Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              21. Internationellt samarbete
              50. Vissa understöd
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdetPDF-versio

Förklaring:Undervisnings- och kulturministeriet svarar som en del av statsrådet för utvecklandet av utbildnings-, vetenskaps-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken och det internationella samarbetet i anslutning därtill. Genom sin verksamhet stärker ministeriet grunden för kompetens och kreativitet i samhället.

Målen för resultatet av verksamheten vid undervisnings- och kulturministeriet:

1. Ministeriets strategiska verksamhet är förutseende vad gäller ändringar i omvärlden och styr ministeriets ansvarsområde. Kunskapsbaserad ledning stöder ministeriets beslutsfattande och strategiska verksamhet.

2. Lagstiftningsprocessen leds på ett tydligt och planmässigt sätt. Beredningen av lagstiftningen är högklassig och sakkunnig.

3. Vid planeringen av verksamheten och ekonomin beaktas konsekvenserna av utvecklingen inom ekonomin och sysselsättningen och konsekvenserna av den övriga samhällsutvecklingen. Omstruktureringen av förvaltningsområdet fortsätter. Styrningen inom ansvarsområdet främjar uppnåendet av de samhälleliga effektmålen och målen för verksamhetens resultat.

4. Ledningen och verksamhetsformerna vid ministeriet bidrar till att de resultatmål som ställts upp nås och främjar personalens arbetshälsa. I enlighet med ministeriets personalstrategi utvecklas personalplaneringen och ledningen med långsiktighet och förutsebarhet som mål.

01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 26 488 000 euro.

Anslaget får också användas för utgifter för rättsskyddsnämnden för studerande.

Förklaring:

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 27 168 27 976 26 688
Bruttoinkomster 1 191 200 200
Nettoutgifter 25 977 27 776 26 488
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 6 410    
— överförts till följande år 8 057    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Omstruktureringen av förvaltningsområdet -645
Produktivitetsfrämjande åtgärder -45
Överföring från moment 29.01.23 39
Överföring till moment 23.01.02 -75
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -38
Indexhöjning av hyresutgifterna 48
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.20.01) -2
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.) -100
Löneglidningsinbesparing -43
Lönejusteringar 114
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -135
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -93
Ytterligare besparing i omkostnaderna -313
Sammanlagt -1 288

2015 budget 26 488 000
2014 budget 27 776 000
2013 bokslut 27 624 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 20 005 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utveckling och produktion av läromedel

2) till en sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning, högst 650 000 euro

3) till ett understöd på högst 50 000 euro för produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning

4) till ett understöd på 500 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket.

Förklaring:Utbildningsstyrelsen är ett centralt sakkunnigämbetsverk med ansvar för verkställande, uppföljning och utveckling av utbildningssektorn, som inom sitt ansvarsområde genomför de uppgifter som gäller beredning, beslut och verkställighet i fråga om läroplans- och examensgrunder samt sköter den informationsstyrning och projektverksamhet som syftar till att förbättra utbildningens resultat. Utbildningsstyrelsen sköter de förvaltnings- och serviceuppgifter som särskilt fastställts för ämbetsverket. Utbildningsstyrelsen svarar för utvecklandet och övervakningen av examenssystemen för auktoriserade translatorer och språkexamina. I anslutning till Utbildningsstyrelsen finns det 26 utbildningskommissioner och 147 examenskommissioner, i fråga om vilka Utbildningsstyrelsen sköter förvaltningsuppgifterna. Utbildningsstyrelsen sköter resultatstyrningen av de statliga läroanstalter som hör till Utbildningsstyrelsens bokföringsenhet.

Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för Utbildningsstyrelsen:

Den normativa styrningen av utbildningen
 • — Grunderna för planen för småbarnsfostran bereds.
 • — Verkställandet av läroplansgrunderna för förskoleundervisningen och den grundläggande undervisningen stöds.
 • — Läroplansgrunderna för gymnasieutbildningen revideras.
 • — Grunderna för yrkesexamina och förberedande utbildningar revideras och andra föreskrifter revideras i enlighet med nya författningar.
 • — Man deltar i utvecklandet av examenssystemet inom yrkesutbildning.
 • — Läroplans- och examensgrunderna struktureras och görs elektroniska.
Informationsstyrningen och projektverksamheten
 • — Utvecklings-, försöks- och startprojekt genomförs i enlighet med de utbildningspolitiska programmen.
 • — Välfungerande förfaranden, verksamhetsmodeller och verksamhetsmetoder produceras och sprids i samarbete med utbildningsanordnarna och läroanstalterna.
 • — Man utvecklar ungas läroavtalsutbildning och inlärning i arbetet och man deltar i befästandet av individuella studievägar och flexibla sätt att avlägga examen.
 • — Användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen främjas.
 • — Genomförandet av reformer som gäller läroanstalternas arbetsro och elev- och studerandevården stöds.
 • — Man deltar i verkställandet av åtgärdsprogrammet för utbildningsmässig jämställdhet.
Ordnande av utbildning och förbättrande av utbildningens resultat
 • — Det kunskapsbaserade utbildningspolitiska beslutsfattandet och utvecklandet av utbildningen stärks och indikatorer och lägesöversikter tas fram för beslutsfattare och utbildningsutvecklare.
 • — Ibruktagandet av modeller och praxis leder till att genomströmningen ökar och studierna försnabbas.
 • — Prognostiseringsuppgifter produceras, kvantitativ och kvalitativ prognostisering samordnas.
 • — En kvalitetsstrategi för yrkesutbildningen genomförs.
 • — Beredningen av lokala och regionala utvecklingsplaner stöds genom ett utvecklingsprogram för ledningen inom undervisningsväsendet samt med hjälp av ett utvecklingsnätverk som syftar till att förbättra utbildningsförvaltningens effektivitet och produktivitet. Behovet att reformera utbildningsförvaltningen som en följd av förändringar som gäller utbildningsanordnarna stöds.
 • — Utvecklandet och utvidgningen av Studieinfo.fi-tjänsten fortsätter. Som en del av SADe-programmet görs vuxenutbildningsutbudet inom systemet för ansökan till vuxenutbildning tillgängligt på bred front. Högskolornas elektroniska system för ansökan utvecklas med de funktioner som den andra fasen kräver.
Strukturell utveckling
 • — Utvecklingsverksamheten koncentreras till omfattande projekt som stöder den nationella utbildningspolitiken.
 • — Undervisningsväsendets personalutbildning utvecklas för att stödja nationella utvecklingsprogram för utbildningsformerna och hela undervisningsväsendet så att kontakten med grundutbildningen för lärare intensifieras.
 • — Den strukturella utvecklingen av gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen stöds.
 • — Utbildningskommissionernas verksamhet utvecklas.
Funktionell effektivitet
 • — Utbildningsstyrelsen utvecklar sina strukturer, verksamhetssätt och verksamhetsprocesser samt sina tjänster för att trygga en effektiv verksamhet av hög kvalitet genom att koncentrera sig på sina kärnuppgifter.
 • — Genom sin avgiftsbelagda service stöder Utbildningsstyrelsen uppnåendet av de utbildningspolitiska målen och främjar resultaten inom undervisningsväsendet.
 • — Utbildningsstyrelsen tryggar tillgången till läromedel med liten spridning.
 • — Målet för Utbildningsstyrelsens företagsekonomiska verksamhet är att upprätthålla lönsamheten.
Produktion och kvalitetsledning

Utbildningsstyrelsens prestationer (st.)

  2011
utfall
2012
utfall
2013
utfall
2014
mål
2015
mål
           
1. Produktion inom basverksamheten          
Grunder för läroplanerna 1 2 - 3 -
Examensgrunder/yrkesutbildning          
— Grundexamina 2 1 1 541) 521)
— Yrkes- och specialyrkesexamina 32 45 40 30 30
— Antal sökande i den gemensamma elevansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning, yrkeshögskolor och universitet 306 500 314 500 349 035 500 000 1 500 000
— Antal deltagare i fortbildning för personal inom undervisningsväsendet 25 000 33 042 27 946 20 000 20 000
           
2. Produktion inom den avgiftsbelagda servicen          
Offentligrättsliga prestationer          
— Examen i undervisningsförvaltning 382 345 460 300 300
— Beslut om erkännande av högskoleexamen 751 720 897 950 1 050
— Språkexamina inom statsförvaltningen 1 200 1 200 1 249 1 200 1 200
— Examensavgifter för fristående examina inom vuxenutbildning (st.) 54 000 48 000 49 419 47 000 47 000
Företagsekonomiska prestationer          
— Utbildningsdagar 13 682 12 995 10 922 10 000 10 000
— Beställda konsultationer och utvärderingar 61 59 27 4 4
— Sålda publikationer och läromedelsprodukter 78 000 69 140 73 672 60 000 60 000
— Utlåtanden om utländska examinas motsvarighet 71 71 60 50 50
3. Nyckeltal för serviceförmågan          
— Behandlingstid för beslut om erkännande av examen (mån.) 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5
— Kundtillfredsställelse i fråga om avgiftsbelagda utbildningar (1—5) 4,1 4,3 4,3 4,1 4,1

1) inklusive förändringarna

Personalresurser
 • — Utbildningsstyrelsen utvecklar arbetsgemenskapen så att de anställda orkar arbeta och uppnår en god arbetsförmåga och arbetshälsa
 • — Utbildningsstyrelsen utvecklar ledarskapet och chefsarbetet
 • — Utbildningsstyrelsen tryggar tillräckliga resurser för skötseln av kärnuppgifterna genom att utveckla personalstrukturen, personalplaneringen, arbetet och kunnandet samt genom att vara aktiv i nätverkssamarbetet.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2011
utfall
2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
           
Årsverken (moment 29.01.02) 263 264 261 228 217
Årsverken (övriga moment) 24 23 24 20 20
Andelen visstidsanställda av hela personalen, % 12,8 8,2 15,5 6,9 6,1
Arbetstillfredsställelseindex 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 10,4 8,6 8,1 9,0 9,0
Index för utbildningsnivån 6,1 6,1 6,2 6,0 6,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall

2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 31 768 30 668 28 9005
Bruttoinkomster 8 226 8 000 8 000
Nettoutgifter 23 542 22 668 20 005
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 5 116    
— överförts till följande år 4 230    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, företagsekonomiska prestationer, produktion av läromedel med liten spridning (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 1 218 1 300 1 250
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 2 130 2 050 1 900
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -912 -750 -650
Kostnadsmotsvarighet, % 57 63 66
       
Prisstöd 912 750 650
       
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd, % 100 100 100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, andra företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 2 450 2 550 2 550
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 2 478 2 300 2 100
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -28 250 450
Kostnadsmotsvarighet, % 99 111 121

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 3 302 3 200 3 500
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 3 652 3 200 3 500
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -350 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 90 100 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur för tryggande av antagningstjänsterna -704
Bortfall av ett tillägg för utvecklande av antagningstjänsterna (överföring till moment 28.90.30) -822
Omstruktureringen av förvaltningsområdet -351
Produktivitetsfrämjande åtgärder -225
Tillägg för utvecklande av antagningstjänsterna (överföringar från moment 29.10.01, 29.20.30, 29.30.21) 302
Utgifter för utvärdering av inlärningsresultat (överföring till moment 29.01.04) -563
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -28
Indexhöjning av hyresutgifterna 19
Löneglidningsinbesparing -30
Lönejusteringar 77
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -102
Ytterligare besparing i omkostnaderna -236
Sammanlagt -2 663

2015 budget 20 005 000
2014 budget 22 668 000
2013 bokslut 22 656 000

03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 422 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till undervisning i och ökandet av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, sammanlagt högst 47 personer, till ett belopp av 1 600 000 euro

2) till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte samt tjänstemannautbyte till ett belopp av 2 870 000 euro.

Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter som gäller stipendier inom ramen för programmet Erasmus +, som finansieras av Europeiska unionen, och Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet.

Förklaring:Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO är en sakkunnig- och servicemyndighet som har till uppgift att främja internationalisering av det finländska samhället när det gäller utbildning, arbetsliv, kultur och medborgarverksamhet samt av unga med hjälp av såväl olika instrument för rörlighet och samarbete som information.

Verksamheten syftar till ett genuint internationellt och fördomsfritt samhälle där var och en kan och vill fungera i ett mångkulturellt samhälle och ser olikheter som en rikedom.

Undervisnings- och kulturministeriet ställer upp följande mål för Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO:

Verksamhetens resultat

Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO

 • — genomför stipendieprogram och andra program för rörlighet och samarbete samt svarar för det nationella genomförandet av Europeiska unionens program Erasmus + samt programmet Kreativa Europa, programmen ett Europa för medborgarna och Management Partnership samt för genomförandet av det nordiska Nordplus- och Nordkurs-programmet
 • — stärker den internationella rörligheten och det internationella samarbetet samt främjar den finländska utbildningens och kulturens internationella synlighet och konkurrenskraft i synnerhet när det gäller de prioriterade områdena Kina, Nordamerika och Ryssland
 • — koordinerar rörligheten för studerande inom ramen för programmet Science without Borders i enlighet med det avtal som ingåtts med Brasilien
 • — utvecklar undervisningen i finska språket och kulturen vid utländska universitet och ordnar kurser i finska för utländska universitetsstuderande i Finland
 • — stärker sin egen roll som sakkunnig, ökar deltagarantalet i program avsedda för olika målgrupper samt effektiviserar produktionen och spridningen av information och kunskap om finländska och utländska aktörers rörlighet och samarbete
 • — bereder medborgarna jämlika möjligheter att delta i programmen genom att informera om möjligheterna till internationalisering och genom att följa de nationella och regionala effekterna av verksamheten.

Kvantitativa mål

  2011
utfall
2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
           
EU:s program Erasmus +1) 20 466 21 998 22 056 18 660 18 990
— Deltagare som rest från Finland 13 793 15 236 14 941 10 600 10 900
— Deltagare som reser till Finland 6 673 6 762 7 115 7 000 7 000
— Deltagare i ungdomsprogrammet       1 060 1 090
Deltagare i EU:s program Aktiv ungdom (YiA) 2) 3 413 3 744 3 954    
Finansiering från Nordiska ministerrådets program          
— Nordplus Högre utbildning (studerandenas och lärarnas rörlighet)     3 330 3 800 3 800
Finansiering från nationella anslag          
— Europa     390  290  300
— Asien 3)  99  126  200  200  250
— Nordamerika  159  116  250  250  250
— Ryssland  483  889  500  850  850
— Andra stipendier och internationell praktik  850  686  510  360  360
Programmet North-South  279  492  300  450  450
Främjande av finska språket och finsk kultur          
— stipendier för sommarkurser och undervisningsbesök  200  223  270  270  270
Sammanlagt 25 949 28 274 31 760 25 130 25 520

1) Fram till 2013 EU:s program för livslångt lärande, fr.o.m. 2014 det sammanslagna programmet Erasmus +

2) Fr.o.m. 2014 det sammanslagna programmet Erasmus +

3) Sedan 2013 enbart Kina

Funktionell effektivitet

För att öka centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO:s produktivitet fortsätter utvecklandet av verksamhetsprocesserna och de elektroniska tjänsterna samt stärks verksamhet som stöder en hållbar utveckling.

Undervisnings- och kulturministeriets, CIMO:s och Utbildningsstyrelsens samarbete och gemensamma verksamhet kartläggs för förbättrad produktivitet och effektivitet.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Verksamhetens resultat stöds genom satsningar på personalutbildning och kompetensutveckling, och syftet är en jämlik arbetsplats med hög professionell nivå där personalens kompetens ökar med hjälp av intern och extern växelverkan.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2011
utfall
2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
   
Årsverken:        
— CIMO  108,5  109,4  107,0  107,5  107,0
— Utlandslektorer  21,5  20,8  19,3  20,0  19,0
Sammanlagt  130,0  130,2  126,3  127,5  126,0
Andelen visstidsanställda av hela personalen, %  21,8  21,4  18,9  21,0  19,0
Arbetstillfredsställelseindex (skala 1—5)  3,4  3,3  3,6  3,6  3,6
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.  10,4  8,7  9,3  8,0  8,0
Index för utbildningsnivån  6,1  6,1  6,2  6,1  6,2

De löneutgifter som avses i punkt 1) i beslutsdelen fastställs i tillämpliga delar i enlighet med reglementet för universitetslektorer i finska språket och kulturen som arbetar utomlands.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 37 783 38 700 38 962
Bruttoinkomster 28 946 30 045 30 540
Nettoutgifter 8 837 8 655 8 422
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 394    
— överförts till följande år 1 346    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Omstruktureringen av förvaltningsområdet -149
Produktivitetsfrämjande åtgärder -45
Tjänstemannautbyte (överföring från moment 28.01.01) 120
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -12
Indexhöjning av hyresutgifterna 7
Löneglidningsinbesparing -15
Lönejusteringar 38
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -43
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -33
Ytterligare besparing i omkostnaderna -100
Nivåförändring -1
Sammanlagt -233

2015 budget 8 422 000
2014 budget 8 655 000
2013 bokslut 8 789 000

04. Omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 891 000 euro.

Anslaget får även användas till beviljande av understöd för utvärderingen av undervisningen, utbildningen och högskolorna samt till stödjande av kvalitetsledningen.

Förklaring:Nationella centret för utbildningsutvärdering är ett oavhängigt sakkunnigorgan för extern utvärdering av utbildning. Utvärderingscentret producerar information för det utbildningspolitiska beslutsfattandet och utvecklandet av utbildningen.

Utvärderingscentret ska

 • — i enlighet med utvärderingsplanen utvärdera utbildningen samt den verksamhet som bedrivs av dem som ordnar utbildning eller undervisning och av högskolorna
 • — i enlighet med utvärderingsplanen genomföra sådan utvärdering av inlärningsresultaten som gäller uppnåendet av målen för timfördelningen och grunderna för läroplanen inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen eller sådan utvärdering av inlärningsresultaten som gäller uppnåendet av målen för grunderna för läroplanen inom yrkesutbildningen och grunderna för examina inom den yrkesinriktade vuxenutbildningen samt grunderna för läroplanen inom den grundläggande konstundervisningen
 • — stödja dem som ordnar undervisning och utbildning samt högskolorna i ärenden som gäller utvärdering och kvalitetssäkring
 • — utveckla utvärderingen av utbildning
 • — sköta andra uppgifter som enligt bestämmelser och föreskrifter ankommer på centret.

Utvärderingsrådet, som finns i anslutning till utvärderingscentret, deltar i utvärderingscentrets strategiska planering, beslutar om yttranden och initiativ som är vittsyftande eller principiellt viktiga, gör upp en framställning till de objekt som ska utvärderas och en tidtabell för utvärderingarna samt lägger fram ändringsförslag som gäller utvärderingsplanen.

Sektionen för utvärdering av högskolorna, som finns i anslutning till utvärderingsrådet, beslutar om projektplanen för utvärderingar av högskolor, om planerings- och utvärderingsgruppernas sammansättning samt om godkännande av slutresultatet för auditeringar av högskolornas kvalitetssystem.

Delegationen för utvärderingsärenden, som tillsätts av utvärderingscentret, har till uppgift att främja samarbetet mellan centret och dess intressentgrupper och att dra nytta av den information utvärderingscentrets utvärderingar resulterar i.

Till utvärderingscentrets verksamhetsprinciper hör att

 • — iaktta principerna för oavhängig och utvecklande utvärdering
 • — offentliggöra grunderna för och resultaten av utvärderingarna
 • — svara för informationen till intressentgrupperna
 • — skicka utvärderingsresultaten till läroanstalter, utbildningsanordnare och högskolor som deltagit i utvärderingen
 • — delta i internationell utvärderingsverksamhet och internationellt samarbete
 • — regelbundet delta i externa utvärderingar av sin verksamhet.

Målet är att Nationella centret för utbildningsutvärdering ska utföra

 • — uppdrag enligt utvärderingsplanen från den 1 maj 2014 tills undervisnings- och kulturministeriet har godkänt en ny utvärderingsplan
 • — uppdrag enligt den utvärderingsplan som godkänts efter den 1 maj 2014.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 2 471 3 615 3 991
Bruttoinkomster 122 40 100
Nettoutgifter 2 349 3 575 3 891
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 892    
— överförts till följande år 1 082    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Omstruktureringen av förvaltningsområdet -64
Utgifter för utvärdering av inlärningsresultat (överföring från moment 29.01.02) 563
Löneglidningsinbesparing -3
Lönejusteringar 20
Sparbeslut -200
Sammanlagt 316

Momentets rubrik har ändrats.


2015 budget 3 891 000
2014 budget 3 575 000
2013 bokslut 2 539 000

21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 526 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter som föranleds av deltagande i internationella organisationers verksamhet och i nordiskt kultursamarbete

2) till utgifter som föranleds av genomförande av kulturavtal och utbytesprogram

3) till betalning av understöd och stipendier som är avsedda för löne- och programutgifter för kultur- och bildningsverksamhet med inriktning på utlandet och som betalas till sådana personer och samfund som främjar undervisnings-, vetenskaps- och kulturutbytet samt gör finsk kultur känd utomlands.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Internationella projekt inom verksamhetsområdet utbildning och vetenskap 422 000
Fulbright-stipendieutbytesprogrammet 277 000
Internationella projekt inom verksamhetsområdet kultur-, idrotts- och ungdomsväsendet 2 033 000
Övriga internationella projekt 794 000
Sammanlagt 3 526 000

Med anslaget finansieras projekt i anslutning till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområdes multilaterala och bilaterala internationella samarbete, utlandsfinländarverksamhet och samarbete med besläktade folk.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anpassningsåtgärder -200
Sammanlagt -200

2015 budget 3 526 000
2014 budget 3 726 000
2013 bokslut 3 790 000

22. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 18 488 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för kopierings- och andra dispositionsrättsersättningar enligt upphovsrättslagen (404/1961) samt till betalning av utgifter för informations- och utredningsverksamhet som gäller kopiering, upptagning och dispositionsrättigheter

2) högst 4 225 000 euro för kostnaderna för ersättningar till upphovsmän för utlåning av skyddade verk.

Förklaring:Av anslaget betalas ersättningar som baserar sig på upphovsrättslagen för användning av skyddat material i läroanstalter, allmänna bibliotek, statsförvaltningen och kulturarvsinrättningar som omfattas av offentlig finansiering i enlighet med avtal som ingås med organisationer som företräder innehavarna av upphovsrätten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 150
Sammanlagt 150

2015 budget 18 488 000
2014 budget 18 338 000
2013 bokslut 18 088 000

(23.) Produktivitetsanslag för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Överföring till moment 29.01.01 -39
Nivåförändring -1 955
Sammanlagt -1 994

2014 budget 1 994 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 30 111 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Valtori (överföring till moment 28.01.29) -651
Nivåförändring -41
Sammanlagt -692

2015 budget 30 111 000
2014 budget 30 803 000
2013 bokslut 33 627 530

50. Vissa understöd (fast anslag)

Under momentet beviljas 648 000 euro.

Dispositionsplan (euro)

     
1. Statsunderstöd enligt lagen om Svenska Finlands folkting (1331/2003) 575 000
2. Paasikivi-Samfundet 10 000
3. Traditionsförbundet Eklövet 63 000
Sammanlagt 648 000

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -100
Sammanlagt -100

2015 budget 648 000
2014 budget 748 000
2013 bokslut 685 000

51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)

Under momentet beviljas 3 143 000 euro.

Dispositionsplan (euro)

     
1. Understöd till Ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §) 2 377 000
2. Understöd till Finlands Sjömanskyrka, skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar och iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda området 566 000
  — varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor (högst) 452 000
3. Understöd till registrerade religionssamfund 200 000
Sammanlagt 3 143 000

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Indexhöjning för understöd till Ortodoxa kyrkan 47
Understöd till den verksamhet inom Sjömanskyrkan som tidigare finansierades med lästavgifter (överföring från moment 31.30.(50)) 48
Sparbeslut -100
Nivåförändring -150
Sammanlagt -155

2015 budget 3 143 000
2014 budget 3 298 000
2013 bokslut 3 195 259

66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 198 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Unesco och andra organisationer för mellanstatligt multilateralt kulturellt samarbete.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Finlands finansiella bidrag till Unesco 1 450 000
Finlands finansiella bidrag till ungdomsstiftelsen för Europa 37 000
Finlands finansiella bidrag i fråga om delöverenskommelsen för Europarådets ungdomskort 5 000
Finlands finansiella bidrag till WIPO 110 000
Finlands finansiella bidrag till ICCROM 22 000
Utgifter föranledda av ett avtal om skyddande av världens kultur- och naturarv 15 000
Medlemsavgift till OECD/CERI 26 000
Finlands finansiella bidrag till Europarådets EURIMAGES-fond 320 000
Finlands finansiella bidrag till Europeiska audiovisuella observatoriet 22 000
Finlands finansiella bidrag till Europeiska centret för moderna språk 32 000
Finlands finansiella bidrag till WADA 57 000
Medlemsavgift till OECD/INES 28 000
Finlands finansiella bidrag till UNESCO:s konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck 20 000
Finlands finansiella bidrag till UNESCO:s konvention mot dopning inom idrotten 20 000
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet 16 000
Finlands finansiella bidrag i fråga om Europarådets utvidgade delöverenskommelse gällande idrott (EPAS) 18 000
Sammanlagt 2 198 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet 16
Sammanlagt 16

2015 budget 2 198 000
2014 budget 2 182 000
2013 bokslut 2 071 862