Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              04. Museiverkets omkostnader
              50. Vissa understöd
              70. Anskaffning av inventarier
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

80. Konst och kulturPDF-versio

Förklaring:Kulturpolitiken har som mål att stärka kulturgrunden i den nationella och internationella omvärlden, förbättra verksamhetsförutsättningarna för dem som utför kreativt arbete, öka medborgarnas möjligheter till kulturellt deltagande och stödja kulturekonomin.

Undervisnings- och kulturministeriet genomför dessa mål med medel inom konst- och konstnärs-, kulturarvs-, biblioteks-, kulturexport- och upphovsrättspolitiken samt den audiovisuella politiken. Undervisnings- och kulturministeriets uppgift är att framför allt sörja för lagstiftningen, förvaltningsstrukturen, förvaltningspraxisen, finansieringen, den strategiska ledningen och andra allmänna verksamhetsförutsättningar inom kulturbranschen. Vid sidan av staten spelar kommunerna en betydande roll i genomförandet av kulturpolitiken. Också hushållen styr kulturpolitiken genom sina val eftersom deras investeringar i kultur och masskommunikation är mer än sex gånger större än statens och kommunernas sammanlagda stöd till kulturen.

Med kulturpolitiska medel främjas också genomförandet av utvecklingsuppgifter som överskrider gränserna mellan olika förvaltningsområden, såsom hållbar utveckling, de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, dubbelriktad integration av invandrare, arkitektur- och formgivningspolitik, kreativitets-, närings- och innovationspolitik, regional utvecklingspolitik, barn- och ungdomspolitik samt hälso- och välfärdspolitik. Dessutom sörjer man för att alla befolkningsgruppers kulturella rättigheter tillgodoses.

Till utmaningarna när det gäller att stärka grunden för konst och kultur hör säkerställandet av de eftersträvade effekterna av de strukturella reformerna inom konstförvaltningen, bevarandet av grunden för och livsdugligheten hos konst- och kulturbranschen när finansieringen minkar samt utvecklandet av finansieringssystemen. Man tillgodoser de utvecklingsbehov inom konsten och kulturen som uppkommer av ett mångkulturellt samhälle och utvecklar en trygg mediemiljö. Kunskapsbasen inom kulturpolitiken stärks och den utnyttjas i beslutsfattandet.

Avsikten är att verksamhetsförutsättningarna och utkomstmöjligheterna för konstnärerna och sådana som utför kreativt arbete ska bli mångsidigare och att ställningen för de fria yrkesgrupperna inom scenkonst ska bli bättre.

En utmaning när det gäller målen för medborgarnas kulturella deltagande är att stärka olika befolkningsgruppers, i synnerhet mindre delaktiga gruppers, deltagande i kultur samt trygga en jämlik tillgång och tillgänglighet till biblioteks-, kultur- och informationstjänster i olika delar av landet samt digital tillgång till och digitalt bevarande av kulturarvsmaterial. För produktionen av kulturtjänster och ett ökat deltagande behövs nya modeller och metoder. Genom olika upphovsrättslösningar stöder man undervisningen och forskningen samt bibliotekens, arkivens och museernas verksamhet.

Utmaningar inom kulturen och den kreativa ekonomin är att stärka den inhemska marknaden och kulturexporten inom konst och kultur samt den audiovisuella branschen, öka samarbetet inom kultur och turism, tillhandahålla stödarrangemang i samband med kulturella internationella storevenemang och att förbättra förutsättningarna för finansiering av produkt- och serviceutveckling och för företagsamhet, såsom kompetensen, produkt- och serviceutvecklingen, inom den audiovisuella branschen och andra kultur- och konstbranscher samt att utveckla upphovsrättssystemet.

Inom konst- och kulturbranschen riktas 2015 besparingar på 5 miljoner euro till den budgetfinansierade verksamheten.

Målen och de viktigaste åtgärderna inom kulturpolitiken 2015 är:

Kulturpolitiska mål De viktigaste åtgärderna
   
Stärkande av kulturgrunden: — Etableringen och effektiviseringen av verksamheten vid Centret för konstfrämjande stöds.
— Medieläskunnighet, medie- och filmfostran och mediefostran i de allmänna biblioteken främjas.
  — Samordningen och etableringen av metoder för statistikföring och datainsamling inom den audiovisuella branschen stöds.
  — Tillgången till och långtidsförvaringen av digitalt kulturvarvs- och biblioteksmaterial förbättras som en del av det nationella digitala biblioteket.
  — Programmet Bibliotekspolitik 2015 genomförs och ett ibruktagande av kvalitetsrekommendationer för de allmänna biblioteken främjas. Uppdateringen av bibliotekslagstiftningen bereds.
— Regionala aktörer inom konsten och kulturen samt samarbetet med myndigheter och andra aktörer stöds.
  — En världsarvsstrategi bereds och genomförandet av den inleds. Avsikten är att delta i genomförandet av kulturmiljöstrategin.
  — Sektorforskningen inom kulturpolitiken utnyttjas.
Förbättrande av verksamhetsförutsättningarna för dem som utför kreativt arbete: — Den internationella rörligheten för konstnärer och aktörer och verk inom kultursektorn och den internationella nätverksbildningen bland aktörerna främjas.
— Stödstrukturerna för konst och kultur utvecklas med beaktande av den fria konstnärsbranschens behov.
— Principen om en s.k. procent för konst vid offentligt byggande främjas.
  — Inom ramen för resurserna fortsätter utvecklandet av stödprogrammet DigiDemo.
Ökande av alla befolknings- och medborgargruppers förutsättningar för kulturdeltagande: — Statsandelssystemet för museer, orkestrar och teatrar vidareutvecklas.
— Ombyggnadsprojekt som ökar sysselsättningen i kulturlokaler och omvandlandet av byggnadsbestånd som frigörs från annan användning till kulturändamål stöds.
— Ett förnyande av servicestrukturen för kommunernas kulturverksamhet samt en förbättring av användarnas deltagarmöjligheter stöds.
— Jämlik tillgång på och tillgänglighet till kulturtjänster och mångfalden av kulturtjänster förbättras bl.a. genom att ett system med kulturpass skapas.
— Barnens kulturkompetens och möjligheter att ta del av konst och kultur utökas.
  — Biblioteks- och informationstjänsterna utvecklas som befolkningens kommunala bas- och närservice.
— Verksamhet inom ramen för Konst och kultur ger hälsa och välfärd stöds.
— Bevarandet av det immateriella kulturarvet på en livskraftig nivå främjas.
Främjande av kulturen och den kreativa ekonomin: — Kulturföretagande och skapandet av arbetsplatser inom de kreativa branscherna samt möjligheterna till produktifiering av näringsverksamheten inom de kreativa branscherna och av kulturturismen stöds.
— Konst- och kulturinriktade verksamhetsmodeller och serviceprodukter utvecklas inom ramen för projektet för kreativ ekonomi i arbetet. Kulturexport och kunnande inom marknadsföring av kreativa branscher främjas.
— Statsrådets principbeslut om ett utvecklingsprogram för immateriellt värdeskapande genomförs och en förvaltningsövergripande grupp för samordning av den kreativa ekonomin inrättas.
— Kulturens och den kreativa ekonomins ställning stöds i det nordiska samarbetet och samarbetet med Ryssland.
  — Inom ramen för tillgängliga resurser stöds projekt som syftar till att utvidga finansieringsbasen för filmbranschen och den audiovisuella branschen.
  — Inom ramen för resurserna fortsätter utvecklandet av stödprogrammet CreaDemo.
  — Utbudet av lagliga onlinetjänster främjas och olaglig nätdistribution minskas.
  — Upphovsrättslagen görs tydligare och strategin för industriella rättigheter och upphovsrätt (IPR-strategin) genomförs.

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 382 000 euro.

Av anslaget får högst 10 000 euro användas till stöd till den avgiftsbelagda servicen.

Förklaring:Genom sin verksamhet ska Centret för konstfrämjande utveckla den finländska konstens kvalitet, mångfald, internationella nivå och förnyelse samt öka tillgången på och tillgängligheten till konst och kultur. Arbetet vid Centret för konstfrämjande främjar välfärden, kulturen och dess mångfald. Målet med verksamheten är att stärka konstens och kulturens ställning och status som en mångsidig resurs i egenskap av moderniserare av samhället och betydelseskapare.

För att nå målet ska Centret för konstfrämjande främja konst och kultur nationellt och internationellt genom att genomföra utvecklingsprojekt, utnämna länskonstnärer och bevilja finansiering och stöd till sammanslutningar. Centret för konstfrämjande ska också främja konstnärernas nationella och internationella arbetsvillkor genom att stödja konstnärers nätverksbildning, residensverksamhet och genom att genomföra utvecklingsprojekt. Centret medverkar också till främjandet av konstnärernas utkomstmöjligheter genom att vara sakkunnig. Centret ska ansvara för förvaltningen av de förtroendeorgan som finns i anslutning till centret och som har självständig beslutanderätt, såsom de statliga konstkommissionerna, de regionala konstkommissionerna, de särskilda nämnderna och konstrådet, och för beredningen av ärenden samt föredragningen och verkställigheten av beslut som hör till dessa organs uppgifter.

Personalens välbefinnande och organisationens kompetens främjas genom personalplanering och utbildning och genom projekt som avser arbetshälsa.

Till konstkommissionernas uppgifter hör att dela ut stipendier, vara sakkunnig inom sitt eget ansvarsområde och delta i utarbetandet av centrets strategier. Finansieringen är tidsbunden och baserar sig på en jämförelsebedömning av den konstnärliga kvaliteten och på en omfattande konstnärspolitisk sakkunskap. I stipendiepolitiken beaktas sökandegruppens kön, ålder, språk och regionala fördelning, med särskild betoning på unga konstnärers ställning som sökande och mottagare av stipendier.

Till konstrådets uppgifter hör att besluta om antalet statliga konstkommissioner, deras exakta namn och ansvarsområde. Konstrådet utnämner också medlemmarna i de statliga och de regionala konstkommissionerna och gör en framställning om titeln konstakademiker. Konstrådet kan stödja försöks- och utvecklingsprojekt.

Av kulturpolitiska skäl täcks ca 33 % av de särskilda utgifterna för den avgiftsbelagda verksamheten med prisstödet.

Nyckeltal för resultatet

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Centret för konstfrämjande och regionala enheter      
Ansökningar om statsunderstöd till sammanslutningar 2 290 2 300 2 400
— bifallsbeslut 1 060 990 1 000
Utlåtanden om ansökningar om statsunderstöd 825 850 600
Projekt 18 80 10
Internationella residens 6 5 3
Publikationer och utvärdering av verkningarna 2 4 2
Utlåtanden, ställningstaganden och initiativ 50 50 50
Statliga konstkommissioner och särskilda nämnder      
Stipendieansökningar 8 243 8 200 8 200
— bifallsbeslut 2 490 1 700 2 500
Utlåtanden om ansökningar om statsunderstöd 1 851 1 015 1 600
Regionala konstkommissioner      
Stipendieansökningar 3 484 2 800 3 400
— bifallsbeslut 669 600 600
Utlåtanden om ansökningar om statsunderstöd 1 264 650 1 200
Funktionell effektivitet      
Handläggningstiden för stipendie-/understödsansökan (antal veckor i genomsnitt) 20 20 18
Hantering av mänskliga resurser      
Årsverken 106,3 105 104

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 4 945 4 531 4 402
Bruttoinkomster 166 20 20
Nettoutgifter 4 779 4 511 4 382
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 290    
— överförts till följande år 419    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring av konstnärsprofessurer till statens konstnärsstipendier (överföring till moment 29.80.51) -75
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -6
Indexhöjning av hyresutgifterna 6
Löneglidningsinbesparing -7
Lönejusteringar 21
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -22
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -24
Ytterligare besparing i omkostnaderna -52
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.) 30
Sammanlagt -129

2015 budget 4 382 000
2014 budget 4 511 000
2013 bokslut 4 908 000

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 344 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till finansiering av ombyggnadsprojekt

2) till anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring: Förvaltningsnämnden för Sveaborg ansvarar för restaurering, underhåll och användning av det byggnadskulturella monumentet Sveaborg, som finns med på Unescos världsarvslista och som är av nationell betydelse. Nämnden svarar också för produktionen och spridningen av basinformation om Sveaborg till allmänheten.

Målet för de samhälleliga verkningarna är en exemplarisk skötsel och presentation och ett exemplariskt underhåll av världsarvsobjektet Sveaborg så att fästningsområdet förblir livskraftigt och attraktivt.

År 2015 fortsätter genomförandet av förvaltningsnämndens strategiska utvecklingsplan, revideras kvalitets- och utvärderingssystemet och görs det förberedelser för framtida åtgärder för anpassning av den offentliga ekonomin och för en höjning av underhållskostnaderna.

Inom ramen för de tillgängliga resurserna genomförs programmet för renovering av Sveaborg. Avsikten är att minska det eftersatta underhållet genom att bostäder och andra lokaler som väntar på renovering hyrs ut. Planeringsarbetena och hållfasthetsberäkningarna i anslutning till byggandet av en ny servicetunnel inleds.

Ibruktagandet av ön Lonnan fortsätter, besökstjänsterna förbättras och Sveaborgscentret utvecklas i samarbete med intressentgrupperna. Som mål för antalet resenärer utanför säsongen ställs 185 000 resenärer. Samarbetet med det öppna fängelset på Sveaborg fortsätter. I iståndsättnings- och ombyggnadsarbetet används också utomstående entreprenörer.

I arbetet med att göra världsarvsobjektet känt följs åtgärderna i den förvaltnings- och användningsplan som Unesco förutsätter och man deltar i genomförandet av världsarvsstrategin i enlighet med regeringsprogrammet. För att bevara boendesamhällets livskraft strävar man efter att stödja en mångsidig invånarstruktur och tillhandahålla tillräcklig service på området. Det ekonomiska målet för verksamheten är att hyresintäkterna ska öka med 1 % år 2015. Avsikten är att de hyror som tas ut delvis ska täcka kostnaderna för underhållet av fastigheterna och de ökade fastighetskostnaderna. Kvalitativa mål är nivån på planeringen och byggandet, nöjda invånare, kulturprogram som lämpar sig för fästningen samt slutförande av projektet för Sveaborgs tillgänglighet. En invånarenkät genomförs.

Nyckeltal för resultatet 2012
utfall
2013
utfall
2015
uppskattning
       
Produktion och kvalitetsledning      
Antal besökare under månader utanför säsongen (oktober—april) 180 000 184 000 185 000
Funktionell effektivitet      
Nyttjandegraden av förvaltningsnämndens mötes- och festlokaler, % 26 23 28
Av alla fästningsmurar (52 800 m2) andelen fästningsmurar som klassas som varande i bästa skick av murarna, % 50 51 49
Hyresintäkter, ökning % 4,4 2,97 1
Hantering av mänskliga resurser      
Årsverken 89,4 91 91

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 8 595 8 188 7 918
Bruttoinkomster 5 418 5 465 5 574
Nettoutgifter 3 177 2 723 2 344
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 332    
— överförts till följande år 92    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Minskning av anslaget av engångsnatur för reparation av fuktskadade bostäder och andra lokaler -200
Produktivitetsfrämjande åtgärder -180
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -3
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50) -1
Löneglidningsinbesparing -7
Lönejusteringar 20
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -12
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -18
Ytterligare besparing i omkostnaderna -28
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.) 50
Sammanlagt -379

2015 budget 2 344 000
2014 I tilläggsb. 250 000
2014 budget 2 723 000
2013 bokslut 2 937 000

04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 416 000 euro.

Anslaget får även användas till anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Nationalmuseets omkostnader 8 979 000
Museiverkets övriga omkostnader 10 437 000
Sammanlagt 19 416 000

Museiverket ansvarar för sakkunnig- och myndighetsuppgifter i anslutning till värnandet om kulturarvet på nationell nivå. Museiverket leder och utvecklar landets museiverksamhet, skyddar och vårdar kulturarvet och kulturmiljön samt producerar och förmedlar forskningsinformation. Museibranschen utvecklas på riksomfattande nivå genom samarbete inom museibranschen. Museiverket deltar aktivt i det internationella myndighets-, intressentgrupps- och projektsamarbetet inom branschen. Museiverket är sakkunnig i Unescos världsarvskommitté under Finlands period som medlem och ser till att Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet genomförs.

Vid anpassningen av Museiverkets verksamhet och ekonomi betonas uppnåendet av de viktigaste strategiska målen. I verksamheten betonas kundorientering, serviceförmåga samt fysisk, kunskapsmässig och kulturell tillgänglighet. Genom kulturarvsfostran stärks medborgarnas delaktighet i kulturarvet. Den digitala tillgången till kulturarvet förbättras och arkiv-, biblioteks- och samlingstjänsterna vidareutvecklas. Museiverket skapar bättre förutsättningar än tidigare för forskning och utvecklar forskningssamarbetet med läroanstalterna.

Kulturmiljön vårdas genom metoder för bevarande av fasta fornminnen, byggd miljö och kulturlandskapet med beaktande av riktlinjerna i kulturmiljöstrategin. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på frågor på nationell nivå och landskapsnivå, utvecklandet av det programenliga skyddet samt samarbetet inom och styrningen av ansvarsområdet. I myndighetsverksamheten eftersträvas en förutseende och interaktiv verksamhet samt skäliga behandlingstider för ärendena. Kulturmiljöregistrets kvalitet och täckning förbättras i samarbete med andra aktörer.

När det gäller byggda och arkeologiska objekt har användningen, förevisningen, vården och restaureringen av de fastigheter som överfördes till Senatfastigheter och Forststyrelsen vid ingången av 2014 utvecklats, liksom även samarbetsförfarandena i anslutning till dem.

Finlands nationalmuseum främjar bevarandet av finländarnas materiella kulturarv, förmedlar information i anslutning till det och stärker dess betydelse i samhället. Arbetet med samlingar på nationell nivå utgör en del av Nationalmuseets verksamhet. Tyngdpunkten ligger särskilt på att bevara det materiella kulturarvet från närhistorien och i dag och den information som hänför sig till det. I Nationalmuseet fortsätter utvecklandet av utställnings- och kundbetjäningsfunktionerna samt planeringen av museernas verksamhet och öppettider som en del av Museiverkets anpassningsåtgärder. Konserverings- och samlingscentralens verksamhet inleds i nya lokaler. En placering av Kulturernas museum i den nuvarande konserveringsanstaltens lokaler i anslutning till Nationalmuseet utreds. Personalens välbefinnande och organisationens kompetens och produktivitet främjas genom personalplanering och utbildning, genom införande av elektroniska system som stöder verksamheten, genom utveckling av lönesystemet och genom projekt som avser arbetshälsa.

Nyckeltal för resultatet 2012
utfall
2013
utfall
2015
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Besök på Museiverkets webbsidor 3 935 638 5 837 399 6 250 000
Behandlingstid för utlåtanden, dagar 36 35 38
Antal besökare i museer och på slott      
— totalt antal besökare 472 418 490 980 510 000
— antal utställningsbesökare - 360 951 370 000
— andelen betalande besökare, % - 66 66
Forsknings- och utställningspublikationer, st. 9 5 7
Föremålsuppgifternas digitaliseringsgrad, % 45 45 47
Funktionell effektivitet      
Genomsnittspris för musei- och slottsbesök, euro 2,8 2,6 2,6
Intäkter av musei- och slottsbesök i genomsnitt, euro 3,1 2,9 2,9
Hantering av mänskliga resurser      
Årsverken (årsv.) 293 299 298

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 26 643 22 843 22 716
Bruttoinkomster 4 901 3 300 3 300
Nettoutgifter 21 742 19 543 19 416
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 071    
— överförts till följande år 5 842    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Hyra för samlings- och konserveringscentralen 1 000
Produktivitetsfrämjande åtgärder -90
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -26
Indexhöjning av hyresutgifterna 75
Löneglidningsinbesparing -34
Lönejusteringar 136
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -93
Sparbeslut -1 000
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -116
Ytterligare besparing i omkostnaderna -229
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.) 250
Sammanlagt -127

2015 budget 19 416 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget 19 543 000
2013 bokslut 24 513 000

05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 649 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till anskaffning av utrustning och anordningar

2) till prisstöd för avgiftsbelagd service, högst 4 000 euro.

Förklaring:Biblioteket för synskadade, Celia, är sakkunnig när det gäller att tillhandahålla tillgängliga bibliotekstjänster och producera material i tillgängligt format (talböcker, hybridböcker, punktskriftsböcker, e-böcker, taktilböcker, reliefbilder). Biblioteket har som mål för sin verksamhet att synskadade och andra personer med läsnedsättning ska behandlas jämlikt i fråga om tillgång till litteratur och information. Målgruppen för verksamheten är 5 % av befolkningen.

Inom resultatområdet för läromedelstjänster producerar biblioteket nästan alla de läroböcker som synskadade och andra läshandikappade skolelever och studerande på andra stadiet behöver samt de böcker som examensstuderande i högre utbildning behöver enligt examenskraven. Biblioteket producerar ca 600 nya lärobokstitlar. I enlighet med beslutet om grunderna för avgifter säljs omkring 9 700 läroböcker för att användas av personer med läsnedsättning.

Inom resultatområdet för skön- och facklitteraturtjänster producerar biblioteket verk i en omfattning som utgör ca 25 % av den allmänlitteratur som årligen publiceras i Finland. Biblioteket förmedlar litteratur till kunderna per post och via nätet ungefär en miljon gånger. Utlåning av böcker som förmedlas per post minskas och nätleveranserna utökas.

Inom resultatområdet för sakkunnig- och konsultationsverksamhet ligger tyngdpunkten på projektet Bibliotek för alla som syftar till att betjäna fler personer med läsnedsättning via de allmänna biblioteken med utnyttjande av webbtjänsterna vid Biblioteket för synskadade.

Nyckeltal för resultatet 2012
utfall
2013
utfall
2015
uppskattning
       
Effekt, produktion och kvalitetsledning      
— bokproduktion/titel 2 419 2 217 1 900
— antal lån, skön- och facklitterära verk 1 023 907 1 018 300 1 070 000
— läroboksleveranser/st. 12 273 13 100 13 500
— andelen nätleveranser av den totala utlåningen/% 7 10,5 25
— kundtillfredsställelse (vitsord 1—5) 4,43 4,42 4,1
Funktionell effektivitet      
— genomsnittspris för boklån/euro 5,23 5,1 5,0
— genomsnittspris för läroboksleverans/euro 149 137 145
Hantering av mänskliga resurser      
— Årsverken 48,2 50,9 53

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 6 782 5 977 5 829
Bruttoinkomster 324 165 180
Nettoutgifter 6 458 5 812 5 649
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 575    
— överförts till följande år 1 494    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Produktivitetsminskning -45
Ändring i nivån på användningsersättningen -12
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -8
Indexhöjning av hyresutgifterna 5
Löneglidningsinbesparing -6
Lönejusteringar 24
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -29
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -25
Ytterligare besparing i omkostnaderna -67
Sammanlagt -163

2015 budget 5 649 000
2014 budget 5 812 000
2013 bokslut 6 377 000

06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 935 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till anskaffning av utrustning och anordningar

2) till prisstöd för visningsverksamhet och annan avgiftsbelagd service, högst 170 000 euro.

Förklaring:Nationella audiovisuella institutet (KAVI) har till uppgift att lagra och bevara filmer och televisions- och radioprogram, främja det audiovisuella kulturarvet samt trygga barnens utveckling och välfärd i mediemiljön genom att övervaka utbudet av bildprogram och främja mediefostran. Genom kund- och informationstjänsterna tillgodoser institutet befolkningens behov i fråga om kultur, kunskap och forskning och betjänar den kreativa industrin. Institutet tryggar det audiovisuella kulturarvets exponering genom att förevisa konstnärligt, historiskt eller på annat sätt betydelsefulla filmer och program samt genom att bedriva utställnings- och publikationsverksamhet. Institutet övervakar utbudet av filmer, tv-program och bildupptagningar, upprätthåller klassificeringssystemet för åldersgränser för bildprogram och svarar för utbildningen av klassificerare av bildprogram samt är nationell sakkunnigmyndighet för mediefostran. Institutet deltar aktivt i det internationella myndighets-, intressentgrupps- och projektsamarbetet inom branschen.

År 2015 inleds en täckande strategisk planering där det skapas nya gemensamma strategiska mål, värderingar och visioner för institutet.

Institutet deltar i planeringen av ett system för långtidsbevaring för det nationella digitala biblioteket och institutets digitala samlingar görs tillgängliga för allmänheten via Elonet och FINNA.

Till samlingarna anskaffas visningskopior och extra material inom den film- och videoproduktion från 2011 som är föremål för den lagstadgade depositionsförpliktelsen samt originalmaterialet i fråga om filmer som granskades 2009. Video- och dvd-samlingen ökar sannolikt med ca 2 000 upptagningar.

Radio- och TV-programflödet lagras digitalt enligt den plan som undervisnings- och kulturministeriet har godkänt. Programflödet är ca 60 terabyte. Inhemska radio- och tv-program som kan betraktas som originalinspelningar mottas dessutom som lagstadgade depositioner. Nya ställen där man kan se och lyssna på program öppnas enligt behov i filialer till friexemplarsbiblioteken. Ibruktagandet av Rundradions digitaliserade radio- och tv-material genom radio- och tv-arkivets publiktjänster fortsätter och offentliga tillställningar om radio- och tv-programmens historia och redaktionsarbetet ordnas.

Filmkulturen främjas genom filmvisningar och filmfostran i Helsingfors och på nio andra orter. Den webbplats (elokuvapolku.kavi.fi) med filmfostran som riktas till barn och unga via läroanstalterna utvecklas. Dessutom stöder man och bedriver filmforskning och publicerar filmografisk information i tjänsten www.elonet.fi. I museiverksamheten ligger tyngdpunkten på organiseringen och gallringen av samlingarna. Man deltar i planeringen av biblioteket för 100-årsjubileet för Finlands självständighet med en fullmakt från undervisnings- och kulturministeriet.

Institutet producerar information och läromedel i anslutning till mediefostran, genomför sakkunnigmöten och informationskampanjer, ansvarar för webbsidan Mediataitokoulu.fi, utbildar sådana som arbetar med barn och unga och främjar forskningen på området. Institutet är Finlands Safer Internet Centre.

Institutet övervakar utbudet på bildprogram och det arbete som utförs av klassificerare av bildprogram samt för ett register över leverantörer av bildprogram och en förteckning över bildprogram. Klassificerare och leverantörer av bildprogram erbjuds handledning och utbildning. Systemet för klassificering av bildprogram enligt åldersgräns upprätthålls och klassificeringskriterierna utvecklas.

Nyckeltal för resultatet 2012
utfall
2013
utfall
2015
uppskattning
       
Produktion och kvalitetsledning      
— Vård av samlingar/arkiverade filmer, antal 156 133 159 666 171 000
— Biblioteks-, informations-, låne- och kundtjänster, antal 35 260 37 120 36 000
— Avgiftsbelagda tjänster/visningsverksamhet, antal besökare 49 635 46 572 50 000
— Avgiftsbelagda arkivtjänster/bild- och filmtjänster 3 395 3 405 4 000
— Digitalt lagrat programflöde i terabyte (radio- och televisionsarkivet) 203 266 400
— Undersökningar och utredningar om mediefostran, antal - 7 1
— Informationskampanjer om mediefostran, antal 5 6 5
— Klassificerade och anmälda program, antal 15 414 22 557 21 000
— Fall i anslutning till övervakningen av utbudet, antal 54 30 40
— Nya klassificeringar i anslutning till övervakningen 29 218 200
       
Funktionell effektivitet      
— Samlings- och arkivverksamhet sammanlagt, euro/antal filmer 21,50 22,13 18,81
— Bibliotek, euro/bibliotekstjänst 9,02 9,67 8,82
— Avgiftsbelagd service: subvention av visningsverksamheten 273 112 267 650 240 400
— Radio- och televisionsarkivet sammanlagt euro/lagrat programflöde i terabyte 7 846 6 184 5 000
— Behandling av publikrespons på bildprogram, euro/behandling - 33 35
— Kostnader för klassificering av bildprogram, euro/program - 157 160
— Kostnader för övervakning av klassificerare, euro/program - 230 230
 
Hantering av mänskliga resurser      
— Årsverken 87,5 87,5 87

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 9 145 8 241 7 725
Bruttoinkomster 1 027 790 790
Nettoutgifter 8 118 7 451 6 935
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 249    
— överförts till följande år 781    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift -100
Bortfall av engångsutgiften för sammanslagningen av ämbetsverken -80
Omstruktureringen av förvaltningsområdet -100
Produktivitetsfrämjande åtgärder -135
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -10
Indexhöjning av hyresutgifterna 17
Löneglidningsinbesparing -10
Lönejusteringar 30
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -35
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -26
Ytterligare besparing i omkostnaderna -82
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.) 15
Sammanlagt -516

2015 budget 6 935 000
2014 budget 7 451 000
2013 bokslut 7 650 000

16. Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 18 848 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av tidigare beviljade extra konstnärs- och journalistpensioner samt familjepensioner som hänför sig till konstnärspensioner

2) till nya konstnärspensioner och familjepensioner i anslutning till konstnärspensioner, högst 1 015 000 euro, så att högst 51 extra konstnärspensioner får beviljas till ett belopp som motsvarar full pension.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Anslaget har beräknats enligt den uppskattade APL-indexnivån för 2015 (2546).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Lönejusteringar 273
Sammanlagt 273

2015 budget 18 848 000
2014 budget 18 575 000
2013 bokslut 17 912 238

20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 16 945 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av lokalkostnader för kulturhistoriskt värdefulla kultur- och sevärdhetsobjekt som Museiverket förfogar över.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Höjning av hyran för Nationalmuseets underjordiska lokaler 300
Nivåförändring till följd av mervärdesbeskattningen i anslutning till hyresavtal -350
Indexhöjning av hyresutgifterna 247
Nivåförändring 98
Sammanlagt 295

2015 budget 16 945 000
2014 I tilläggsb. 300 000
2014 budget 16 650 000

30. Statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhet (fast anslag)

Under momentet beviljas 4 750 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsunderstöd till bibliotek enligt bibliotekslagen (904/1998) och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

2) till köp av databas- och materialtjänster som producerats för allmänna bibliotek och till betalning av statsunderstöd till allmänna biblioteks specialuppgifter samt till betalning av statsunderstöd till bibliotekens innehållsproduktion

3) till inrättande av ett bibliotek för teckenspråkig litteratur och till betalning av statsunderstöd som hänför sig till verksamheten.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Understöd till centralbibliotek och landskapsbibliotek 3 240 000
Understöd till bibliotekens innehållsproduktion 326 000
Produktion av databas- och materialtjänster för allmänna bibliotek och understöd till andra specialuppgifter 934 000
Understöd till inrättande av ett bibliotek för teckenspråkig litteratur och för dess verksamhet 250 000
Sammanlagt 4 750 000

Målet för de allmänna biblioteken är att erbjuda befolkningen lika möjligheter till bildning, kunskaper och kunnande, medborgarfärdigheter, litteratur och konst, internationalisering och livslångt lärande. Bibliotekets uppgift är också att erbjuda möjligheter att använda virtuella och interaktiva nättjänster och att ge handledning i användningen av dem.

Genom statsunderstöden stöds en regionalt jämlik produktion och utveckling av biblioteks- och informationstjänster. Syftet är att säkerställa att servicenätet fungerar, trygga kvaliteten på biblioteks- och informationstjänsterna liksom även tillgången och tillgängligheten till information och kultur för hela befolkningen.

Biblioteksväsendets effektivitet bedöms utifrån indikatorer för användning av bibliotek, materialanskaffningar, personalresurser och tillgång.

Vissa nyckeltal för biblioteksväsendet 2012
utfall
2013
utfall
2015
uppskattning
       
Bokanskaffningar, st./1 000 invånare 309 297 300
Övriga materialanskaffningar, st./1 000 invånare 58 54 55
Årsverken, årsv./1 000 invånare 0,8 0,8 0,8
Öppethållningstimmar, 1 000 timmar 1 380 1 362 1 380
Fysiska besök, st./invånare 9,9 9,5 9,6
Nätbesök, antal/invånare 10,6 9,9 10
Utlåningar, st./invånare 17,7 17,2 17,3
Kostnader för verksamheten, euro/invånare 59 56 58

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändring i kostnadsnivån (+1,1 %) 37
Sammanlagt 37

2015 budget 4 750 000
2014 budget 4 713 000
2013 bokslut 4 512 033

31. Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskostnader (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 38 351 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandelar och statsunderstöd för teatrar och orkestrar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Antalet årsverken som används som beräkningsgrund för statsandelen är högst 2 474 för teatrar och högst 1 037 för orkestrar.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) så att priserna per enhet för teatrar och orkestrar sänks för genomförande av utgiftsbesparingen och att de besparingar som gäller teatrar och orkestrar genom den lag som trädde i kraft år 2012 (1511/2011) ändras så att de blir permanenta efter år 2015.

Det genomsnittliga mervärdesskattefria pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen är 54 658 euro per årsverke för teatrar och 54 178 euro per årsverke för orkestrar.

För lagstadgade statsandelar och statsunderstöd har dessutom beviljats 42 920 000 euro under moment 29.80.52.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift -620
Förändring i kostnadsnivån (+1,1 %) 901
Sparbeslut -2 970
Sammanlagt -2 689

2015 budget 38 351 000
2014 budget 41 040 000
2013 bokslut 40 800 000

32. Statsandelar och statsunderstöd för museer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 16 411 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandelar för museer enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Antalet årsverken som används som beräkningsgrund för statsandelen är högst 1 183.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) så att priserna per enhet för museer sänks för genomförande av utgiftsbesparingen och att de besparingar som gäller museer genom den lag som trädde i kraft år 2012 (1511/2011) ändras så att de blir permanenta efter år 2015.

Det genomsnittliga mervärdesskattefria pris per enhet som används som grund för statsandelen är 67 636 euro.

För lagstadgade statsandelar och statsunderstöd har dessutom beviljats 20 400 000 euro under moment 29.80.52.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändring i kostnadsnivån (+1,1 %) 460
Sparbeslut -1 480
Sammanlagt -1 020

Momentets rubrik har ändrats.


2015 budget 16 411 000
2014 budget 17 431 000
2013 bokslut 17 431 000

33. Statsunderstöd för utveckling av kulturverksamheten i kommunerna och regionerna (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 106 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd enligt 44 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och till sådan försöksverksamhet som inleds i syfte att utveckla servicen inom kommunernas kulturverksamhet och göra servicens produktionsstrukturer mångsidigare och till verksamhetens riksomfattande samordning samt till forsknings- och utredningsverksamhet som gäller kommunernas kulturverksamhet.

Förklaring:Till statsandelar enligt lagen om kommunernas kulturverksamhet (728/1992) beviljas finansiering under moment 28.90.30.


2015 budget 106 000
2014 budget 106 000
2013 bokslut 106 000

34. Statsandel och statsunderstöd för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd för de allmänna bibliotekens anläggningsprojekt enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och till betalning av statsandelar som beviljats för de allmänna bibliotekens anläggningsprojekt med stöd av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998).

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. Av anslaget betalas även lagenliga räntor på de årliga poster av statsandelar och statsunderstöd som beviljats i efterhand.

Fullmakt

År 2015 får statsunderstöd beviljas för de allmänna bibliotekens anläggningsprojekt så att de statsunderstöd som projekten föranleder uppgår till sammanlagt högst 4 500 000 euro. Av statsunderstöden får högst 1 500 000 euro beviljas som andel under den tid projektet genomförs.

Förklaring:Med de statsunderstöd som beviljas beräknar man kunna förnya sju bokbussar samt bygga och renovera fyra bibliotek (sammanlagt 4 000 m2).

Utgifter för beviljade statsandelar och statsunderstöd (1 000 euro)

  2015 2016 2017 2018— Sammanlagt fr.o.m. 2015
           
Årliga poster enligt de finansieringsbeslut som fattats före 2015 2 900 3 400 3 500 9 400 19 200
Räntan på årliga poster 100 200 300 400 1 000
Finansieringsbeslut som fattas 2015 1 500 200 500 2 300 4 500
Räntan på årliga poster - - 100 300 400
Sammanlagt 4 500 3 800 4 400 12 400 25 100

2015 budget 4 500 000
2014 budget 4 500 000
2013 bokslut 5 000 000

35. Statsunderstöd till anläggningskostnader för ett projekt för 100-årsjubileet för Finlands självständighet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får med stöd av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) användas för betalning av statsunderstöd till Helsingfors stad för byggandet av ett bibliotek för 100-årsjubileet för Finlands självständighet.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 4 000
Sammanlagt 4 000

2015 budget 5 000 000
2014 budget 1 000 000

40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 252 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg.

Förklaring:I enlighet med ett avtal som staten och Helsingfors stad ingått om skötseln av trafiken till Sveaborg står staten och staden tillsammans för driftsförlusterna för servicetrafiken till Sveaborg.


2015 budget 252 000
2014 budget 252 000
2013 bokslut 141 828

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 072 000 euro.

Anslaget får användas till beviljande av understöd

1) till kulturinstituten

2) för främjande av fredsarbete

3) till föreningen Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry:s utgifter

4) till vissa medborgarorganisationers verksamhet

5) till Lotsbibliotekets verksamhet.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Lokalkostnader för Londoninstitutet 276 000
Lotsbibliotekets verksamhet 12 000
Främjande av fredsarbete 540 000
Vissa medborgarorganisationers verksamhet 102 000
Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry 52 000
Stödjande av Förbundet för mänskliga rättigheter rf:s verksamhet 90 000
Sammanlagt 1 072 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Verksamhetsunderstöd till Lotsbiblioteket som tidigare finansierades med lästavgifter (överföring från moment 31.30.(50)) 12
Sparbeslut -100
Sammanlagt -88

2015 budget 1 072 000
2014 budget 1 160 000
2013 bokslut 14 420 000

51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 14 470 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av konstnärsstipendier motsvarande 545 stipendieår enligt 3 § i lagen om statens konstnärsstipendier (734/1969, ändr. 1135/2010) och till betalning av statens konstnärsstipendier för särskilt meriterade konstutövare enligt 3 § 2 mom. i den lagen

2) till stipendier och understöd enligt lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (1080/1983).

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Statens konstnärsstipendier (545 st.) 10 929 000
Stipendier och understöd till författare och översättare 3 100 000
Konstnärsprofessorsstipendier (22 st.) 441 000
Sammanlagt 14 470 000

Fr.o.m. januari uppgår konstnärsstipendiet till 1 669,77 euro/månad och fr.o.m. augusti till 1 674,78 euro/månad. Konstnärsstipendierna justeras enligt justeringarna av lönerna för statstjänstemän genom beslut av Centret för konstfrämjande. Totalbeloppet av stipendier till författare och översättare utgör 10 % av det belopp som under det föregående kalenderåret använts för litteratur som anskaffats till allmänna bibliotek som upprätthålls av kommunerna.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring av konstnärsprofessurer till statens konstnärsstipendier (överföring från moment 29.80.01) 75
Lönejusteringar 149
Sammanlagt 224

2015 budget 14 470 000
2014 budget 14 246 000
2013 bokslut 13 703 816

52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 236 962 000 euro.

Anslaget får användas

1) till finansiering av främjande av konst och kultur, till betalning av löneutgifter och andra utgifter för konst- och kulturpolitisk forsknings-, utrednings- och informationsverksamhet samt till försöks- och forskningsprojekt kring kultur vid statliga ämbetsverk och inrättningar

2) till anskaffning av konstverk till statens och universitetens fastigheter och byggnader som används av dem

3) till i lagen om Centret för konstfrämjande avsedda stipendier och understöd som Centret för konstfrämjande, konstrådet och konstkommissionerna beviljar samt högst 960 000 euro till stipendier enligt lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997)

4) till betalning av statsandelar och statsunderstöd för teatrar och orkestrar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt högst 6 547 000 euro till betalning av statsunderstöd enligt 6 a § i teater- och orkesterlagen (730/1992)

5) till betalning av statsandelar och statsunderstöd för museer enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) samt till annat stödjande av musei- och kulturarvsområdet

6) till betalning av statsunderstöd till bibliotek enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och till statens regionala förvaltning av de allmänna biblioteken för regional utveckling och annan utveckling av biblioteksväsendet, högst 4 887 000 euro

7) för nationell förvaltning av EU:s kulturprogram

8) för skydd, forskning och upplysning enligt världsarvskonventionen och Haagkonventionen 1954 samt för det nationella genomförandet av Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet

9) för statsunderstöd för driftskostnaderna för stiftelsen Suomen Kansallisoopperan säätiö, högst 37 877 000 euro, för statsunderstöd för driftkostnaderna för Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiö, högst 11 391 000 euro och för statsunderstöd för driftskostnaderna för Nationalgalleriet, högst 12 573 000 euro

10) till omkostnader som det upphovsrättsråd som anges i 55 § i upphovsrättslagen (404/1961) har och till kostnader som delegationen för upphovsrättsärenden har och till kostnaderna för upphovsrättsutredningar

11) till avlönande av högst 49 personer i tidsbundna uppgifter som främjar konsten vid Centret för konstfrämjande och de utgifter som detta orsakar.

Anslaget i punkt 2 samt de stipendier som beviljas under punkt 3 budgeteras enligt kontantprincipen.

I fråga om de personer som avses i punkt 11 beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Utvecklande av filmproduktion och barnfilmsproduktion samt distribution och visningsteknik 24 064 000
Främjande av filmkulturen 2 467 000
Främjande av litteraturen 2 595 000
Främjande av bildkonsten 2 106 000
Främjande av scenkonsten 3 940 000
Främjande av arkitekturen 404 000
Främjande av musiken 4 675 000
Främjande av formgivningen 835 000
Främjande av danskonsten 2 400 000
Främjande av fotokonsten 755 000
Främjande av cirkuskonsten 588 000
Främjande av mediekonsten 209 000
Främjande av seriekonsten och illustrationskonsten 270 000
Anskaffningar av konst till statens offentliga byggnader och vård av statens konstsamlingar 1 044 000
Främjande av andra konstarter 1 240 000
Stipendier och priser 1 528 000
Cultura-stiftelsen och skötseln av biblioteksuppgiften 1 160 000
Nationalgalleriet 12 573 000
Finlands filmstiftelse 2 007 000
Stiftelsen Suomen Kansallisoopperan säätiö 37 877 000
Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiö 11 391 000
Statsandelar och statsunderstöd till teatrar och orkestrar enligt finansieringslagen 42 920 000
Statsunderstöd till bibliotek och åtgärder för utveckling av biblioteksväsendet 4 887 000
Statsandelar och statsunderstöd till museer enligt finansieringslagen 20 400 000
Museer och kulturarvet 8 986 000
Reparationsunderstöd för föreningshus samt upplysningsarbete 1 889 000
Regionalt främjande av konsten 14 015 000
Statsunderstöd och utvecklingsåtgärder för Centret för konstfrämjande 7 149 000
Främjande av samisk konst och kultur 369 000
Utvecklande av kulturpolitiken 4 462 000
Kulturexport och internationellt samarbete 6 807 000
Kulturen i den digitala miljön 1 616 000
Stora internationella kulturevenemang 480 000
Statsunderstöd för kulturinstituten 5 559 000
Statsunderstöd för vänskapsföreningar 2 034 000
Genomförande av vissa internationella överenskommelser 427 000
Till undervisnings- och kulturministeriets förfogande 834 000
Sammanlagt 237 340 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -107
Sammanlagt -107

2015 budget 236 962 000
2014 budget 237 069 000
2013 bokslut 224 633 630

53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)

Under momentet beviljas 29 837 000 euro.

Anslaget får användas till beviljande av understöd för vissa konst- och kulturinstitutioners och samfunds lokalkostnader.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Överföring till följd av ändringarna av Nationalgalleriets lokaler (överföring från moment 29.80.59) 255
Indexhöjning av hyresutgifterna 426
Sammanlagt 681

2015 budget 29 837 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget 29 156 000
2013 bokslut 19 824 000

54. Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners lokalinvesteringar (fast anslag)

Under momentet beviljas 8 177 000 euro.

Anslaget får användas till beviljande av understöd för amortering och betalning av ränta på Suomen Kansallisteatteris, Svenska Teaterns och Tampereen Työväen Teatteris lån för grundlig renovering.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Understöd för låneskötselkostnaderna i anslutning till den grundliga renoveringen av Tampereen Työväen Teatteri 1 000
Ändring i räntenivån för Kansallisteatteris låneskötselkostnader -33
Sammanlagt 967

2015 budget 8 177 000
2014 budget 7 210 000
2013 bokslut 7 335 742

55. Stöd till digitaliseringen av kulturarvet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) för kostnader för genomförande av programmet och handlingsplanen för ett nationellt digitalt bibliotek

2) för kostnader för planmässig digitalisering av viktigt prioriterat musei- och kulturarvsmaterial

3) till stöd för museernas innehållsproduktion

4) till utveckling av system och tjänster som förbättrar tillgången till och användningen och förvaringen av digitalt kulturarvsmaterial samt till utveckling av bibliotekens, arkivens och museernas gemensamma söktjänst och anslutning av den till Europeiska digitala biblioteket

5) för kostnader för utveckling och överföring av kunskap om digitalisering, digital tillgång och långtidsförvaring i fråga om kultur- och kulturarvsmaterial

6) till statliga ämbetsverk och inrättningar för kostnader som föranleds av digitaliseringen av kulturarvsmaterial och bevarande av digitalt kulturarvsmaterial

7) till avlönande av personal motsvarande högst 10 årsverken i uppgifter för viss tid.


2015 budget 2 200 000
2014 budget 2 200 000
2013 bokslut 3 100 000

59. Vissa understöd till Nationalgalleriet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 11 245 000 euro.

Anslaget får användas

1) betalning av stiftelsen Nationalgalleriets kapital, högst 10 000 000 euro. Ett villkor för användningen av anslaget är att privata finansiärer deltar i tillförseln av kapital. Förhållandet mellan statens andel av tillförseln av kapital och kapital som samlas in hos privata finansiärer är 5:2

2) till betalning av kostnader som föranleds av tillfälliga ändringar av lokaler, högst 1 245 000 euro.

Förklaring:Anslaget för tillförsel av kapital är 2015 års andel av finansieringen för bildandet av Nationalgalleriet. Avsikten är att tillförseln av kapital till den offentligrättsliga stiftelsen åren 2015—2016 ska ske så att statens andel är sammanlagt högst 20 000 000 euro, förutsatt att de privata finansiärernas andel är minst 8 000 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av en engångsutgift för tryggande av Nationalgalleriets likviditet -2 500
Bortfall av engångsutgift för ersättningar i anslutning till tilläggspensionsarrangemang -510
Bortfall av engångsutgift för återbäringar av mervärdesskatt på gjorda investeringar -1 660
Kompensation för förlorade inkomster 1 500
Överföring till följd av de tillfälliga ändringarna av Nationalgalleriets lokaler (överföring till moment 29.80.53) -255
Sammanlagt -3 425

2015 budget 11 245 000
2014 budget 14 670 000

70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 150 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av verksamhets- och utställningsutrustning samt till betalning av planeringsutgifter för dem

2) till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke i uppgifter för viss tid.

De ämbetsverk som nämns i dispositionsplanen kan även använda omkostnadsanslag för anskaffning av utrustning och anordningar.

Dispositionsplan (euro)

   
Nationella audiovisuella institutet 25 000
Förvaltningsnämnden för Sveaborg 20 000
Museiverket 80 000
Biblioteket för synskadade 25 000
Sammanlagt 150 000

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Sparbeslut -350
Sammanlagt -350

2015 budget 150 000
2014 budget 500 000
2013 bokslut 2 250 000

72. Utökande av Nationalgalleriets samling (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 739 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för Nationalgalleriets konstanskaffningar.


2015 budget 739 000
2014 budget 739 000
2013 bokslut 739 000

75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 149 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av investeringsutgifter för grundlig förbättring och underhåll av fastighetsförmögenhet och för smärre nybyggnadsprojekt samt för kostnader för reparationsarbeten på museibåtar.

Dispositionsplan (euro)

     
1. Museiverket 799 000
2. Förvaltningsnämnden för Sveaborg 2 350 000
Sammanlagt 3 149 000

I fråga om punkt 2 får anslaget också användas till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken för tidsbundna uppgifter.

Fullmakt

1) Förbindelser som hänför sig till de projekt som nämns i punkt 1 i dispositionsplanen får ingås så att de utgifter som föranleds efter 2015 uppgår till sammanlagt högst 300 000 euro.

2) Förbindelser som hänför sig till de projekt som nämns i punkt 2 i dispositionsplanen får ingås så att de utgifter som föranleds efter 2015 uppgår till sammanlagt högst 1 000 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift -900
Grundlig förbättring av Sveaborgs fjärrvärmetunnel 250
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50) -1
Sammanlagt -651

2015 budget 3 149 000
2014 budget 3 800 000
2013 bokslut 4 000 000

95. Utgifter för skydd av kulturmiljö (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 50 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter som verkställigheten av lagen om fornminnen (295/1963) medför samt ersättningar som betalas i enlighet med lagen.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Sparbeslut -100
Sammanlagt -100

2015 budget 50 000
2014 budget 150 000
2013 bokslut 35 586