Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10. Allmänbildande utbildning
              01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning
              02. Studentexamensnämndens omkostnader
              20. Utvecklande av den allmänbildande utbildningen och barndagvården
              30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader
              (34.) Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningskostnader
              51. Statsunderstöd till organisationer
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

02. Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 870 000 euro.

Förklaring:

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter8 3378 7419 168
Bruttoinkomster6 9076 7927 298
Nettoutgifter1 4301 9491 870
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år603  
— överförts till följande år1 078  

De nettobudgeterade inkomsterna inflyter av de avgifter som tas ut för studentexamensnämndens prestationer enligt undervisnings- och kulturministeriets förordning (908/2010).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Produktivitetsfrämjande åtgärder-45
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-3
Indexhöjning av hyresutgifterna1
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-10
Ytterligare besparing i omkostnaderna -22
Sammanlagt-79

2015 budget1 870 000
2014 budget1 949 000
2013 bokslut1 905 000