Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

70. StudiestödPDF-versio

Förklaring:Studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) består av studiepenning, studiestödets bostadstillägg samt statsborgen för studielån. Studiepenningen är en skattepliktig förmån. Dessutom kan räntor för studielån som förfallit till betalning betalas i form av räntebidrag för studielån av statens medel utan återbetalningsskyldighet. Den som fått studielån har rätt till studielånsavdrag i beskattningen. En studielåntagare har rätt till studielånskompensation om han eller hon har tagit emot en studieplats för den första högskoleexamen den 1 augusti 2014 eller därefter.

Syftet med studiestödsverksamheten är att trygga utkomsten under studietiden och att dimensionera studiestödet så att utbildning på eget initiativ och studier på heltid understöds. Studiestödet utvecklas utifrån de utbildningspolitiska målen. Ett mål är ett tillräckligt och sporrande studiestöd som främjar planmässiga studier på heltid och kortare studietider.

Avsikten med stödet för skolresor är att till studerande i gymnasier och yrkesläroanstalter betala ersättning för skäliga dagliga skolresekostnader. Stöd beviljas om en studerandes skolväg är minst tio kilometer i ena riktningen och skolresekostnaderna per månad överstiger 54 euro. Självriskandelen är 43 euro per månad. Genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet föreskrivs om beräkningsgrunderna för kostnaderna för skolresor.

Verkställigheten av studiestödet sköts av Folkpensionsanstalten. Högskolornas studiestödsnämnder kan bevilja studiestöd till studerande i den egna högskolan med stöd av ett avtal med Folkpensionsanstalten. Folkpensionsanstalten betalar ersättning för de uppgifter som högskolorna sköter på basis av avtalet. Också andra läroanstalter sköter uppgifter i anslutning till studiestödsärenden. Undervisnings- och kulturministeriet svarar för den allmänna ledningen, styrningen och utvecklingen av studiestödsverksamheten.

Studiestödsanslag och studiestödstagare

  2011 2013 2015
uppskattning
       
Studiestödsutgifter (mn euro)      
Studiepenning      
— högskolenivå 352,5 337,9 381,3
— andra stadiet 135,0 129,9 138,6
Bostadstillägg 267,2 259,2 280,1
Stöd för skolresor 41,9 50,7 52,9
Måltidsstöd 25,4 29,6 31,4
Studiestödstagare      
Studiepenning      
— högskolenivå 187 856 184 091 185 000
— andra stadiet 140 812 135 411 141 500
Bostadstillägg      
— högskolenivå 153 999 150 173 155 000
— andra stadiet 66 558 66 542 66 500
Stöd för skolresor 67 142 68 220 69 000
Mottagare av statsborgen      
Högskolenivå 171 148 181 418 185 000
Andra stadiet 40 828 42 389 43 000

Vid utgången av 2013 uppgick lånebeståndet i fråga om studielån med statsborgen till 1 621,63 miljoner euro, varav andelen s.k. gamla studielån utgjorde 1,66 miljoner euro. Vid utgången av år 2013 hade 321 586 personer studielån. För dem som avlagt yrkesinriktad grundexamen var studielånet i genomsnitt 4 400 euro, för dem som avlagt yrkeshögskoleexamen 7 000 euro och för dem som avlagt högre högskoleexamen 8 800 euro.

Grunderna för dimensioneringen av anslaget

Studiestöd i genomsnitt 2011 2013 2015
uppskattning
       
Studiepenning, €/månad      
— högskolenivå 288 287 299
— andra stadiet 154 156 162
Bostadstillägg, €/månad 191 193 195
Stöd för skolresor, €/månad 147 167 173

Vid dimensioneringen av anslaget beräknas antalet personer som får lagenlig studiepenning 2015 vara 243 300, varav 147 300 är högskolestuderande och 96 000 andra studerande. Antalet personer som får bostadstillägg beräknas uppgå till 160 500. Antalet personer som får lagenligt stöd för skolresor beräknas uppgå till 35 400 studerande.

Studiepenningens grundbelopp på olika utbildningsnivå från 1.8.2014 och uppskattning av grundbeloppet från 1.8.2015 (euro/mån)

  1.8.2014 1.8.20151)
     
Högskolestuderande    
— studerande under 20 år som bor hos föräldrarna 55,72 55,96
— 20 år fyllda studerande som bor hos föräldrarna 123,59 124,12
— studerande under 18 år som bor annanstans 146,89 147,52
— studerande över 18 år som bor annanstans 301,89 303,19
Studerande vid andra läroanstalter    
— studerande under 20 år som bor hos föräldrarna 38,50 38,66
— 20 år fyllda studerande som bor hos föräldrarna 81,04 81,39
— studerande under 18 år som bor annanstans 101,31 101,74
— studerande över 18 år som bor annanstans 249,21 250,28

1) Indexhöjningen uppgår till 0,4 % 2015.

Studiepenningens belopp på högskolenivå för en studerande som har tagit emot den första studieplatsen i en högskola 1.8.2014 eller därefter (euro/mån)

  1.8.2014 1.8.20151)
     
Högskolestuderande    
— studerande under 20 år som bor hos föräldrarna 61,80 62,06
— 20 år fyllda studerande som bor hos föräldrarna 136,76 137,35
— studerande under 18 år som bor annanstans 163,10 163,80
— studerande över 18 år som bor annanstans 335,32 336,76

1) Indexhöjningen uppgår till 0,4 % 2015.

Studiestödets bostadstillägg är 80 % av de fastställda boendeutgifterna. Vid beviljande av bostadstillägg beaktas inte boendeutgifter till den del de överstiger 252 euro. Bostadstillägget för studerande utomlands är högst 210 euro/mån.

Grunden för de kalkylerade kostnaderna enligt undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för vissa kostnader för skolresor kan justeras den 1 augusti 2015 utifrån kostnadsutvecklingen.

Den beräknade utvecklingen av antalet studiestödstagare och av utnyttjandegraden för studiestödet

  2011 2013 2015
uppskattning
       
Gymnasium 30 393 (29 %) 27 786 (25 %) 26 500 (25 %)
Yrkesutbildning 109 585 (66 %) 107 172 (65 %) 107 000 (65 %)
Yrkeshögskola 91 287 (69 %) 89 283 (70 %) 90 000 (71 %)
Universitet 91 409 (63 %) 88 094 (62 %) 90 000 (64 %)

01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 700 000 euro.

Förklaring:Besvärsnämnden för studiestöd är första besvärsinstans i frågor som gäller studiestöd. Det uppskattas att ca 3 000 besvärsärenden kommer att inledas 2015. Målet är att den genomsnittliga behandlingstiden för besvär ska vara högst 5,5 månader.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förnyande av datautrustning och kostnader för datakommunikation 50
Produktivitetsfrämjande åtgärder -45
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -1
Indexhöjning av hyresutgifterna 1
Löneglidningsinbesparing -1
Lönejusteringar 3
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -4
Ytterligare besparing i omkostnaderna -8
Sammanlagt -5

2015 budget 700 000
2014 budget 705 000
2013 bokslut 701 000

52. Statsgaranti för studielån (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 30 200 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter för statsborgen enligt lagen om studiestöd (65/1994).

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Borgensansvarsbelopp 20 000 000
Betalningsbefrielse 4 000 000
Avskrivningar 5 500 000
Ränteunderstöd 700 000
Sammanlagt 30 200 000

2015 budget 30 200 000
2014 budget 30 200 000
2013 bokslut 28 830 733

55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 799 962 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av studiepenning och bostadstillägg till studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994).

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Studiepenning för högskolestuderande 381 277 600
Studiepenning för studerande i andra läroanstalter 138 573 600
Bostadstillägg 280 110 800
Sammanlagt 799 962 000

Det strukturpolitiska programmet ökar studiestödsutgifterna med sammanlagt 13,3 miljoner euro, varav 6,5 miljoner euro anvisas för åtgärdande av anhopningen av sökande till högskolorna och 6,8 miljoner euro till nivåhöjningen av studiestödet med 11 % och till förkortningen av den tid som berättigar till studiestöd fr.o.m. den 1 augusti 2014 (1243/2013).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Begränsning av den maximala stödtiden i studier på andra stadiet (regeringsprogr.) -500
Den strukturella ändringen av studiestödet fr.o.m. 1.8.2014 (lag 1243/2013, förordning 360/2014) 1 915
De strukturella ändringarna av studiestödet för högskolestuderande (lagarna 52/2011 och 53/2011) -2 000
Indexhöjning, helårseffekten för 2014 (regeringsprogr.) 2 053
Indexhöjning 1.8.2015 (regeringsprogr.) 1 145
Studerande vid Polisyrkeshögskolan börjar omfattas av stödet för högskolestuderande 1.8.2014 (överföring från moment 26.10.01) 593
Ändringar i antalet mottagare 9 600
Ökning av antalet frivilliga återbetalningar av studiestöd -7 400
Det strukturpolitiska programmet 13 300
Sammanlagt 18 706

2015 budget 799 962 000
2014 I tilläggsb. 2 096 000
2014 budget 781 256 000
2013 bokslut 727 064 276

57. Måltidsstöd till högskolestuderande (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 31 329 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd till studentrestauranger i Finland för att sänka priserna på måltider för studerande som i en finländsk högskola avlägger lägre eller högre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen samt studerande som deltar i yrkeshögskolornas yrkesinriktade fortbildningsprogram eller specialiseringsutbildningsprogram som berättigar till studiestöd eller tilläggsstudier som ger yrkeskompetens eller tjänstebehörighet 1,94 euro per måltid

2) till betalning av extra stöd till den som driver en studentrestaurang i lokaler som inte hör till en högskola, högst 1 euro för varje sådan måltid för vilken måltidsstöd betalas, dock högst till ett belopp som motsvarar kostnaderna för lokaler och anläggningar.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Måltidsstöd till högskolestuderande 29 337 000
Extra stöd till studentrestauranger 1 992 000
Sammanlagt 31 329 000

Åtgärdandet av anhopningen av sökande enligt den strukturpolitiska programmet ökar behovet av anslag med 500 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Studerande vid Polisyrkeshögskolan börjar omfattas av måltidsstödet 1.8.2014 (överföring från moment 26.10.01.) 79
Det strukturpolitiska programmet 500
Sammanlagt 579

2015 budget 31 329 000
2014 I tilläggsb. 137 000
2014 budget 30 750 000
2013 bokslut 29 635 906

58. Understöd för ersättning av hyreskostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 100 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av understöd till Studenternas hälsovårdsstiftelse för ersättande av hyreskostnader för lokaler som behövs för högskolestuderandenas hälsovård.

Förklaring:Hyrorna har prissatts så att de inkluderar det mervärdesskattebelopp som universiteten ska betala för de lokaler som de hyr ut i andra hand till Studenternas hälsovårdsstiftelse.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Sparbeslut -3 777
Sammanlagt -3 777

2015 budget 2 100 000
2014 budget 5 877 000
2013 bokslut 5 549 000

59. Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 52 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd enligt lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997).

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Höjning av biljettpriserna och ändring av den förordning som gäller taxor fr.o.m. 1.8.2015 1 300
Sammanlagt 1 300

2015 budget 52 000 000
2014 budget 50 700 000
2013 bokslut 50 701 294