Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 741 056 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

2) till driftskostnader för ämnesundervisning inom den grundläggande utbildningen som ordnas för andra än läropliktiga enligt 13 § 3 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, högst 3 800 000 euro

3) till understöd för privata utbildningsanordnares driftskostnader, högst 2 400 000 euro

4) till driftskostnader för flexibel grundläggande utbildning, högst 6 000 000 euro

5) på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer till betalning av understöd enligt 44 § i den ovannämnda lagen till utbildningsanordnare som får statsandel för grundläggande konstundervisning per undervisningstimme, högst 1 300 000 euro

6) till statsunderstöd enligt prövning för andra utbildningsanordnare inom grundläggande konstundervisning än de som får statsandel för grundläggande konstundervisning per undervisningstimme, högst 136 000 euro

7) till innovativa inlärningsmiljöer, digitala utbildningsmolntjänster, främjande av användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen samt till utvecklandet av utnyttjandet av sådan teknik vid avläggandet av studentexamen och anskaffning av informations- och kommunikationsteknik till Studentexamensnämnden samt till internationell verksamhet i skolorna och läroanstalterna, högst 8 296 000 euro

8) till utvecklande av kvaliteten på den allmänbildande utbildningen, högst 17 325 000 euro

9) till understöd för anställning av skolgångsbiträden i anknytning till specialundervisning, högst 10 000 000 euro

10) till åtgärder som främjar jämlikhet inom utbildningen, högst 12 000 000 euro

11) till minskande av undervisningsgruppernas storlek inom den grundläggande utbildningen, högst 30 000 000 euro

12) till understöd för stödjande av klubbverksamhet för skolelever, högst 3 745 000 euro

13) till betalning av utgifter enligt överenskommelsen mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område, högst 160 000 euro

14) till understöd för utvidgande av språkbadsverksamheten, högst 3 000 000 euro

15) på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer till betalning av understöd enligt 45 § i den ovannämnda lagen för stödjande av undervisning i modersmålet och finska/svenska som andra språk samt av övrig undervisning som utgör ett komplement till undervisningen i fråga om elever med främmande modersmål, högst 11 975 000 euro

16) på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer till betalning av understöd enligt 45 § i den ovannämnda lagen för anordnande av modersmålsundervisning för samer och romer

17) till sametingets förfogande för betalning av statsunderstöd till de kommuner inom samernas hembygdsområde som avses i 4 § i sametingslagen (974/1995) för tryggande av barndagvårdstjänster för samiska barn, högst 120 000 euro

18) till betalning av statsunderstöd för undervisning på samiska och i samiska enligt 45 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och 4 och 5 § i statsrådets beslut om grunderna för statsunderstöd som beviljas för undervisning på samiska och i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen (191/1999)

19) till anordnande av dagvård i Finland för barn till personalen vid EU:s kemikaliemyndighet på samma villkor som i den egna hemkommunen.

Antalet ledda timmar som används som beräkningsgrund för statsandelen för morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är högst 3 390 000. Priset är 26,00 euro per ledd timme.

Det timantal som används som beräkningsgrund för statsandelen är i fråga om grundläggande musikundervisning högst 1 653 000 och i annan grundläggande konstundervisning som beviljas statsandel på basis av antalet undervisningstimmar högst 140 800 timmar.

Förklaring:Regeringen överlämnar en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av gymnasielagen (629/1998), lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009). Dessutom ska vissa finansieringsgrunder för den grundläggande utbildningen, vilka bestäms med stöd av lagen om statsandel för kommunal basservice, ändras. Som en del av utvecklandet av den allmänbildande utbildningen stöds åtgärder som stöder vålmåendet och lärandet hos elever som behöver effektiviserat stöd och specialstöd som en del av den allmänna undervisningen och åtgärderna för att minska avhopp från skolan.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

   
1) Kalkylerade kostnader (antal studerande * pris per enhet) 637 508 000
— kommunal gymnasieutbildning (91 850 * 6 028,58 € ) 553 725 000
— privat gymnasieutbildning (9 560 * 6 308,37 €, inkl. moms) 60 308 000
— kommunal gymnasieutbildning för elever som var över 18 år då studierna inleddes (5 660 * 3 290,81 €) 18 626 000
— privat gymnasieutbildning för elever som var över 18 år då studierna inleddes (1 400 * 3 463,57 €, inkl. moms) 4 849 000
Kommunernas finansieringsandel -457 852 000
Grundläggande utbildning, gravast utvecklingshämmade 43 631 000
Grundläggande utbildning, övriga elever med nedsatt funktionsförmåga 192 985 000
Förberedande undervisning för invandrare 43 952 000
Tilläggsundervisning 16 251 000
Förskoleundervisning och grundläggande utbildning för andra än läropliktiga 13 919 000
Tillägg för internatskola 1 590 000
Skolhemsförhöjning 1 026 000
Statsandel för morgon- och eftermiddagsverksamhet 50 240 000
Statsandel för grundläggande konstundervisning per undervisningstimme 78 166 000
Statsandel för skolor i utlandet 3 220 000
Finansiering till privata utbildningsanordnare för verksamhet som inleds och utvidgas 3 588 000
   
2) Ämnesundervisning inom den grundläggande utbildningen för andra än läropliktiga (högst) 3 800 000
3) Understöd för privata utbildningsanordnares driftskostnader (högst) 2 400 000
4) Tillägg för flexibel grundläggande utbildning (högst) 6 000 000
5) Understöd till utbildningsanordnare som får statsandel för grundläggande konstundervisning per undervisningstimme (högst) 1 300 000
6) Understöd till andra utbildningsanordnare än de som får statsandel för grundläggande konstundervisning per undervisningstimme (högst) 136 000
7) Innovativa inlärningsmiljöer, digitala utbildningsmolntjänster, främjande av användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen samt till utvecklandet av utnyttjandet av sådan teknik och anskaffning av informations- och kommunikationsteknik till Studentexamensnämnden samt till internationell verksamhet i skolorna och läroanstalterna (högst) 8 296 000
8) Utvecklande av kvaliteten på den allmänbildande utbildningen (högst) 17 325 000
9) Anställning av skolgångsbiträden i anknytning till specialundervisning (högst) 10 000 000
10) Åtgärder som främjar jämlikhet inom utbildningen (högst) 12 000 000
11) Minskande av undervisningsgruppernas storlek inom den grundläggande utbildningen (högst) 30 000 000
12) Stödjande av klubbverksamhet (högst) 3 745 000
13) Utgifter för undervisning i utlandet 160 000
14) Utvidgande av språkbadsverksamheten (högst) 3 000 000
15) Stödjande av undervisning i modersmålet och finska/svenska som andra språk samt av övrig undervisning i fråga om elever med främmande modersmål (högst) 11 975 000
16) Understöd enligt 45 § i finansieringslagen för anordnande av modersmålsundervisning för samer och romer 75 000
17) Tryggande av barndagvårdstjänster för samiska barn i kommuner inom samernas hembygdsområde (högst) 120 000
18) Betalning av statsunderstöd för undervisning på samiska och i samiska enligt 45 § 1 mom. i finansieringslagen och 4 och 5 § i statsrådets beslut om grunderna för statsunderstöd som beviljas för undervisning på samiska och i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen (191/1999) 2 000 000
19) Stöd för dagvård för barn till personalen vid Europeiska kemikaliemyndigheten 500 000
Sammanlagt 741 056 000

Den kommun som tillhandahåller dagvård för barn till personalen vid EU:s kemikaliemyndighet har rätt att av finska staten driva in skillnaden mellan de totala kostnaderna för tillhandahållandet av tjänsten och familjens betalningsandel.

Uppskattningar som använts vid dimensioneringen av anslaget (exkl. moms)

   
Hemkommunsersättningens grunddel 6 226,21 euro/invånare
Gymnasieutbildning 6 004,44 euro/studerande
Grundläggande konstundervisning  
— enhetspris per undervisningstimme 75,48 euro/undervisningstimme
Morgon- och eftermiddagsverksamhet 26,00 euro/verksamhetstimme

Kommunernas finansieringsandel som beaktats vid dimensioneringen av statsandelen inbegriper 10 945 000 euro som kommunernas andel av gymnasieutbildningen i övningsskolor och statliga allmänbildande läroanstalter.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett avdrag av engångsnatur 2 680
Förhindrande av att unga avbryter sin skolgång och utvecklande av den grundläggande utbildningen 7 325
Förändring i kostnadsnivån, gymnasier och grundläggande konstundervisning (1,1 %) 4 004
Förändring i kostnadsnivån, hemkommunsersättning inom den grundläggande utbildningen (+0,6 %) 1 888
Invandring och integration; gymnasieförberedande utbildning 1 100
Kalkylerade faktorers inverkan på finansieringen av gymnasieutbildningen (regeringsprog.) -15 000
Minskande av undervisningsgruppernas storlek inom den grundläggande utbildningen (regeringsprogr.) 17 300
Minskning av priset per enhet inom gymnasieutbildningen (sparbeslut) -7 000
Minskning av statsunderstöd till privata anordnare av grundläggande utbildning (sparbeslut) -1 100
Omfördelning av utgiftsbesparingen inom gymnasieutbildningen (överföring från moment 29.10.01) 127
Understöd för anställning av skolgångsbiträden i anknytning till specialundervisning 10 000
Utvecklande av kvaliteten på den allmänbildande utbildningen, post av engångsnatur 10 000
Utvidgande av språkbadsundervisningen 3 000
Ändring av kommunernas självfinansieringsandel till följd av reformen av finansieringen av yrkeshögskolorna (överföring till moment 29.40.55) -80 773
Ökning av minimigruppstorleken inom undervisning i andra ämnen än evangelisk-luthersk religion och ortodox religion samt livsåskådningskunskap till tio personer, gymnasieutbildningen -18
Övrig förändring 500
Sparbeslut -57 000
Sammanlagt -102 967

2015 budget 741 056 000
2014 II tilläggsb. 15 000 000
2014 budget 844 023 000
2013 bokslut 817 307 162