Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
              01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader
              02. Utbildningsstyrelsens omkostnader
              03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO
              04. Omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering
              21. Internationellt samarbete
              22. Vissa dispositionsrättsersättningar
              (23.) Produktivitetsanslag för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
              50. Vissa understöd
              51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet
              66. Finansiella bidrag till internationella organisationer
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdetPDF-versio

Förklaring: Undervisnings- och kulturministeriet svarar som en del av statsrådet för utvecklandet av utbildnings-, vetenskaps-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken och det internationella samarbetet i anslutning därtill. Genom sin verksamhet stärker ministeriet grunden för kompetens och kreativitet i samhället.

Målen för resultatet av verksamheten vid undervisnings- och kulturministeriet:

1. Ministeriets strategiska verksamhet är förutseende vad gäller ändringar i omvärlden och styr ministeriets ansvarsområde. Kunskapsbaserad ledning stöder ministeriets beslutsfattande och strategiska verksamhet.

2. Lagstiftningsprocessen leds på ett tydligt och planmässigt sätt. Beredningen av lagstiftningen är högklassig och sakkunnig.

3. Vid planeringen av verksamheten och ekonomin beaktas konsekvenserna av utvecklingen inom ekonomin och sysselsättningen och konsekvenserna av den övriga samhällsutvecklingen. Omstruktureringen av förvaltningsområdet fortsätter. Styrningen inom ansvarsområdet främjar uppnåendet av de samhälleliga effektmålen och målen för verksamhetens resultat.

4. Ledningen och verksamhetsformerna vid ministeriet bidrar till att de resultatmål som ställts upp nås och främjar personalens arbetshälsa. I enlighet med ministeriets personalstrategi utvecklas personalplaneringen och ledningen med långsiktighet och förutsebarhet som mål.

01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 26 488 000 euro.

Anslaget får också användas för utgifter för rättsskyddsnämnden för studerande.

Förklaring:

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter27 16827 97626 688
Bruttoinkomster1 191200200
Nettoutgifter25 97727 776 26 488
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år 6 410  
— överförts till följande år 8 057  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Omstruktureringen av förvaltningsområdet-645
Produktivitetsfrämjande åtgärder-45
Överföring från moment 29.01.2339
Överföring till moment 23.01.02-75
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-38
Indexhöjning av hyresutgifterna48
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.20.01)-2
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.)-100
Löneglidningsinbesparing-43
Lönejusteringar114
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-135
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-93
Ytterligare besparing i omkostnaderna -313
Sammanlagt-1 288

2015 budget26 488 000
2014 budget27 776 000
2013 bokslut27 624 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 20 005 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utveckling och produktion av läromedel

2) till en sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning, högst 650 000 euro

3) till ett understöd på högst 50 000 euro för produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning

4) till ett understöd på 500 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket.

Förklaring: Utbildningsstyrelsen är ett centralt sakkunnigämbetsverk med ansvar för verkställande, uppföljning och utveckling av utbildningssektorn, som inom sitt ansvarsområde genomför de uppgifter som gäller beredning, beslut och verkställighet i fråga om läroplans- och examensgrunder samt sköter den informationsstyrning och projektverksamhet som syftar till att förbättra utbildningens resultat. Utbildningsstyrelsen sköter de förvaltnings- och serviceuppgifter som särskilt fastställts för ämbetsverket. Utbildningsstyrelsen svarar för utvecklandet och övervakningen av examenssystemen för auktoriserade translatorer och språkexamina. I anslutning till Utbildningsstyrelsen finns det 26 utbildningskommissioner och 147 examenskommissioner, i fråga om vilka Utbildningsstyrelsen sköter förvaltningsuppgifterna. Utbildningsstyrelsen sköter resultatstyrningen av de statliga läroanstalter som hör till Utbildningsstyrelsens bokföringsenhet.

Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för Utbildningsstyrelsen:

Den normativa styrningen av utbildningen
 • — Grunderna för planen för småbarnsfostran bereds.
 • — Verkställandet av läroplansgrunderna för förskoleundervisningen och den grundläggande undervisningen stöds.
 • — Läroplansgrunderna för gymnasieutbildningen revideras.
 • — Grunderna för yrkesexamina och förberedande utbildningar revideras och andra föreskrifter revideras i enlighet med nya författningar.
 • — Man deltar i utvecklandet av examenssystemet inom yrkesutbildning.
 • — Läroplans- och examensgrunderna struktureras och görs elektroniska.
Informationsstyrningen och projektverksamheten
 • — Utvecklings-, försöks- och startprojekt genomförs i enlighet med de utbildningspolitiska programmen.
 • — Välfungerande förfaranden, verksamhetsmodeller och verksamhetsmetoder produceras och sprids i samarbete med utbildningsanordnarna och läroanstalterna.
 • — Man utvecklar ungas läroavtalsutbildning och inlärning i arbetet och man deltar i befästandet av individuella studievägar och flexibla sätt att avlägga examen.
 • — Användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen främjas.
 • — Genomförandet av reformer som gäller läroanstalternas arbetsro och elev- och studerandevården stöds.
 • — Man deltar i verkställandet av åtgärdsprogrammet för utbildningsmässig jämställdhet.
Ordnande av utbildning och förbättrande av utbildningens resultat
 • — Det kunskapsbaserade utbildningspolitiska beslutsfattandet och utvecklandet av utbildningen stärks och indikatorer och lägesöversikter tas fram för beslutsfattare och utbildningsutvecklare.
 • — Ibruktagandet av modeller och praxis leder till att genomströmningen ökar och studierna försnabbas.
 • — Prognostiseringsuppgifter produceras, kvantitativ och kvalitativ prognostisering samordnas.
 • — En kvalitetsstrategi för yrkesutbildningen genomförs.
 • — Beredningen av lokala och regionala utvecklingsplaner stöds genom ett utvecklingsprogram för ledningen inom undervisningsväsendet samt med hjälp av ett utvecklingsnätverk som syftar till att förbättra utbildningsförvaltningens effektivitet och produktivitet. Behovet att reformera utbildningsförvaltningen som en följd av förändringar som gäller utbildningsanordnarna stöds.
 • — Utvecklandet och utvidgningen av Studieinfo.fi-tjänsten fortsätter. Som en del av SADe-programmet görs vuxenutbildningsutbudet inom systemet för ansökan till vuxenutbildning tillgängligt på bred front. Högskolornas elektroniska system för ansökan utvecklas med de funktioner som den andra fasen kräver.
Strukturell utveckling
 • — Utvecklingsverksamheten koncentreras till omfattande projekt som stöder den nationella utbildningspolitiken.
 • — Undervisningsväsendets personalutbildning utvecklas för att stödja nationella utvecklingsprogram för utbildningsformerna och hela undervisningsväsendet så att kontakten med grundutbildningen för lärare intensifieras.
 • — Den strukturella utvecklingen av gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen stöds.
 • — Utbildningskommissionernas verksamhet utvecklas.
Funktionell effektivitet
 • — Utbildningsstyrelsen utvecklar sina strukturer, verksamhetssätt och verksamhetsprocesser samt sina tjänster för att trygga en effektiv verksamhet av hög kvalitet genom att koncentrera sig på sina kärnuppgifter.
 • — Genom sin avgiftsbelagda service stöder Utbildningsstyrelsen uppnåendet av de utbildningspolitiska målen och främjar resultaten inom undervisningsväsendet.
 • — Utbildningsstyrelsen tryggar tillgången till läromedel med liten spridning.
 • — Målet för Utbildningsstyrelsens företagsekonomiska verksamhet är att upprätthålla lönsamheten.
Produktion och kvalitetsledning

Utbildningsstyrelsens prestationer (st.)

 2011
utfall
2012
utfall
2013
utfall
2014
mål
2015
mål
      
1. Produktion inom basverksamheten     
Grunder för läroplanerna 12-3-
Examensgrunder/yrkesutbildning     
— Grundexamina211541)521)
— Yrkes- och specialyrkesexamina3245403030
— Antal sökande i den gemensamma elevansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning, yrkeshögskolor och universitet306 500314 500349 035500 0001 500 000
— Antal deltagare i fortbildning för personal inom undervisningsväsendet25 00033 04227 94620 00020 000
      
2. Produktion inom den avgiftsbelagda servicen     
Offentligrättsliga prestationer     
— Examen i undervisningsförvaltning382345460300300
— Beslut om erkännande av högskoleexamen7517208979501 050
— Språkexamina inom statsförvaltningen1 2001 2001 2491 2001 200
— Examensavgifter för fristående examina inom vuxenutbildning (st.)54 00048 00049 41947 00047 000
Företagsekonomiska prestationer     
— Utbildningsdagar13 68212 99510 92210 00010 000
— Beställda konsultationer och utvärderingar61592744
— Sålda publikationer och läromedelsprodukter78 00069 14073 67260 00060 000
— Utlåtanden om utländska examinas motsvarighet7171605050
3. Nyckeltal för serviceförmågan     
— Behandlingstid för beslut om erkännande av examen (mån.)2,53,53,53,53,5
— Kundtillfredsställelse i fråga om avgiftsbelagda utbildningar (1—5)4,14,34,34,14,1

1) inklusive förändringarna

Personalresurser
 • — Utbildningsstyrelsen utvecklar arbetsgemenskapen så att de anställda orkar arbeta och uppnår en god arbetsförmåga och arbetshälsa
 • — Utbildningsstyrelsen utvecklar ledarskapet och chefsarbetet
 • — Utbildningsstyrelsen tryggar tillräckliga resurser för skötseln av kärnuppgifterna genom att utveckla personalstrukturen, personalplaneringen, arbetet och kunnandet samt genom att vara aktiv i nätverkssamarbetet.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2011
utfall
2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
      
Årsverken (moment 29.01.02)263264261228217
Årsverken (övriga moment)2423242020
Andelen visstidsanställda av hela personalen, %12,88,215,56,96,1
Arbetstillfredsställelseindex3,43,43,53,63,6
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.10,48,68,19,09,0
Index för utbildningsnivån6,16,16,26,06,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall

2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter31 76830 66828 9005
Bruttoinkomster8 2268 0008 000
Nettoutgifter23 54222 66820 005
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år5 116  
— överförts till följande år4 230  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, företagsekonomiska prestationer, produktion av läromedel med liten spridning (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten1 2181 3001 250
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten2 1302 0501 900
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-912-750-650
Kostnadsmotsvarighet, %576366
    
Prisstöd912750650
    
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd, %100100100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, andra företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten2 4502 5502 550
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten2 4782 3002 100
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-28250450
Kostnadsmotsvarighet, %99111121

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten3 3023 2003 500
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten3 6523 2003 500
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-350--
Kostnadsmotsvarighet, %90100100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur för tryggande av antagningstjänsterna-704
Bortfall av ett tillägg för utvecklande av antagningstjänsterna (överföring till moment 28.90.30)-822
Omstruktureringen av förvaltningsområdet -351
Produktivitetsfrämjande åtgärder-225
Tillägg för utvecklande av antagningstjänsterna (överföringar från moment 29.10.01, 29.20.30, 29.30.21)302
Utgifter för utvärdering av inlärningsresultat (överföring till moment 29.01.04)-563
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-28
Indexhöjning av hyresutgifterna19
Löneglidningsinbesparing-30
Lönejusteringar77
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-102
Ytterligare besparing i omkostnaderna -236
Sammanlagt-2 663

2015 budget20 005 000
2014 budget22 668 000
2013 bokslut22 656 000

03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 422 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till undervisning i och ökandet av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, sammanlagt högst 47 personer, till ett belopp av 1 600 000 euro

2) till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte samt tjänstemannautbyte till ett belopp av 2 870 000 euro.

Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter som gäller stipendier inom ramen för programmet Erasmus +, som finansieras av Europeiska unionen, och Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet.

Förklaring: Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO är en sakkunnig- och servicemyndighet som har till uppgift att främja internationalisering av det finländska samhället när det gäller utbildning, arbetsliv, kultur och medborgarverksamhet samt av unga med hjälp av såväl olika instrument för rörlighet och samarbete som information.

Verksamheten syftar till ett genuint internationellt och fördomsfritt samhälle där var och en kan och vill fungera i ett mångkulturellt samhälle och ser olikheter som en rikedom.

Undervisnings- och kulturministeriet ställer upp följande mål för Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO:

Verksamhetens resultat

Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO

 • — genomför stipendieprogram och andra program för rörlighet och samarbete samt svarar för det nationella genomförandet av Europeiska unionens program Erasmus + samt programmet Kreativa Europa, programmen ett Europa för medborgarna och Management Partnership samt för genomförandet av det nordiska Nordplus- och Nordkurs-programmet
 • — stärker den internationella rörligheten och det internationella samarbetet samt främjar den finländska utbildningens och kulturens internationella synlighet och konkurrenskraft i synnerhet när det gäller de prioriterade områdena Kina, Nordamerika och Ryssland
 • — koordinerar rörligheten för studerande inom ramen för programmet Science without Borders i enlighet med det avtal som ingåtts med Brasilien
 • — utvecklar undervisningen i finska språket och kulturen vid utländska universitet och ordnar kurser i finska för utländska universitetsstuderande i Finland
 • — stärker sin egen roll som sakkunnig, ökar deltagarantalet i program avsedda för olika målgrupper samt effektiviserar produktionen och spridningen av information och kunskap om finländska och utländska aktörers rörlighet och samarbete
 • — bereder medborgarna jämlika möjligheter att delta i programmen genom att informera om möjligheterna till internationalisering och genom att följa de nationella och regionala effekterna av verksamheten.

Kvantitativa mål

 2011
utfall
2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
      
EU:s program Erasmus +1)20 46621 99822 05618 66018 990
— Deltagare som rest från Finland13 79315 23614 94110 60010 900
— Deltagare som reser till Finland6 6736 7627 1157 0007 000
— Deltagare i ungdomsprogrammet   1 0601 090
Deltagare i EU:s program Aktiv ungdom (YiA) 2)3 4133 7443 954   
Finansiering från Nordiska ministerrådets program     
— Nordplus Högre utbildning (studerandenas och lärarnas rörlighet)  3 3303 8003 800
Finansiering från nationella anslag     
— Europa  390 290 300
— Asien 3) 99 126 200 200 250
— Nordamerika 159 116 250 250 250
— Ryssland  483 889 500 850 850
— Andra stipendier och internationell praktik 850 686 510 360 360
Programmet North-South 279 492 300 450 450
Främjande av finska språket och finsk kultur     
— stipendier för sommarkurser och undervisningsbesök 200 223 270 270 270
Sammanlagt25 94928 27431 76025 13025 520

1) Fram till 2013 EU:s program för livslångt lärande, fr.o.m. 2014 det sammanslagna programmet Erasmus +

2) Fr.o.m. 2014 det sammanslagna programmet Erasmus +

3) Sedan 2013 enbart Kina

Funktionell effektivitet

För att öka centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO:s produktivitet fortsätter utvecklandet av verksamhetsprocesserna och de elektroniska tjänsterna samt stärks verksamhet som stöder en hållbar utveckling.

Undervisnings- och kulturministeriets, CIMO:s och Utbildningsstyrelsens samarbete och gemensamma verksamhet kartläggs för förbättrad produktivitet och effektivitet.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Verksamhetens resultat stöds genom satsningar på personalutbildning och kompetensutveckling, och syftet är en jämlik arbetsplats med hög professionell nivå där personalens kompetens ökar med hjälp av intern och extern växelverkan.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2011
utfall
2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
  
Årsverken:    
— CIMO 108,5 109,4 107,0 107,5 107,0
— Utlandslektorer 21,5 20,8 19,3 20,0 19,0
Sammanlagt 130,0 130,2 126,3 127,5 126,0
Andelen visstidsanställda av hela personalen, % 21,8 21,4 18,9 21,0 19,0
Arbetstillfredsställelseindex (skala 1—5) 3,4 3,3 3,6 3,6 3,6
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 10,4 8,7 9,3 8,0 8,0
Index för utbildningsnivån 6,1 6,1 6,2 6,1 6,2

De löneutgifter som avses i punkt 1) i beslutsdelen fastställs i tillämpliga delar i enlighet med reglementet för universitetslektorer i finska språket och kulturen som arbetar utomlands.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter37 78338 70038 962
Bruttoinkomster28 94630 04530 540
Nettoutgifter8 8378 6558 422
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år 1 394  
— överförts till följande år 1 346  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Omstruktureringen av förvaltningsområdet-149
Produktivitetsfrämjande åtgärder-45
Tjänstemannautbyte (överföring från moment 28.01.01)120
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-12
Indexhöjning av hyresutgifterna7
Löneglidningsinbesparing-15
Lönejusteringar38
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-43
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-33
Ytterligare besparing i omkostnaderna -100
Nivåförändring-1
Sammanlagt-233

2015 budget8 422 000
2014 budget8 655 000
2013 bokslut8 789 000

04. Omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 891 000 euro.

Anslaget får även användas till beviljande av understöd för utvärderingen av undervisningen, utbildningen och högskolorna samt till stödjande av kvalitetsledningen.

Förklaring: Nationella centret för utbildningsutvärdering är ett oavhängigt sakkunnigorgan för extern utvärdering av utbildning. Utvärderingscentret producerar information för det utbildningspolitiska beslutsfattandet och utvecklandet av utbildningen.

Utvärderingscentret ska

 • — i enlighet med utvärderingsplanen utvärdera utbildningen samt den verksamhet som bedrivs av dem som ordnar utbildning eller undervisning och av högskolorna
 • — i enlighet med utvärderingsplanen genomföra sådan utvärdering av inlärningsresultaten som gäller uppnåendet av målen för timfördelningen och grunderna för läroplanen inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen eller sådan utvärdering av inlärningsresultaten som gäller uppnåendet av målen för grunderna för läroplanen inom yrkesutbildningen och grunderna för examina inom den yrkesinriktade vuxenutbildningen samt grunderna för läroplanen inom den grundläggande konstundervisningen
 • — stödja dem som ordnar undervisning och utbildning samt högskolorna i ärenden som gäller utvärdering och kvalitetssäkring
 • — utveckla utvärderingen av utbildning
 • — sköta andra uppgifter som enligt bestämmelser och föreskrifter ankommer på centret.

Utvärderingsrådet, som finns i anslutning till utvärderingscentret, deltar i utvärderingscentrets strategiska planering, beslutar om yttranden och initiativ som är vittsyftande eller principiellt viktiga, gör upp en framställning till de objekt som ska utvärderas och en tidtabell för utvärderingarna samt lägger fram ändringsförslag som gäller utvärderingsplanen.

Sektionen för utvärdering av högskolorna, som finns i anslutning till utvärderingsrådet, beslutar om projektplanen för utvärderingar av högskolor, om planerings- och utvärderingsgruppernas sammansättning samt om godkännande av slutresultatet för auditeringar av högskolornas kvalitetssystem.

Delegationen för utvärderingsärenden, som tillsätts av utvärderingscentret, har till uppgift att främja samarbetet mellan centret och dess intressentgrupper och att dra nytta av den information utvärderingscentrets utvärderingar resulterar i.

Till utvärderingscentrets verksamhetsprinciper hör att

 • — iaktta principerna för oavhängig och utvecklande utvärdering
 • — offentliggöra grunderna för och resultaten av utvärderingarna
 • — svara för informationen till intressentgrupperna
 • — skicka utvärderingsresultaten till läroanstalter, utbildningsanordnare och högskolor som deltagit i utvärderingen
 • — delta i internationell utvärderingsverksamhet och internationellt samarbete
 • — regelbundet delta i externa utvärderingar av sin verksamhet.

Målet är att Nationella centret för utbildningsutvärdering ska utföra

 • — uppdrag enligt utvärderingsplanen från den 1 maj 2014 tills undervisnings- och kulturministeriet har godkänt en ny utvärderingsplan
 • — uppdrag enligt den utvärderingsplan som godkänts efter den 1 maj 2014.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter2 4713 6153 991
Bruttoinkomster12240100
Nettoutgifter2 3493 5753 891
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år892  
— överförts till följande år1 082  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Omstruktureringen av förvaltningsområdet-64
Utgifter för utvärdering av inlärningsresultat (överföring från moment 29.01.02)563
Löneglidningsinbesparing-3
Lönejusteringar20
Sparbeslut-200
Sammanlagt316

Momentets rubrik har ändrats.


2015 budget3 891 000
2014 budget3 575 000
2013 bokslut2 539 000

21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 526 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter som föranleds av deltagande i internationella organisationers verksamhet och i nordiskt kultursamarbete

2) till utgifter som föranleds av genomförande av kulturavtal och utbytesprogram

3) till betalning av understöd och stipendier som är avsedda för löne- och programutgifter för kultur- och bildningsverksamhet med inriktning på utlandet och som betalas till sådana personer och samfund som främjar undervisnings-, vetenskaps- och kulturutbytet samt gör finsk kultur känd utomlands.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Internationella projekt inom verksamhetsområdet utbildning och vetenskap422 000
Fulbright-stipendieutbytesprogrammet277 000
Internationella projekt inom verksamhetsområdet kultur-, idrotts- och ungdomsväsendet2 033 000
Övriga internationella projekt794 000
Sammanlagt3 526 000

Med anslaget finansieras projekt i anslutning till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområdes multilaterala och bilaterala internationella samarbete, utlandsfinländarverksamhet och samarbete med besläktade folk.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Anpassningsåtgärder-200
Sammanlagt-200

2015 budget3 526 000
2014 budget3 726 000
2013 bokslut3 790 000

22. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 18 488 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för kopierings- och andra dispositionsrättsersättningar enligt upphovsrättslagen (404/1961) samt till betalning av utgifter för informations- och utredningsverksamhet som gäller kopiering, upptagning och dispositionsrättigheter

2) högst 4 225 000 euro för kostnaderna för ersättningar till upphovsmän för utlåning av skyddade verk.

Förklaring: Av anslaget betalas ersättningar som baserar sig på upphovsrättslagen för användning av skyddat material i läroanstalter, allmänna bibliotek, statsförvaltningen och kulturarvsinrättningar som omfattas av offentlig finansiering i enlighet med avtal som ingås med organisationer som företräder innehavarna av upphovsrätten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring150
Sammanlagt150

2015 budget18 488 000
2014 budget18 338 000
2013 bokslut18 088 000

(23.) Produktivitetsanslag för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Överföring till moment 29.01.01-39
Nivåförändring-1 955
Sammanlagt-1 994

2014 budget1 994 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 30 111 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Valtori (överföring till moment 28.01.29)-651
Nivåförändring-41
Sammanlagt-692

2015 budget30 111 000
2014 budget30 803 000
2013 bokslut33 627 530

50. Vissa understöd (fast anslag)

Under momentet beviljas 648 000 euro.

Dispositionsplan (euro)

   
1.Statsunderstöd enligt lagen om Svenska Finlands folkting (1331/2003)575 000
2.Paasikivi-Samfundet10 000
3.Traditionsförbundet Eklövet63 000
Sammanlagt648 000

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-100
Sammanlagt-100

2015 budget648 000
2014 budget748 000
2013 bokslut685 000

51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)

Under momentet beviljas 3 143 000 euro.

Dispositionsplan (euro)

   
1.Understöd till Ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §) 2 377 000
2.Understöd till Finlands Sjömanskyrka, skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar och iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda området566 000
 — varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor (högst) 452 000
3.Understöd till registrerade religionssamfund200 000
Sammanlagt3 143 000

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Indexhöjning för understöd till Ortodoxa kyrkan47
Understöd till den verksamhet inom Sjömanskyrkan som tidigare finansierades med lästavgifter (överföring från moment 31.30.(50))48
Sparbeslut-100
Nivåförändring-150
Sammanlagt-155

2015 budget3 143 000
2014 budget3 298 000
2013 bokslut3 195 259

66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 198 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Unesco och andra organisationer för mellanstatligt multilateralt kulturellt samarbete.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Finlands finansiella bidrag till Unesco1 450 000
Finlands finansiella bidrag till ungdomsstiftelsen för Europa37 000
Finlands finansiella bidrag i fråga om delöverenskommelsen för Europarådets ungdomskort5 000
Finlands finansiella bidrag till WIPO110 000
Finlands finansiella bidrag till ICCROM22 000
Utgifter föranledda av ett avtal om skyddande av världens kultur- och naturarv15 000
Medlemsavgift till OECD/CERI26 000
Finlands finansiella bidrag till Europarådets EURIMAGES-fond320 000
Finlands finansiella bidrag till Europeiska audiovisuella observatoriet22 000
Finlands finansiella bidrag till Europeiska centret för moderna språk32 000
Finlands finansiella bidrag till WADA57 000
Medlemsavgift till OECD/INES28 000
Finlands finansiella bidrag till UNESCO:s konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck20 000
Finlands finansiella bidrag till UNESCO:s konvention mot dopning inom idrotten20 000
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet16 000
Finlands finansiella bidrag i fråga om Europarådets utvidgade delöverenskommelse gällande idrott (EPAS)18 000
Sammanlagt2 198 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet16
Sammanlagt16

2015 budget2 198 000
2014 budget2 182 000
2013 bokslut2 071 862