Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 32.30, delvis) Närings- och innovationspolitik
              01. Geologiska forskningscentralens omkostnader
              02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader
              (03.) Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader
              05. Mätteknikcentralens omkostnader
              06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer
              07. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande
              40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
              41. Allmänt understöd till vissa sammanslutningar och organisationer för främjande av näringspolitiken
              42. Utveckling av innovationskluster
              43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt
              45. Företags beredning av forsknings- och utvecklingsprojekt
              46. (32.30.46) Innovationsstöd för skeppsbyggnad
              47. (32.30.42) Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s förluster
              48. (32.30.48) Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter
              (50.) Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris
              63. Betalningar som föranleds av skuldkonvertering
              80. (32.30.80) Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
              81. Lån till Finlands Exportkredit Ab för finansiering av inhemska fartygsleveranser
              82. (32.30.82) Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning
              83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagssamhetspolitik
         40. (32.40 och 32.20, delvis) Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 39 204 000 euro.

Anslaget får också användas till att förbättra lönsamheten och effektiviteten i projekt- och programverksamheten samt aktiveringsverksamheten.

Förklaring: Tekes - centralen för teknologi och innovationer har till uppgift att med medel grundade på teknologi och innovationer främja utvecklingen av industrin och tjänster. Detta förnyar näringarna, höjer förädlingsvärdet, förbättrar produktiviteten och arbetslivskvaliteten, ökar exporten samt skapar sysselsättning och välfärd. Resultaten nås genom kundernas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som Tekes uppmuntrar genom finansiering och anknytande service. Till Tekes kunder hör utan branschbegränsningar företag av olika storlek samt forskningsorganisationer och offentliga organisationer.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Tekes för 2013:

Effektivitet

  • — Produktiviteten blir bättre och näringslivet reformeras på ett hållbart sätt enligt den växande ekonomins krav.
  • — Stigande välstånd som möjliggör ett gott liv. Verksamheten resulterar i tjänster, produkter och processer som förbättrar människornas och miljöns välfärd.
  • — Bättre kompetens och starkare nätverk möjliggör en framgångsrik innovationsverksamhet.

I arbetet med att nå Tekes resultatmål deltar förutom Tekes egen personal också den personal som vid närings-, trafik- och miljöcentralerna sköter Tekes-uppgifter. I fråga om detta har resurser budgeterats under moment 32.01.02. I syfte att nå resultatmålen används också anslagen och fullmakterna under moment 32.20.40 och 32.20.83. Genom fullmakterna finansierar Tekes egna program, program och projekt för de strategiska centren för spetskompetens samt riskfyllda forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som huvudsakligen genomförs 2013—2015.

Uppnåendet av effektmålen för Tekes följs i första hand upp genom effektivitetsbedömningar som görs med tre års mellanrum. De utvalda nyckeltalen för uppföljning ger en riktgivande prognos om hur effektmålen nås.

Verkningar av Tekes överföringsutgifter

Nyckeltal 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Unga företag med snabb tillväxt    
Antalet unga företag med finansiering-400420
Företagens prognostiserade omsättning/Tekes finansiering, koefficient-1616,5
Realiserad/prognostiserad omsättning, koefficient-11
Företagens prognostiserade antal anställda/Tekes finansiering (mn euro), koefficient-3535
Företagens realiserade antal anställda/Tekes finansiering (mn euro), koefficient-1,51
Tillväxtföretag som internationaliseras    
Nyhetsvärde för finansierade projekt (index 0—100)-8080
Prognostiserad omsättning för utvecklade affärsverksamheter/Tekes finansiering, koefficient-1616,5
Realiserad/förväntad omsättning för utvecklade affärsverksamheter, koefficient-0,91
Andelen internationell affärsverksamhet av företagens omsättning (%)-4547
Storbolag    
Tekes-penningflödet inom stora företag (små och medelstora företags och forskningsinstituts andel/Tekes-finansieringen, %)-8080
Stora bolags nätverksbildning i Tekes-projekt totalt (%)-120120
Offentliga forskningsorganisationer    
Antalet användare av resultaten av nätverkade projekt (antalet företag som deltagit i projektens ledningsgrupper/Tekes finansiering, mn euro)-1010
Antalet nya forskningsbaserade företag, st.-2930
Andelen internationella samprojekt (% av alla projekt)708585
Specialteman som gäller flera kundsegment    
Antalet anställda som drar nytta av arbetsorganisationernas utvecklingsprojekt, st.-19 00020 000
Antalet innovationer som direkt främjar nationella energi- och miljömål-380400

Funktionell effektivitet

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Verksamhetens resurshållning    
Användningen av omkostnaderna samt utgifterna för projekt- och programverksamheten per kärnprocess, fördelning i %   
— styrning18> 15> 15
— kundrelationer och finansiering50> 50> 50
— program32> 25> 25
De totala kostnaderna för finansierings- och kundrelationsarbetet/beviljad finansiering, %4,2< 5,3< 5,3
Produktivitet    
Värdet av projekt som inleds, mn €/årsv. 8,3> 6> 6

Produktion och kvalitetsledning

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Serviceförmåga och kvalitet    
Prestationer    
— Andel av finansieringen till små och medelstora företag, %586050—60
— Andel av finansieringen till företag med mindre än 500 anställda, % 73,47070
Kundrespons på Tekes verksamhet, (1—5)    
— Nyttan av Tekes-tjänster enligt kunderna4,3> 3,7> 3,7
— Tekes-tjänsternas kvalitet enligt företagskunderna3,8> 3,7> 3,7
— Allmän bedömning av Tekes verksamhet enligt kundresponsen3,8> 3,7> 3,7
Handläggningstider för de viktigaste prestationerna    
— Handläggningstid för ny ansökan om finansiering till företag, dagar74< 70< 70
— Handläggningstid för anhållan om utbetalning samt rapport i fråga om små och medelstora företag, dagar28< 25< 25
— Rättelseyrkanden/överklagbara beslut, %0,4< 0,7< 0,7

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Utvecklingen av årsverken/årsv. 284,2290290
Personalens välbefinnande förbättras    
— antalet sjukdagar/årsv.6,5< 8< 8
— antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar)/årsv. 1,7< 2< 2

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Projekt- och programverksamhet6 000 000
Omkostnader33 204 000
Sammanlagt 39 204 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget

2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 43 12242 92239 804
Bruttoinkomster 925600600
Nettoutgifter 42 19742 32239 204
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år17 476  
— överförts till följande år23 246  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-250
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-157
Lönejusteringar838
Produktivitetsfrämjande åtgärder-45
Ändring av omfördelningen500
Inbesparing-4 000
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 32.40.03)-4
Sammanlagt-3 118

2013 budget39 204 000
2012 II tilläggsb.358 000
2012 budget42 322 000
2011 bokslut47 967 000