring samt styrningen av redovisningen och betalningsrörelsen, rapportering av statens ekonomiska data och personaldata, statens interna skadeförsäkringsverksamhet samt arv som tillfallit staten.

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) är ett ämbetsverk som hör till finansministeriets förvaltningsområde och som har till uppgift att tillhandahålla stöd- och sakkunnigtjänster inom förvaltningen för statliga ämbetsverk, inrättningar och fonder utanför budgeten samt för riksdagen och för enheter som lyder under, står under tillsyn av eller verkar i anslutning till riksdagen i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om statsbudgeten (423/1988) eller som har avtalats om dem i serviceavtal. Dessutom kan affärsverk enligt lagen om statliga affärsverk (1062/2010) och aktiebolag som i sin helhet ägs av staten och som producerar tjänster främst för statliga ämbetsverk och inrättningar vara kunder i servicecentret.

Finansieringen består främst av kundfakturering där prissättningen av tjänsterna görs enligt självkostnadsprincipen. Självkostnadspriset innefattar kostnaderna för att producera och utveckla tjänsterna. I självkostnadspriset ingår inte beredskap för risker i affärsverksamheten, som i statens interna affärsverksamhet kan anknyta bl.a. till funktionsstörningar i datasystemen eller en oförutsebar stegring i den allmänna kostnadsnivån, vilket leder till att priserna höjs med en viss eftersläpning. I fråga om kostnaderna har effekten av projektet om en överföring av bokföringen till Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning beaktats, men projektets inverkan på den funktionella effektiviteten har inte beaktats. Kostnaderna omfattar också en överföring av ägandet av Tilha, dvs. statsförvaltningens gemensamma tjänst för beställningshantering, och Valtiolle.fi-systemet till Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning.

Statens informations- och kommunikationstekniska center Valtori producerar sådana icke-branschspecifika IKT-tjänster för statsförvaltningen som motsvarar kundernas behov och som är konkurrenskraftiga. Det viktigaste målet för Valtori är att förenhetliga statsförvaltningens grundläggande informationsteknik. Detta resulterar i ett lättare underhåll av it-miljön än för närvarande och därtill i en lägre kostnadsnivå och bättre kundtillfredsställe.

TUVE-enheten (enheten för säkerhetsnätsverksamhet) vid Valtori producerar säkerhetsnätstjänster som krävs för samverkan mellan sådana myndigheter som är viktiga för statens högsta ledning och för säkerheten i samhället och andra aktörer och som uppfyller kraven på hög beredskap och säkerhet. Det viktigaste syftet med verksamheten vid TUVE är att trygga användningen av enhetens tjänster i alla situationer, så att de myndigheter som omfattas av användningsskyldigheten kan skapa en kostnadseffektiv verksamhet och lita på tjänsterna både när det gäller kvalitet och funktion.

Senatfastigheter är ett affärsverk inom finansministeriets förvaltningsområde som besitter och utvecklar statens fastighetsförmögenhet samt hyr ut lokaler och är sakkunnig i frågor som gäller arbetsmiljö och lokaler huvudsakligen till enheter inom statssamfundet. Senatfastigheter är en affärsverkskoncern med fastighetsaktiebolag som dotterbolag. Affärsverket Senatfastigheter styrs på så sätt att ämbetsverkens och inrättningarnas lokaler stöder verksamheten kostnadseffektivt. Statens helhetsintresse och en samhällsansvarig verksamhet säkerställs samtidigt som ämbetsverken och inrättningarna i frågor som gäller lokaler har tillgång till sakkunnigtjänster till stöd vid omstruktureringar och ändringar av verksamheten. Senatfastigheter fastställer hyrorna enligt självkostnadsprincipen för enheter inom statssamfundet.

Rollen som sakkunnig i frågor som gäller arbetsmiljö och lokaler konkretiseras i ett kundpartnerskap där man tillsammans utvecklar lämpliga arbetsmiljöer för verksamheten och ger kunderna besparingar i lokalutgifterna. För effektiv ledning och utveckling i fråga om lokalerna behövs omfattande och enhetlig information om lokalerna, deras antal, kostnader och energiförbrukning. I detta syfte erbjuder Senatfastigheter en informationstjänst för förvaltningen av lokaler att användas av hela statsförvaltningen.

Arbetet med att koncentrera och effektivisera statens fastighetsförvaltning och att förbättra arbetsmiljön vid ämbetsverken och inrättningarna i enlighet med statens lokalstrategi fortsätter. Statens användning av lokaler och den anknytande energiförbrukningen kan följas och styras mer effektivt när uppgiftsunderlaget i det gemensamma datasystemet kompletteras. Målet är en förbättrad lokal- och energieffektivitet.

Statens enhet för kollektiv upphandling Hansel Ab har till uppgift att samla statsförvaltningens upphandlingsvolymer, konkurrensutsätta ramavtalen för varor och tjänster, producera avgiftsbelagda sakkunnigtjänster i anslutning till upphandlingar för ämbetsverken och inrättningarna samt för egen del stödja genomförandet av statens upphandlingsstrategi. Hansel Ab är en viktig aktör i utvecklingen av upphandlingsfunktionen.

Bolaget har som mål att genom sin verksamhet främja öppen konkurrens, högklassig upphandling och statens gemensamma intressen, att med sin sakkunskap stödja ämbetsverkens och inrättningarnas upphandlingsprojekt och att bidra till kostnadsbesparingar för statsförvaltningen. Hansel Ab:s verksamhet utvecklas så att serviceavgiften sänks ytterligare till i genomsnitt 1 procent så att kundbelåtenheten och kvaliteten på servicen är fortsatt goda. Målet är att ramavtalen för Hansel Ab ska fås med i statens elektroniska system för hantering av beställningar.

Produktiviteten inom statsförvaltningens upphandling ökas genom att man höjer användningsgraden och utvidgar användningsområdet för den kollektiva upphandlingen. Finansministeriet stöder utvecklandet av statens upphandling i enlighet med statens upphandlingsstrategi.

Haus kehittämiskeskus Oy har till uppgift att tillhandahålla utbildnings- och utvecklingstjänster för organisationer inom den offentliga förvaltningen och för deras tjänstemän. Haus verksamhet samt serviceinnehåll och urval av tjänster ska utvecklas så att ämbetsverk och inrättningar i framtiden kan utnyttja tjänsterna i större utsträckning i organisationernas utvecklingsarbete och i stället för intern utbildning.

Mål som stöder ansvarsområdets samhälleliga effektmål
  • — Statens finansieringstjänster fungerar högklassigt i alla situationer
  • — Statssamfundets tjänster digitaliseras
  • — Förvaltningstjänsterna tillhandahålls på ett högklassigt och kostnadseffektivt sätt med hjälp av enhetliga processer och digitala service- och produktionslösningar som ger en god kundupplevelse
  • — De icke-branschspecifika IKT-tjänsterna är konkurrenskraftiga, högklassiga, ekologiska, datasäkra och motsvarar kundernas behov
  • — E-tjänsterna följer servicearkitekturen, främjar Finlands konkurrenskraft och är gemensamma, nationella, interoperabla och datasäkra.

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 24 622 000 euro.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Effektivitet   
Skuldhantering, resultat> 0> 0> 0
Ekonomiuppgifterna i bokföringsenheternas bokslut är riktiga och tillräckliga, %94> 95> 95
Antalet årsverken inom ekonomi- och personalförvaltningen i förhållande till det totala antalet årsverken vid ämbetsverkena, %3,002,902,85
Funktionell effektivitet   
— kostnadsmotsvarighet vid Statskontorets avgiftsbelagda verksamhet, %98> 90> 95
Produktion och kvalitetsledning   
Medeltalen av de oviktade allmänna vitsorden för kundbelåtenheten, skala 4—107,78,08,0
Handläggningstiden för olycksfallsersättningar i 80 % av besluten, dagar251818
Digitaliseringsgraden för skadeståndsverksamheten, %394075
Hantering och utvecklande av personalresurser   
Årsverken277268254
Arbetstillfredsställelseindex (skala 1—5)3,63,73,8
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.)8,68,08,0
Ledarskapsindex (skala 1—5)3,43,63,7

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter36 79029 79430 558
Bruttoinkomster8 3586 0735 936
Nettoutgifter28 43223 72124 622
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år9 049  
— överförts till följande år3 454  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer5 9575 5595 734
— övriga intäkter1 8203333
Intäkter sammanlagt7 7775 5925 767
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader3 7482 1252 035
— andel av samkostnader4 1983 5333 729
Kostnader sammanlagt7 9465 6585 764
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-169-663
Kostnadsmotsvarighet, %9899100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Av inkomstregistret förutsatta systemändringar i fråga om anmälan av förmånsinkomster 870
Uppdatering av skadeståndssystemet TIA-1 430
Utgifter för informationssystem för statsborgen för lån, derivat och leasingavtal636
Utvecklande av hanteringen av säkerheter för lån (överföring från moment 28.01.21)500
Ändringar i informationssystem och tilläggsresurser som förutsätts för frontveteranernas tjänster i hemmet500
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-121
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-17
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-14
Indexhöjning av hyresutgifterna8
Lönejusteringar403
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-325
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-118
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-41
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-4
Temporär sänkning av StPL-avgiften120
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-28
Nivåförändring-38
Sammanlagt901

2019 budget24 622 000
2018 I tilläggsb.528 000
2018 budget23 721 000
2017 bokslut22 837 000

02. Kursdifferenser på centraliserade valutakonton (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 50 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av de kursdifferenser som föranleds av användningen av valutakonton som Statskontoret sköter centraliserat på ämbetsverkens och inrättningarnas vägnar.

Förklaring: Statskontoret skaffar centraliserat den valuta som behövs för ämbetsverkens och inrättningarnas anskaffningar i utländsk valuta. Med denna verksamhetsmodell eftersträvas avsevärda kostnadsbesparingar för staten i och med att valutaväxlingsprocesserna blir effektivare och kompetens och stordriftsfördelar kan utnyttjas.

Under momentet antecknas kursdifferenserna för saldona på de valutakonton som sköts centraliserat. Kursdifferenser uppstår t.ex. när anskaffningsutgiften i utländsk valuta för en tillgång bokförs enligt prestationsprincipen med tillämpande av Europeiska centralbankens centralkurs föregående dag och utgiften betalas i en valuta som har bokförts enligt det värde som inkomsten i den utländska valutan har den dag den influtit eller vars anskaffning har bokförts enligt det belopp i euro som betalats för valutaposten. Den kumulativa kursdifferens som uppstått under budgetåret kan i bokslutet vara antingen positiv, och därmed hämta inkomster till staten, eller negativ, och därmed medföra utgifter för staten, för vilka det ska anvisas anslag i budgeten.


2019 budget50 000
2018 budget50 000
2017 bokslut1 062 213

(06.) Gemensamma e-tjänster för service och förvaltning (reservationsanslag 2 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.


2018 budget110 000
2017 bokslut1 000 000

07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 000 000 euro.

Förklaring: Anslaget ger det spelrum som servicecentrets prissättningspraxis förutsätter. Målet för servicecentrets verksamhet är att kostnadsmotsvarigheten ska realiseras under reservationsanslagsperioden. Anslaget ska användas bara om inkomsterna av kundavgifter under ett enskilt budgetår inte räcker till för att täcka de utgifter som verksamheten medför.

Mål för resultatet av verksamheten

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Produktion och kvalitetsledning   
Inköpsfakturor, st.1 198 8031 120 0001 260 000
Försäljningsfakturor (alla), st.691 404630 000695 000
Lönespecifikationer, st.1 141 9261 100 0001 115 000
Kundnöjdhet3,53,93,8
Funktionell effektivitet   
Inköpsfakturor, st./årsv.17 59119 00023 000
Försäljningsfakturor (alla), st./årsv.48 87031 00064 000
Lönespecifikationer, st./årsv., Kieku8 8718 8009 500
Totalproduktivitetsindex (basåret 2016=100)118,39120,13120,45
Hantering och utvecklande av personalresurser   
Årsverken607593602
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.10,69,59,4
Arbetstillfredsställelseindex, 1–5 VM Baro3,223,53,35

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter50 63551 53054 000
Bruttoinkomster49 60149 53052 000
Nettoutgifter1 0342 0002 000
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år4 000  
— överförts till följande år4 000  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer49 60149 53052 000
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten50 63551 53054 000
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-1 034-2 000-2 000
Kostnadsmotsvarighet, %989696

2019 budget2 000 000
2018 I tilläggsb.533 000
2018 budget2 000 000
2017 bokslut1 034 340

09. Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 000 000 euro.

Förklaring: Anslaget ger det spelrum som servicecentrets prissättningspraxis förutsätter. Målet för servicecentrets verksamhet är att kostnadsmotsvarigheten ska realiseras under reservationsanslagsperioden. Anslaget ska användas bara om inkomsterna av kundavgifter under ett enskilt budgetår inte räcker till för att täcka de utgifter som verksamheten medför.

Mål för resultatet av verksamheten

2017
utfall
2018
uppskattning
2019
budgetprop.
    
Produktion och kvalitetsledning   
Valtti (användare)7 58317 00027 000
Mobiltjänst (användare)6 06415 00020 000
Antal TUVE-arbetsstationer (st.)31 26432 00035 000
Nedtagna datacenter223540
Tillfredsställelse med Valtoris verksamhet (1—5)2,592,83,0
    
Hantering och utvecklande av personalresurser   
Årsverken1 0871 2271 290
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.7,477
Arbetstillfredsställelse, 1—5 VMBaro3,63,63,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter299 550307 204309 239
Bruttoinkomster299 346304 204306 239
Nettoutgifter2043 0003 000
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år-  
— överförts till följande år2 796  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten299 346304 204306 239
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten299 550307 204309 239
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-204-3 000-3 000
Kostnadsmotsvarighet, %1009999

2019 budget3 000 000
2018 I tilläggsb.436 000
2018 budget3 000 000
2017 bokslut3 000 000

10. Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 7 000 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter för ersättnings-, utvecklings- och utvidgningsinvesteringar som gäller servicecentret och de tjänster det tillhandahåller.

Förklaring: Anslaget används till utgifter för utvecklings- och utvidgningsinvesteringar som gäller servicecentret och de tjänster det tillhandahåller och till ersättningsinvesteringar inom serviceproduktionen, såsom anskaffning av anläggningar och licenser. Servicecentret inkluderar i kundpriserna de kostnader som motsvarar användningen av anslaget under momentet. Servicecentret intäktsför det belopp som motsvarar användningen av anslaget periodiserat över flera år.

Inkomsterna till följd av servicecentrets intäktsföring har budgeterats under moment 12.28.20.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nedskärning av post som överförs-3 000
Sammanlagt-3 000

2019 budget7 000 000
2018 budget10 000 000
2017 bokslut10 000 000

88. Senatfastigheter

Under momentet beviljas inget anslag.

1. Servicemål och andra verksamhetsmål

Senatfastigheter är ett statligt affärsverk inom finansministeriets förvaltningsområde. Enligt lagen om statliga affärsverk (1062/2010) ska Senatfastigheter tillhandahålla lokalservice och andra tjänster i omedelbar anknytning till den för statliga ämbetsverk och inrättningar, fonder utanför statsbudgeten och andra statliga affärsverk liksom för riksdagen och för enheter som lyder under, står under tillsyn av eller verkar i anslutning till riksdagen samt sköta den statliga fastighetsförmögenhet som är i Senatfastigheters besittning. Affärsverket kan tillhandahålla tjänster också för sådana sammanslutningar vars verksamhet finansieras främst med anslag som tagits in i statsbudgeten.

2. Investeringar

Senatfastigheters investeringar får medföra utgifter på högst 240 miljoner euro år 2019. Dessutom får Senatfastigheter ingå förbindelser som under de följande finansåren får medföra utgifter på högst 230 miljoner euro. Investeringarna koncentreras till grundläggande förbättringar och grundliga renoveringar för att bibehålla byggnadsbeståndets värde och förbättra dess funktionsduglighet samt till investeringar som effektiviserar användningen av lokaler. I investeringsramen ingår varken markanvändningsavgifter eller överlåtelseskatt.

Dessutom får Senatfastigheter utan krav på motsäkerhet ställa proprieborgen för dotterbolags lån till ett sammanlagt värde av högst 50 miljoner euro.

3. Upplåning

Senatfastigheter berättigas att i syfte att finansiera sin verksamhet 2019 uppta lån enligt 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) till ett belopp av högst 80 miljoner euro netto.

Förklaring: Finansministeriet har med beaktande av servicemålen och andra verksamhetsmål preliminärt uppställt 55 miljoner euro som resultatmål för Senatfastigheters uthyrningsverksamhet (inbegripet tjänster) år 2019.

År 2019 intäktsför Senatfastigheter i statsbudgeten sammanlagt 111,2 miljoner euro i form av intäktsföring av vinst från 2018, borgensavgifter och räntor och amorteringar på lån. I finansieringsplanen för 2019 har räntorna och amorteringarna på statens lån uppskattats till 24,9 miljoner euro, intäktsföringen av vinst till 85 miljoner euro och borgensavgifterna till 1,3 miljoner euro. Den upplåning som närmast behövs för finansiering av investeringarna uppgår till högst 80 miljoner euro netto.

Senatfastigheters likviditet påverkas i hög grad av kassaflödet från realiseringen av fastigheter. Det kassaflöde som uppkommer genom fastighetsköp beror på respektive marknadssituation och innehåller därmed osäkerhetsfaktorer som inte beror på Senatfastigheter.

Preliminär investeringsplan för 2019 som grundar sig på resultat- och finansieringsplanen (mn euro)

  
Ombyggnader och grundliga renoveringar170
Investeringar i nybyggnader70
Sammanlagt240

Tabell med jämförelsetal (inkl. försäljningsvinster och försäljningsförluster)

 2017 utfall
affärsverk
koncern2018
prognos
affärsverk
koncern2019
uppskattning
affärsverk
koncern
       
Omsättning, mn €621625624627642646
— Uthyrning602606605609623627
— Tjänster181819191919
Övriga rörelseintäkter10110148483333
Driftsbidrag för hyresverksamhet, mn €326 295 294 
— % av omsättningen52 47 46 
Avskrivningar (inkl. nedskrivningar)222 210 214 
Rörelsevinst, mn €186182108104104100
— % av omsättningen302917171616
Räkenskapsperiodens resultat, mn €15716285908084
— % av omsättningen252614141213
Balansomslutning4 5094 5534 4894 5334 4694 513
Intäktsföring i statsbudgeten, mn €125 135 85 
Investeringar, mn €238 250 240 
Investeringar i % av omsättningen38 40 37 
Avkastning på investerat kapital, % av hela verksamheten4,34,22,62,52,52,4
Avkastning på investerat kapital, % hyresverksamhet2,4 2,0 1,9 
Avkastning på eget kapital, %5,45,52,93,02,82,9
Avkastning på eget kapital, %, hyresverksamhet in-house2,1 1,5 1,5 
Soliditet, %656565646564
Antal anställda348350356356362362

Inkomstmoment gällande affärsverket (mn euro)

 2017
utfall
2018
prognos
2019
uppskattning
    
Intäktsföring under inkomstmoment   
12.28.99 Borgensavgifter3,01,71,3
13.01.04 Räntor på statens lån9,16,45,4
13.05.01 Intäktsföring av vinst125,0135,085,0
15.01.02 Återbetalningar av statens lån till affärsverk68,321,019,5
Sammanlagt205,4164,1111,2

2019 budget
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut