Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 48 740 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av löneutgifter och vissa andra utgifter för lärare och förvaltningspersonal vid Europaskolorna

2) till internationalisering av statliga läroanstalter för allmänbildande utbildning, kompletterande utbildning för invandrare, service- och utvecklingscentralverksamheten vid statens specialskolor för allmänbildande utbildning samt understöd för att utveckla och göra inlärningsmiljöerna mångsidigare

3) till betalning av utgifter som föranleds av verksamheten vid den europeiska skolan i Helsingfors.

Förklaring:Suomalais-venäläinen koulu och Helsingin ranskalais-suomalainen koulu är skolor som ordnar förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Skolorna utvecklar undervisningen i språk och kultur med hjälp av kulturkontakter och nätverksbyggande. De statliga specialskolorna för allmänbildande utbildning utvecklas. Europeiska skolan i Helsingfors har till uppgift att erbjuda undervisning enligt läroplanerna för Europaskolorna.

Antal elever

  2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
         
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 821 814 860 860
Suomalais-venäläinen koulu 682 683 709 705
Statliga specialskolor för allmänbildande utbildning 440 454 396 387
Europaskolorna (finländska elever) 667 642 650 640
Grundläggande utbildning vid skolhem 154 141 141 141
Europeiska skolan i Helsingfors 239 267 285 290
Sammanlagt 3 003 3 001 3 041 3 023

Nyckeltal för handledningsverksamheten

  2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
         
Handledningsverksamhet på fältet        
— handledningsbesök 1 249 1 108 1 599 1 534
— elever 866 918 834 958
Tillfällig undervisning och rehabilitering        
— Stödperioddagar 4 469 3 258 5 038 5 386
— Stödperiodernas elever 474 445 497 502

Årsverken

  2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
         
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 76,3 76,5 77 78
Suomalais-venäläinen koulu 84,4 81,1 81 81
Statliga specialskolor för allmänbildande utbildning 631,4 623 624 613,7
EU:s Europaskolor 34,0 30 30 30
Europeiska skolan i Helsingfors 55,0 59,8 60,6 60,6
Sammanlagt 881,1 870,4 872,6 863,3

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Språkskolor 4 610 000
Statliga specialskolor för allmänbildande utbildning 37 825 000
Grundläggande utbildning vid skolhem 1 679 000
EU:s Europaskolor 1 791 000
Europeiska skolan i Helsingfors 2 835 000
Sammanlagt 48 740 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 67 439 69 424 68 740
Bruttoinkomster 20 406 18 500 20 000
Nettoutgifter 47 033 50 924 48 740
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 10 657    
— överförts till följande år 13 067    

Kommunernas finansieringsandel av kostnaderna för den statliga allmänbildande gymnasieutbildningen, 1 366 000 euro, har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 29.10.30.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Antagningstjänster (överföring till moment 29.01.02) -96
Besparing i den gymnasieutbildning som staten ordnar (överföring till moment 29.10.30) -127
Inredning av nybyggnaden vid Onerva Mäen koulu 1 250
Inredning av Onerva Mäen koulu (bortfall av engångsutgift) -2 500
Justering av tilläggshyran för Onerva Mäen koulu -1 250
Minskning av utgifterna för tilläggshyra i anslutning till renoveringen av Suomalais-venäläinen koulu -600
Produktivitetsfrämjande åtgärder -180
Projektet Jyväskylän näkövammaisten koulu och Haukkarannan koulu 2 000
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -70
Indexhöjning av hyresutgifterna 124
Löneglidningsinbesparing -88
Lönejusteringar 278
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -249
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -100
Ytterligare besparing i omkostnaderna -576
Sammanlagt -2 184

2015 budget 48 740 000
2014 budget 50 924 000
2013 bokslut 49 443 000