Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2019

87. Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 12 000 000 euro.

Anslaget får användas till beviljande av kapitallån utan säkerhet enligt aktiebolagslagen till företag och andra sammanslutningar för verksamhet som utvecklar ekosystemen för affärsverksamhet.

Lånen beviljas i form av startstöd enligt EU:s gruppundantagsförordning. Lån kan också beviljas i form av kapitallån som inte innehåller statligt stöd och på vilka statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet (1444/2014) inte tillämpas.

Lån som innehåller villkor för riskexponering kan beviljas. Om projektet eller den eftersträvade affärsverksamheten misslyckas på ett sätt som väsentligt försämrar låntagarens förmåga att sköta sina lån, har Business Finland rätt att på ansökan av låntagaren helt eller delvis avstå från lånefordran eller i övrigt ändra lånevillkoren på det sätt som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet.

En del av finansieringen kan betalas ut i förskott.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

År 2019 får nya lån beviljas till ett belopp av högst 30 000 000 euro.

Förklaring:Med kapitallån finansieras företag som är i inledningsfasen och som genom sin verksamhet moderniserar industrin och utvecklar nya ekosystem för affärsverksamhet. Målet är att främja företagsverksamhet som baserar sig på ett effektivt utnyttjande av kapital och kompetens av ny, immateriell karaktär för främjande av ekonomisk tillväxt.

Den verksamhet som finansieras kan ha samband med t.ex. verksamheten för en operatör för ett ekosystem för affärsverksamhet eller utvecklande av data- eller testplattformar.

Effektmålen har angetts i samband med moment 32.20.06.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2019 2020 2021 2022 2023– Sammanlagt
fr.o.m.
2019
             
Förbindelser som ingåtts före 2019 6 000 6 000 6 000 6 000 - 24 000
Förbindelser 2019 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 30 000
Utgifter sammanlagt 12 000 12 000 12 000 12 000 6 000 54 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utbetalningar av fullmakten 6 000
Sammanlagt 6 000

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 12 000 000
2018 budget 6 000 000