Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

90. IdrottsverksamhetPDF-versio

Förklaring:Idrottsverksamhetens uppgift är att främja motion och idrott. Staten och kommunerna skapar förutsättningar för motions- och idrottsverksamheten. Idrottsverksamheten ska i huvudsak skötas av idrottsorganisationerna. Undervisnings- och kulturministeriet svarar för idrottsverksamhetens del för den allmänna ledningen, det allmänna utvecklandet och samordningen inom statsförvaltningen.

Ansvarsområdet styrs av idrottslagen och idrottsförordningen, regeringsprogrammet, statsbudgeten, undervisnings- och kulturministeriets strategier och riktlinjer samt internationella konventioner inom området. Effekterna av EU:s idrottspolitik på den nationella idrottsverksamheten ökar. Den strategiska ledningen och styrsystemen inom ansvarsområdet för motion och idrott grundar sig på principen om kunskapsbaserad ledning och en ständig bedömning av konsekvenserna av de idrottspolitiska åtgärderna.

För att främja motion och idrott och nå de samhälleliga effektmålen för motion och idrott inom de olika målområdena i motions- och idrottspolitiken genomförs olika åtgärder med det gemensamma målet att stärka kunskapsbasen på området och utveckla kunnandet samt uppnå jämlikhet, etik och ärlighet.

Det tilläggsanslag på 2,7 miljoner euro som enligt fördelningsförhållandet anvisas för momentet för tippningsvinstmedel för idrott och fysisk fostran på grund av de extra medel som frigörs ur Veikkaus fond används för beviljande av understöd för projekt som främjar sysselsättningen på området.

Mål för resultatet av verksamheten och centrala åtgärder inom idrottsverksamheten:

Verksamhetens mål De viktigaste åtgärderna
   
Tillgängligheten till idrotten ska vara likvärdig — Kunskapsbasen för kommunala idrotts- och motionstjänster och idrottsanläggningar förbättras och det säkerställs att styrningen är likartad vid lokala idrottspolitiska åtgärder
— När det gäller stöd för byggande av idrottsanläggningar betonas i första hand byggandet och renoverandet av högklassiga idrottsanläggningar för stora användargrupper
— Projekt som ökar jämlikheten inom idrotten stöds
— Integreringen av invandrare med hjälp av motion och idrott stöds
— Genom informationsstyrningen blir det lättare att beakta främjandet av idrott och motion i kommunernas strategier
Motion och idrott ökar deltagandet — Verksamheten inom frivilligorganisationer inom motion och idrott stöds
— Lokal föreningsverksamhet och idrottsverksamhet med låg tröskel stöds
— En etisk och samhällsansvarig elitidrottsverksamhet och träningsmöjligheterna för idrottare stöds
— Åtgärder för att kombinera en idrottskarriär med studier eller skolgång stöds
— Hederspris ges till finländska OS-vinnare
— Organisationers förutsättningar att ansöka om och arrangera större internationella idrottsevenemang stärks
— Etiska åtgärder inom idrott och motion stöds genom understöd till Finlands Antidopingkommitté. Integriteten inom idrotten ökas genom fler åtgärder för att förhindra manipulering av matchresultat
— Idrottsorganisationernas internationella samarbets- och påverkningsmöjligheter stöds
Den motionsinriktade livsstilen blir allt vanligare — Genomförandet av UKM:s och SHM:s gemensamma strategi och åtgärdsprogram för hälsofrämjande motion stöds
— Programmet Skolan i rörelse, åtgärder och program för att öka mängden motion i arbetslivet samt andra projekt för att främja idrott och motion under hela livet stöds
— Företagsamhet inom idrottsbranschen uppmärksammas som en del av främjandet av företagsamhet inom de kreativa branscherna
Kunskapsbasen och kompetensen inom idrotten stärks — Utvecklandet av idrottsutbildningscentrens kunnande och kvalitet stöds
— Olika befolkningsgruppers möjligheter att delta i utbildning med fri inriktning inom idrotten stöds
— Forskningen och informationsförmedlingen inom idrotten stöds med avseende på det idrottspolitiska beslutsfattandets behov
— Den idrottsvetenskapliga forskningens kvalitet höjs genom samarbete med Finlands Akademi
— Tillgängligheten till information ökas samtidigt som ett system för bedömning av konsekvenserna av statens idrottsråds idrottspolitik utvecklas
— Produktionen av information stöds för att utveckla byggandet av idrottsanläggningar och en samhällsplanering som främjar motion
— En professur i idrottsrätt stöds
— Vetenskapliga internationella idrottskongresser som ordnas i Finland stöds

Vissa nyckeltal för idrottsväsendet

  2012
utfall
2013
utfall
2015
uppskattning
       
Kommunernas aktivitet för främjande av idrotten, beskriver planering och ledning av verksamheten/webbtjänsten TEAviisari1)      
— medeltal för hela landet avvägt i förhållande till befolkningen 62 62 70
       
Motionslokaler som understöds med statsunderstöd (renoverings- och nybyggnadsprojekt)      
— simhallar (m2) 24 243 17 315 24 000
— sporthallar (m2) 19 025 30 914 15 000
— ishallar (m2) 21 579 18 492 7 000
Sammanlagt 64 847 66 721 46 000
— lokala idrottsplatser (st.) 67 52 65
       
Programmet I form för livet      
Projekt 211 229 220
Kommuner 103 100 100
Idrottsutövare      
— kvinnor (%) 65 64 63
— män (%) 35 36 37
Idrottsutövare 120 000 140 000 150 000
       
Utvecklingsstöd till idrotts- och motionsföreningar      
Beviljade 380 309 350
Ansökningar 1 093 1 205 1 100
Barn och unga 80 000 90 000 94 000
— flickor (%) 45 40 40
— pojkar (%) 55 60 60
       
Programmet Främjande av motion i skolan2)      
Skolor 111 172 850
Elever 30 000 60 000 220 000
       
Understöd till idrottsakademier      
Antal understödda idrottsakademier 10 19 17
Antal idrottare som är bundna till akademierna, nivå I och II ca 1 100 2 370 2 400
       
Dopningstest (ADT ry)      
Test inom det nationella testningsprogrammet 3 006 2 877 2 700
— utanför tävlingar 1 570 1 453 1 350
— vid tävlingar 1 436 1 424 1 350
— varav blodprov 122 27 200
Idrottsprofiler, blodprov 104 245 250
       
Prestationer inom fritt bildningsarbete vid idrottsutbildningscenter      
Riksomfattande 410 296 420 390 411 982
Ändring från föregående år, studerandedygn 24 182 10 094 -8 408
Ändring från föregående år, % 6,3 2,5 -2,0
Statsandelsfinansierade dygn/% 279 900/68,2 279 900/66,6 279 900/67,9
       
Regionala 85 788 86 588 85 722
Ändring från föregående år, studerandedagar 407 800 -866
Ändring från föregående år, % 0,5 0,9 -1,0
Statsandelsfinansierade dagar/% 53 000/61,8 53 000/61,2 53 000/61,8

1) Nyckeltalet för systemet TEAviisari anger kommunens motionsfrämjande ur 7 olika synvinklar (bl.a. ledning, uppföljning och resurser). Siffran för hela landet anger medeltalet för alla som svarat, vägt i förhållande till den svarande enhetens befolkningsunderlag.

2) Åren 2012—2013 inbegriper antalet skolor endast riksomfattande försöksprojekt, medan uppskattningen för 2015 inbegriper både försöksprojekten (330 skolor) och projekt som via regionförvaltningen finansieras av UKM:s anslag (520 skolor). Åren 2012—2013 inbegriper antalet elever endast riksomfattande försöksprojekt, medan uppskattningen för 2015 inbegriper både försöksprojekten (90 000 elever) och projekt som via regionförvaltningen finansieras av UKM:s anslag (130 000 elever).

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 148 194 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt idrottslagen (1054/1998), lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) samt till betalning av andra understöd som beviljas för att främja idrott och fysisk fostran enligt statsunderstödslagen (688/2001)

2) till utgifter för försöks-, utvecklings-, utrednings- och programverksamhet

3) till betalning av träningsstipendier till idrottare, högst 1 700 000 euro

4) till utgifter för sammanslutningars och statsförvaltningens internationella idrottssamarbete, idrottsvetenskaplig verksamhet, etisk verksamhet och arbete mot dopning inom idrotten och elitidrotten, testverksamhet och effektivisering av fostran mot dopning, till finansiering av högskolors, forskningsinstituts och forskares idrottsvetenskapliga forskningsprojekt och till finansiering av informationssystemsprojekt och andra projekt som utförs i samarbete med forskningsprojekten

5) till betalning av understöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet till stiftelsen Suomen Urheilumuseosäätiö, högst 339 000 euro

6) till utgifter för statens idrottsråd och dess sektioner

7) till pensioner för finländska OS-vinnare samt till betalning av Pro Idrott-utmärkelser, högst 300 000 euro

8) till utgifter för verksamhet inom regionalförvaltningen för motion och idrott

9) till avlönande av personal motsvarande högst fyra årsverken.

Det pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen för kommunernas idrottsverksamhet är 12,00 euro per invånare.

Det maximiantal studerandedygn som ligger till grund för statsandelen för de riksomfattande idrottsutbildningscentren är 279 900 och maximiantalet studerandedagar i de regionala idrottsutbildningscentren är 53 000. Trots de ovan nämnda beloppen får anslaget användas till utgifter som föranleds av rättelsebeslut i fråga om statsandelarna.

Priset per enhet för de regionala idrottsutbildningscentren är 16,60 euro per studerandedag.

Anslaget under punkt 7 får användas för beviljande av extra pension för idrottsutövare motsvarande högst 12 fulla pensioner.

Anslagen under punkterna 3 och 7 budgeteras enligt kontantprincipen.

I fråga om de personer som avses i punkt 9 beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om extra pension för idrottsutövare.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Jämlik tillgänglighet till idrott och motion 28 500 000
Understöd till byggande av idrottsanläggningar 27 000 000
Jämlikhet inom idrotten 1 500 000
   
Deltagande i motion och idrott 63 049 000
Medborgarverksamhet inom motion och idrott 45 882 000
Elitidrott 11 760 000
Stora motions- och idrottsevenemang 1 700 000
Etisk verksamhet inom motion och idrott 3 250 000
Internationalism 457 000
   
Främjande av idrott för hela befolkningen 27 970 000
Statsandelar för kommunernas idrottsverksamhet 19 200 000
Främjande av en motionsinriktad livsstil 8 770 000
   
Kompetensen och kunskapsbasen inom idrott 28 825 000
Idrottsutbildningscenter 18 608 000
Idrottsvetenskap samt forskning 3 730 000
Forsknings- och utvecklingssammanslutningar samt utbildningsverksamhet 4 489 000
Verksamhet inom regionalförvaltningen för motion och idrott 350 000
Statens idrottsråds verksamhet 480 000
Till undervisnings- och kulturministeriets förfogande 1 368 000
Sammanlagt 148 194 000

Det genomsnittliga mervärdesskattefria pris per enhet för de riksomfattande idrottsutbildningscentren som använts vid dimensioneringen av anslaget är 88,85 euro per studerandedygn. För statsandelar till idrottsutbildningscenter beviljas 471 000 euro under moment 29.90.52.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 746
Sammanlagt 746

2015 budget 148 194 000
2014 budget 147 448 000
2013 bokslut 145 312 935

52. Statsandel till idrottsutbildningscenter och finansiering av kalkylerade kostnader för idrottsvetenskapliga projekt (fast anslag)

Under momentet beviljas 557 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar enligt lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) till riksomfattande idrottsutbildningscenter

2) till Finlands Akademi för förvaltningskostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga undersökningar, högst 80 000 euro

3) till avlönande av personal motsvarande högst 1 årsverke.

Förklaring:Av anslaget under moment 29.90.50 anvisas sammanlagt högst 18 608 000 euro för statsandelarna för de riksomfattande idrottsutbildningscentren.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändring i kostnadsnivån (+1,1 %) 190
Nivåförändring 257
Sammanlagt 447

2015 budget 557 000
2014 budget 110 000
2013 bokslut 109 000

54. Understöd för totalrenovering av Olympiastadion i Helsingfors (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 40 000 000 euro.

Anslaget får användas till att bevilja understöd till Stadionstiftelsen för kostnaderna för totalrenoveringen av Olympiastadion i Helsingfors.

Förklaring:Staten deltar i kostnaderna för totalrenoveringen av Olympiastadion i Helsingfors. Statens andel är sammanlagt 92,7 miljoner euro, varav 52,7 miljoner euro betalas ut åren 2011—2014. Avsikten är att den resterande andelen av finansieringen för projektet anvisas 2015, 40 miljoner euro. Genom att utbetalningen av finansieringsunderstödet koncentreras till början av renoveringsperioden, får understödstagaren dessutom en räntevinst under planerings- och byggtiden. De uppskattade sysselsättningskonsekvenserna av projektet är för planerings- och byggfasens del ca 2 400 årsverken och för anläggningsindustrins del ca 1 000 årsverken. Avsikten är att totalrenoveringen ska vara genomförd 2018.


2015 budget 40 000 000
2014 I tilläggsb. 40 000 000