Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
              50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete
              51. Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete
              52. Samernas kultur- och språkboverksamhet
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

91. UngdomsarbetePDF-versio

Förklaring: Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för den allmänna utvecklingen av ungdomsarbetet och ungdomspolitiken. Målet är att främja de ungas aktiva medborgarskap och stärka deras sociala identitet samt förbättra deras uppväxt- och levnadsvillkor. Som instrument för det allmänna utvecklandet används service- och utvecklingscentralsstrukturen för det riksomfattande ungdomsarbetet. Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för genomförandet av statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012—2015 inom området för ungdomsarbete och för samordningen av programmet i samarbete med de ministerier som deltar i genomförandet av programmet. Statens delegation för ungdomsärenden utvärderar årligen genomförandet av programmet. Barn- och ungdomspolitikens effekter följs med hjälp av indikatorer som beskriver barns och ungas levnadsförhållanden. Inom utvecklingsprogrammet är utgångspunkten för barn- och ungdomspolitiken delaktighet, hantering av vardagen och likställdhet.

Ungdomslagen förpliktar kommunerna att värna om de ungas möjligheter att delta. Undervisnings- och kulturministeriet stöder medborgarorganisationer samt olika slag av mekanismer för deltagande och hörande där ungdomar är aktiva.

I syfte att bekämpa ungdomsarbetslöshet, ojämlikhet och utslagning genomförs samhällsgarantin för unga. Genom uppsökande ungdomsarbete når man de unga som står utanför samhällets servicesystem och största delen av dem erbjuds ytterligare stöd. Avsikten är att utvidga det uppsökande ungdomsarbetet så att det täcker hela landet. Verkstadsverksamheten för unga utvecklas så att den är en fortsättning på det uppsökande ungdomsarbetet, med målet att förbättra de ungas livskompetens och minska ungdomsarbetslösheten.

Jämställdhetsaspekten, jämlikheten samt minoriteter och ungdomar med invandrarbakgrund beaktas i första hand integrerat i stödsystemen för ungdomsarbetet.

Den allmänna utvecklingen inom ansvarsområdet styrs också av de förnyade ramarna för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet (2010—2018) samt av Europarådets rekommendationer.

Det tilläggsanslag på 1 miljoner euro som enligt fördelningsförhållandet anvisas för momentet för tippningsvinstmedel för ungdomsarbete på grund av de extra medel som frigörs ur Veikkaus fond används för beviljande av understöd för projekt som främjar sysselsättningen på området.

Mål för resultatet av verksamheten och centrala åtgärder inom ungdomsarbetet:

Mål för resultatet av verksamhetenDe viktigaste åtgärderna
  
Allmän utveckling av ansvarsområdet— En revidering av ungdomslagen bereds.
 — Regeringens barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram genomförs och utvärderas. Ett nytt utvecklingsprogram (2016—2019) bereds.
 — Styrningen av den riksomfattande service- och utvecklingscentralsstrukturen för ungdomsarbetet utvecklas.
 — Ett kvalitativt verktyg för uppföljning i realtid utvecklas för ungdomsarbetet.
 — Grunderna för understöd till ungdomsorganisationerna utvecklas.
 — De riksomfattande ungdomscentralernas gemensamma strategi- och utvecklingsarbete fortsätter.
Delaktighet och jämlikhet främjas— Hörandet av barn och unga samt deras möjligheter att delta och påverka utvecklas.
 — Lika möjligheter till fritidssysselsättning för alla unga främjas.
 — Utvecklingsprojekt som främjar delaktighet och jämlikhet främjas.
 — Riksomfattande ungdomsorganisationer, riksomfattande serviceorganisationer för ungdomsarbete och andra organisationer för ungdomsarbete stöds.
 — Samhällsgarantin för unga genomförs för ungdomsväsendet del.
 — Europarådets ungdomskampanj mot hatretorik genomförs på nationell nivå.
Struktureringen av vardagen följs upp och stöds— Verksamheten inom lagstadgade sektoröverskridande samarbetsnätverk följs och det skapas förutsättningar för samarbete mellan nätverken.
 — Det riksomfattande projekt för att stärka de ungas sociala identitet som inleddes 2013 fortsätter.

Vissa nyckeltal som beskriver ungdomsarbetets effektivitet

Verksamhet201220132015
    
Kommunernas ungdomsarbete   
— ungdomslokaler, antal (Kommunförbundet)1 1001 1001 100
— ungdomsarbetare, antal (Kommunförbundet)3 4003 4003 400
Riksomfattande ungdomscentraler (10 st.)   
— dagar i användning av unga210 605248 640260 000
De ungas fritidssysselsättningar   
— lokala fritidsverksamhetsgrupper som stöds via regionförvaltningen, antal4 5004 9795 500
— unga (15—29 år) som har minst en fritidssysselsättning, andel av åldersgruppen 83 %83 %83 %
— unga (15—29 år) som hör till minst en organisation, andel av åldersgruppen 50 %50 %50 %
Genomförande av barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet   
— projekt som fått understöd (både riksomfattande och lokala)12899100
Ungdomsforskning   
— forskare, finansierade av UKM (årsv.)5,64,75
— tryckta böcker och nätpublikationer171616

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 53 362 000 euro.

Anslaget får användas

1) till statsandelar för kommunernas ungdomsverksamhet med stöd av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och ungdomslagen (72/2006)

2) till statsunderstöd med stöd av ungdomslagen (72/2006) till riksomfattande ungdomsorganisationer, riksomfattande serviceorganisationer för ungdomsarbete och organisationer som utför ungdomsarbete

3) till understöd med stöd av ungdomslagen (72/2006) för verksamheten vid och byggandet av riksomfattande ungdomscentraler samt till understöd för byggande, grundlig renovering och utrustning av ungdomslokaler

4) till understöd och betalning av stipendier för ungdomsforskning, till utarbetande av utredningar som gäller ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt till utgifter för informations- och rådgivningstjänster för unga, för systemen för hörande av unga och ungas deltagande samt till utgifter för nätmedier för unga och för utveckling av nätmedierna

5) till stödjande av sammanslutningars och statsförvaltningens internationella ungdomssamarbete och av internationella verksamhetsprogram för ungdomen

6) till stödjande av lokal fritidsverksamhet för barn och unga, ungdomsarbete och ungdomsverksamhet med tonvikt på idrott, kultur och kulturell mångfald samt miljöfostran för unga

7) till stöd på riksnivå för verkstadsverksamhet för unga, uppsökande ungdomsarbete, förebyggande arbete mot rusmedels- och narkotikabruk, socialt ungdomsarbete samt andra åtgärder för stärkande av de ungas sociala identitet

8) till utgifter för statens delegation för ungdomsärenden och dess sektioner, utvärderings- och understödskommissionen för de riksomfattande ungdomsorganisationerna och serviceorganisationerna för ungdomsarbete och samiska ungdomsrådet samt till stärkande av den samiska ungdomskulturen

9) till stöd för de riksomfattande service- och utvecklingscentralerna inom ungdomsarbetet

10) till genomförande, utvärdering och utvecklande av barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet, till utgifter för den regionala ungdomsverksamheten och till utvecklandet av det regionala ungdomsarbetet

11) till genomförande av tidsbundna projekt inom ungdomsverksamheten inom ansvarsområdets regionförvaltning och statens ämbetsverk

12) till avlönande av personal motsvarande högst sju årsverken, varav ungdomsväsendet inom regionförvaltningen kan använda högst tre årsverken för avlönande av personal i uppgifter för viss tid i syfte att uppnå målen för samhällsgarantin för unga.

Det pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen för kommunernas ungdomsverksamhet är 15,00 euro per invånare under 29 år.

I fråga om de personer som avses i punkt 12 beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Aktivt medborgarskap för unga 
Riksomfattande organisationer för ungdomsarbete14 500 000
Lagstadgade nationella kommittéer900 000
Stärkande av de ungas sociala identitet 
Uppsökande ungdomsarbete och övrigt stärkande av de ungas sociala identitet7 000 000
De ungas uppväxt- och levnadsvillkor, lokalt och regionalt ungdomsarbete 
Statsandel för kommunernas ungdomsverksamhet8 086 000
Uppväxt- och levnadsvillkor, lokalt och regionalt5 050 000
Utvecklande av ungdomsarbetet och ungdomspolitiken 
Service- och utvecklingscentraler för ungdomsarbetet6 000 000
Genomförande av barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet samt försök, utvecklande och forskning5 626 000
Internationellt samarbete900 000
Riksomfattande ungdomscentraler5 300 000
Sammanlagt53 362 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring281
Sammanlagt281

2015 budget53 362 000
2014 budget53 081 000
2013 bokslut52 419 164

51. Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 21 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till att stödja de ungas verkstadsverksamhet

2) till att stödja uppsökande ungdomsarbete.

Förklaring: Stödet, utvidgandet och utvecklandet av kvaliteten på verkstadsverksamheten för unga och det uppsökande ungdomsarbetet inbegriper genomförandet av samhällsgarantin för unga. Av anslaget under moment 29.91.50 anvisas sammanlagt 6 000 000 euro för samma ändamål såsom en utgiftsbesparing under detta moment i enlighet med regeringsprogrammet vilken finansieras med tippningsvinstmedel.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Stöd till verkstadsverksamhet13 000 000
Stöd till uppsökande ungdomsarbete8 000 000
Sammanlagt21 000 000

2015 budget21 000 000
2014 budget21 000 000
2013 bokslut21 000 000

52. Samernas kultur- och språkboverksamhet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 400 000 euro.

Anslaget får användas för att stödja kultur- och språkboverksamhet på enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska.

Förklaring: I enlighet med statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram införs permanent finansiering av den samiska språkboverksamheten, vilket beaktas under moment 29.91.50.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-150
Sammanlagt-150

2015 budget400 000
2014 budget550 000
2013 bokslut500 000