Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
              20. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter
              21. Utvecklande av vuxenutbildningen
              30. Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete
              31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning
              32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning
              33. Kompetensprogrammet för unga vuxna och stärkande av den vuxna befolkningens kompetensbas
              51. Statsandelen för driftskostnaderna för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader
              53. Statsunderstöd till organisationer
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

30. VuxenutbildningPDF-versio

Förklaring: Under momenten i detta kapitel finansieras yrkesinriktad tilläggsutbildning, läroavtalsutbildning, det fria bildningsarbetet, bildnings- och rådgivningsorganisationer, personalutbildningen inom undervisningsväsendet samt utvecklingen av vuxenutbildningen. Resurser för vuxenutbildning och fritt bildningsarbete ingår i undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde även i anslagen under kapitlen 29.10, 29.20, 29.40 och 29.90.

Samhälleliga verkningar

Vuxenutbildningspolitikens uppgift är att trygga kunnandet och tillgången till arbetskraft, sörja för utbildnings- och bildningsmöjligheterna för hela den vuxna befolkningen och främja ett enhetligt och jämlikt samhälle. Genom vuxenutbildningspolitiken stöder man strävandena att förlänga tiden i arbetslivet, höja sysselsättningsgraden, öka produktiviteten, öka deltagandet hos grupper som är underrepresenterade när det gäller vuxenutbildningen, främja kulturell mångfald och förverkliga förutsättningarna för livslångt lärande. Vuxenutbildningen inriktas också på att säkerställa kompetensen hos personalen inom undervisningsväsendet och på att stödja sysselsättningen och integrationen av invandrare. Det fria bildningsarbetet främjar ett enhetligt samhälle, aktivt medborgarskap och ett livslångt lärande. Det fria bildningsarbetet bemöter de behov av bildning som de grupper som annars står utanför utbudet av utbildning har.

Målet är att andelen av den vuxna befolkningen i arbetsför ålder som årligen deltar i utbildning stiger till 60 %. Ett mål är också att ingen del av den vuxna befolkningen permanent ska stanna utanför vuxenutbildningen.

Verksamhetens resultat

Kompetensprogrammet för unga vuxna genomförs och åtgärder vidtas för ungdomsgarantin. Systemet med fristående examen vidareutvecklas som en del av hela examenssystemet inom yrkesutbildningen. Systemet med fristående examen stärks som ett redskap för att visa och utveckla den kompetens som förvärvats i arbetslivet samt som ett flexibelt system för att erkänna kompetens.

Man främjar de ungas läroavtalsutbildning samt kombinerandet av de ungas utbildning vid läroanstalter och läroavtalsutbildning bland de examina som kan avläggas.

Specialiseringsutbildningar vid högskolorna inleds.

Riktlinjer för utvecklandet av finansieringen av det fria bildningsarbetet bereds så att ändringarna kan träda i kraft år 2016. Utvecklandet av kvaliteten inom det fria bildningsarbetet stöds. Programmet för kompletterande utbildning för personal med invandrarbakgrund inom undervisningsväsendet fortsätter inom undervisningen för invandrare i stil med SPECIMA-projektet.

Undervisningspersonalens möjligheter att utveckla sin yrkeskompetens förbättras genom att programmet för kompletterande utbildning Kunnig (Osaava) fortsätter. Målet är att 45 000 anställda inom undervisningsväsendet deltar i kompetenshöjande fortbildning 2015.

Informations- och rådgivningstjänster samt handledning som stöder livslångt lärande utvecklas.

Verksamhetens omfattning

Vuxenutbildning som lyder under undervisningsförvaltningen ordnas inom alla utbildningssektorer. Ungefär 120 000 studerande deltar årligen i yrkesinriktad vuxenutbildning som leder till examen. Av dessa deltar drygt hälften i utbildning vid läroanstalter och något mindre än hälften i läroavtalsutbildning. Ungefär en miljon deltar årligen i utbildning som ordnas i form av fritt bildningsarbete. Av dessa är ungefär 600 000 studerande vid medborgarinstituten.

Antalet studerande inom frivillig vuxenutbildning och avlagda examina enligt utbildningsform i vuxenutbildning som lyder under undervisningsförvaltningen och inom fritt bildningsarbete

Utbildningsform2011
utfall
2012
utfall
2013
uppskattning
2014
uppskattning
2015
uppskattning
      
Grundläggande utbildning för vuxna     
examensstuderande2 3902 5302 5002 5002 500
ämnesstuderande1 4911 5611 5001 5001 500
Gymnasieutbildning för vuxna     
examensstuderande9 7789 35710 00010 00010 000
ämnesstuderande17 518 18 58617 50017 50017 500
Grundläggande yrkesutbildning     
utbildning vid läroanstalter som förbereder för fristående examen, studerande27 17528 75927 80028 00028 000
läroavtalsutbildning, studerande23 37819 77621 00024 00024 000
avlagda examina, sammanlagt11 91110 48313 00013 00013 000
Yrkesinriktad tilläggsutbildning     
utbildning som förbereder för fristående examen, studerande35 19035 40237 00038 50039 500
läroavtalsutbildning, studerande33 35635 67027 00028 50028 500
avlagda examina16 15317 46815 40015 60015 600
tilläggsutbildning som inte leder till examen, annan än läroavtalsutbildning1)3 2803 2783 3003 1003 100
tilläggsutbildning som inte leder till examen, läroavtalsutbildning 5 0584 6543 2003 2003 200
Vuxenutbildning vid yrkeshögskolor     
yh-examen, studerande21 49221 59821 82721 90021 900
högre yh-examen, studerande7 3217 8348 5668 6008 600
öppen yrkeshögskola, studerande2)9 155 8 36810 10510 00010 000
avlagda yh-examina3 9863 7594 0114 1004 100
avlagda högre yh-examina1 5211 7081 9482 0002 000
Vuxenutbildning vid universitet     
öppen universitetsundervisning och fristående studier, studerande3)82 59782 62984 64685 00085 000
Läroanstalter för fritt bildningsarbete4)     
medborgarinstitut, studerande1 144 8091 140 4551 094 0001 094 0001 033 000
folkhögskolor, studerande135 168138 702124 700124 700119 600
sommaruniversitet, studerande52 25653 00851 20051 20049 700
studiecentraler, studerande228 967238 507226 500226 500225 400
idrottsutbildningscenter, studerande95 99986 84290 00090 00090 000

1) Årsverken.

2) Inkluderar endast utomstående deltagare, inte yrkeshögskolans egna examensstuderande som studerar vid yrkeshögskolan.

3) I siffrorna ingår inte de som studerar vid senioruniversitetet, eftersom de inte statistikförs efter 2010. Finansieringen grundar sig på studieprestationer som andra än universitetets egna studerande avlagt.

4) Antalet studerande vid läroanstalter för fritt bildningsarbete anger bruttoantalet deltagare, nettoantalet deltagare är mindre än de siffror som presenteras här.

20. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 21 647 000 euro.

Anslaget får användas

1) till personal- och tilläggsutbildning för personalen inom undervisningsväsendet samt till uppföljning och utvärdering av utbildningen

2) till utvecklande av yrkesexamina och språkexamina, utvecklande av utbildningen av och examina för auktoriserade translatorer, utvecklande av ett register över rättstolkar samt till examensmästarutbildning

3) till utbildning för specialgrupper

4) till betalning av löneutgifter för personal i en omfattning som motsvarar högst sju årsverken.

Anslaget får också användas till betalning av överföringsutgifter.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
1. Undervisningsväsendets personalutbildning 
Personalutbildning i anslutning till allmänbildande utbildning, inkl. småbarnspedagogik5 200 000
Personalutbildning i anslutning till yrkesutbildning2 000 000
Personalutbildning i anslutning till vuxenutbildning och fritt bildningsarbete1 100 000
Fortbildning av personal som förverkligas av regionalförvaltningen 700 000
Fortbildning som gäller hela undervisningsväsendets personal500 000
Kostnader för delegationen för undervisningsväsendets personalutbildning samt utvecklande av uppföljningen och utvärderingen av undervisningsväsendets personalutbildning228 000
Utbildning av undervisningspersonal med invandrarbakgrund samt stödpersonal inom undervisningen (Specima)1 500 000
Specialiseringsutbildning för undervisningspersonal1 600 000
Programmet Kunnig (Osaava) för personal inom undervisningsväsendet (inkl. TALIS 2013)6 000 000
Sammanlagt18 828 000
  
2. Utvecklande och anordnande av yrkes- och språkexamina 
Utvecklande och anordnande av yrkesexamina1 395 000
Upprätthållande och utvecklande av systemet med fristående examina400 000
Utvecklande och anordnande av språkexamina372 000
Utvecklande av ett register över rättstolkar50 000
Utvecklande av examenssystemet för auktoriserade translatorer102 000
Sammanlagt2 319 000
  
3. Utbildning för specialgrupper 
Undervisning för utlänningar som är bosatta i Finland500 000
Sammanlagt500 000
  
Alla sammanlagt21 647 000

År 2015 deltar sammanlagt ca 60 000 personer under en kort eller längre tid i statsfinansierad personalutbildning för personal på grundstadiet och andra stadiet samt inom den yrkesinriktade vuxenutbildningen och det fria bildningsarbetet. För att säkerställa yrkeskompetensen hos personalen inom undervisningsväsendet fortsätter programmet Kunnig (Osaava), som syftar till att främja längre arbetskarriärer, öka den yrkesinriktade utvecklingen, förbättra arbetsförhållandena och främja deltagandet i utbildning. Undervisningspersonalens digitala färdigheter utvecklas. Åtgärder för att utveckla det register över rättstolkar som avses i direktiv 2010/64/EU inleds.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Omfördelning-1 500
Sammanlagt-1 500

2015 budget21 647 000
2014 budget23 147 000
2013 bokslut25 347 000

21. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 6 440 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter och understöd för nationell forsknings-, utvecklings- och försöksverksamhet i anslutning till vuxenutbildningspolitik, vuxenstudier, examenssystem, utbildningsutbud och livslångt lärande samt till utveckling av utbildningen för invandrare och utveckling av informations- och rådgivningstjänsterna samt handledningen inom vuxenutbildningen

2) till betalning av utgifter och understöd för andra EU-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna och till kostnader för det nationella genomförandet av OECD:s internationella undersökning som mäter vuxnas kunnande (PIAAC)

3) till utvecklande av specialiseringsutbildningen vid högskolorna och till stödåtgärder under övergångsperioden

4) till betalning av löneutgifter för personal i en omfattning som motsvarar högst tolv årsverken.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändring av universitetslagen (558/2009) och yrkeshögskolelagen så att det i lagarna föreskrivs om sådana specialiseringsutbildningar som universiteten och yrkeshögskolorna ordnar för redan yrkesverksamma personer och som främjar professionell utveckling och specialisering. Avsikten är att med stöd av lagarna föreskriva om avgifterna för utbildningarna.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Utveckling av den yrkesinriktade vuxenutbildningen och läroavtalsutbildningen310 000
Utveckling av vuxenutbildningen vid högskolor240 000
Utveckling av det fria bildningsarbetet och av den allmänbildande vuxenutbildningen240 000
Utveckling av utbildningen för invandrare 190 000
Utveckling av informations- och rådgivningstjänsterna samt handledningen för livslångt lärande 150 000
Forskning, utvärdering och uppföljning av vuxenutbildningen och livslångt lärande (inkl. PIAAC, undersökningen av vuxnas kunnande)750 000
EU-samarbete och internationellt samarbete i anslutning till vuxenutbildning och livslångt lärande390 000
Övrig utveckling av livslångt lärande och systemet för vuxenutbildning170 000
Utveckling av specialiseringsutbildningen vid högskolorna och stödåtgärder under övergångsperioden4 000 000
  
Sammanlagt6 440 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Antagningstjänster (överföring till moment 29.01.02)-70
Överföring från moment 29.30.32 (varav 1 miljon euro tilläggsbudget 2014)4 000
Sparbeslut-500
Sammanlagt3 430

2015 budget6 440 000
2014 I tilläggsb.1 000 000
2014 budget3 010 000
2013 bokslut4 010 000

30. Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 156 345 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandel i enlighet med lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) till medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecentraler och sommaruniversitet samt läroanstalten Snellman-korkeakoulu

2) till understöd enligt 14 § i lagen om fritt bildningsarbete till ett belopp av högst 5 838 000 euro.

Enheter som berättigar till statsandel

 maximibeloppenhet
   
Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader1 793 625undervisningstimme
Statsandel för folkhögskolornas driftskostnader255 187studerandevecka
Statsandel för studiecentralers studiecirkelverksamhet255 000studiecirkeltimme
Statsandel för studiecentralers övriga studieverksamhet166 358undervisningstimme
Statsandel för sommaruniversitetens driftskostnader55 747undervisningstimme

Av de kalkylerade studerandeveckor i folkhögskolor som berättigar till statsandel riktas högst 5 750 studerandeveckor till folkhögskolan Lehtimäen opisto och högst 4 400 studerandeveckor till Snellman-korkeakoulu, som är en läroanstalt för fritt bildningsarbete. Trots tim- eller studerandeveckokvoten får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut.

Förklaring:

Den beräknade fördelningen av statsandelar och statsunderstöd (euro)

 StatsandelStatsunderstödSammanlagt
    
Medborgarinstitut85 856 0003 158 00089 014 000
Folkhögskolor46 694 0002 330 00049 024 000
Studiecentraler12 704 000300 00013 004 000
Sommaruniversitet5 253 00050 0005 303 000
Sammanlagt150 507 0005 838 000156 345 000

Anslaget används för uppdraget för läroanstalter för fritt bildningsarbete att i enlighet med principen om livslångt lärande ordna utbildning som stöder ett enhetligt samhälle, jämlikhet och aktivt medborgarskap. Tyngdpunkten för statsunderstöden ligger på att stödja den strukturella utvecklingen av det fria bildningsarbetet, kvaliteten och verkningsfullheten samt möjligheterna till utbildning för målgrupper som är utbildningspolitiskt viktiga. Understöden i form av studiesedlar inom ungdomsgarantin riktas till utbildning som förbättrar studiefärdigheterna och språkkunskaperna hos unga invandrare.

Genomsnittliga pris per enhet som använts vid dimensioneringen av anslaget

  
Medborgarinstitut 83,51 euro/
undervisningstimme
Folkhögskolor299,51 euro/
studerandevecka
Studiecentraler 
  studiecirkelverksamhet4 euro/
studiecirkeltimme
  studieverksamhet108,05 euro/
undervisningstimme
Sommaruniversitet157,96 euro/
undervisningstimme

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av engångsutgift-200
Förändring i kostnadsnivån (+1,1 %)1 727
Sparbeslut-10 000
Sammanlagt-8 473

2015 budget156 345 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget164 818 000
2013 bokslut164 827 020

31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 133 006 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

2) till utvecklande av utbildningens kvalitet, utvecklande av systemet med fristående examina och för prov- och materialtjänster för fristående examina samt för slutbetalningar och rättelser för tidigare år, högst 1 550 000 euro.

Antalet kalkylerade studerandeårsverken som berättigar till statsandel är högst 16 200. Trots kvoten för studerandeårsverken får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), i vilken bestämmelserna om finansiering av utvecklings- och serviceuppgifter för arbetslivet upphävs och den koefficient för priset per enhet som togs i bruk på grund av utgiftsnedskärningarna i budgetarna för 2013 och 2014 har fortsatt effekt.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Statsandel för driftskostnader131 456 000
Statsunderstöd för utvecklande av servicen till arbetslivet och av utbildningens kvalitet, för prov- och materialtjänster för fristående examina samt för slutbetalningar och rättelser för tidigare år (högst)1 550 000
Sammanlagt133 006 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förändring i kostnadsnivån (+1,1 %)1 431
Det strukturpolitiska programmet-6 500
Sammanlagt-5 069

2015 budget133 006 000
2014 budget138 075 000
2013 bokslut141 852 810

32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 110 042 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandelar och av högst 13 350 000 euro i statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Maximiantalet läroavtalsstuderande inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen är 22 120. Priset per enhet för utbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen är 3 268,70 euro per studerande och för annan yrkesinriktad tilläggsutbildning 2 360,73 euro per studerande.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition som innehåller ett förslag till ändring av kommunens självfinansieringsandel enligt 8 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

  
Kalkylerade kostnader för den grundläggande utbildningen (studerande * pris per enhet)96 976 000
— kommunal yrkesutbildning (10 180 * 7 003 €)71 225 000
— privat yrkesutbildning (3 500 * 7 368 €, inkl. moms)25 751 000
Kommunernas finansieringsandel -67 556 000
Tilläggsutbildning 
— utbildning som förbereder för yrkesexamen och specialyrkesexamen (16 590 * 3 268,70 €)54 222 000
— övrig tilläggsutbildning (5 530 *2 360,73 €)13 050 000
Statsunderstöd för främjande av de ungas läroavtalsutbildning, understödd läroavtalsutbildning samt annat utvecklande (högst)5 850 000
Statsunderstöd för höjd utbildningsersättning (högst)5 000 000
Statsunderstöd för utbildning för arbetsplatshandledare2 500 000
Sammanlagt110 042 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av engångsutgift-7 500
Förändring i kostnadsnivån (+1,1 %)402
Utveckling av vuxenutbildningen (överföring till moment 29.30.21)-4 000
Ändring av kommunernas självfinansieringsandel till följd av reformen av finansieringen av yrkeshögskolorna (överföring till moment 29.40.55)-11 203
Överföring från moment 32.30.517 500
Sammanlagt-14 801

2015 budget110 042 000
2014 I tilläggsb.-1 000 000
2014 budget124 843 000
2013 bokslut117 855 890

33. Kompetensprogrammet för unga vuxna och stärkande av den vuxna befolkningens kompetensbas (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 57 440 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) för yrkesinriktad tilläggsutbildning som ordnas vid en läroanstalt eller i form av läroavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen

2) till statsunderstöd för grundläggande yrkesutbildning som förbereder för fristående examen, utbildning som förbereder för yrkesexamen och utbildning som förbereder för specialyrkesexamen, för ordnande av examenstillfällen samt för stöd-, handlednings- och rådgivningstjänster, högst 52 000 000 euro. Finansiering kan användas för avläggande av delar av en examen.

Antalet kalkylerade studerandeårsverken som berättigar till statsandel är högst 450. Maximiantalet läroavtalsstuderande inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen är 520. Priset per enhet för utbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen är 3 268,70 euro.

Trots kvoten för prestationer får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut samt till betalning av statsandelar som motsvarar det belopp som inte har beviljats av maximibeloppet för statsunderstöd.

Förklaring: I enlighet med kompetensprogrammet för unga vuxna används anslaget för utbildning för unga vuxna i åldern 20—29 år som inte har någon utbildning efter grundstadiet, vilken ordnas vid läroanstalter eller i form av läroavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen, för grundläggande yrkesutbildning i läroanstaltsform som förbereder för fristående examen samt för examensdelar och för förbättrande av handlednings- och rådgivningstjänster riktade till vuxna. Målet är att ca 4 000 studerande som hör till målgruppen inleder sina studier varje år under programperioden. Avsikten är att 47 480 000 euro av anslaget används för kompetensprogrammet för unga vuxna.

I syfte att stärka den vuxna befolkningens kompetensbas används anslaget dessutom för utbildning för vuxna i åldern 30—50 år som inte har någon examen på andra stadiet, vilken ordnas vid läroanstalter eller i form av läroavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen, för grundläggande yrkesutbildning i läroanstaltsform som förbereder för fristående examen samt för examensdelar och för förbättrande av handlednings- och rådgivningstjänster riktade till vuxna. Avsikten är att 10 000 000 euro av anslaget används för att stärka den vuxna befolkningens kompetensbas.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Statsunderstöd för kostnader för utbildning vid läroanstalter42 000 000
Statsandelar för driftskostnader för utbildning vid läroanstalter och utbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning5 440 000
Statsunderstöd för handlednings- och rådgivningstjänster10 000 000
Sammanlagt57 440 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förändring i kostnadsnivån (+1,1 %)440
Tillväxtsatsning för att stärka den vuxna befolkningens kompetensbas10 000
Samhällsgarantin för unga och åtgärder för sysselsättning av unga (regeringsprogr.)-5 000
Sammanlagt5 440

Momentets rubrik har ändrats.


2015 budget57 440 000
2014 I tilläggsb.10 000 000
2014 budget52 000 000
2013 bokslut22 418 597

51. Statsandelen för driftskostnaderna för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 16 055 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandel enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Antalet kalkylerade studerandedagar som berättigar till statsandel är sammanlagt högst 221 530, varav Suomen Ilmailuopistos andel är högst 11 600 studerandedagar.

Förklaring: Det pris per enhet som används som grund för statsandelen är 72,47 euro per studerandedag.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förändring i kostnadsnivån (+1,1 %)176
Sammanlagt176

2015 budget16 055 000
2014 budget15 879 000
2013 bokslut19 255 092

53. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag)

Under momentet beviljas 7 266 000 euro.

Anslaget får användas

1) till statsunderstöd enligt lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007)

2) till betalning av understöd till Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Marttaliitto ry och Förbundet för hemslöjd och hantverk TAITO rf och för vidareutdelning till dessas distrikts- och medlemsorganisationer, Finlands svenska Marthaförbund rf, Sami Duodji ry, organisationer för bildningsarbete, Karjalan Liitto ry, Sofian kannatusyhdistys ry samt till Kriittinen korkeakoulu ry.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Statsunderstöd enligt lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007)310 000
Verksamhet som bedrivs av organisationer som bedriver rådgivning i huslig ekonomi2 215 000
Verksamhet som bedrivs av organisationer för hantverk och konstindustri2 537 000
Bildningsarbete och kulturverksamhet som utförs av organisationer som driver en studiecentral1 290 000
Karjalan Liitto151 000
Verksamhet som bedrivs av centralorganisationer för fritt bildningsarbete och andra organisationers bildningsverksamhet573 000
Bildningsverksamhet som utförs för utlandsfinländare av Sofian kannatusyhdistys ry100 000
Verksamhet som bedrivs av Kriittinen korkeakoulu90 000
Sammanlagt7 266 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av engångsutgift-100
Sammanlagt-100

2015 budget7 266 000
2014 budget7 366 000
2013 bokslut7 416 000