Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande
              03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg
              04. Museiverkets omkostnader
              05. Omkostnader för biblioteket för synskadade
              06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet
              16. Extra konstnärs- och journalistpensioner
              20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt
              30. Statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhet
              31. Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskostnader
              32. Statsandelar och statsunderstöd för museer
              33. Statsunderstöd för utveckling av kulturverksamheten i kommunerna och regionerna
              34. Statsandel och statsunderstöd för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek
              35. Statsunderstöd till anläggningskostnader för ett projekt för 100-årsjubileet för Finlands självständighet
              40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg
              50. Vissa understöd
              51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare
              52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten
              53. Statsunderstöd för lokalkostnader
              54. Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners lokalinvesteringar
              55. Stöd till digitaliseringen av kulturarvet
              59. Vissa understöd till Nationalgalleriet
              70. Anskaffning av inventarier
              72. Utökande av Nationalgalleriets samling
              75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet
              95. Utgifter för skydd av kulturmiljö
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

80. Konst och kulturPDF-versio

Förklaring: Kulturpolitiken har som mål att stärka kulturgrunden i den nationella och internationella omvärlden, förbättra verksamhetsförutsättningarna för dem som utför kreativt arbete, öka medborgarnas möjligheter till kulturellt deltagande och stödja kulturekonomin.

Undervisnings- och kulturministeriet genomför dessa mål med medel inom konst- och konstnärs-, kulturarvs-, biblioteks-, kulturexport- och upphovsrättspolitiken samt den audiovisuella politiken. Undervisnings- och kulturministeriets uppgift är att framför allt sörja för lagstiftningen, förvaltningsstrukturen, förvaltningspraxisen, finansieringen, den strategiska ledningen och andra allmänna verksamhetsförutsättningar inom kulturbranschen. Vid sidan av staten spelar kommunerna en betydande roll i genomförandet av kulturpolitiken. Också hushållen styr kulturpolitiken genom sina val eftersom deras investeringar i kultur och masskommunikation är mer än sex gånger större än statens och kommunernas sammanlagda stöd till kulturen.

Med kulturpolitiska medel främjas också genomförandet av utvecklingsuppgifter som överskrider gränserna mellan olika förvaltningsområden, såsom hållbar utveckling, de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, dubbelriktad integration av invandrare, arkitektur- och formgivningspolitik, kreativitets-, närings- och innovationspolitik, regional utvecklingspolitik, barn- och ungdomspolitik samt hälso- och välfärdspolitik. Dessutom sörjer man för att alla befolkningsgruppers kulturella rättigheter tillgodoses.

Till utmaningarna när det gäller att stärka grunden för konst och kultur hör säkerställandet av de eftersträvade effekterna av de strukturella reformerna inom konstförvaltningen, bevarandet av grunden för och livsdugligheten hos konst- och kulturbranschen när finansieringen minkar samt utvecklandet av finansieringssystemen. Man tillgodoser de utvecklingsbehov inom konsten och kulturen som uppkommer av ett mångkulturellt samhälle och utvecklar en trygg mediemiljö. Kunskapsbasen inom kulturpolitiken stärks och den utnyttjas i beslutsfattandet.

Avsikten är att verksamhetsförutsättningarna och utkomstmöjligheterna för konstnärerna och sådana som utför kreativt arbete ska bli mångsidigare och att ställningen för de fria yrkesgrupperna inom scenkonst ska bli bättre.

En utmaning när det gäller målen för medborgarnas kulturella deltagande är att stärka olika befolkningsgruppers, i synnerhet mindre delaktiga gruppers, deltagande i kultur samt trygga en jämlik tillgång och tillgänglighet till biblioteks-, kultur- och informationstjänster i olika delar av landet samt digital tillgång till och digitalt bevarande av kulturarvsmaterial. För produktionen av kulturtjänster och ett ökat deltagande behövs nya modeller och metoder. Genom olika upphovsrättslösningar stöder man undervisningen och forskningen samt bibliotekens, arkivens och museernas verksamhet.

Utmaningar inom kulturen och den kreativa ekonomin är att stärka den inhemska marknaden och kulturexporten inom konst och kultur samt den audiovisuella branschen, öka samarbetet inom kultur och turism, tillhandahålla stödarrangemang i samband med kulturella internationella storevenemang och att förbättra förutsättningarna för finansiering av produkt- och serviceutveckling och för företagsamhet, såsom kompetensen, produkt- och serviceutvecklingen, inom den audiovisuella branschen och andra kultur- och konstbranscher samt att utveckla upphovsrättssystemet.

Inom konst- och kulturbranschen riktas 2015 besparingar på 5 miljoner euro till den budgetfinansierade verksamheten.

Målen och de viktigaste åtgärderna inom kulturpolitiken 2015 är:

Kulturpolitiska målDe viktigaste åtgärderna
  
Stärkande av kulturgrunden: — Etableringen och effektiviseringen av verksamheten vid Centret för konstfrämjande stöds.
— Medieläskunnighet, medie- och filmfostran och mediefostran i de allmänna biblioteken främjas.
 — Samordningen och etableringen av metoder för statistikföring och datainsamling inom den audiovisuella branschen stöds.
 — Tillgången till och långtidsförvaringen av digitalt kulturvarvs- och biblioteksmaterial förbättras som en del av det nationella digitala biblioteket.
 — Programmet Bibliotekspolitik 2015 genomförs och ett ibruktagande av kvalitetsrekommendationer för de allmänna biblioteken främjas. Uppdateringen av bibliotekslagstiftningen bereds.
— Regionala aktörer inom konsten och kulturen samt samarbetet med myndigheter och andra aktörer stöds.
 — En världsarvsstrategi bereds och genomförandet av den inleds. Avsikten är att delta i genomförandet av kulturmiljöstrategin.
 — Sektorforskningen inom kulturpolitiken utnyttjas.
Förbättrande av verksamhetsförutsättningarna för dem som utför kreativt arbete: — Den internationella rörligheten för konstnärer och aktörer och verk inom kultursektorn och den internationella nätverksbildningen bland aktörerna främjas.
— Stödstrukturerna för konst och kultur utvecklas med beaktande av den fria konstnärsbranschens behov.
— Principen om en s.k. procent för konst vid offentligt byggande främjas.
 — Inom ramen för resurserna fortsätter utvecklandet av stödprogrammet DigiDemo.
Ökande av alla befolknings- och medborgargruppers förutsättningar för kulturdeltagande: — Statsandelssystemet för museer, orkestrar och teatrar vidareutvecklas.
— Ombyggnadsprojekt som ökar sysselsättningen i kulturlokaler och omvandlandet av byggnadsbestånd som frigörs från annan användning till kulturändamål stöds.
— Ett förnyande av servicestrukturen för kommunernas kulturverksamhet samt en förbättring av användarnas deltagarmöjligheter stöds.
— Jämlik tillgång på och tillgänglighet till kulturtjänster och mångfalden av kulturtjänster förbättras bl.a. genom att ett system med kulturpass skapas.
— Barnens kulturkompetens och möjligheter att ta del av konst och kultur utökas.
 — Biblioteks- och informationstjänsterna utvecklas som befolkningens kommunala bas- och närservice.
— Verksamhet inom ramen för Konst och kultur ger hälsa och välfärd stöds.
— Bevarandet av det immateriella kulturarvet på en livskraftig nivå främjas.
Främjande av kulturen och den kreativa ekonomin: — Kulturföretagande och skapandet av arbetsplatser inom de kreativa branscherna samt möjligheterna till produktifiering av näringsverksamheten inom de kreativa branscherna och av kulturturismen stöds.
— Konst- och kulturinriktade verksamhetsmodeller och serviceprodukter utvecklas inom ramen för projektet för kreativ ekonomi i arbetet. Kulturexport och kunnande inom marknadsföring av kreativa branscher främjas.
— Statsrådets principbeslut om ett utvecklingsprogram för immateriellt värdeskapande genomförs och en förvaltningsövergripande grupp för samordning av den kreativa ekonomin inrättas.
— Kulturens och den kreativa ekonomins ställning stöds i det nordiska samarbetet och samarbetet med Ryssland.
 — Inom ramen för tillgängliga resurser stöds projekt som syftar till att utvidga finansieringsbasen för filmbranschen och den audiovisuella branschen.
 — Inom ramen för resurserna fortsätter utvecklandet av stödprogrammet CreaDemo.
 — Utbudet av lagliga onlinetjänster främjas och olaglig nätdistribution minskas.
 — Upphovsrättslagen görs tydligare och strategin för industriella rättigheter och upphovsrätt (IPR-strategin) genomförs.

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 382 000 euro.

Av anslaget får högst 10 000 euro användas till stöd till den avgiftsbelagda servicen.

Förklaring: Genom sin verksamhet ska Centret för konstfrämjande utveckla den finländska konstens kvalitet, mångfald, internationella nivå och förnyelse samt öka tillgången på och tillgängligheten till konst och kultur. Arbetet vid Centret för konstfrämjande främjar välfärden, kulturen och dess mångfald. Målet med verksamheten är att stärka konstens och kulturens ställning och status som en mångsidig resurs i egenskap av moderniserare av samhället och betydelseskapare.

För att nå målet ska Centret för konstfrämjande främja konst och kultur nationellt och internationellt genom att genomföra utvecklingsprojekt, utnämna länskonstnärer och bevilja finansiering och stöd till sammanslutningar. Centret för konstfrämjande ska också främja konstnärernas nationella och internationella arbetsvillkor genom att stödja konstnärers nätverksbildning, residensverksamhet och genom att genomföra utvecklingsprojekt. Centret medverkar också till främjandet av konstnärernas utkomstmöjligheter genom att vara sakkunnig. Centret ska ansvara för förvaltningen av de förtroendeorgan som finns i anslutning till centret och som har självständig beslutanderätt, såsom de statliga konstkommissionerna, de regionala konstkommissionerna, de särskilda nämnderna och konstrådet, och för beredningen av ärenden samt föredragningen och verkställigheten av beslut som hör till dessa organs uppgifter.

Personalens välbefinnande och organisationens kompetens främjas genom personalplanering och utbildning och genom projekt som avser arbetshälsa.

Till konstkommissionernas uppgifter hör att dela ut stipendier, vara sakkunnig inom sitt eget ansvarsområde och delta i utarbetandet av centrets strategier. Finansieringen är tidsbunden och baserar sig på en jämförelsebedömning av den konstnärliga kvaliteten och på en omfattande konstnärspolitisk sakkunskap. I stipendiepolitiken beaktas sökandegruppens kön, ålder, språk och regionala fördelning, med särskild betoning på unga konstnärers ställning som sökande och mottagare av stipendier.

Till konstrådets uppgifter hör att besluta om antalet statliga konstkommissioner, deras exakta namn och ansvarsområde. Konstrådet utnämner också medlemmarna i de statliga och de regionala konstkommissionerna och gör en framställning om titeln konstakademiker. Konstrådet kan stödja försöks- och utvecklingsprojekt.

Av kulturpolitiska skäl täcks ca 33 % av de särskilda utgifterna för den avgiftsbelagda verksamheten med prisstödet.

Nyckeltal för resultatet

 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Produktion och kvalitetsledning   
Centret för konstfrämjande och regionala enheter   
Ansökningar om statsunderstöd till sammanslutningar 2 2902 3002 400
— bifallsbeslut1 0609901 000
Utlåtanden om ansökningar om statsunderstöd825850600
Projekt 188010
Internationella residens 653
Publikationer och utvärdering av verkningarna 242
Utlåtanden, ställningstaganden och initiativ505050
Statliga konstkommissioner och särskilda nämnder   
Stipendieansökningar8 2438 2008 200
— bifallsbeslut2 4901 7002 500
Utlåtanden om ansökningar om statsunderstöd1 8511 0151 600
Regionala konstkommissioner   
Stipendieansökningar3 4842 8003 400
— bifallsbeslut669600600
Utlåtanden om ansökningar om statsunderstöd1 2646501 200
Funktionell effektivitet   
Handläggningstiden för stipendie-/understödsansökan (antal veckor i genomsnitt)202018
Hantering av mänskliga resurser   
Årsverken 106,3105104

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 4 9454 531 4 402
Bruttoinkomster16620 20
Nettoutgifter4 7794 5114 382
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år 290  
— överförts till följande år419  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring av konstnärsprofessurer till statens konstnärsstipendier (överföring till moment 29.80.51)-75
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-6
Indexhöjning av hyresutgifterna6
Löneglidningsinbesparing-7
Lönejusteringar21
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-22
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-24
Ytterligare besparing i omkostnaderna -52
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.)30
Sammanlagt-129

2015 budget4 382 000
2014 budget4 511 000
2013 bokslut4 908 000

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 344 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till finansiering av ombyggnadsprojekt

2) till anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring: Förvaltningsnämnden för Sveaborg ansvarar för restaurering, underhåll och användning av det byggnadskulturella monumentet Sveaborg, som finns med på Unescos världsarvslista och som är av nationell betydelse. Nämnden svarar också för produktionen och spridningen av basinformation om Sveaborg till allmänheten.

Målet för de samhälleliga verkningarna är en exemplarisk skötsel och presentation och ett exemplariskt underhåll av världsarvsobjektet Sveaborg så att fästningsområdet förblir livskraftigt och attraktivt.

År 2015 fortsätter genomförandet av förvaltningsnämndens strategiska utvecklingsplan, revideras kvalitets- och utvärderingssystemet och görs det förberedelser för framtida åtgärder för anpassning av den offentliga ekonomin och för en höjning av underhållskostnaderna.

Inom ramen för de tillgängliga resurserna genomförs programmet för renovering av Sveaborg. Avsikten är att minska det eftersatta underhållet genom att bostäder och andra lokaler som väntar på renovering hyrs ut. Planeringsarbetena och hållfasthetsberäkningarna i anslutning till byggandet av en ny servicetunnel inleds.

Ibruktagandet av ön Lonnan fortsätter, besökstjänsterna förbättras och Sveaborgscentret utvecklas i samarbete med intressentgrupperna. Som mål för antalet resenärer utanför säsongen ställs 185 000 resenärer. Samarbetet med det öppna fängelset på Sveaborg fortsätter. I iståndsättnings- och ombyggnadsarbetet används också utomstående entreprenörer.

I arbetet med att göra världsarvsobjektet känt följs åtgärderna i den förvaltnings- och användningsplan som Unesco förutsätter och man deltar i genomförandet av världsarvsstrategin i enlighet med regeringsprogrammet. För att bevara boendesamhällets livskraft strävar man efter att stödja en mångsidig invånarstruktur och tillhandahålla tillräcklig service på området. Det ekonomiska målet för verksamheten är att hyresintäkterna ska öka med 1 % år 2015. Avsikten är att de hyror som tas ut delvis ska täcka kostnaderna för underhållet av fastigheterna och de ökade fastighetskostnaderna. Kvalitativa mål är nivån på planeringen och byggandet, nöjda invånare, kulturprogram som lämpar sig för fästningen samt slutförande av projektet för Sveaborgs tillgänglighet. En invånarenkät genomförs.

Nyckeltal för resultatet2012
utfall
2013
utfall
2015
uppskattning
    
Produktion och kvalitetsledning   
Antal besökare under månader utanför säsongen (oktober—april)180 000184 000185 000
Funktionell effektivitet   
Nyttjandegraden av förvaltningsnämndens mötes- och festlokaler, %262328
Av alla fästningsmurar (52 800 m2) andelen fästningsmurar som klassas som varande i bästa skick av murarna, %505149
Hyresintäkter, ökning %4,42,971
Hantering av mänskliga resurser   
Årsverken89,49191

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter8 595 8 1887 918
Bruttoinkomster5 4185 4655 574
Nettoutgifter3 1772 7232 344
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år 332  
— överförts till följande år 92  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Minskning av anslaget av engångsnatur för reparation av fuktskadade bostäder och andra lokaler-200
Produktivitetsfrämjande åtgärder-180
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-3
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50)-1
Löneglidningsinbesparing-7
Lönejusteringar20
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-12
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-18
Ytterligare besparing i omkostnaderna -28
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.)50
Sammanlagt-379

2015 budget2 344 000
2014 I tilläggsb.250 000
2014 budget2 723 000
2013 bokslut2 937 000

04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 416 000 euro.

Anslaget får även användas till anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Nationalmuseets omkostnader8 979 000
Museiverkets övriga omkostnader10 437 000
Sammanlagt19 416 000

Museiverket ansvarar för sakkunnig- och myndighetsuppgifter i anslutning till värnandet om kulturarvet på nationell nivå. Museiverket leder och utvecklar landets museiverksamhet, skyddar och vårdar kulturarvet och kulturmiljön samt producerar och förmedlar forskningsinformation. Museibranschen utvecklas på riksomfattande nivå genom samarbete inom museibranschen. Museiverket deltar aktivt i det internationella myndighets-, intressentgrupps- och projektsamarbetet inom branschen. Museiverket är sakkunnig i Unescos världsarvskommitté under Finlands period som medlem och ser till att Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet genomförs.

Vid anpassningen av Museiverkets verksamhet och ekonomi betonas uppnåendet av de viktigaste strategiska målen. I verksamheten betonas kundorientering, serviceförmåga samt fysisk, kunskapsmässig och kulturell tillgänglighet. Genom kulturarvsfostran stärks medborgarnas delaktighet i kulturarvet. Den digitala tillgången till kulturarvet förbättras och arkiv-, biblioteks- och samlingstjänsterna vidareutvecklas. Museiverket skapar bättre förutsättningar än tidigare för forskning och utvecklar forskningssamarbetet med läroanstalterna.

Kulturmiljön vårdas genom metoder för bevarande av fasta fornminnen, byggd miljö och kulturlandskapet med beaktande av riktlinjerna i kulturmiljöstrategin. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på frågor på nationell nivå och landskapsnivå, utvecklandet av det programenliga skyddet samt samarbetet inom och styrningen av ansvarsområdet. I myndighetsverksamheten eftersträvas en förutseende och interaktiv verksamhet samt skäliga behandlingstider för ärendena. Kulturmiljöregistrets kvalitet och täckning förbättras i samarbete med andra aktörer.

När det gäller byggda och arkeologiska objekt har användningen, förevisningen, vården och restaureringen av de fastigheter som överfördes till Senatfastigheter och Forststyrelsen vid ingången av 2014 utvecklats, liksom även samarbetsförfarandena i anslutning till dem.

Finlands nationalmuseum främjar bevarandet av finländarnas materiella kulturarv, förmedlar information i anslutning till det och stärker dess betydelse i samhället. Arbetet med samlingar på nationell nivå utgör en del av Nationalmuseets verksamhet. Tyngdpunkten ligger särskilt på att bevara det materiella kulturarvet från närhistorien och i dag och den information som hänför sig till det. I Nationalmuseet fortsätter utvecklandet av utställnings- och kundbetjäningsfunktionerna samt planeringen av museernas verksamhet och öppettider som en del av Museiverkets anpassningsåtgärder. Konserverings- och samlingscentralens verksamhet inleds i nya lokaler. En placering av Kulturernas museum i den nuvarande konserveringsanstaltens lokaler i anslutning till Nationalmuseet utreds. Personalens välbefinnande och organisationens kompetens och produktivitet främjas genom personalplanering och utbildning, genom införande av elektroniska system som stöder verksamheten, genom utveckling av lönesystemet och genom projekt som avser arbetshälsa.

Nyckeltal för resultatet2012
utfall
2013
utfall
2015
mål
    
Produktion och kvalitetsledning   
Besök på Museiverkets webbsidor3 935 6385 837 3996 250 000
Behandlingstid för utlåtanden, dagar363538
Antal besökare i museer och på slott   
— totalt antal besökare472 418490 980510 000
— antal utställningsbesökare-360 951370 000
— andelen betalande besökare, %-6666
Forsknings- och utställningspublikationer, st.957
Föremålsuppgifternas digitaliseringsgrad, %454547
Funktionell effektivitet   
Genomsnittspris för musei- och slottsbesök, euro2,82,62,6
Intäkter av musei- och slottsbesök i genomsnitt, euro3,12,92,9
Hantering av mänskliga resurser   
Årsverken (årsv.)293299298

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter26 64322 84322 716
Bruttoinkomster4 9013 3003 300
Nettoutgifter21 74219 54319 416
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år3 071  
— överförts till följande år5 842  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Hyra för samlings- och konserveringscentralen1 000
Produktivitetsfrämjande åtgärder-90
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-26
Indexhöjning av hyresutgifterna75
Löneglidningsinbesparing-34
Lönejusteringar136
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-93
Sparbeslut-1 000
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-116
Ytterligare besparing i omkostnaderna -229
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.)250
Sammanlagt-127

2015 budget19 416 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget19 543 000
2013 bokslut24 513 000

05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 649 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till anskaffning av utrustning och anordningar

2) till prisstöd för avgiftsbelagd service, högst 4 000 euro.

Förklaring: Biblioteket för synskadade, Celia, är sakkunnig när det gäller att tillhandahålla tillgängliga bibliotekstjänster och producera material i tillgängligt format (talböcker, hybridböcker, punktskriftsböcker, e-böcker, taktilböcker, reliefbilder). Biblioteket har som mål för sin verksamhet att synskadade och andra personer med läsnedsättning ska behandlas jämlikt i fråga om tillgång till litteratur och information. Målgruppen för verksamheten är 5 % av befolkningen.

Inom resultatområdet för läromedelstjänster producerar biblioteket nästan alla de läroböcker som synskadade och andra läshandikappade skolelever och studerande på andra stadiet behöver samt de böcker som examensstuderande i högre utbildning behöver enligt examenskraven. Biblioteket producerar ca 600 nya lärobokstitlar. I enlighet med beslutet om grunderna för avgifter säljs omkring 9 700 läroböcker för att användas av personer med läsnedsättning.

Inom resultatområdet för skön- och facklitteraturtjänster producerar biblioteket verk i en omfattning som utgör ca 25 % av den allmänlitteratur som årligen publiceras i Finland. Biblioteket förmedlar litteratur till kunderna per post och via nätet ungefär en miljon gånger. Utlåning av böcker som förmedlas per post minskas och nätleveranserna utökas.

Inom resultatområdet för sakkunnig- och konsultationsverksamhet ligger tyngdpunkten på projektet Bibliotek för alla som syftar till att betjäna fler personer med läsnedsättning via de allmänna biblioteken med utnyttjande av webbtjänsterna vid Biblioteket för synskadade.

Nyckeltal för resultatet2012
utfall
2013
utfall
2015
uppskattning
    
Effekt, produktion och kvalitetsledning   
— bokproduktion/titel2 4192 2171 900
— antal lån, skön- och facklitterära verk1 023 9071 018 3001 070 000
— läroboksleveranser/st.12 27313 10013 500
— andelen nätleveranser av den totala utlåningen/%710,525
— kundtillfredsställelse (vitsord 1—5)4,434,424,1
Funktionell effektivitet   
— genomsnittspris för boklån/euro5,235,15,0
— genomsnittspris för läroboksleverans/euro149137145
Hantering av mänskliga resurser   
— Årsverken48,250,953

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter6 7825 9775 829
Bruttoinkomster324165180
Nettoutgifter6 4585 8125 649
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år 1 575  
— överförts till följande år 1 494  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Produktivitetsminskning-45
Ändring i nivån på användningsersättningen-12
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-8
Indexhöjning av hyresutgifterna5
Löneglidningsinbesparing-6
Lönejusteringar24
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-29
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-25
Ytterligare besparing i omkostnaderna -67
Sammanlagt-163

2015 budget5 649 000
2014 budget5 812 000
2013 bokslut6 377 000

06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 935 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till anskaffning av utrustning och anordningar

2) till prisstöd för visningsverksamhet och annan avgiftsbelagd service, högst 170 000 euro.

Förklaring: Nationella audiovisuella institutet (KAVI) har till uppgift att lagra och bevara filmer och televisions- och radioprogram, främja det audiovisuella kulturarvet samt trygga barnens utveckling och välfärd i mediemiljön genom att övervaka utbudet av bildprogram och främja mediefostran. Genom kund- och informationstjänsterna tillgodoser institutet befolkningens behov i fråga om kultur, kunskap och forskning och betjänar den kreativa industrin. Institutet tryggar det audiovisuella kulturarvets exponering genom att förevisa konstnärligt, historiskt eller på annat sätt betydelsefulla filmer och program samt genom att bedriva utställnings- och publikationsverksamhet. Institutet övervakar utbudet av filmer, tv-program och bildupptagningar, upprätthåller klassificeringssystemet för åldersgränser för bildprogram och svarar för utbildningen av klassificerare av bildprogram samt är nationell sakkunnigmyndighet för mediefostran. Institutet deltar aktivt i det internationella myndighets-, intressentgrupps- och projektsamarbetet inom branschen.

År 2015 inleds en täckande strategisk planering där det skapas nya gemensamma strategiska mål, värderingar och visioner för institutet.

Institutet deltar i planeringen av ett system för långtidsbevaring för det nationella digitala biblioteket och institutets digitala samlingar görs tillgängliga för allmänheten via Elonet och FINNA.

Till samlingarna anskaffas visningskopior och extra material inom den film- och videoproduktion från 2011 som är föremål för den lagstadgade depositionsförpliktelsen samt originalmaterialet i fråga om filmer som granskades 2009. Video- och dvd-samlingen ökar sannolikt med ca 2 000 upptagningar.

Radio- och TV-programflödet lagras digitalt enligt den plan som undervisnings- och kulturministeriet har godkänt. Programflödet är ca 60 terabyte. Inhemska radio- och tv-program som kan betraktas som originalinspelningar mottas dessutom som lagstadgade depositioner. Nya ställen där man kan se och lyssna på program öppnas enligt behov i filialer till friexemplarsbiblioteken. Ibruktagandet av Rundradions digitaliserade radio- och tv-material genom radio- och tv-arkivets publiktjänster fortsätter och offentliga tillställningar om radio- och tv-programmens historia och redaktionsarbetet ordnas.

Filmkulturen främjas genom filmvisningar och filmfostran i Helsingfors och på nio andra orter. Den webbplats (elokuvapolku.kavi.fi) med filmfostran som riktas till barn och unga via läroanstalterna utvecklas. Dessutom stöder man och bedriver filmforskning och publicerar filmografisk information i tjänsten www.elonet.fi. I museiverksamheten ligger tyngdpunkten på organiseringen och gallringen av samlingarna. Man deltar i planeringen av biblioteket för 100-årsjubileet för Finlands självständighet med en fullmakt från undervisnings- och kulturministeriet.

Institutet producerar information och läromedel i anslutning till mediefostran, genomför sakkunnigmöten och informationskampanjer, ansvarar för webbsidan Mediataitokoulu.fi, utbildar sådana som arbetar med barn och unga och främjar forskningen på området. Institutet är Finlands Safer Internet Centre.

Institutet övervakar utbudet på bildprogram och det arbete som utförs av klassificerare av bildprogram samt för ett register över leverantörer av bildprogram och en förteckning över bildprogram. Klassificerare och leverantörer av bildprogram erbjuds handledning och utbildning. Systemet för klassificering av bildprogram enligt åldersgräns upprätthålls och klassificeringskriterierna utvecklas.

Nyckeltal för resultatet2012
utfall
2013
utfall
2015
uppskattning
    
Produktion och kvalitetsledning   
— Vård av samlingar/arkiverade filmer, antal156 133159 666171 000
— Biblioteks-, informations-, låne- och kundtjänster, antal35 26037 12036 000
— Avgiftsbelagda tjänster/visningsverksamhet, antal besökare 49 63546 57250 000
— Avgiftsbelagda arkivtjänster/bild- och filmtjänster3 3953 4054 000
— Digitalt lagrat programflöde i terabyte (radio- och televisionsarkivet)203266400
— Undersökningar och utredningar om mediefostran, antal-71
— Informationskampanjer om mediefostran, antal565
— Klassificerade och anmälda program, antal15 41422 55721 000
— Fall i anslutning till övervakningen av utbudet, antal543040
— Nya klassificeringar i anslutning till övervakningen29218200
    
Funktionell effektivitet   
— Samlings- och arkivverksamhet sammanlagt, euro/antal filmer21,5022,1318,81
— Bibliotek, euro/bibliotekstjänst9,029,678,82
— Avgiftsbelagd service: subvention av visningsverksamheten273 112267 650240 400
— Radio- och televisionsarkivet sammanlagt euro/lagrat programflöde i terabyte7 8466 1845 000
— Behandling av publikrespons på bildprogram, euro/behandling-3335
— Kostnader för klassificering av bildprogram, euro/program-157160
— Kostnader för övervakning av klassificerare, euro/program-230230
 
Hantering av mänskliga resurser   
— Årsverken87,587,587

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter9 1458 2417 725
Bruttoinkomster1 027790790
Nettoutgifter8 1187 4516 935
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år 1 249  
— överförts till följande år 781  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av engångsutgift-100
Bortfall av engångsutgiften för sammanslagningen av ämbetsverken-80
Omstruktureringen av förvaltningsområdet-100
Produktivitetsfrämjande åtgärder-135
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-10
Indexhöjning av hyresutgifterna17
Löneglidningsinbesparing-10
Lönejusteringar30
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-35
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-26
Ytterligare besparing i omkostnaderna -82
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.)15
Sammanlagt-516

2015 budget6 935 000
2014 budget7 451 000
2013 bokslut7 650 000

16. Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 18 848 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av tidigare beviljade extra konstnärs- och journalistpensioner samt familjepensioner som hänför sig till konstnärspensioner

2) till nya konstnärspensioner och familjepensioner i anslutning till konstnärspensioner, högst 1 015 000 euro, så att högst 51 extra konstnärspensioner får beviljas till ett belopp som motsvarar full pension.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Anslaget har beräknats enligt den uppskattade APL-indexnivån för 2015 (2546).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Lönejusteringar273
Sammanlagt273

2015 budget18 848 000
2014 budget18 575 000
2013 bokslut17 912 238

20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 16 945 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av lokalkostnader för kulturhistoriskt värdefulla kultur- och sevärdhetsobjekt som Museiverket förfogar över.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Höjning av hyran för Nationalmuseets underjordiska lokaler 300
Nivåförändring till följd av mervärdesbeskattningen i anslutning till hyresavtal-350
Indexhöjning av hyresutgifterna247
Nivåförändring98
Sammanlagt295

2015 budget16 945 000
2014 I tilläggsb.300 000
2014 budget16 650 000

30. Statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhet (fast anslag)

Under momentet beviljas 4 750 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsunderstöd till bibliotek enligt bibliotekslagen (904/1998) och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

2) till köp av databas- och materialtjänster som producerats för allmänna bibliotek och till betalning av statsunderstöd till allmänna biblioteks specialuppgifter samt till betalning av statsunderstöd till bibliotekens innehållsproduktion

3) till inrättande av ett bibliotek för teckenspråkig litteratur och till betalning av statsunderstöd som hänför sig till verksamheten.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Understöd till centralbibliotek och landskapsbibliotek3 240 000
Understöd till bibliotekens innehållsproduktion326 000
Produktion av databas- och materialtjänster för allmänna bibliotek och understöd till andra specialuppgifter934 000
Understöd till inrättande av ett bibliotek för teckenspråkig litteratur och för dess verksamhet250 000
Sammanlagt4 750 000

Målet för de allmänna biblioteken är att erbjuda befolkningen lika möjligheter till bildning, kunskaper och kunnande, medborgarfärdigheter, litteratur och konst, internationalisering och livslångt lärande. Bibliotekets uppgift är också att erbjuda möjligheter att använda virtuella och interaktiva nättjänster och att ge handledning i användningen av dem.

Genom statsunderstöden stöds en regionalt jämlik produktion och utveckling av biblioteks- och informationstjänster. Syftet är att säkerställa att servicenätet fungerar, trygga kvaliteten på biblioteks- och informationstjänsterna liksom även tillgången och tillgängligheten till information och kultur för hela befolkningen.

Biblioteksväsendets effektivitet bedöms utifrån indikatorer för användning av bibliotek, materialanskaffningar, personalresurser och tillgång.

Vissa nyckeltal för biblioteksväsendet2012
utfall
2013
utfall
2015
uppskattning
    
Bokanskaffningar, st./1 000 invånare309297300
Övriga materialanskaffningar, st./1 000 invånare585455
Årsverken, årsv./1 000 invånare0,80,80,8
Öppethållningstimmar, 1 000 timmar1 3801 3621 380
Fysiska besök, st./invånare9,99,59,6
Nätbesök, antal/invånare10,69,910
Utlåningar, st./invånare17,717,217,3
Kostnader för verksamheten, euro/invånare595658

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förändring i kostnadsnivån (+1,1 %)37
Sammanlagt37

2015 budget4 750 000
2014 budget4 713 000
2013 bokslut4 512 033

31. Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskostnader (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 38 351 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandelar och statsunderstöd för teatrar och orkestrar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Antalet årsverken som används som beräkningsgrund för statsandelen är högst 2 474 för teatrar och högst 1 037 för orkestrar.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) så att priserna per enhet för teatrar och orkestrar sänks för genomförande av utgiftsbesparingen och att de besparingar som gäller teatrar och orkestrar genom den lag som trädde i kraft år 2012 (1511/2011) ändras så att de blir permanenta efter år 2015.

Det genomsnittliga mervärdesskattefria pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen är 54 658 euro per årsverke för teatrar och 54 178 euro per årsverke för orkestrar.

För lagstadgade statsandelar och statsunderstöd har dessutom beviljats 42 920 000 euro under moment 29.80.52.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av engångsutgift-620
Förändring i kostnadsnivån (+1,1 %)901
Sparbeslut-2 970
Sammanlagt-2 689

2015 budget38 351 000
2014 budget41 040 000
2013 bokslut40 800 000

32. Statsandelar och statsunderstöd för museer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 16 411 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandelar för museer enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Antalet årsverken som används som beräkningsgrund för statsandelen är högst 1 183.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) så att priserna per enhet för museer sänks för genomförande av utgiftsbesparingen och att de besparingar som gäller museer genom den lag som trädde i kraft år 2012 (1511/2011) ändras så att de blir permanenta efter år 2015.

Det genomsnittliga mervärdesskattefria pris per enhet som används som grund för statsandelen är 67 636 euro.

För lagstadgade statsandelar och statsunderstöd har dessutom beviljats 20 400 000 euro under moment 29.80.52.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förändring i kostnadsnivån (+1,1 %)460
Sparbeslut-1 480
Sammanlagt-1 020

Momentets rubrik har ändrats.


2015 budget16 411 000
2014 budget17 431 000
2013 bokslut17 431 000

33. Statsunderstöd för utveckling av kulturverksamheten i kommunerna och regionerna (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 106 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd enligt 44 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och till sådan försöksverksamhet som inleds i syfte att utveckla servicen inom kommunernas kulturverksamhet och göra servicens produktionsstrukturer mångsidigare och till verksamhetens riksomfattande samordning samt till forsknings- och utredningsverksamhet som gäller kommunernas kulturverksamhet.

Förklaring: Till statsandelar enligt lagen om kommunernas kulturverksamhet (728/1992) beviljas finansiering under moment 28.90.30.


2015 budget106 000
2014 budget106 000
2013 bokslut106 000

34. Statsandel och statsunderstöd för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd för de allmänna bibliotekens anläggningsprojekt enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och till betalning av statsandelar som beviljats för de allmänna bibliotekens anläggningsprojekt med stöd av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998).

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. Av anslaget betalas även lagenliga räntor på de årliga poster av statsandelar och statsunderstöd som beviljats i efterhand.

Fullmakt

År 2015 får statsunderstöd beviljas för de allmänna bibliotekens anläggningsprojekt så att de statsunderstöd som projekten föranleder uppgår till sammanlagt högst 4 500 000 euro. Av statsunderstöden får högst 1 500 000 euro beviljas som andel under den tid projektet genomförs.

Förklaring: Med de statsunderstöd som beviljas beräknar man kunna förnya sju bokbussar samt bygga och renovera fyra bibliotek (sammanlagt 4 000 m2).

Utgifter för beviljade statsandelar och statsunderstöd (1 000 euro)

 2015201620172018—Sammanlagt fr.o.m. 2015
      
Årliga poster enligt de finansieringsbeslut som fattats före 20152 9003 4003 5009 40019 200
Räntan på årliga poster1002003004001 000
Finansieringsbeslut som fattas 20151 5002005002 3004 500
Räntan på årliga poster- -100300400
Sammanlagt4 5003 8004 40012 40025 100

2015 budget4 500 000
2014 budget4 500 000
2013 bokslut5 000 000

35. Statsunderstöd till anläggningskostnader för ett projekt för 100-årsjubileet för Finlands självständighet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får med stöd av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) användas för betalning av statsunderstöd till Helsingfors stad för byggandet av ett bibliotek för 100-årsjubileet för Finlands självständighet.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring4 000
Sammanlagt4 000

2015 budget5 000 000
2014 budget1 000 000

40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 252 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg.

Förklaring: I enlighet med ett avtal som staten och Helsingfors stad ingått om skötseln av trafiken till Sveaborg står staten och staden tillsammans för driftsförlusterna för servicetrafiken till Sveaborg.


2015 budget252 000
2014 budget252 000
2013 bokslut141 828

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 072 000 euro.

Anslaget får användas till beviljande av understöd

1) till kulturinstituten

2) för främjande av fredsarbete

3) till föreningen Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry:s utgifter

4) till vissa medborgarorganisationers verksamhet

5) till Lotsbibliotekets verksamhet.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Lokalkostnader för Londoninstitutet276 000
Lotsbibliotekets verksamhet12 000
Främjande av fredsarbete540 000
Vissa medborgarorganisationers verksamhet102 000
Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry52 000
Stödjande av Förbundet för mänskliga rättigheter rf:s verksamhet90 000
Sammanlagt1 072 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Verksamhetsunderstöd till Lotsbiblioteket som tidigare finansierades med lästavgifter (överföring från moment 31.30.(50))12
Sparbeslut-100
Sammanlagt-88

2015 budget1 072 000
2014 budget1 160 000
2013 bokslut14 420 000

51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 14 470 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av konstnärsstipendier motsvarande 545 stipendieår enligt 3 § i lagen om statens konstnärsstipendier (734/1969, ändr. 1135/2010) och till betalning av statens konstnärsstipendier för särskilt meriterade konstutövare enligt 3 § 2 mom. i den lagen

2) till stipendier och understöd enligt lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (1080/1983).

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Statens konstnärsstipendier (545 st.)10 929 000
Stipendier och understöd till författare och översättare3 100 000
Konstnärsprofessorsstipendier (22 st.)441 000
Sammanlagt14 470 000

Fr.o.m. januari uppgår konstnärsstipendiet till 1 669,77 euro/månad och fr.o.m. augusti till 1 674,78 euro/månad. Konstnärsstipendierna justeras enligt justeringarna av lönerna för statstjänstemän genom beslut av Centret för konstfrämjande. Totalbeloppet av stipendier till författare och översättare utgör 10 % av det belopp som under det föregående kalenderåret använts för litteratur som anskaffats till allmänna bibliotek som upprätthålls av kommunerna.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring av konstnärsprofessurer till statens konstnärsstipendier (överföring från moment 29.80.01)75
Lönejusteringar149
Sammanlagt224

2015 budget14 470 000
2014 budget14 246 000
2013 bokslut13 703 816

52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 236 962 000 euro.

Anslaget får användas

1) till finansiering av främjande av konst och kultur, till betalning av löneutgifter och andra utgifter för konst- och kulturpolitisk forsknings-, utrednings- och informationsverksamhet samt till försöks- och forskningsprojekt kring kultur vid statliga ämbetsverk och inrättningar

2) till anskaffning av konstverk till statens och universitetens fastigheter och byggnader som används av dem

3) till i lagen om Centret för konstfrämjande avsedda stipendier och understöd som Centret för konstfrämjande, konstrådet och konstkommissionerna beviljar samt högst 960 000 euro till stipendier enligt lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997)

4) till betalning av statsandelar och statsunderstöd för teatrar och orkestrar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt högst 6 547 000 euro till betalning av statsunderstöd enligt 6 a § i teater- och orkesterlagen (730/1992)

5) till betalning av statsandelar och statsunderstöd för museer enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) samt till annat stödjande av musei- och kulturarvsområdet

6) till betalning av statsunderstöd till bibliotek enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och till statens regionala förvaltning av de allmänna biblioteken för regional utveckling och annan utveckling av biblioteksväsendet, högst 4 887 000 euro

7) för nationell förvaltning av EU:s kulturprogram

8) för skydd, forskning och upplysning enligt världsarvskonventionen och Haagkonventionen 1954 samt för det nationella genomförandet av Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet

9) för statsunderstöd för driftskostnaderna för stiftelsen Suomen Kansallisoopperan säätiö, högst 37 877 000 euro, för statsunderstöd för driftkostnaderna för Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiö, högst 11 391 000 euro och för statsunderstöd för driftskostnaderna för Nationalgalleriet, högst 12 573 000 euro

10) till omkostnader som det upphovsrättsråd som anges i 55 § i upphovsrättslagen (404/1961) har och till kostnader som delegationen för upphovsrättsärenden har och till kostnaderna för upphovsrättsutredningar

11) till avlönande av högst 49 personer i tidsbundna uppgifter som främjar konsten vid Centret för konstfrämjande och de utgifter som detta orsakar.

Anslaget i punkt 2 samt de stipendier som beviljas under punkt 3 budgeteras enligt kontantprincipen.

I fråga om de personer som avses i punkt 11 beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Utvecklande av filmproduktion och barnfilmsproduktion samt distribution och visningsteknik 24 064 000
Främjande av filmkulturen2 467 000
Främjande av litteraturen2 595 000
Främjande av bildkonsten2 106 000
Främjande av scenkonsten3 940 000
Främjande av arkitekturen404 000
Främjande av musiken4 675 000
Främjande av formgivningen835 000
Främjande av danskonsten2 400 000
Främjande av fotokonsten755 000
Främjande av cirkuskonsten588 000
Främjande av mediekonsten209 000
Främjande av seriekonsten och illustrationskonsten270 000
Anskaffningar av konst till statens offentliga byggnader och vård av statens konstsamlingar1 044 000
Främjande av andra konstarter1 240 000
Stipendier och priser1 528 000
Cultura-stiftelsen och skötseln av biblioteksuppgiften1 160 000
Nationalgalleriet12 573 000
Finlands filmstiftelse2 007 000
Stiftelsen Suomen Kansallisoopperan säätiö37 877 000
Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiö11 391 000
Statsandelar och statsunderstöd till teatrar och orkestrar enligt finansieringslagen42 920 000
Statsunderstöd till bibliotek och åtgärder för utveckling av biblioteksväsendet4 887 000
Statsandelar och statsunderstöd till museer enligt finansieringslagen20 400 000
Museer och kulturarvet8 986 000
Reparationsunderstöd för föreningshus samt upplysningsarbete1 889 000
Regionalt främjande av konsten14 015 000
Statsunderstöd och utvecklingsåtgärder för Centret för konstfrämjande7 149 000
Främjande av samisk konst och kultur369 000
Utvecklande av kulturpolitiken4 462 000
Kulturexport och internationellt samarbete6 807 000
Kulturen i den digitala miljön1 616 000
Stora internationella kulturevenemang480 000
Statsunderstöd för kulturinstituten5 559 000
Statsunderstöd för vänskapsföreningar2 034 000
Genomförande av vissa internationella överenskommelser427 000
Till undervisnings- och kulturministeriets förfogande 834 000
Sammanlagt237 340 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-107
Sammanlagt-107

2015 budget236 962 000
2014 budget237 069 000
2013 bokslut224 633 630

53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)

Under momentet beviljas 29 837 000 euro.

Anslaget får användas till beviljande av understöd för vissa konst- och kulturinstitutioners och samfunds lokalkostnader.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Överföring till följd av ändringarna av Nationalgalleriets lokaler (överföring från moment 29.80.59)255
Indexhöjning av hyresutgifterna426
Sammanlagt681

2015 budget29 837 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget29 156 000
2013 bokslut19 824 000

54. Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners lokalinvesteringar (fast anslag)

Under momentet beviljas 8 177 000 euro.

Anslaget får användas till beviljande av understöd för amortering och betalning av ränta på Suomen Kansallisteatteris, Svenska Teaterns och Tampereen Työväen Teatteris lån för grundlig renovering.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Understöd för låneskötselkostnaderna i anslutning till den grundliga renoveringen av Tampereen Työväen Teatteri1 000
Ändring i räntenivån för Kansallisteatteris låneskötselkostnader-33
Sammanlagt967

2015 budget8 177 000
2014 budget7 210 000
2013 bokslut7 335 742

55. Stöd till digitaliseringen av kulturarvet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) för kostnader för genomförande av programmet och handlingsplanen för ett nationellt digitalt bibliotek

2) för kostnader för planmässig digitalisering av viktigt prioriterat musei- och kulturarvsmaterial

3) till stöd för museernas innehållsproduktion

4) till utveckling av system och tjänster som förbättrar tillgången till och användningen och förvaringen av digitalt kulturarvsmaterial samt till utveckling av bibliotekens, arkivens och museernas gemensamma söktjänst och anslutning av den till Europeiska digitala biblioteket

5) för kostnader för utveckling och överföring av kunskap om digitalisering, digital tillgång och långtidsförvaring i fråga om kultur- och kulturarvsmaterial

6) till statliga ämbetsverk och inrättningar för kostnader som föranleds av digitaliseringen av kulturarvsmaterial och bevarande av digitalt kulturarvsmaterial

7) till avlönande av personal motsvarande högst 10 årsverken i uppgifter för viss tid.


2015 budget2 200 000
2014 budget2 200 000
2013 bokslut3 100 000

59. Vissa understöd till Nationalgalleriet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 11 245 000 euro.

Anslaget får användas

1) betalning av stiftelsen Nationalgalleriets kapital, högst 10 000 000 euro. Ett villkor för användningen av anslaget är att privata finansiärer deltar i tillförseln av kapital. Förhållandet mellan statens andel av tillförseln av kapital och kapital som samlas in hos privata finansiärer är 5:2

2) till betalning av kostnader som föranleds av tillfälliga ändringar av lokaler, högst 1 245 000 euro.

Förklaring: Anslaget för tillförsel av kapital är 2015 års andel av finansieringen för bildandet av Nationalgalleriet. Avsikten är att tillförseln av kapital till den offentligrättsliga stiftelsen åren 2015—2016 ska ske så att statens andel är sammanlagt högst 20 000 000 euro, förutsatt att de privata finansiärernas andel är minst 8 000 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av en engångsutgift för tryggande av Nationalgalleriets likviditet-2 500
Bortfall av engångsutgift för ersättningar i anslutning till tilläggspensionsarrangemang-510
Bortfall av engångsutgift för återbäringar av mervärdesskatt på gjorda investeringar-1 660
Kompensation för förlorade inkomster1 500
Överföring till följd av de tillfälliga ändringarna av Nationalgalleriets lokaler (överföring till moment 29.80.53)-255
Sammanlagt-3 425

2015 budget11 245 000
2014 budget14 670 000

70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 150 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av verksamhets- och utställningsutrustning samt till betalning av planeringsutgifter för dem

2) till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke i uppgifter för viss tid.

De ämbetsverk som nämns i dispositionsplanen kan även använda omkostnadsanslag för anskaffning av utrustning och anordningar.

Dispositionsplan (euro)

  
Nationella audiovisuella institutet25 000
Förvaltningsnämnden för Sveaborg20 000
Museiverket80 000
Biblioteket för synskadade25 000
Sammanlagt 150 000

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Sparbeslut-350
Sammanlagt-350

2015 budget150 000
2014 budget500 000
2013 bokslut2 250 000

72. Utökande av Nationalgalleriets samling (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 739 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för Nationalgalleriets konstanskaffningar.


2015 budget739 000
2014 budget739 000
2013 bokslut739 000

75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 149 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av investeringsutgifter för grundlig förbättring och underhåll av fastighetsförmögenhet och för smärre nybyggnadsprojekt samt för kostnader för reparationsarbeten på museibåtar.

Dispositionsplan (euro)

   
1.Museiverket799 000
2.Förvaltningsnämnden för Sveaborg2 350 000
Sammanlagt3 149 000

I fråga om punkt 2 får anslaget också användas till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken för tidsbundna uppgifter.

Fullmakt

1) Förbindelser som hänför sig till de projekt som nämns i punkt 1 i dispositionsplanen får ingås så att de utgifter som föranleds efter 2015 uppgår till sammanlagt högst 300 000 euro.

2) Förbindelser som hänför sig till de projekt som nämns i punkt 2 i dispositionsplanen får ingås så att de utgifter som föranleds efter 2015 uppgår till sammanlagt högst 1 000 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av engångsutgift-900
Grundlig förbättring av Sveaborgs fjärrvärmetunnel250
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50)-1
Sammanlagt-651

2015 budget3 149 000
2014 budget3 800 000
2013 bokslut4 000 000

95. Utgifter för skydd av kulturmiljö (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 50 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter som verkställigheten av lagen om fornminnen (295/1963) medför samt ersättningar som betalas i enlighet med lagen.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Sparbeslut-100
Sammanlagt-100

2015 budget50 000
2014 budget150 000
2013 bokslut35 586