Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              02. Tullens omkostnader
              63. Återbetalda skatter
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2019

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 167 058 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Fullmakt

År 2019 får det inom ramen för det totala beloppet för den tidigare godkända beställningsfullmakten för anskaffning av inbyggd programvara för förtullningssystemet ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av beställningsfullmakten som inte har använts.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Serviceförmåga och kvalitet      
Kundtillfredsställelse vid tullklarering (skalan 1—5) 3,7 4,0 4,0
Andelen rättelser av importbeskattningsbeslut (%) 1,3 2,2 2,2
Andelen utredda tullbrott (%) 88 89 89
Återtagen vinning av brott (mn euro) 28 18 18
Utfallet av livsmedelskontrollen och kontrollen av konsumtionsvaror (%) 21 23 23
Skatterest (%)1) 0,09 2,0 2,0
Personalresurser      
Årsverken (enligt baskalkylen)2) 1 890 1 850 1 850
Sjukfrånvaro (dagar/årsverke) 11,8 11 10
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro 3,37 3,43 3,43

1) Beskattningen av mervärdesskatteskyldiga som registrerats för mervärdesbeskattning av varuinförsel överfördes den 1 januari 2018 från Tullen till Skatteförvaltningen. Tullen tar ut tull och mervärdesskatt av aktörer som inte är momsregistrerade. Skatteresten väntas öka, eftersom den andel av Tullens uttag av importskatt som härrör sig från aktörer med oregelbunden mervärdesbeskattning växer i och med att de stora aktörerna övergår till Skatteförvaltningen.

2) Vid ingången av 2017 har det gjorts en minskning på 205 årsverken som en överföring från Tullen till Skatteförvaltningen till följd av att bil- och punktbeskattningen överförts till Skatteförvaltningen.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 156 228 167 021 169 101
Bruttoinkomster1) 2 430 2 503 2 043
Nettoutgifter 153 798 164 518 167 058
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 12 240    
— överförts till följande år 18 279    

1) Under momentet togs vid ingången av 2018 in moment 12.28.10 Tullens inkomster, under vilket inkomsterna av den avgiftsbelagda verskamheten togs upp. För en del av de offentligrättsliga prestationerna (förhandsavgöranden, vissa registreringsbeslut och övervaknings- och undersökningsavgifter för små importpartier) tas av billighetsskäl ut en lägre avgift än självkostnadspriset.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Automatisering av tullövervakningen av postlinjen -1 500
Bank- och betalkontoregistret enligt femte penningtvättsdirektivet 3 940
Beskattningsuppgifter (överföring från moment 28.10.01) 40
Grundlig förbättring av verksamhetsställena vid norska gränsen (finansiering 2018) -511
Grundlig förbättring av verksamhetsställena vid norska gränsen (finansiering 2019) 565
Ombyggnad av gränsövergångsstället i Rajajooseppi 587
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansiering 2019) (överföring från moment 28.70.20) 13 590
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansieringen 2018) (överföring till moment 28.70.20) -13 850
Tryggande av tullklareringsuppgifterna och uppgifterna för att skydda samhället -1 000
Överföring till moment 28.10.01 -2 000
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -560
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -116
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -13
Indexhöjning av hyresutgifterna 93
Lönejusteringar 3 603
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -917
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -774
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -339
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -34
Temporär sänkning av StPL-avgiften 1 183
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 643
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -27
Nivåförändring -63
Sammanlagt 2 540

2019 budget 167 058 000
2018 I tilläggsb. 1 088 000
2018 budget 164 518 000
2017 bokslut 159 837 000