Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 32.30, delvis) Närings- och innovationspolitik
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagssamhetspolitik
         40. (32.40 och 32.20, delvis) Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
              01. (32.40.01 och 32.40.02) Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader
              (02.) Konkurrensverkets omkostnader
              03. Patent-och registerstyrelsens omkostnader
              04. Konsumentforskningscentralens omkostnader
              05. (32.20.03) Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader
              31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
              50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer
              51. Vissa former av sjömansservice
              95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

40. (32.40 och 32.20, delvis) Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivetPDF-versio

Fullmakt

Maximibeloppet av räntegottgörelsen för skyddsupplagringslån är 5 % enligt 4 § i lagen om vissa räntestödslån av kreditinstituts medel (1015/1977). Nya skyddsupplagringslån får 2013 godkännas till ett belopp av högst 8 400 000 euro.

Upplagringsunderstöd enligt 7 § i lagen om skyddsupplag (970/1982) får beviljas till ett belopp av högst 34 000 euro.

Förklaring: För att den inre marknaden ska fungera förutsätts en högklassig lagstiftning om den inre marknaden och en effektiv nationell verkställighet av den. Ett av de viktigaste målen är att effektivera verksamheten inom den digitala inre marknaden. Dessutom utvecklas de informations- och problemlösningstjänster som stöder medborgarnas, företagens och myndigheternas verksamhet på den inre marknaden så att företagen och medborgarna bättre än tidigare kan nyttiggöra denna marknad. Företagens samhällsansvar framhävs som en faktor som ger konkurrensfördel.

Modern konkurrenspolitik är en väsentlig del av näringspolitiken och nödvändig för en förbättrad konkurrenskraft. Arbets- och näringsministeriet genomför tillsammans med de andra ministerierna ett program för främjande av sund konkurrens. Målet är att säkra jämlika konkurrensförhållanden för företag av olika storlek och en marknad som fungerar till konsumenternas fördel. Åtgärderna i programmet koncentreras på den offentliga sektorns näringsverksamhet, konkurrensbegränsningar inom lagstiftningen och centraliserade branschstrukturer. Konkurrensövervakningen fokuseras på de väsentligaste konkurrensbegränsande arrangemangen. För regleringen av statligt stöd är det primärt att kunna skilja mellan genuint livsdugliga företag och aktörer vars lönsamhet baserar sig på fortlöpande offentlig finansiering.

Nya sätt till arrangemang utvecklas för allmännyttiga ekonomiska tjänster. EU:s nya lagstiftning gör det möjligt med arrangemang som grundar sig på ersättning av kostnader inom de regioner där sedvanligt marknadsutbud inte finns. Det är viktigt att försäkra sig om att finländska myndigheter och näringsidkare är väl informerade om de ständigt föränderliga principerna och skyldigheterna när det gäller EU:s system för statligt stöd. Även lagstiftningen om den offentliga upphandlingen utvecklas kontinuerligt. En reform av EU-direktiven är aktuell. Syftet med reformen är en lagstiftning som är flexiblare än den nuvarande och som tillåter mera nationell rörelsefrihet.

Heltäckande och tillförlitlig ekonomisk information från företagen ger olika intressentgrupper tillräckligt mycket kunskap om företagens ekonomiska situation. Tillförlitlig och uppdaterad information om i synnerhet börsnoterade bolag är ett nödvändigt villkor för en effektivt fungerande kapitalmarknad. De administrativa kostnaderna ska enligt den nya EU-lagstiftningen lättas upp i fråga om små och medelstora företag. Revisorssystemet reformeras utifrån ett arbetsgruppsarbete som blir färdigt 2012 med beaktande av den pågående reformen av EU-lagstiftningen.

Ett välfungerande och internationellt konkurrenskraftigt system för immateriella rättigheter säkerställer att företagens innovationer och övriga immateriella egendom skyddas och nyttiggörs och att rättigheterna verkställs på ett effektivt sätt. Genomförandet av den strategi för de immateriella rättigheterna som sträcker sig till 2015 fortsätter med hjälp av ett förnyat åtgärdsprogram. Viktigt är att ytterligare stärka nyttiggörandet och genomförandet av rättigheterna genom att trygga Patent- och registerstyrelsens ställning som en myndighet som utför internationella patenteringsundersökningar och intensifiera samarbetet med de innovationspolitiska aktörerna. Syftet är också att utveckla ett internationellt konkurrenskraftigt domstolssystem som för sin del verkställer att de uppgifter Patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd har överförs till marknadsdomstolen. Avsikten är att modernisera varumärkeslagen med beaktande av ändringen i EU:s varumärkesdirektiv. Den elektroniska kommunikationen ökas inom företagens och sammanslutningarnas registerförvaltning och företagens anmälningsskyldighet underlättas. I fråga om att öppna de offentliga datalagren går man vidare enligt de mål regeringen uppställt och inom ramen för existerande resurser.

Den förvaltning som gäller marknadens funktionsduglighet ombildas genom att Konkurrensverket och Konsumentverket sammanförs till ett nytt ämbetsverk fr.o.m. ingången av 2013. I det nya konsumentpolitiska programmet som blev färdigt 2012 framhävs att konsumenternas färdigheter att klara av vardagslivet ska förbättras och konsumenternas rättigheter tillses samt den ansvarsfulla konkurrensen tryggas. Den tekniska säkerheten och tillförlitligheten ligger på en internationellt hög nivå. Nationellt förbereder man sig för att verkställa reformen av EU:s produktlagstiftning och standardiseringsförordning.

Arbets- och näringsministeriet verkställer programmet för bekämpning av grå ekonomi i enlighet med regeringsprogrammet bl.a. genom att förbereda den fullständiga omarbetningen av beställaransvarslagen. Arbetet med att minska företagens administrativa börda fortgår i enlighet med de mål som uppställts för den period som inleds 2013. Vid bedömning av den nya lagstiftningen i fråga om konsekvenserna för företagen är målet en fungerande lagstiftningsmiljö som stöder företagens konkurrenskraft.

En välfungerande arbetsmarknad, en tidsenlig arbetslagstiftning och en god arbetslivskvalitet är konkurrensfördelar för företagen. Opartiska konkurrensförutsättningar för företagen främjas bl.a. genom arbetslagstiftningen.

Till politikområdets uppgifter ingår även förberedelser för undantagsförhållanden. Ett nytt målbeslut för försörjningsberedskapen bereds för att dra upp linjerna för verksamheten.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande samhälleliga resultatmål för resultatområdet företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet för 2013:

  • — Verksamhetsförhållandena på marknaden är för alla aktörer jämbördiga, konkurrensmöjligheterna förbättras och den ekonomiska försörjningsberedskapen är på en hög nivå.
  • — Konsumenternas ställning är säker och både konsumenter och företagare litar på marknadens funktionsförmåga.
  • — Den tekniska säkerheten och tillförlitligheten i samhället och i företagen hålls på en hög nivå. Skador på person, miljö och egendom som beror på brister i hanteringen av säkerhetsrisker ökar inte inom Säkerhetsteknikcentralens branscher och olyckor som leder till döden minskar med 10 % under perioden 2004–2015 (2004: 9,2, år 2011: 6,6 och år 2015: < 8,3).
  • — Företagens administrativa börda minskas.
  • — Tidsenliga system för industriella rättigheter främjar innovationer och kommersialisering av varor och tjänster.

01. (32.40.01 och 32.40.02) Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 959 000 euro.

Av anslaget får högst 100 000 euro användas till att sänka priset på tidningen Kuluttaja.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till en lag om Konkurrens- och konsumentverket. Konkurrensverket och Konsumentverket sammanförs till Konkurrens- och konsumentverket fr.o.m. den 1 januari 2013.

Konkurrens- och konsumentverket främjar marknadens funktionsduglighet. Målet är att trygga sund och fungerande konkurrens och att öka effektiviteten inom ekonomin såväl i privat som offentlig verksamhet samt att företagen handlar ansvarsfullt och konsumenterna kan lita på att marknaden fungerar och störningssituationer snabbt kan redas ut. Verket sköter även de övervakningsuppgifter som hör till konsumentombudsmannen. Verkets verksamhet inriktas på ärenden och problem som samhälleligt har stor betydelse. Dessutom arbetar verket allmänt för en fungerande konkurrens och konsumenternas ställning och handhar internationella uppgifter som tilldelats verket.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Konkurrens- och konsumentverket för 2013:

Verksamhetens resultat

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Funktionell effektivitet    
Produktivitet, effektivitet och kostnadsmotsvarighet    
— Genom tillsynen över företagsförvärv förhindras konkurrensproblem med företagskoncentrationer effektivt (intressentgruppernas bedömning 1–5)3,6> 3,7> 3,7
— Tidningen Kuluttajas kostnadsmotsvarighet efter prisstöd (%)9094100
— Registret för paketreserörelser, de avgiftsbelagda prestationernas kostnadsmotsvarighet (%)75100100
    
Produktion och kvalitetsledning    
Karteller förs till marknadsdomstolen i syfte att fastställa en påföljdsavgift    
— Antalet föreslagna påföljdsavgifter i viktiga (kategori I och II) fall 1> 1> 1
— Stärkt trovärdig politik mot "hard core"-karteller (intressentgruppernas bedömning 1 -5)4,0> 3,8> 3,8
IIngripande i samordning som strider mot konkurrensreglerna och i uteslutande av konkurrenter på en koncentrerad marknad    
— Antalet viktiga (kategori I—II) avgjorda fall, där begränsning har upphört151010
— Intressentgruppsbedömning (1—5)3,3> 3,5> 3,5
Insatser inriktas på avreglering av marknaden och skapande av lika konkurrensförhållanden (intressentgruppsbedömning 1—5)3,1> 3,3> 3,4
Besluten är korrekta till sitt innehåll och av hög kvalitet (intressentgruppsbedömning 1—5)4,0> 3,9> 4,0
Behandlingstiderna förkortas (konkurrensärenden)   
— Handläggningstider för begäran om åtgärder som avgjorts (median, dag)   
Effektivitetskategori 1 (den mest krävande)388< 730< 730
Effektivitetskategori 2461< 630< 630
Effektivitetskategori 328< 30< 30
— Antalet nationella konkurrensbegränsningsfall som varit mer än tre år under behandling vid utgången av året16< 150
    
Konsumentövervakningen är effektiv och problemförebyggande    
— Framgång med projekt branschvis och ämnesvis (självutvärdering 1–5)4,4> 4,0> 4,5
— Förhållandet mellan avgjorda och inkomna kontrollanmälningar (%)110> 100> 100
— Tillräcklig säkring vid paketreserörelsers konkurser (%) 100100100
Konsumenterna och näringsidkarna har tillgång till webbtjänster för konsumentärenden, som till sitt innehåll är aktuella och lättanvända och fungerar smidigt enligt självbetjäningsprincipen    
— Besökta webbtjänster/månad146 944150 000155 000
— Kundtillfredsställelsen med webbtjänster (1—5)37,7> 4,2> 4,2

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Utvecklingen av årsverken    
Konkurrensverket67,478,5-
Konsumentverket71,371,5-
Konkurrens- och konsumentverket  147,5
Personalens välbefinnande förbättras    
— antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar)/årsv.   
Konkurrensverket2,7< 2,6-
Konsumentverket2,59< 2,25-
Konkurrens- och konsumentverket  < 2,6
— arbetstillfredsställelseindex (1—5, kvinnor/män)   
Konkurrensverket3,63,6-
Konsumentverket3,4/3,63,7/3,7-
— Konkurrens- och konsumentverket  3,5/3,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget

2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 11 13612 10912 019
Bruttoinkomster 1 0661 1101 060
Nettoutgifter 10 07010 99910 959
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år1 663  
— överförts till följande år1 997  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-100
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr.)-100
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-34
Lönejusteringar344
Ändring av omfördelningen-150
Sammanlagt-40

Momentets rubrik har ändrats.


2013 budget10 959 000
2012 II tilläggsb.191 000
2012 budget10 999 000
2011 bokslut10 404 000

(02.) Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet slopas i budgeten och att anslaget under det överförs till moment 32.40.01.03. Patent-och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 434 000 euro.

Anslaget får också användas till medlemsavgifter till internationella organisationer och för projekt som hänför sig till internationell verksamhet.

På grund av ansöknings-, anmälnings- och handläggningsförfarandena budgeteras inkomsterna under momentet i regel enligt kontantprincipen. Ersättningar som betalas till NTM-centralerna och magistraterna för uppdrag utförda som lokalmyndighet för Patent- och registerstyrelsen budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Som sakkunnigorganisation i frågor som gäller industriella rättigheter och verksamhet i företag och sammanslutningar främjar och utvecklar Patent- och registerstyrelsen (PRS) företagsamhet, innovation och verksamhet i sammanslutningar i Finland och internationellt.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för PRS för 2013:

Verksamhetens resultat

  2011
utfall
2012
mål
2013
mål
     
Funktionell effektivitet    
ArbetsproduktivitetProduktivitetsförändring, %+15,5+2,0+2,0
ResurshushållningFörändring av styckkostnader, %1)-3,4+2,0+2,0
     
Produktion och kvalitetsledning    
KundtillfredsställelseKundbedömning (1—5)4,04,04,0
E-tjänsterPatentansökningar, %949095
 Anmälningar till föreningsregistret, %46,45050
 Varumärkesansökningar, %466060
 Handelsregisteranmälningar och bokslut, %51,66060
Handläggningstid i genomsnittInhemska patentansökningar (år)2,62,72,5
 Inhemska varumärkesansökningar (år)4,854
 Handelsregisteranmälningar2)988
 Företagsinteckningsansökningar (dagar)888
 Föreningars etableringsanmälningar (mån.)2,22,01,8
 Undersökningar inom utsatt tid (PCT 16 mån, %)1009080

1) Moderniseringen av datasystemet vid företags- och sammanslutningslinjen föranleder ökade kostnader.

2) Datasystemet och sparåtgärderna vid företags- och sammanslutningslinjen binder och minskar resurser.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Utvecklingen av årsverken 432,6418412
Personalens välbefinnande förbättras    
— antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar)/årsv. 32,42,4
— arbetstillfredsställelseindex (1—5, kvinnor/män)3,4/3,73,5/3,53,5/3,5

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer som prissätts till självkostnadsvärde    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten    
— intäkter av försäljningen av prestationer42 18541 298 42 030
— övriga intäkter1177870
Intäkter sammanlagt 42 30241 37642 100
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten    
— särkostnader33 54536 07336 200
— andel av samkostnader7 7477 1457 700
Kostnader sammanlagt 41 29243 21843 900
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter–kostnader) 1 010-1 842 -1 800
Kostnadsmotsvarighet, % 1029695

Kalkylerna grundar sig på antagandet att avgifterna för varumärken och modeller höjs i genomsnitt med 10 %. Om efterfrågan förändras väsentligt, måste kostnader och avgifter bedömas på nytt i enlighet med den rådande situationen.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 46 74147 06047 587
Bruttoinkomster 46 76845 69046 153
Nettoutgifter -271 3701 434
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år3 852  
— överförts till följande år5 250  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Produktivitetsfrämjande åtgärder-45
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 32.01.01)3
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 26.01.03)25
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 32.01.02)2
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.10.01)75
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 32.20.06)4
Sammanlagt64

2013 budget1 434 000
2012 budget1 370 000
2011 bokslut1 370 484

04. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 213 000 euro.

Förklaring: I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Konsumentforskningscentralen för 2013:

Verksamhetens resultat

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
 
— Konsumentforskningscentralen riktar sin forskningsverksamhet så att den starkt stöder genomförandet av det konsumentpolitiska programmet
Funktionell effektivitet    
Inkomster, % av utgifterna373030
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, euro20 22020 00020 000
Kostnadsmotsvarighet för samfinansierad verksamhet, %514848
Forskningsverksamheten i % av de totala kostnaderna9490> 90
Informationstjänsten i % av de totala kostnaderna610< 10
Totala kostnader, 1 000 euro3 0743 2503 250
    
Produktion och kvalitetsledning    
Prestationsvolym (ind.)/årsv.261250250
Publikationer (skriftliga produkter), st.115100100
Antalet publikationer som uppfyller de vetenskapliga kriterierna, st.201515
Föredrag inom olika forum, antal173110110
Vetenskapliga föredrag, antal573030

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Utvecklingen av årsverken 37,43737
Personalens välbefinnande förbättras    
— antalet sjukdagar/årsv.   
— antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar)/årsv. 2,22,32,3
— arbetstillfredsställelse (1—5)3,43,53,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget

2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 3 0463 1033 313
Bruttoinkomster 1 1359801 100
Nettoutgifter 1 9112 1232 213
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år444  
— överförts till följande år646  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Lönejusteringar97
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-7
Sammanlagt90

2013 budget2 213 000
2012 II tilläggsb.54 000
2012 budget2 123 000
2011 bokslut2 113 000

05. (32.20.03) Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 18 269 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas avgifter för kemikalieregistrets produktregister, arvoden som Europeiska kemikalieverket betalat på basis av kommissionens förordning (EG) nr 340/2008 samt den finansiering som fås av övriga parter för gemensamma projekt.

Förklaring: Säkerhets- och kemikalieverket övervakar och främjar den tekniska säkerheten och överensstämmelsen med kraven hos produkter, tjänster och produktionssystem samt övervakar och främjar konsumentsäkerhet samt kemikaliers säkerhet och kvalitet. Verket är också nationell gruvmyndighet. Målet är att förebygga skador på personer, egendom och miljön, förebygga olägenheter för hälsan och miljön och säkerställa den fria rörligheten för varor och tjänster som överensstämmer med föreskrivna krav. Verksamheten inriktas på industrin, handeln, primärproduktionen, verksamhetsutövarna, serviceproducenterna, den offentliga förvaltningen och enskilda medborgare.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet samt i fråga om produkttillsynen över kemikalier de övriga styrande ministerierna (jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet) preliminärt upp följande resultatmål för Säkerhets- och kemikalieverket för 2013:

Verksamhetens resultat

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Funktionell effektivitet    
Totalproduktivitet    
— Värdet på totalproduktivitetsindexet88100100
Kostnadsmotsvarighet    
— Kostnadsmotsvarighet vid avgiftsbelagd verksamhet97100100
— Kostnadsmotsvarighet för det nettobudgeterade kemikalieproduktregistret105100100
Produktion och kvalitetsledning    
Övervakningen är synlig och systematisk    
— Tillsynsbesök5 4234 3004 300
Tillstånd och anmälningar (inkl. prestationer i anslutning till gruvdrift)9 9634 3004 500
— Beslut om godkännande av växtskyddsmedel och biocider273316230
— Riskbedömningar av kemikalier och växtskyddsmedel för EU3109
— Kommentarer till EU:s utvärderingar av kemikalier206115116
— Handlagda kemikalieanmälningar12 77412 00010 000
— Registreringar13 55013 50013 500
— Förfrågningar och utredningar2 5281 9001 900
— Andelen ärenden som handlagts inom utsatt tid, %748483
Konsumenterna och verksamhetsutövarna har tillgång till information om i synnerhet elprodukternas överensstämmelse med kraven, tillståndsplikten för elarbeten och säker användning av farliga ämnen   
— Besökare på www.tukes.fi-förstasida/dag1 5661 3001 300
— Kontakter med kemikalierådgivningen580600600
— Pressmeddelanden1129595

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Utvecklingen av årsverken 199217218
Personalens välbefinnande förbättras    
— antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar)/årsv.1,41,21,4
— tillfredsställelseindex (1—5, kvinnor/män)3,6/3,63,5/3,53,5/3,5

Inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten har antecknats under moment 12.32.20.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 17 96919 23619 390
Bruttoinkomster 1 2039361 121
Nettoutgifter 16 76618 30018 269
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år497  
— överförts till följande år1 117  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-87
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)-200
Lönejusteringar507
Övrig förändring-100
Ändring av omfördelningen-51
Regionalisering (bortfall av en post av engångsnatur)-100
Sammanlagt-31

2013 budget18 269 000
2012 II tilläggsb.285 000
2012 budget18 300 000
2011 bokslut17 385 000

31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 511 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (713/2000) till dem som tillhandahåller ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster

2) till avlönande av projektpersonal till Konsumentverket motsvarande högst 1 årsverke

3) till utbildning av ekonomiska rådgivare och skuldrådgivare och produktion av material samt utveckling och upprätthållande av ett rapporteringssystem.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning underlättar gäldenärernas ställning när det gäller kreditarrangemang, stöder en bättre livskompetens hos gäldenärerna och förebygger utslagning.

Den ersättning som betalas för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning bestäms enligt de grunder som arbets- och näringsministeriet fastställt så att ersättningen motsvarar de ändamålsenliga utgifter som föranleds av produktionen av tjänsterna. Ersättningen betalas till en kommun eller en annan serviceproducent som ingått avtal med Regionförvaltningsverket. Om kommunen inte ordnar rådgivning, ska Regionförvaltningsverket ordna med rådgivning på något annat sätt, t.ex. som köptjänst. Utbetalningen av ersättningen till kommunerna sköts av Konsumentverket och till övriga serviceproducenter av regionförvaltningsverket.

Bedömning av fördelningen av statsandelarna

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
    
Den ekonomiska rådgivningens och skuldrådgivningens resurser   
– Ekonomiska rådgivare och skuldrådgivare (årsv.)130128110
– Assistenter (årsv.)232220
Statens ersättning för kostnaderna för ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (%)737070

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för verksamheten för 2013:

  • — De nya kundernas genomsnittliga kötid är högst 60 dagar (utfall 2011: 54 dagar, skillnaderna mellan enheterna är stora)

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av av en post av engångsnatur-1 000
Sammanlagt-1 000

2013 budget4 511 000
2012 budget5 511 000
2011 bokslut4 711 000

50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag)

Under momentet beviljas 673 000 euro.

Anslaget får användas som stöd för Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry:s verksamhet.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry är konsumenternas intresseorganisation. I den egenskapen ger förbundet konsumenterna råd och delar ut och förmedlar konsumentinformation.

Resultatmål:
  • — Hushållens möjlighet att fungera bättre och effektivare samt konsumenternas egna verksamhetsbetingelser förbättras i och med organisationens medverkan.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av av en post av engångsnatur-150
Sammanlagt-150

Momentets rubrik har ändrats.


2013 budget673 000
2012 budget823 000
2011 bokslut823 000

51. Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 080 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andel av tjänster avsedda för främjande av sjömäns välfärd med stöd av sjömansservicelagen (447/2007)

2) till betalning av sjömäns resekostnader för semester och föräldraledighet med stöd av sjömanslagen (423/1978) och semesterlagen för sjömän (433/1984)

3) till betalning av statens andel av sjömäns resekostnader som hänför sig till att ett anställningsförhållande börjar eller slutar med stöd av sjömanslagen

4) för ersättning av kostnaderna för besättningsbyte enligt sjöarbetstidslagen (296/1976).

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Statens andel av sjömansservicebyråns utgifter580 000
Statens andel till arbetsgivarna för vissa resekostnader för sjömän1 500 000
Sammanlagt 2 080 000

2013 budget2 080 000
2012 budget2 080 000
2011 bokslut1 566 109

95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 20 000 euro.

Anslaget får användas

1) betalning av rättegångskostnader föranledda av grupptalan enligt lagen om grupptalan (444/2007)

2) betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Konkurrens- och konsumentverkets motpart i en rättsprocess som avses i konkurrenslagen (948/2011).

Förklaring: Att driva en process med grupptalan kan kräva betydande resurser som inte kan förutspås på förhand. Grupptalan föranleder rättegångskostnader för staten, om konsumentombudsmannen förlorar talan.

Konkurrens- och konsumentverket förutsätts med stöd av konkurrenslagen vidta åtgärder för att bestraffa förbjudna konkurrensbegränsningar genom att marknadsdomstolen föreslås få rätt att fastställa en påföljdsavgift, när de förutsättningar som föreskrivs i lag föreligger. Konkurrens- och konsumentverket ska också ingripa i företagsköp som förhindrar konkurrens på den finska marknaden eller på en väsentlig del av den. Konkurrens- och konsumentverket kan fastställa villkor för ett företagsköp eller göra en framställning hos marknadsdomstolen om att förbjuda ett företagsköp. Behandlingen av Konkurrens- och konsumentverkets beslut och framställningar vid marknadsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen är förknippad med en risk för att bli skyldig att ersätta motpartens rättegångskostnader, om Konkurrens- och konsumentverket förlorar målet.


2013 budget20 000
2012 budget20 000
2011 bokslut