Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
              50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran
              52. Statsandel till idrottsutbildningscenter och finansiering av kalkylerade kostnader för idrottsvetenskapliga projekt
              54. Understöd för totalrenovering av Olympiastadion i Helsingfors
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

90. IdrottsverksamhetPDF-versio

Förklaring: Idrottsverksamhetens uppgift är att främja motion och idrott. Staten och kommunerna skapar förutsättningar för motions- och idrottsverksamheten. Idrottsverksamheten ska i huvudsak skötas av idrottsorganisationerna. Undervisnings- och kulturministeriet svarar för idrottsverksamhetens del för den allmänna ledningen, det allmänna utvecklandet och samordningen inom statsförvaltningen.

Ansvarsområdet styrs av idrottslagen och idrottsförordningen, regeringsprogrammet, statsbudgeten, undervisnings- och kulturministeriets strategier och riktlinjer samt internationella konventioner inom området. Effekterna av EU:s idrottspolitik på den nationella idrottsverksamheten ökar. Den strategiska ledningen och styrsystemen inom ansvarsområdet för motion och idrott grundar sig på principen om kunskapsbaserad ledning och en ständig bedömning av konsekvenserna av de idrottspolitiska åtgärderna.

För att främja motion och idrott och nå de samhälleliga effektmålen för motion och idrott inom de olika målområdena i motions- och idrottspolitiken genomförs olika åtgärder med det gemensamma målet att stärka kunskapsbasen på området och utveckla kunnandet samt uppnå jämlikhet, etik och ärlighet.

Det tilläggsanslag på 2,7 miljoner euro som enligt fördelningsförhållandet anvisas för momentet för tippningsvinstmedel för idrott och fysisk fostran på grund av de extra medel som frigörs ur Veikkaus fond används för beviljande av understöd för projekt som främjar sysselsättningen på området.

Mål för resultatet av verksamheten och centrala åtgärder inom idrottsverksamheten:

Verksamhetens målDe viktigaste åtgärderna
  
Tillgängligheten till idrotten ska vara likvärdig — Kunskapsbasen för kommunala idrotts- och motionstjänster och idrottsanläggningar förbättras och det säkerställs att styrningen är likartad vid lokala idrottspolitiska åtgärder
— När det gäller stöd för byggande av idrottsanläggningar betonas i första hand byggandet och renoverandet av högklassiga idrottsanläggningar för stora användargrupper
— Projekt som ökar jämlikheten inom idrotten stöds
— Integreringen av invandrare med hjälp av motion och idrott stöds
— Genom informationsstyrningen blir det lättare att beakta främjandet av idrott och motion i kommunernas strategier
Motion och idrott ökar deltagandet— Verksamheten inom frivilligorganisationer inom motion och idrott stöds
— Lokal föreningsverksamhet och idrottsverksamhet med låg tröskel stöds
— En etisk och samhällsansvarig elitidrottsverksamhet och träningsmöjligheterna för idrottare stöds
— Åtgärder för att kombinera en idrottskarriär med studier eller skolgång stöds
— Hederspris ges till finländska OS-vinnare
— Organisationers förutsättningar att ansöka om och arrangera större internationella idrottsevenemang stärks
— Etiska åtgärder inom idrott och motion stöds genom understöd till Finlands Antidopingkommitté. Integriteten inom idrotten ökas genom fler åtgärder för att förhindra manipulering av matchresultat
— Idrottsorganisationernas internationella samarbets- och påverkningsmöjligheter stöds
Den motionsinriktade livsstilen blir allt vanligare— Genomförandet av UKM:s och SHM:s gemensamma strategi och åtgärdsprogram för hälsofrämjande motion stöds
— Programmet Skolan i rörelse, åtgärder och program för att öka mängden motion i arbetslivet samt andra projekt för att främja idrott och motion under hela livet stöds
— Företagsamhet inom idrottsbranschen uppmärksammas som en del av främjandet av företagsamhet inom de kreativa branscherna
Kunskapsbasen och kompetensen inom idrotten stärks— Utvecklandet av idrottsutbildningscentrens kunnande och kvalitet stöds
— Olika befolkningsgruppers möjligheter att delta i utbildning med fri inriktning inom idrotten stöds
— Forskningen och informationsförmedlingen inom idrotten stöds med avseende på det idrottspolitiska beslutsfattandets behov
— Den idrottsvetenskapliga forskningens kvalitet höjs genom samarbete med Finlands Akademi
— Tillgängligheten till information ökas samtidigt som ett system för bedömning av konsekvenserna av statens idrottsråds idrottspolitik utvecklas
— Produktionen av information stöds för att utveckla byggandet av idrottsanläggningar och en samhällsplanering som främjar motion
— En professur i idrottsrätt stöds
— Vetenskapliga internationella idrottskongresser som ordnas i Finland stöds

Vissa nyckeltal för idrottsväsendet

 2012
utfall
2013
utfall
2015
uppskattning
    
Kommunernas aktivitet för främjande av idrotten, beskriver planering och ledning av verksamheten/webbtjänsten TEAviisari1)   
— medeltal för hela landet avvägt i förhållande till befolkningen626270
    
Motionslokaler som understöds med statsunderstöd (renoverings- och nybyggnadsprojekt)   
— simhallar (m2)24 24317 31524 000
— sporthallar (m2)19 02530 91415 000
— ishallar (m2)21 57918 4927 000
Sammanlagt64 84766 72146 000
— lokala idrottsplatser (st.)675265
    
Programmet I form för livet   
Projekt211229220
Kommuner103100100
Idrottsutövare   
— kvinnor (%)656463
— män (%)353637
Idrottsutövare120 000140 000150 000
    
Utvecklingsstöd till idrotts- och motionsföreningar   
Beviljade380309350
Ansökningar1 0931 2051 100
Barn och unga80 00090 00094 000
— flickor (%)454040
— pojkar (%)556060
    
Programmet Främjande av motion i skolan2)   
Skolor111172850
Elever30 00060 000220 000
    
Understöd till idrottsakademier   
Antal understödda idrottsakademier101917
Antal idrottare som är bundna till akademierna, nivå I och IIca 1 1002 3702 400
    
Dopningstest (ADT ry)   
Test inom det nationella testningsprogrammet3 0062 8772 700
— utanför tävlingar1 5701 4531 350
— vid tävlingar1 4361 4241 350
— varav blodprov12227200
Idrottsprofiler, blodprov104245250
    
Prestationer inom fritt bildningsarbete vid idrottsutbildningscenter   
Riksomfattande410 296420 390411 982
Ändring från föregående år, studerandedygn24 18210 094-8 408
Ändring från föregående år, %6,32,5-2,0
Statsandelsfinansierade dygn/%279 900/68,2279 900/66,6279 900/67,9
    
Regionala85 78886 58885 722
Ändring från föregående år, studerandedagar407800-866
Ändring från föregående år, %0,50,9-1,0
Statsandelsfinansierade dagar/%53 000/61,853 000/61,253 000/61,8

1) Nyckeltalet för systemet TEAviisari anger kommunens motionsfrämjande ur 7 olika synvinklar (bl.a. ledning, uppföljning och resurser). Siffran för hela landet anger medeltalet för alla som svarat, vägt i förhållande till den svarande enhetens befolkningsunderlag.

2) Åren 2012—2013 inbegriper antalet skolor endast riksomfattande försöksprojekt, medan uppskattningen för 2015 inbegriper både försöksprojekten (330 skolor) och projekt som via regionförvaltningen finansieras av UKM:s anslag (520 skolor). Åren 2012—2013 inbegriper antalet elever endast riksomfattande försöksprojekt, medan uppskattningen för 2015 inbegriper både försöksprojekten (90 000 elever) och projekt som via regionförvaltningen finansieras av UKM:s anslag (130 000 elever).

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 148 194 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt idrottslagen (1054/1998), lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) samt till betalning av andra understöd som beviljas för att främja idrott och fysisk fostran enligt statsunderstödslagen (688/2001)

2) till utgifter för försöks-, utvecklings-, utrednings- och programverksamhet

3) till betalning av träningsstipendier till idrottare, högst 1 700 000 euro

4) till utgifter för sammanslutningars och statsförvaltningens internationella idrottssamarbete, idrottsvetenskaplig verksamhet, etisk verksamhet och arbete mot dopning inom idrotten och elitidrotten, testverksamhet och effektivisering av fostran mot dopning, till finansiering av högskolors, forskningsinstituts och forskares idrottsvetenskapliga forskningsprojekt och till finansiering av informationssystemsprojekt och andra projekt som utförs i samarbete med forskningsprojekten

5) till betalning av understöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet till stiftelsen Suomen Urheilumuseosäätiö, högst 339 000 euro

6) till utgifter för statens idrottsråd och dess sektioner

7) till pensioner för finländska OS-vinnare samt till betalning av Pro Idrott-utmärkelser, högst 300 000 euro

8) till utgifter för verksamhet inom regionalförvaltningen för motion och idrott

9) till avlönande av personal motsvarande högst fyra årsverken.

Det pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen för kommunernas idrottsverksamhet är 12,00 euro per invånare.

Det maximiantal studerandedygn som ligger till grund för statsandelen för de riksomfattande idrottsutbildningscentren är 279 900 och maximiantalet studerandedagar i de regionala idrottsutbildningscentren är 53 000. Trots de ovan nämnda beloppen får anslaget användas till utgifter som föranleds av rättelsebeslut i fråga om statsandelarna.

Priset per enhet för de regionala idrottsutbildningscentren är 16,60 euro per studerandedag.

Anslaget under punkt 7 får användas för beviljande av extra pension för idrottsutövare motsvarande högst 12 fulla pensioner.

Anslagen under punkterna 3 och 7 budgeteras enligt kontantprincipen.

I fråga om de personer som avses i punkt 9 beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om extra pension för idrottsutövare.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Jämlik tillgänglighet till idrott och motion28 500 000
Understöd till byggande av idrottsanläggningar27 000 000
Jämlikhet inom idrotten1 500 000
  
Deltagande i motion och idrott63 049 000
Medborgarverksamhet inom motion och idrott45 882 000
Elitidrott11 760 000
Stora motions- och idrottsevenemang1 700 000
Etisk verksamhet inom motion och idrott3 250 000
Internationalism457 000
  
Främjande av idrott för hela befolkningen27 970 000
Statsandelar för kommunernas idrottsverksamhet19 200 000
Främjande av en motionsinriktad livsstil8 770 000
  
Kompetensen och kunskapsbasen inom idrott28 825 000
Idrottsutbildningscenter18 608 000
Idrottsvetenskap samt forskning3 730 000
Forsknings- och utvecklingssammanslutningar samt utbildningsverksamhet4 489 000
Verksamhet inom regionalförvaltningen för motion och idrott350 000
Statens idrottsråds verksamhet480 000
Till undervisnings- och kulturministeriets förfogande1 368 000
Sammanlagt148 194 000

Det genomsnittliga mervärdesskattefria pris per enhet för de riksomfattande idrottsutbildningscentren som använts vid dimensioneringen av anslaget är 88,85 euro per studerandedygn. För statsandelar till idrottsutbildningscenter beviljas 471 000 euro under moment 29.90.52.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring746
Sammanlagt746

2015 budget148 194 000
2014 budget147 448 000
2013 bokslut145 312 935

52. Statsandel till idrottsutbildningscenter och finansiering av kalkylerade kostnader för idrottsvetenskapliga projekt (fast anslag)

Under momentet beviljas 557 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar enligt lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) till riksomfattande idrottsutbildningscenter

2) till Finlands Akademi för förvaltningskostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga undersökningar, högst 80 000 euro

3) till avlönande av personal motsvarande högst 1 årsverke.

Förklaring: Av anslaget under moment 29.90.50 anvisas sammanlagt högst 18 608 000 euro för statsandelarna för de riksomfattande idrottsutbildningscentren.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förändring i kostnadsnivån (+1,1 %)190
Nivåförändring257
Sammanlagt447

2015 budget557 000
2014 budget110 000
2013 bokslut109 000

54. Understöd för totalrenovering av Olympiastadion i Helsingfors (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 40 000 000 euro.

Anslaget får användas till att bevilja understöd till Stadionstiftelsen för kostnaderna för totalrenoveringen av Olympiastadion i Helsingfors.

Förklaring: Staten deltar i kostnaderna för totalrenoveringen av Olympiastadion i Helsingfors. Statens andel är sammanlagt 92,7 miljoner euro, varav 52,7 miljoner euro betalas ut åren 2011—2014. Avsikten är att den resterande andelen av finansieringen för projektet anvisas 2015, 40 miljoner euro. Genom att utbetalningen av finansieringsunderstödet koncentreras till början av renoveringsperioden, får understödstagaren dessutom en räntevinst under planerings- och byggtiden. De uppskattade sysselsättningskonsekvenserna av projektet är för planerings- och byggfasens del ca 2 400 årsverken och för anläggningsindustrins del ca 1 000 årsverken. Avsikten är att totalrenoveringen ska vara genomförd 2018.


2015 budget40 000 000
2014 I tilläggsb.40 000 000