Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

30. VuxenutbildningPDF-versio

Förklaring:Under momenten i detta kapitel finansieras yrkesinriktad tilläggsutbildning, läroavtalsutbildning, det fria bildningsarbetet, bildnings- och rådgivningsorganisationer, personalutbildningen inom undervisningsväsendet samt utvecklingen av vuxenutbildningen. Resurser för vuxenutbildning och fritt bildningsarbete ingår i undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde även i anslagen under kapitlen 29.10, 29.20, 29.40 och 29.90.

Samhälleliga verkningar

Vuxenutbildningspolitikens uppgift är att trygga kunnandet och tillgången till arbetskraft, sörja för utbildnings- och bildningsmöjligheterna för hela den vuxna befolkningen och främja ett enhetligt och jämlikt samhälle. Genom vuxenutbildningspolitiken stöder man strävandena att förlänga tiden i arbetslivet, höja sysselsättningsgraden, öka produktiviteten, öka deltagandet hos grupper som är underrepresenterade när det gäller vuxenutbildningen, främja kulturell mångfald och förverkliga förutsättningarna för livslångt lärande. Vuxenutbildningen inriktas också på att säkerställa kompetensen hos personalen inom undervisningsväsendet och på att stödja sysselsättningen och integrationen av invandrare. Det fria bildningsarbetet främjar ett enhetligt samhälle, aktivt medborgarskap och ett livslångt lärande. Det fria bildningsarbetet bemöter de behov av bildning som de grupper som annars står utanför utbudet av utbildning har.

Målet är att andelen av den vuxna befolkningen i arbetsför ålder som årligen deltar i utbildning stiger till 60 %. Ett mål är också att ingen del av den vuxna befolkningen permanent ska stanna utanför vuxenutbildningen.

Verksamhetens resultat

Kompetensprogrammet för unga vuxna genomförs och åtgärder vidtas för ungdomsgarantin. Systemet med fristående examen vidareutvecklas som en del av hela examenssystemet inom yrkesutbildningen. Systemet med fristående examen stärks som ett redskap för att visa och utveckla den kompetens som förvärvats i arbetslivet samt som ett flexibelt system för att erkänna kompetens.

Man främjar de ungas läroavtalsutbildning samt kombinerandet av de ungas utbildning vid läroanstalter och läroavtalsutbildning bland de examina som kan avläggas.

Specialiseringsutbildningar vid högskolorna inleds.

Riktlinjer för utvecklandet av finansieringen av det fria bildningsarbetet bereds så att ändringarna kan träda i kraft år 2016. Utvecklandet av kvaliteten inom det fria bildningsarbetet stöds. Programmet för kompletterande utbildning för personal med invandrarbakgrund inom undervisningsväsendet fortsätter inom undervisningen för invandrare i stil med SPECIMA-projektet.

Undervisningspersonalens möjligheter att utveckla sin yrkeskompetens förbättras genom att programmet för kompletterande utbildning Kunnig (Osaava) fortsätter. Målet är att 45 000 anställda inom undervisningsväsendet deltar i kompetenshöjande fortbildning 2015.

Informations- och rådgivningstjänster samt handledning som stöder livslångt lärande utvecklas.

Verksamhetens omfattning

Vuxenutbildning som lyder under undervisningsförvaltningen ordnas inom alla utbildningssektorer. Ungefär 120 000 studerande deltar årligen i yrkesinriktad vuxenutbildning som leder till examen. Av dessa deltar drygt hälften i utbildning vid läroanstalter och något mindre än hälften i läroavtalsutbildning. Ungefär en miljon deltar årligen i utbildning som ordnas i form av fritt bildningsarbete. Av dessa är ungefär 600 000 studerande vid medborgarinstituten.

Antalet studerande inom frivillig vuxenutbildning och avlagda examina enligt utbildningsform i vuxenutbildning som lyder under undervisningsförvaltningen och inom fritt bildningsarbete

Utbildningsform 2011
utfall
2012
utfall
2013
uppskattning
2014
uppskattning
2015
uppskattning
           
Grundläggande utbildning för vuxna          
examensstuderande 2 390 2 530 2 500 2 500 2 500
ämnesstuderande 1 491 1 561 1 500 1 500 1 500
Gymnasieutbildning för vuxna          
examensstuderande 9 778 9 357 10 000 10 000 10 000
ämnesstuderande 17 518 18 586 17 500 17 500 17 500
Grundläggande yrkesutbildning          
utbildning vid läroanstalter som förbereder för fristående examen, studerande 27 175 28 759 27 800 28 000 28 000
läroavtalsutbildning, studerande 23 378 19 776 21 000 24 000 24 000
avlagda examina, sammanlagt 11 911 10 483 13 000 13 000 13 000
Yrkesinriktad tilläggsutbildning          
utbildning som förbereder för fristående examen, studerande 35 190 35 402 37 000 38 500 39 500
läroavtalsutbildning, studerande 33 356 35 670 27 000 28 500 28 500
avlagda examina 16 153 17 468 15 400 15 600 15 600
tilläggsutbildning som inte leder till examen, annan än läroavtalsutbildning1) 3 280 3 278 3 300 3 100 3 100
tilläggsutbildning som inte leder till examen, läroavtalsutbildning 5 058 4 654 3 200 3 200 3 200
Vuxenutbildning vid yrkeshögskolor          
yh-examen, studerande 21 492 21 598 21 827 21 900 21 900
högre yh-examen, studerande 7 321 7 834 8 566 8 600 8 600
öppen yrkeshögskola, studerande2) 9 155 8 368 10 105 10 000 10 000
avlagda yh-examina 3 986 3 759 4 011 4 100 4 100
avlagda högre yh-examina 1 521 1 708 1 948 2 000 2 000
Vuxenutbildning vid universitet          
öppen universitetsundervisning och fristående studier, studerande3) 82 597 82 629 84 646 85 000 85 000
Läroanstalter för fritt bildningsarbete4)          
medborgarinstitut, studerande 1 144 809 1 140 455 1 094 000 1 094 000 1 033 000
folkhögskolor, studerande 135 168 138 702 124 700 124 700 119 600
sommaruniversitet, studerande 52 256 53 008 51 200 51 200 49 700
studiecentraler, studerande 228 967 238 507 226 500 226 500 225 400
idrottsutbildningscenter, studerande 95 999 86 842 90 000 90 000 90 000

1) Årsverken.

2) Inkluderar endast utomstående deltagare, inte yrkeshögskolans egna examensstuderande som studerar vid yrkeshögskolan.

3) I siffrorna ingår inte de som studerar vid senioruniversitetet, eftersom de inte statistikförs efter 2010. Finansieringen grundar sig på studieprestationer som andra än universitetets egna studerande avlagt.

4) Antalet studerande vid läroanstalter för fritt bildningsarbete anger bruttoantalet deltagare, nettoantalet deltagare är mindre än de siffror som presenteras här.

20. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 21 647 000 euro.

Anslaget får användas

1) till personal- och tilläggsutbildning för personalen inom undervisningsväsendet samt till uppföljning och utvärdering av utbildningen

2) till utvecklande av yrkesexamina och språkexamina, utvecklande av utbildningen av och examina för auktoriserade translatorer, utvecklande av ett register över rättstolkar samt till examensmästarutbildning

3) till utbildning för specialgrupper

4) till betalning av löneutgifter för personal i en omfattning som motsvarar högst sju årsverken.

Anslaget får också användas till betalning av överföringsutgifter.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
1. Undervisningsväsendets personalutbildning  
Personalutbildning i anslutning till allmänbildande utbildning, inkl. småbarnspedagogik 5 200 000
Personalutbildning i anslutning till yrkesutbildning 2 000 000
Personalutbildning i anslutning till vuxenutbildning och fritt bildningsarbete 1 100 000
Fortbildning av personal som förverkligas av regionalförvaltningen 700 000
Fortbildning som gäller hela undervisningsväsendets personal 500 000
Kostnader för delegationen för undervisningsväsendets personalutbildning samt utvecklande av uppföljningen och utvärderingen av undervisningsväsendets personalutbildning 228 000
Utbildning av undervisningspersonal med invandrarbakgrund samt stödpersonal inom undervisningen (Specima) 1 500 000
Specialiseringsutbildning för undervisningspersonal 1 600 000
Programmet Kunnig (Osaava) för personal inom undervisningsväsendet (inkl. TALIS 2013) 6 000 000
Sammanlagt 18 828 000
   
2. Utvecklande och anordnande av yrkes- och språkexamina  
Utvecklande och anordnande av yrkesexamina 1 395 000
Upprätthållande och utvecklande av systemet med fristående examina 400 000
Utvecklande och anordnande av språkexamina 372 000
Utvecklande av ett register över rättstolkar 50 000
Utvecklande av examenssystemet för auktoriserade translatorer 102 000
Sammanlagt 2 319 000
   
3. Utbildning för specialgrupper  
Undervisning för utlänningar som är bosatta i Finland 500 000
Sammanlagt 500 000
   
Alla sammanlagt 21 647 000

År 2015 deltar sammanlagt ca 60 000 personer under en kort eller längre tid i statsfinansierad personalutbildning för personal på grundstadiet och andra stadiet samt inom den yrkesinriktade vuxenutbildningen och det fria bildningsarbetet. För att säkerställa yrkeskompetensen hos personalen inom undervisningsväsendet fortsätter programmet Kunnig (Osaava), som syftar till att främja längre arbetskarriärer, öka den yrkesinriktade utvecklingen, förbättra arbetsförhållandena och främja deltagandet i utbildning. Undervisningspersonalens digitala färdigheter utvecklas. Åtgärder för att utveckla det register över rättstolkar som avses i direktiv 2010/64/EU inleds.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Omfördelning -1 500
Sammanlagt -1 500

2015 budget 21 647 000
2014 budget 23 147 000
2013 bokslut 25 347 000

21. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 6 440 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter och understöd för nationell forsknings-, utvecklings- och försöksverksamhet i anslutning till vuxenutbildningspolitik, vuxenstudier, examenssystem, utbildningsutbud och livslångt lärande samt till utveckling av utbildningen för invandrare och utveckling av informations- och rådgivningstjänsterna samt handledningen inom vuxenutbildningen

2) till betalning av utgifter och understöd för andra EU-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna och till kostnader för det nationella genomförandet av OECD:s internationella undersökning som mäter vuxnas kunnande (PIAAC)

3) till utvecklande av specialiseringsutbildningen vid högskolorna och till stödåtgärder under övergångsperioden

4) till betalning av löneutgifter för personal i en omfattning som motsvarar högst tolv årsverken.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändring av universitetslagen (558/2009) och yrkeshögskolelagen så att det i lagarna föreskrivs om sådana specialiseringsutbildningar som universiteten och yrkeshögskolorna ordnar för redan yrkesverksamma personer och som främjar professionell utveckling och specialisering. Avsikten är att med stöd av lagarna föreskriva om avgifterna för utbildningarna.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Utveckling av den yrkesinriktade vuxenutbildningen och läroavtalsutbildningen 310 000
Utveckling av vuxenutbildningen vid högskolor 240 000
Utveckling av det fria bildningsarbetet och av den allmänbildande vuxenutbildningen 240 000
Utveckling av utbildningen för invandrare 190 000
Utveckling av informations- och rådgivningstjänsterna samt handledningen för livslångt lärande 150 000
Forskning, utvärdering och uppföljning av vuxenutbildningen och livslångt lärande (inkl. PIAAC, undersökningen av vuxnas kunnande) 750 000
EU-samarbete och internationellt samarbete i anslutning till vuxenutbildning och livslångt lärande 390 000
Övrig utveckling av livslångt lärande och systemet för vuxenutbildning 170 000
Utveckling av specialiseringsutbildningen vid högskolorna och stödåtgärder under övergångsperioden 4 000 000
   
Sammanlagt 6 440 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Antagningstjänster (överföring till moment 29.01.02) -70
Överföring från moment 29.30.32 (varav 1 miljon euro tilläggsbudget 2014) 4 000
Sparbeslut -500
Sammanlagt 3 430

2015 budget 6 440 000
2014 I tilläggsb. 1 000 000
2014 budget 3 010 000
2013 bokslut 4 010 000

30. Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 156 345 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandel i enlighet med lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) till medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecentraler och sommaruniversitet samt läroanstalten Snellman-korkeakoulu

2) till understöd enligt 14 § i lagen om fritt bildningsarbete till ett belopp av högst 5 838 000 euro.

Enheter som berättigar till statsandel

  maximibelopp enhet
     
Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader 1 793 625 undervisningstimme
Statsandel för folkhögskolornas driftskostnader 255 187 studerandevecka
Statsandel för studiecentralers studiecirkelverksamhet 255 000 studiecirkeltimme
Statsandel för studiecentralers övriga studieverksamhet 166 358 undervisningstimme
Statsandel för sommaruniversitetens driftskostnader 55 747 undervisningstimme

Av de kalkylerade studerandeveckor i folkhögskolor som berättigar till statsandel riktas högst 5 750 studerandeveckor till folkhögskolan Lehtimäen opisto och högst 4 400 studerandeveckor till Snellman-korkeakoulu, som är en läroanstalt för fritt bildningsarbete. Trots tim- eller studerandeveckokvoten får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut.

Förklaring:

Den beräknade fördelningen av statsandelar och statsunderstöd (euro)

  Statsandel Statsunderstöd Sammanlagt
       
Medborgarinstitut 85 856 000 3 158 000 89 014 000
Folkhögskolor 46 694 000 2 330 000 49 024 000
Studiecentraler 12 704 000 300 000 13 004 000
Sommaruniversitet 5 253 000 50 000 5 303 000
Sammanlagt 150 507 000 5 838 000 156 345 000

Anslaget används för uppdraget för läroanstalter för fritt bildningsarbete att i enlighet med principen om livslångt lärande ordna utbildning som stöder ett enhetligt samhälle, jämlikhet och aktivt medborgarskap. Tyngdpunkten för statsunderstöden ligger på att stödja den strukturella utvecklingen av det fria bildningsarbetet, kvaliteten och verkningsfullheten samt möjligheterna till utbildning för målgrupper som är utbildningspolitiskt viktiga. Understöden i form av studiesedlar inom ungdomsgarantin riktas till utbildning som förbättrar studiefärdigheterna och språkkunskaperna hos unga invandrare.

Genomsnittliga pris per enhet som använts vid dimensioneringen av anslaget

   
Medborgarinstitut 83,51 euro/
undervisningstimme
Folkhögskolor 299,51 euro/
studerandevecka
Studiecentraler  
  studiecirkelverksamhet 4 euro/
studiecirkeltimme
  studieverksamhet 108,05 euro/
undervisningstimme
Sommaruniversitet 157,96 euro/
undervisningstimme

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift -200
Förändring i kostnadsnivån (+1,1 %) 1 727
Sparbeslut -10 000
Sammanlagt -8 473

2015 budget 156 345 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget 164 818 000
2013 bokslut 164 827 020

31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 133 006 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

2) till utvecklande av utbildningens kvalitet, utvecklande av systemet med fristående examina och för prov- och materialtjänster för fristående examina samt för slutbetalningar och rättelser för tidigare år, högst 1 550 000 euro.

Antalet kalkylerade studerandeårsverken som berättigar till statsandel är högst 16 200. Trots kvoten för studerandeårsverken får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), i vilken bestämmelserna om finansiering av utvecklings- och serviceuppgifter för arbetslivet upphävs och den koefficient för priset per enhet som togs i bruk på grund av utgiftsnedskärningarna i budgetarna för 2013 och 2014 har fortsatt effekt.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Statsandel för driftskostnader 131 456 000
Statsunderstöd för utvecklande av servicen till arbetslivet och av utbildningens kvalitet, för prov- och materialtjänster för fristående examina samt för slutbetalningar och rättelser för tidigare år (högst) 1 550 000
Sammanlagt 133 006 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändring i kostnadsnivån (+1,1 %) 1 431
Det strukturpolitiska programmet -6 500
Sammanlagt -5 069

2015 budget 133 006 000
2014 budget 138 075 000
2013 bokslut 141 852 810

32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 110 042 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandelar och av högst 13 350 000 euro i statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Maximiantalet läroavtalsstuderande inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen är 22 120. Priset per enhet för utbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen är 3 268,70 euro per studerande och för annan yrkesinriktad tilläggsutbildning 2 360,73 euro per studerande.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition som innehåller ett förslag till ändring av kommunens självfinansieringsandel enligt 8 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

   
Kalkylerade kostnader för den grundläggande utbildningen (studerande * pris per enhet) 96 976 000
— kommunal yrkesutbildning (10 180 * 7 003 €) 71 225 000
— privat yrkesutbildning (3 500 * 7 368 €, inkl. moms) 25 751 000
Kommunernas finansieringsandel -67 556 000
Tilläggsutbildning  
— utbildning som förbereder för yrkesexamen och specialyrkesexamen (16 590 * 3 268,70 €) 54 222 000
— övrig tilläggsutbildning (5 530 *2 360,73 €) 13 050 000
Statsunderstöd för främjande av de ungas läroavtalsutbildning, understödd läroavtalsutbildning samt annat utvecklande (högst) 5 850 000
Statsunderstöd för höjd utbildningsersättning (högst) 5 000 000
Statsunderstöd för utbildning för arbetsplatshandledare 2 500 000
Sammanlagt 110 042 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift -7 500
Förändring i kostnadsnivån (+1,1 %) 402
Utveckling av vuxenutbildningen (överföring till moment 29.30.21) -4 000
Ändring av kommunernas självfinansieringsandel till följd av reformen av finansieringen av yrkeshögskolorna (överföring till moment 29.40.55) -11 203
Överföring från moment 32.30.51 7 500
Sammanlagt -14 801

2015 budget 110 042 000
2014 I tilläggsb. -1 000 000
2014 budget 124 843 000
2013 bokslut 117 855 890

33. Kompetensprogrammet för unga vuxna och stärkande av den vuxna befolkningens kompetensbas (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 57 440 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) för yrkesinriktad tilläggsutbildning som ordnas vid en läroanstalt eller i form av läroavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen

2) till statsunderstöd för grundläggande yrkesutbildning som förbereder för fristående examen, utbildning som förbereder för yrkesexamen och utbildning som förbereder för specialyrkesexamen, för ordnande av examenstillfällen samt för stöd-, handlednings- och rådgivningstjänster, högst 52 000 000 euro. Finansiering kan användas för avläggande av delar av en examen.

Antalet kalkylerade studerandeårsverken som berättigar till statsandel är högst 450. Maximiantalet läroavtalsstuderande inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen är 520. Priset per enhet för utbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen är 3 268,70 euro.

Trots kvoten för prestationer får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut samt till betalning av statsandelar som motsvarar det belopp som inte har beviljats av maximibeloppet för statsunderstöd.

Förklaring:I enlighet med kompetensprogrammet för unga vuxna används anslaget för utbildning för unga vuxna i åldern 20—29 år som inte har någon utbildning efter grundstadiet, vilken ordnas vid läroanstalter eller i form av läroavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen, för grundläggande yrkesutbildning i läroanstaltsform som förbereder för fristående examen samt för examensdelar och för förbättrande av handlednings- och rådgivningstjänster riktade till vuxna. Målet är att ca 4 000 studerande som hör till målgruppen inleder sina studier varje år under programperioden. Avsikten är att 47 480 000 euro av anslaget används för kompetensprogrammet för unga vuxna.

I syfte att stärka den vuxna befolkningens kompetensbas används anslaget dessutom för utbildning för vuxna i åldern 30—50 år som inte har någon examen på andra stadiet, vilken ordnas vid läroanstalter eller i form av läroavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen, för grundläggande yrkesutbildning i läroanstaltsform som förbereder för fristående examen samt för examensdelar och för förbättrande av handlednings- och rådgivningstjänster riktade till vuxna. Avsikten är att 10 000 000 euro av anslaget används för att stärka den vuxna befolkningens kompetensbas.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Statsunderstöd för kostnader för utbildning vid läroanstalter 42 000 000
Statsandelar för driftskostnader för utbildning vid läroanstalter och utbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning 5 440 000
Statsunderstöd för handlednings- och rådgivningstjänster 10 000 000
Sammanlagt 57 440 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändring i kostnadsnivån (+1,1 %) 440
Tillväxtsatsning för att stärka den vuxna befolkningens kompetensbas 10 000
Samhällsgarantin för unga och åtgärder för sysselsättning av unga (regeringsprogr.) -5 000
Sammanlagt 5 440

Momentets rubrik har ändrats.


2015 budget 57 440 000
2014 I tilläggsb. 10 000 000
2014 budget 52 000 000
2013 bokslut 22 418 597

51. Statsandelen för driftskostnaderna för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 16 055 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandel enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Antalet kalkylerade studerandedagar som berättigar till statsandel är sammanlagt högst 221 530, varav Suomen Ilmailuopistos andel är högst 11 600 studerandedagar.

Förklaring:Det pris per enhet som används som grund för statsandelen är 72,47 euro per studerandedag.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändring i kostnadsnivån (+1,1 %) 176
Sammanlagt 176

2015 budget 16 055 000
2014 budget 15 879 000
2013 bokslut 19 255 092

53. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag)

Under momentet beviljas 7 266 000 euro.

Anslaget får användas

1) till statsunderstöd enligt lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007)

2) till betalning av understöd till Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Marttaliitto ry och Förbundet för hemslöjd och hantverk TAITO rf och för vidareutdelning till dessas distrikts- och medlemsorganisationer, Finlands svenska Marthaförbund rf, Sami Duodji ry, organisationer för bildningsarbete, Karjalan Liitto ry, Sofian kannatusyhdistys ry samt till Kriittinen korkeakoulu ry.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Statsunderstöd enligt lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007) 310 000
Verksamhet som bedrivs av organisationer som bedriver rådgivning i huslig ekonomi 2 215 000
Verksamhet som bedrivs av organisationer för hantverk och konstindustri 2 537 000
Bildningsarbete och kulturverksamhet som utförs av organisationer som driver en studiecentral 1 290 000
Karjalan Liitto 151 000
Verksamhet som bedrivs av centralorganisationer för fritt bildningsarbete och andra organisationers bildningsverksamhet 573 000
Bildningsverksamhet som utförs för utlandsfinländare av Sofian kannatusyhdistys ry 100 000
Verksamhet som bedrivs av Kriittinen korkeakoulu 90 000
Sammanlagt 7 266 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift -100
Sammanlagt -100

2015 budget 7 266 000
2014 budget 7 366 000
2013 bokslut 7 416 000