Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              01. Skatteförvaltningens omkostnader
              02. Tullens omkostnader
              03. Omkostnader för det nationella inkomstregistret
              63. Återbetalda skatter
              95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen
              97. Exportrestitution av bilskatt
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 402 270 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till medlemsavgifter till internationella organisationer

2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete

3) till avtalsmässiga ersättningar för skador som orsakats kunderna till följd av Skatteförvaltningens förfarande.

Fullmakt

Om en del av fullmakten för anskaffning av inbyggd programvara i anslutning till totalreformen av beskattningssystemen inte användes 2018, får det 2019 inom ramen för det totala beloppet för fullmakten ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända fullmakter som inte har använts. Fullmakten orsakar staten utgifter till år 2020.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Effekt   
Andelen kunder som gärna betalar sin skatt, %79-80
Andelen kunder som anser att övervakningen är effektiv, %78-80
Produktion och kvalitetsledning   
Inflödet av indrivning som gäller enskilda kunder, %536868
Andelen elektroniska inkomstskattedeklarationer, enskilda kunder, %575760
Andelen elektroniska skattekortsändringar, %606065
Hantering och utvecklande av personalresurser   
Årsverken1)5 0385 0624 973
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.9,69,08,0
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro3,623,623,62

1) Som tillägg har på grund av överföring av Tullens beskattningsuppgifter till Skatteförvaltningen i form av tillägg från ingången av 2017 beaktats 205 årsverken för bil- och punktbeskattningen och från ingången av 2018 3 årsverken för beskattningen av mervärdesskatteskyldiga som registrerats för mervärdesbeskattning av varuinförsel. Dessutom har i fråga om 2019 beaktats en minskning på 1 årsverke i och med att företags- och organisationsdatasystemet överförs till Patent- och registerstyrelsen.

Skatteförvaltningen genomför en reform av sin övergripande arkitektur som inbegriper alla de nuvarande skatteslagen och programvarorna för behandling av dem. Reformen baserar sig på ett produktbaserat system för verksamhetsstyrning. Genom reformen tryggas en störningsfri verksamhet på lång sikt inom beskattningen.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

 20192020Sammanlagt fr.o.m.
2019
    
Förbindelser som ingåtts före år 20196 6386 46413 102
Utgifter sammanlagt6 6386 46413 102

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter411 329372 551405 220
Bruttoinkomster4 4243 9502 950
Nettoutgifter406 905368 601402 270
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år129 070  
— överförts till följande år127 985  

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats

1) täckandet av de utgifter som föranleds av förhandsbeslut och offentligrättsliga prestationer vilka prissatts så att avgiften understiger självkostnadsvärdet

2) kostnaderna för fordonsbeskattningen på Åland år 2019

3) inkomsterna av samarbetet med andra myndigheter

4) totalreformen av datasystemen

5) från och med 1.1.2019 företags- och organisationsdatasystemets uppgifter som övergår till PRS.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Användningen av förmedlingen av meddelanden (överföring från moment 28.30.03)100
Användningen av förmedlingen av meddelanden (överföring till moment 28.30.03)-55
Beskattningsuppgifter (överföring till moment 28.10.02)-40
Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) (överföring till moment 32.40.03)-1 000
Ibruktagande av lägesbildsverksamheten160
Införande av punktbeskattningen och bilbeskattningen i Gentax5 300
Överföring från moment 28.10.022 000
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-1 193
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-287
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-21
Indexhöjning av hyresutgifterna175
Lönejusteringar9 633
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-3 964
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-2 069
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-871
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-87
Temporär sänkning av StPL-avgiften2 567
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen866
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-42
Nivåförändring22 497
Sammanlagt33 669

2019 budget402 270 000
2018 I tilläggsb.2 892 000
2018 budget368 601 000
2017 bokslut405 820 000