Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              01. Skatteförvaltningens omkostnader
              02. Tullens omkostnader
              03. Omkostnader för det nationella inkomstregistret
              63. Återbetalda skatter
              95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen
              97. Exportrestitution av bilskatt
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 167 058 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Fullmakt

År 2019 får det inom ramen för det totala beloppet för den tidigare godkända beställningsfullmakten för anskaffning av inbyggd programvara för förtullningssystemet ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av beställningsfullmakten som inte har använts.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Serviceförmåga och kvalitet   
Kundtillfredsställelse vid tullklarering (skalan 1—5)3,74,04,0
Andelen rättelser av importbeskattningsbeslut (%)1,32,22,2
Andelen utredda tullbrott (%)888989
Återtagen vinning av brott (mn euro)281818
Utfallet av livsmedelskontrollen och kontrollen av konsumtionsvaror (%)212323
Skatterest (%)1)0,092,02,0
Personalresurser   
Årsverken (enligt baskalkylen)2)1 8901 8501 850
Sjukfrånvaro (dagar/årsverke)11,81110
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro3,373,433,43

1) Beskattningen av mervärdesskatteskyldiga som registrerats för mervärdesbeskattning av varuinförsel överfördes den 1 januari 2018 från Tullen till Skatteförvaltningen. Tullen tar ut tull och mervärdesskatt av aktörer som inte är momsregistrerade. Skatteresten väntas öka, eftersom den andel av Tullens uttag av importskatt som härrör sig från aktörer med oregelbunden mervärdesbeskattning växer i och med att de stora aktörerna övergår till Skatteförvaltningen.

2) Vid ingången av 2017 har det gjorts en minskning på 205 årsverken som en överföring från Tullen till Skatteförvaltningen till följd av att bil- och punktbeskattningen överförts till Skatteförvaltningen.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter156 228167 021169 101
Bruttoinkomster1)2 4302 5032 043
Nettoutgifter153 798164 518167 058
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år12 240  
— överförts till följande år18 279  

1) Under momentet togs vid ingången av 2018 in moment 12.28.10 Tullens inkomster, under vilket inkomsterna av den avgiftsbelagda verskamheten togs upp. För en del av de offentligrättsliga prestationerna (förhandsavgöranden, vissa registreringsbeslut och övervaknings- och undersökningsavgifter för små importpartier) tas av billighetsskäl ut en lägre avgift än självkostnadspriset.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Automatisering av tullövervakningen av postlinjen -1 500
Bank- och betalkontoregistret enligt femte penningtvättsdirektivet3 940
Beskattningsuppgifter (överföring från moment 28.10.01)40
Grundlig förbättring av verksamhetsställena vid norska gränsen (finansiering 2018)-511
Grundlig förbättring av verksamhetsställena vid norska gränsen (finansiering 2019)565
Ombyggnad av gränsövergångsstället i Rajajooseppi587
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansiering 2019) (överföring från moment 28.70.20)13 590
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansieringen 2018) (överföring till moment 28.70.20)-13 850
Tryggande av tullklareringsuppgifterna och uppgifterna för att skydda samhället-1 000
Överföring till moment 28.10.01-2 000
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-560
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-116
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-13
Indexhöjning av hyresutgifterna93
Lönejusteringar3 603
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-917
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-774
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-339
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-34
Temporär sänkning av StPL-avgiften1 183
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen643
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-27
Nivåförändring-63
Sammanlagt2 540

2019 budget167 058 000
2018 I tilläggsb.1 088 000
2018 budget164 518 000
2017 bokslut159 837 000