Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2013

Huvudtitel 29

UNDERVISNINGS-OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

De statsandelar som beviljas inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde budgeteras 2013 på grundval av beslutet om beviljande avvikande från de allmänna bestämmelserna om fördelningen av inkomster och utgifter. De statsandelar och statsunderstöd som omfattas av fullmaktsförfarandet budgeteras likväl enligt kontantprincipen.

Förklaring:

Förvaltningsområdets verksamhetsmiljö

Finland påverkas i hög grad av konjunkturerna i världsekonomin. Säkerställandet av kunnandet, välfärden och konkurrenskraften kräver satsningar på utbildning, forskning, kreativitet, kultur och innovationsverksamhet. Ungdomsarbetslösheten är en särskild utmaning för utbildnings- och ungdomspolitiken. Ministeriet har utarbetat en verksamhetsstrategi som sträcker sig fram till 2020 och som för sin del bidrar till att bemöta utmaningarna i verksamhetsmiljön.

Den åldersklass som börjar gymnasium eller grundläggande yrkesutbildning minskar. I fråga om den åldersklass som börjar studera på högskolenivå kommer det inte att ske några väsentliga förändringar. Andelen barn och unga med invandrarbakgrund ökar på alla utbildningsnivåer. Efterfrågan på vuxenutbildning ökar.

Det kreativa arbetet och den kreativa verksamheten och produktionen samt den digitala användningen av kulturinnehåll får ökad betydelse till följd av utvecklingen av informationssamhället. Den kreativa ekonomins sysselsättande effekt ökar. I och med att samhället blir allt mer mångskiftande och differentierat blir det en utmaning att stärka medborgarverksamheten så att den främjar den sociala gemenskapen, välfärden och hälsan. Medborgarverksamhetens roll i produktionen av kultur- och idrottstjänster förväntas växa.

Den regionala differentieringen innebär en utmaning när det gäller att tillhandahålla jämlika tjänster i hela landet. Dessutom accentueras förebyggandet av utslagning och ojämlikhet bland barn och unga i och med att åldersklasserna blir mindre och den samhällsekonomiska försörjningskvoten blir sämre.

Tryggandet av basservicen förutsätter att reformen av kommunstrukturen och av kommunernas servicestruktur fortsätter.

Förvaltningsområdets samhälleliga verkningar
Utbildnings- och vetenskapspolitiken

Det finländska välfärdssamhället grundar sig på en hög utbildningsnivå och en avgiftsfri utbildning av hög kvalitet. Lika möjligheter till en högklassig utbildning såväl inom tidig fostran som inom högskoleutbildning måste säkerställas i hela landet. Målet är att höja befolkningens utbildnings- och kompetensnivå så att finländarna är världens kunnigaste folk 2020. Finländarnas utbildningsnivå ska utvecklas så att 88 % av den vuxna befolkningen i arbetsför ålder har avlagt examen efter grundstadiet och 30 % högskoleexamen målåret 2020. På motsvarande sätt ska 94 % av 30-åringarna ha avlagt examen efter grundstadiet och 42 % högskoleexamen.

Redan inom en nära framtid kommer det att bli brist på kunnig arbetskraft åtminstone inom vissa branscher. Särskilt stora kommer problemen med tillgången på arbetskraft förmodligen att vara inom social- och hälsovårdsområdet, men också t.ex. inom vissa områden inom teknik och trafik. Genom åtgärder riktade till utbildningssystemet ska arbetskarriärerna förlängas i början och utbildningsutbudet riktas så att det motsvarar det branschvisa arbetskraftsbehovet. Målet är att de ungas studievägar ska bli kortare än tidigare och att de utbildas inom branscher där förutsättningarna för att få arbete är goda. Det branschvisa och regionala utbudet av utbildning riktas i enlighet med befolkningsutvecklingen och behovet av arbetskraft.

Målet är att

  • — alla som går ut grundstadiet inleder studier efter grundstadiet
  • — hälften av de nya studenterna fortsätter sina studier samma år
  • — den genomsnittliga åldern för dem som utexamineras från högskolor sjunker
  • — genomströmningen i utbildningen förbättras på alla utbildningsstadier.

Tillgången på arbetskraft påverkas förutom genom utbildning för unga också genom utveckling av vuxenutbildningstjänster. Genom vuxenutbildning stöder man arbetsmotivationen och trivseln på arbetsplatsen. Målet är att 60 % av de vuxna årligen ska delta i utbildning och att deltagarunderlaget för vuxenutbildningen breddas.

Personer som avslutar den grundläggande utbildningen och genast inleder utbildning (%)1)

  2008 2009 2010 2011
uppskattning
2012
uppskattning
2013
uppskattning
             
Studerande i yrkesutbildning 44,3 44,0 43,8 44,1 44,8 45,0
— utbildning som leder till grundexamen 41,9 41,2 40,7 41,0 41,5 41,8
— förberedande utbildningar2) 2,4 2,8 3,1 3,1 3,3 3,2
Studerande i gymnasieutbildning 50,6 50,2 50,4 51,2 51,7 52,0
Studerande i grundskolans påbyggnadsundervisning3) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
— i grundskolor 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
— i folkhögskolor 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Utbildningar som leder till examen sammanlagt 92,5 91,4 91,1 92,2 93,2 93,8
Påbyggnadsundervisning och föreberedande utbildningar sammanlagt 4,9 5,3 5,6 5,6 5,8 5,7
Sammanlagt 97,4 96,7 96,7 97,8 99,0 99,5

1) Källa: Statistikcentralen (studerande i utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen och studerande i gymnasieutbildning).

2) Källa: statistik för statsandelssystemet (också siffran för 2011 anger utfallet). Inkluderar även förberedande och rehabiliterande undervisning och handledning för personer med funktionshinder, utbildning som förbereder för grundläggande yrkesutbildning för invandrare, undervisning i huslig ekonomi samt orienterande och förberedande utbildning i anslutning till grundläggande yrkesutbildning (Yrkesstart).

3) De tal som gäller sådan påbyggnadsutbildning som ordnas i anslutning till grundskolorna är uppskattningar som grundar sig på Statistikcentralens statistik över elevantal. De tal som gäller påbyggnadsundervisning som ordnas i folkhögskolor är uppskattningar som grundar sig på elevantalet enligt statsandelsstatistiken.

Medelåldern för dem som avlagt högskoleexamen (median)1)

  2008 2009 2010 2011
uppskattning
2012
uppskattning
2013
uppskattning
             
Yrkeshögskoleexamen 25,1 25,2 25,2 25,0 24,9 24,9
Högre högskoleexamen 28,6 27,3 27,9 27,3 27,0 27,0

1) Källa: Statistikcentralen. Gäller i fråga om yrkeshögskolor ungas utbildning.

Andelen (%) studerande som avlagt examen inom målsatt tid av dem som inlett studier1)

  2008 2009 2010 2011
uppskattning
2012
uppskattning
2013
uppskattning
             
Gymnasieutbildning (3 år) 79,1 79,4 79,2 80,0 81,0 82,0
Yrkesinriktad grundexamen (3 år) 58,1 59,5 60,0 61,0 62,0 63,0
Yrkeshögskoleexamen (5 år) 59,8 59,9 64,0 66,0 67,0 69,0
Lägre och högre yrkeshögskoleexamen (7 år) 55,8 51,4 60,0 64,0 66,0 69,0

1) Källa: Statistikcentralen. Inkluderar endast utbildning som lyder under undervisningsförvaltningen. Inkluderar inte utbildning som förbereder för en yrkesinriktad grundexamen som avläggs i form av en fristående examen, läroavtalsutbildning eller utbildning vid specialyrkesläroanstalter. Avser i fråga om lägre och högre högskoleexamina andelen studerande som avlagt målexamen, den högsta examen som en ny studerande har beviljats rätt att avlägga. I fråga om 2009 och 2010 är de tal som anger utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen uppskattningar.

Studerande och examina1)

  2008 2009 2010 2011
uppskattning
2012
uppskattning
2013
uppskattning
             
Dagvård            
— barn     204 750 206 350 208 300 209 700
Förskoleundervisning            
— antal studerande 56 650 57 750 58 770 59 000 59 200 59 200
Grundläggande utbildning            
— nya studerande 57 030 56 770 57 880 57 500 57 500 57 500
— studerande som fått avgångsbetyg 66 810 65 090 64 960 64 000 62 000 62 000
— antal studerande 544 410 536 780 530 680 521 000 518 000 518 000
Gymnasieutbildning            
— nya studerande 38 750 38 060 38 000 38 000 38 000 38 000
— Avlagda studentexamina2) 32 600 32 650 33 000 33 000 33 000 33 000
— antal studerande 110 080 108 390 107 400 110 000 110 000 110 000
Grundläggande yrkesutbildning (vid läroanstalter)            
— nya studerande 56 040 60 320 60 800 61 000 61 800 62 200
— avlagda examina 35 070 36 930 37 220 38 700 40 500 40 700
— antal studerande3) 138 840 143 930 149 200 150 560 151 800 152 300
Grundläggande yrkesutbildning sammanlagt 4)            
— nya studerande 68 400 67 370 67 630 66 400 66 000  
— avlagda examina 39 110 42 520 43 140 44 500 46 800  
— antal studerande3) 161 670 162 300 164 390 163 520 164 090  
Yrkesinriktad tilläggsutbildning 5)            
— nya studerande 28 200 27 100 29 300 29 500 32 700 28 500
— avlagda examina 15 900 17 000 16 000 16 500 18 000 16 500
— antal studerande i utbildning vid läroanstalter 27 300 29 600 29 000 30 000 32 000 31 500
— antal studerande i läroavtalsutbildning 38 300 37 200 36 500 36 000 39 300 33 900
Grundexamina vid yrkeshögskolor            
— studerande som inlett sina studier 32 590 33 676 33 978 34 963 34 900 32 900
— avlagda examina 20 951 20 044 20 581 21 321 22 000 22 060
— antal studerande 127 875 129 282 131 595 130 400 130 300 128 000
Högre yrkeshögskoleexamina            
— studerande som inlett sina studier 1 990 2 308 2 722 2 800 2 900 2 900
— avlagda examina 681 940 1 253 1 521 1 800 1 800
— antal studerande 3 453 5 557 6 580 6 600 6 800 6 800
Grundexamina vid universitet 6)            
— nya studerande 19 643 20 169 19 988 20 119 20 100 20 100
— avlagda lägre högskoleexamina 13 876 10 775 12 300 13 275 13 800 14 200
— avlagda högre högskoleexamina 21 825 10 535 14 384 12 515 14 000 15 023
— antal studerande 140 558 145 033 144 321 144 441 145 000 144 000
Doktorsexamina vid universitet 1 527 1 642 1 518 1 653 1 600 1 635

1) Utbildning som lyder under utbildningsförvaltningen. De tal som gäller nya studerande inom grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesinriktad grund- och tilläggsutbildning, studerande som fått avgångsbetyg från grundläggande utbildning, studerande som avlagt examen inom yrkesinriktad grund- och tilläggsutbildning och utländska studerande är i fråga om 2010 uppskattningar. Antalet studerande inom förskoleutbildning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och grundläggande yrkesutbildning samt yrkesinriktad tilläggsutbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning är antalet studerande enligt statsandelssystemet. Yh-talen är i fråga om 2010 utfall.

2) IB-gymnasieexamina och Reifeprüfungexamina ingår inte.

3) Omfattar även studerande i annan utbildning än sådan som leder till examen.

4) Omfattar sådan utbildning som ordnas som läroplansbaserad utbildning och som utbildning som förbereder för fristående examen vid läroanstalter och i läroavtalsform och som leder till en yrkesinriktad grundexamen.

5) I fråga om nya studerande och avlagda examina ingår sådan utbildning vid läroanstalter och i läroavtalsform som förbereder för yrkesexamen och specialyrkesexamen.

6) Inbegriper studerande för lägre och högre högskoleexamen och dessa examina.

Konst- och kulturpolitiken

Konsten och kulturen främjar befolkningens välbefinnande och livskvalitet samt stärker det kulturella kapitalet. Genom att stärka kulturgrunden, verksamhetsförutsättningarna för dem som utför kreativt arbete, medborgarnas möjligheter till kulturellt deltagande samt kulturekonomin främjas bildningen, kreativiteten, kunnandet och innovativiteten, regionernas livskraft samt utvecklingen av sysselsättningen och samhällsekonomin.

Centrala kulturpolitiska områden är konst- och konstnärs-, kulturarvs-, biblioteks-, kulturexport- och upphovsrättspolitiken liksom även den audiovisuella politiken och den kommunala kulturverksamheten.

I Finland har deltagandet i kulturella aktiviteter ökat under de senaste tio åren och skillnaderna i deltagande mellan befolkningsgrupperna har jämnats ut. Däremot koncentreras kulturtjänsterna till de större städerna, varvid tillgången till tjänsterna varierar i olika delar av landet. Andelen av hela befolkningen som besöker bibliotek och teatrar är störst av EU-länderna och andelen finländare som ser inhemska filmer är klart över genomsnittet jämfört med den nationella andelen i andra länder. Medvetenheten om kulturens välgörande effekter och möjligheterna att främja dem inom olika områden av samhällelig verksamhet har ökat.

Antalet personer som arbetar i yrken inom konst och kultur har fortsatt att stiga under de senaste åren - 2011 var antalet över 97 000. En större variation vad gäller kulturella och konstnärliga uttrycks- och deltagandeformer och konsumtionsbehovet inom kultur samt digitaliseringen präglar utvecklingen inom konst och kultur. Digitaliseringen inverkar på ett genomgripande sätt på produktionen, distributionen, bevarandet och konsumtionen av konst och kultur.

Målen för de samhälleliga verkningarna inom kulturpolitiken är:

1. Kulturgrunden stärks

Kulturgrunden stärks genom att man främjar infrastrukturen för och tillgången till kultur och information, bevarandet av kulturarvet och kulturmiljöerna, konst-, kulturarvs- och mediefostran liksom även den nationella, regionala och lokala konst- och kulturförvaltningens funktioner och kulturens internationalisering, med beaktande av omvärldens utmaningar globalt och med tanke på den tekniska och hållbara utvecklingen.

2. Verksamhetsförutsättningarna för dem som utför kreativt arbete förbättras

Verksamhetsförutsättningarna för dem som utför kreativt arbete förbättras genom att stödformerna för konst och kultur utvecklas, konstnärernas utkomstmöjligheter görs mångsidigare och ett fungerande upphovsrättssystem utvecklas. Dessutom stärks förutsättningarna för företagsamhet inom kulturella och kreativa branscher.

3. Möjligheterna till kulturellt deltagande för alla befolkningsgrupper ökas

Möjligheterna till kulturellt deltagande för alla befolknings- och medborgargrupper förbättras genom att den nationella, regionala och lokala tillgången och tillgängligheten till konst- och kulturtjänster och kulturarvet förbättras och genom att utvecklingen av kulturell mångfald främjas (inkl. kulturtjänster).

4. Kulturekonomin och den kreativa ekonomin stärks

Förutsättningarna för att utveckla kulturekonomin och den kreativa ekonomin och deras effekt på sysselsättningen förbättras genom att den finansiella basen och kunskapsunderlaget för kulturen utvecklas och breddas, regeringsprogrammets spetsprojekt som gäller kreativa branscher och kulturexport genomförs och upphovsrätten utnyttjas bättre.

Nyckeltal för kulturpolitiken

  2010
utfall
2011
utfall
2013
uppskattning
       
1. Stärkande av kulturgrunden      
Teatrar med rätt till statsandel      
— uppskattade årsverken 2 469 2 469 2 469
— antal föreställningar 11 941 12 198 12 200
Orkestrar med rätt till statsandel      
— uppskattade årsverken 1 033 1 033 1 033
— antal konserter 1 885 1 861 1 861
Finlands Nationalopera      
— antal anställda med månadslön 540 538 534
— antal föreställningar 337 292 280
Suomen Kansallisteatteri      
— antal anställda 330 346 315
— antal föreställningar 605 597 620
Museer med rätt till statsandel, årsverken 1 158    
Antal regioncentrum för konst 31 31 31
2. Personer som utför kreativt arbete      
Antal mottagare/sökande av årsstipendier 277/1 985 286/1 971 280/1 980
Andelen personer som bor i huvudstadsregionen av dem som får stipendium från statens konstkommissioner, % 56 55 54
Andelen sysselsatta inom kulturbranscherna av det totala antalet sysselsatta, % ..    
— Sysselsatta inom kulturbranscherna, 1 000 personer      
Antal konstnärspensioner sammanlagt (31.12) 1 017 1 048 1 041
— Antal nya mottagare av konstnärspensioner i förhållande till antalet sökande, % 7,98 13,33 13,3
3. Kulturen och medborgarna      
Besökare på teatrar med rätt till statsandel, 1 000 personer 2 502 2 507 2 510
Suomen Kansallisteatteris publikkontakter, 1 000 personer 116 167 170
Åhörare vid orkestrar med rätt till statsandel, 1 000 personer 670 777 780
Finlands Nationaloperas publikkontakter, 1 000 personer 295 264 250
Besökare i museer med rätt till statsandel och i andra museer som sköts som huvudsyssla, 1 000 personer 4 900    
Premiärer på inhemska filmer 23 32 25
Antal biobesökare vid inhemska filmer, 1 000 personer 2 073 1 225 1 400
Antal huvudbibliotek och biblioteksfilialer, st. 798 794 794
Den totala utlåningen vid inhemska bibliotek, 1 000 st. 96 228 97 448 98 000
Fysiska biblioteksbesök, 1 000 st. 52 647 52 797 53 000
Biblioteksbesök på nätet, 1 000 st. 57 078 56 874 57 000
4. Kulturen och ekonomin      
Verksamhetsställen för företag inom kulturbranschen 19 842 .. 19 900
Idrottspolitiken

En motionsinriktad livsstil utgör en del av bildningsbasen. Motion främjar delaktighet, välbefinnande och hälsa. Elitidrotten ger upplevelser och positiva förebilder samt ökar det egna motionsintresset. Motion och idrott har också effekter på ekonomin och sysselsättningen, bl.a. i samband med ordnande av storevenemang och byggande av idrottsanläggningar.

Målet för idrottspolitiken är främjandet av idrott och därigenom befolkningens välmående, hälsa och delaktighet. I främjandet av idrott tar man på ett övergripande sätt fasta på idrottens likvärdighets- och jämställdhetsaspekter, behoven hos personer som behöver särskilt stöd inom idrotten samt etik och ärlighet i idrotten.

Drygt en tiondel av befolkningen i arbetsför ålder följer rekommendationerna om hälsofrämjande motion helt och hållet. Hälften av dem som är i arbetsför ålder tränar uthållighet i den utsträckning som anges i rekommendationerna, men endast tio procent styrketränar tillräckligt. En utmaning när det gäller att främja en motionsinriktad livsstil är att få i synnerhet dem som motionerar lite eller inte alls att motionera. Finländarna deltar rätt aktivt i motions- och idrottsföreningars verksamhet, men det finns dock stora skillnader mellan olika befolkningsgrupper när det gäller deltagande i föreningsverksamhet, engagemang och motionsaktivitet. Tillgängligheten till idrotts- och motionstjänster påverkas i framtiden främst av flyttningsrörelsen, reformen av kommunstrukturen samt förändringar i idrottsförvaltningen och idrottskulturen.

De viktigaste målområdena inom idrottspolitiken är motionstjänster, en motionsinriktad livsstil, medborgarverksamhet inom motion och idrott, elitidrott samt målområdet att öka kompetensen och kunskapsbasen inom idrottsverksamheten, vilket på ett övergripande sätt stöder de andra målområdena.

De samhälleliga effektmålen för idrottspolitiken är följande:

1. Tillgängligheten till idrotten ska vara likvärdig

Rätten till motion och idrott främjas. Målet är att trygga en likvärdig tillgänglighet till motionstjänster och skapa förutsättningar för att delta i motionsverksamhet i hela landet.

2. Den motionsinriktade livsstilen blir allt vanligare

Den motionsinriktade livsstilens spridning främjas. Målet är att öka den fysiska aktiviteten och motionsintresset bland hela befolkningen samt minska orörligheten. Målgruppen utgörs i synnerhet av barn och unga, eftersom deras motionsaktivitet skapar grunden för en motionsinriktad livsstil för resten av livet. Till målgruppen hör också sådana befolkningsgrupper där sociala, ekonomiska eller kulturella faktorer utgör hinder för motion.

3. Medborgarverksamhet inom motion och idrott ökar befolkningens deltagande och stärker delaktigheten

Medborgarverksamheten inom motion och idrott främjas. Målet är att förbättra kvaliteten på medborgarverksamheten inom motion och idrott och deltagandet i medborgarverksamheten på ett lokalt plan i synnerhet när det gäller sådana befolkningsgrupper som hindras att delta av sociala, ekonomiska eller kulturella faktorer.

4. En etisk och samhällsansvarig elitidrottsverksamhet ökar antalet idrottsintresserade

En etisk och samhällsansvarig elitidrottsverksamhet främjas. Målet är att förbättra de finländska idrottarnas framgångar inom elitidrotten och integreringen av handikappidrott på elitnivå samt att stärka effekterna av elitidrottsevenemang som ordnas i Finland.

Nyckeltal för idrottspolitiken

  2010
utfall
2011
utfall
2013
uppskattning
       
1. Jämställd tillgänglighet      
Motionslokaler som understöds med statsunderstöd (renoverings - och nybyggnadsprojekt)      
— simhallar (m2) 23 497 23 268 24 000
— sporthallar (m2) 27 587 38 131 23 000
— ishallar (m2) 14 878 13 016 20 000
Sammanlagt 65 962 74 415 67 000
— lokala idrottsplatser (st.) 53 62 55
2. Antalet medborgare med en motionsinriktad livsstil      
Personer som motionerar på fritiden minst 4 ggr/v i åldern 15—64 (%)1)      
— män 31 31 35
— kvinnor 32 34 35
Barn och unga som motionerar och är fysiskt aktiva på fritiden (%)2)      
Ansträngande idrott högst 1 h/v      
— åk 8—9 35 34 32
— åk 1—2 i gymnasiet 31 30 28
— åk 1—2 i yrkesutbildningen 48 47 46
3. Medborgarverksamhet inom motion och idrott      
Idrott och medborgarverksamhet inom motion och idrott (%)3)      
"Regelbunden" motion      
— i Finland 17 17 19
— i EU-länder 9    
Engagemang i frivilligverksamhet inom idrott      
— i Finland 18 18 20
— i EU-länder 7    
Medlem i idrottsförening eller idrottsorganisation % (Aika vapaalla Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009)      
— 10—29 -åringar 21 21 24
4. Dopningstest och dopningsbrott (st.)      
Test inom det nationella testningsprogrammet, sammanlagt 2 259 3 126 3 300
— utanför tävlingar 1 248 1 722 1 800
— vid tävlingar 1 011 1 404 1 500
— varav blodprov 112 123 140
Idrottsprofiler, blodprov     100
Dopningsbrott 12 13  

1) AVTK 2009, motion minst 30 min. så att personen blir åtminstone lätt andfådd eller svettas

2) Enkäten Hälsa i skolan: enkäten utförs jämna år i södra och östra Finland och Lappland och udda år i sydvästra, västra, inre och norra Finland och på Åland.

3) Eurobarometern 2009

Ungdomsarbetet och ungdomspolitiken

Målen för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken är att stödja de ungas utveckling och självständighetsprocess, att främja ett aktivt medborgarskap hos de unga, att stärka de ungas sociala identitet samt att förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor. Dessa mål gäller alla som är under 29 år och bor i Finland. Utgångspunkten för målen är gemenskap, solidaritet, likställdhet och jämlikhet, kulturell mångfald och internationalism, sunda levnadsvanor samt respekt för miljön och livet. Ett centralt programdokument är det barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram som godkänns av statsrådet vart fjärde år och som förverkligar de gemensamma målen inom ungdomsområdet i EU.

Det skärpta ekonomiska läget ökar ojämlikheten mellan ungdomar och förutsätter nya lösningar inom ungdomsarbetet och ungdomspolitiken. De ungas möjligheter att vara med och påverka i samhället har förbättrats under de senaste åren. De regionala skillnaderna är fortfarande betydande. De ungas deltagande sker numera allt oftare utanför den traditionella organisationsverksamheten, särskilt i sociala nätverk.

Målen för de samhälleliga verkningarna inom ungdomspolitiken är:

1. Aktivare medborgarskap för unga

En målinriktad verksamhet bland unga i samhället främjas. Man skapar förutsättningar för de unga att delta och påverka samt förutsättningar för deras fritidsaktiviteter.

2. De ungas sociala identitet stärks

Man stärker de ungas förmåga att hantera vardagen och förebygger utslagning. Målet är att få varje ung person med i samhälls- och arbetslivet. Man stöder det sektorsövergripande samarbete mellan myndigheter i kommunerna som ungdomslagen förutsätter i syfte att förbättra de tjänster som riktar sig till de unga.

3. De ungas uppväxt- och levnadsvillkor förbättras

Man strävar i samarbete med andra aktörer efter att de ungas levnadsvillkor ska uppnå samma nivå som hos andra befolkningsgrupper.

Nyckeltal för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken

  2010
utfall
2011
utfall
2013
uppskattning
       
Aktivt medborgarskap för unga      
— Initiativkanalen för ungdomar eller motsvarande arrangemang, andel av kommunerna   43 % 50 %
— Ungdomsfullmäktige eller motsvarande organ, andel av kommunerna 70 % 75 % 85 %
— Informations- och rådgivningstjänster för unga, andel av kommunerna 70 % 73 % 75 %
— Deltagare i EU:s program Aktiv ungdom/antal 2 492 2 500 2 500
Stärkande av de ungas sociala identitet      
— Ungdomsverkstäder, andel av kommunerna 80 % 80 % 83 %
— Unga (under 29 år) i verkstäderna 13 000 13 000 13 200
— Antal arbetslösa unga 33 200 31 600 30 000
— Antal unga som fångats upp av det uppsökande ungdomsarbetet 5 724 10 044 12 000
— Uppsökande ungdomsarbete, andel av kommunerna 56 % 65 % 68 %
Förbättrande av de ungas uppväxt- och levnadsvillkor      
— Nätverk för vägledning av och tjänster för unga, andel av kommunerna   60 % 100 %
Ensamma barn i grundskoleålder (har ingen vän/Enkäten Hälsa i skolan, Institutet för hälsa och välfärd)   9 %  
Nedstämda och sorgsna barn i grundskoleålder (i vilken sinnesstämning är du/Enkäten Hälsa i skolan, Institutet för hälsa och välfärd)   13 %  
Kyrkliga ärenden

Undervisnings- och kulturministeriets mål är att garantera verksamhetsförutsättningarna för evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkan och andra religionssamfund och att främja möjligheterna till religionsbekännelse och religionsutövning och att på andra sätt främja religionsfriheten. I fråga om det allmänna ordnandet av begravningsväsendet är utgångspunkten religionsfrihet och jämlikhet samt värdighet och vördnad.

Internationellt samarbete

Genom att utnyttja det rådande internationella intresset och de finländska utbildningsanordnarnas och andra aktörers höga kompetensnivå främjas exporten av finländsk utbildning och finländskt kunnande.

Man påverkar i Europeiska unionen och i internationella organisationer i syfte att främja Finlands mål i ärenden som gäller utbildnings- och forskningspolitik, kulturpolitik, audiovisuell politik samt idrotts- och ungdomspolitik.

Anslag för statsandelar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (1 000 euro)

Moment Verksamhetsform 2011 2012 2013 2012/2013
förändring
           
29.10.30 Allmänbildande utbildning 791 917 842 693 851 818 9 125
29.10.34 Byggande av skolor 53 200 58 000 58 000 0
29.20.30 Yrkesutbildning 685 339 718 106 723 774 5 668
29.30.30 Fritt bildningsarbete 167 109 164 442 164 418 -24
29.30.31 Yrkesinriktad tilläggsutbildning 148 629 152 775 142 175 -10 600
29.30.32 Läroavtalsutbildning 140 552 140 594 114 494 -26 100
29.30.33 Kompetensprogrammet för unga vuxna     27 000 27 000
29.30.51 Särskilda yrkesläroanstalter 20 519 21 279 19 279 -2 000
29.40.30 Yrkeshögskolor 409 774 429 001 411 754 -17 247
29.80.30 Bibliotek 4 471 4 613 4 513 -100
29.80.31 och 52 Teatrar och orkestrar 80 107 78 418 80 783 2 365
29.80.32 och 52 Museer 38 240 35 845 36 811 966
29.80.33 Kommunernas kulturverksamhet 106 106 106 0
29.80.34 Byggande av bibliotek 5 000 5 300 5 000 -300
29.90.50 och 52 Idrottsutbildningscenter 17 151 17 773 17 773 0
29.90.50 Kommunernas idrottsväsende 18 974 19 058 19 147 89
29.91.50 Kommunernas ungdomsarbete 8 091 8 094 8 099 5
Sammanlagt   2 589 179 2 696 097 2 684 944 -11 153
           
Bedömning av fördelningen av statsandelarna        
Kommuner och samkommuner 1 100 401 1 145 841 1 141 101 -4 740
— Kommuner   -418 152 -435 420 -433 618 1 800
— Samkommuner 1 518 553 1 581 261 1 574 720 -6 541
Privata 1 488 778 1 550 256 1 543 843 -6 413

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och av lagen om fritt bildningsarbete (632/1998), så att statsandelsindexet inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde fryses för 2013 av besparingsskäl. Denna frysning gäller inte statsandelarna för teatrar, orkestrar och museer.

Tippnings- och penninglotterivinstmedel

I enlighet med lotterilagen (1047/2001) används avkastningen av penninglotterier och tippnings- och vadhållningsspel för att främja idrott och fysisk fostran, vetenskap, konst och ungdomsarbete. Tippningsvinstmedlen utgör en viktig finansieringskälla inom vetenskapens, konstens, idrottens och ungdomsarbetets område. I enlighet med lotterilagen tas i statsbudgeten varje år in ett anslag som uppskattas motsvara vinsten under räkenskapsperioden i fråga för den penningspelsammanslutning som ordnar ovannämnda spel samt de amorteringar och räntor som inflyter på lån som beviljats av vinstmedlen.

Veikkaus Ab:s egentliga intäkter för 2013 uppskattas till 517,5 miljoner euro. I uppskattningen har man beaktat effekterna av höjningen av lotteriskatten. Utöver de beräknade egentliga intäkterna ställs ur Veikkaus Ab:s fond för ofördelade vinstmedel sammanlagt 14,4 miljoner euro till förfogande, varvid det totala beloppet av tippningsvinstmedel som står till förfogande 2013 uppgår till 531,9 miljoner euro, vilket är en ökning på ca 2,2 % jämfört med budgeten för 2012. I tillägget har beaktats ett extra belopp på 6,3 miljoner euro som ställts till förfogande ur fonden för ofördelade vinstmedel för finansieringen av totalrenoveringen av Olympiastadion i Helsingfors. De beräknade intäkterna har fördelats mellan förmånstagarna i det förhållande som anges i den lag som gäller fördelning av tippningsvinstmedel.

Av vinstmedlen föreslås ett belopp på 102,2 miljoner euro bli beviljat under moment 29.40.53 för stöd till vetenskapen, 224,8 miljoner euro under moment 29.80.52 för stöd till konsten, 152,3 miljoner euro under moment 29.90.50 för stöd till idrotten och 52,6 miljoner euro under moment 29.91.50 för stöd till ungdomsarbetet.

Den statliga finansieringen av vetenskap, konst, idrott och ungdomsarbete under kapitlen 29.40, 80, 90 och 91 föreslås år 2013 uppgå till 1 058,9 miljoner euro, varav 531,9 miljoner euro, dvs. 50,2 %, beviljas av tippningsvinstmedel.

Tippningsvinstmedel och övriga anslag som beviljats för samma ändamål, mn euro

  2006
bokslut
2007
bokslut
2008
bokslut
2009
bokslut
2010
bokslut
2011
bokslut
2012
budget
2013
budgetprop.
                 
Statsandel för bibliotekens driftskostnader 90,8 110,6 115,2 119,5 - - - -
— tippningsvinstmedel 39,9 36,5 24,7 13,1 - - - -
— budgetmedel 50,9 74,1 90,5 106,4 1) - - -
                 
Vetenskap 261,3 270,6 283,7 332,1 355,1 388,3 409,2 398,6
— tippningsvinstmedel 79,5 76,6 77,1 86,9 95,8 100,3 101,2 102,2
— budgetmedel 181,8 194,0 206,6 245,2 259,3 288,0 308,0 296,4
                 
Konst 274,3 281,6 311,2 363,9 400,6 425,1 430,0 433,8
— tippningsvinstmedel 150,4 152,3 164,5 191,3 209,3 220,3 222,6 224,8
— budgetmedel 123,9 129,3 146,7 172,6 191,3 204,8 207,4 209,0
                 
Idrott 99,1 101,4 106,7 127,6 137,6 142,5 147,3 152,4
— tippningsvinstmedel 97,8 100,1 104,0 124,3 135,8 141,9 144,5 152,3
— budgetmedel 1,3 1,3 2,7 3,3 1,8 0,6 2,8 0,1
                 
Ungdom 39,9 42,7 47,0 55,6 69,3 65,2 69,9 74,1
— tippningsvinstmedel 35,2 36,0 37,4 44,7 51,3 51,5 52,0 52,6
— budgetmedel 4,7 6,7 9,6 10,9 18,0 13,7 17,9 21,5
                 
Tippningsvinstmedel sammanlagt utan bibliotek 362,9 365,0 383,2 447,2 492,3 514,1 520,4 531,9
Tippningsvinstmedel sammanlagt 402,8 401,5 407,9 460,3 492,3 514,1 520,4 531,9

1) Statsandelen för bibliotekens driftskostnader finansieras fr.o.m. 2010 med anslag under finansministeriets huvudtitel.

Anslag som reserverats för vissa ändamål ur tippningsvinstmedel och ur andra moment i budgeten (euro)

  Tippnings-
vinstmedel
Allmänna
budgetmedel
Sammanlagt
       
Omkostnader för Forskningscentralen för de inhemska språken 3 067 000 2 055 000 5 122 000
Finlands Akademis forskningsanslag 72 443 000 238 592 000 311 035 000
Statsandelar och statsunderstöd för teatrar och orkestrar 40 363 000 40 420 000 80 783 000
Statsandelar för museer 19 380 000 17 431 000 36 811 000
Idrottsutbildningscenter 22 580 000 109 000 22 689 000
Utveckling av verkstadsverksamheten för unga och uppsökande ungdomsarbete 6 000 000 21 000 000 27 000 000
Förvaltningsområdets informationsförvaltning

Genomförandet av informationsförvaltningsstrategin för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 2006—2015 fortsätter. I enlighet med informationsförvaltningsstrategins riktlinjer stärks den gemensamma kunskapsbasen för undervisningen, forskningen och kulturen. Nya tjänster tillhandahålls i elektronisk form. Inom förvaltningsområdet övergår man i all verksamhet inom förvaltningen och ämbetsverk emellan till elektronisk kommunikation och elektronisk förvaltning. Informationsförvaltningens kostnadseffektivitet förbättras alltjämt. Centrala metoder är ökad användning av gemensamma tjänster och andra resurser och samarbete vid anskaffningar.

Projekt enligt informationsförvaltningsstrategin är en utökning av grundfunktionaliteten i dokumenthanteringen och de processer i samband med den som gäller resultatorienterad styrning och ledning.

Förbättring av produktiviteten

En ökad produktivitet inom den offentliga sektorn utgör en del av regeringens ekonomisk-politiska strategi enligt regeringsprogrammet. Det nuvarande produktivitetsprogrammet inom statsförvaltningen kommer att ersättas med ett nytt effektivitets- och resultatprogram. Enligt regeringsprogrammet kommer storleksklassen av de mål som ställts för att öka funktionernas effektivitet att kvarstå till sina totala ekonomiska konsekvenser. För de produktivitetsfrämjande åtgärderna redogörs närmare i samband med de berörda kapitlen.

Bedömning av könskonsekvenserna i samband med budgetpropositionen

Över hälften av anslagen inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde är överföringsutgifter och deras konsekvenser för jämställdheten är beroende av finansieringsmottagarnas beslut.

I de unga åldersgrupperna är skillnaden mellan kvinnors och mäns utbildningsnivå till kvinnornas klara fördel. Att inte genomgå den grundläggande utbildningen, inte fortsätta studera efter den grundläggande utbildningen eller att avbryta yrkesutbildning eller högskoleutbildning är typiskt i synnerhet för pojkelever och manliga studerande. Genom att förbättra kvaliteten på den grundläggande utbildningen, ha flexibel grundläggande utbildning som praxis och utveckla den utbildning som förbereder för yrkesutbildning bedöms i synnerhet den andel av befolkningen som inte har yrkesutbildning minska och därigenom även skillnaderna i kvinnors och mäns utbildningsnivå.

Flickors och pojkars segregerade studieval upprätthåller segregationen i arbetslivet. Man vidtar fortsatta åtgärder för att påverka flickors och pojkars studieval.

Den kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska verksamheten är i regel könsneutral. Däremot är främjande av jämställdhet enligt idrottslagen utgångspunkten i t.ex. strategin för statsunderstöd för idrottsverksamhet, vilket beaktas i understödskriterierna. I idrottsverksamheten läggs särskild vikt vid att beakta könsaspekten i utvecklandet av utbildningen för tränare och instruktörer. Inom ungdomsarbetet riktas finansieringen vid behov särskilt till projekt som gäller flickor eller pojkar. I takt med att den kulturella mångfalden ökar kommer behovet av differentierad verksamhet att öka inom ungdomsarbetet. Kulturbranschen är kvinnodominerad såväl när det gäller kulturaktörer som när det gäller användare av kulturtjänster och kulturutövare, men männens andel som användare av kulturtjänster har ökat på 2000-talet. Däremot tjänar kvinnor som får sin försörjning från konstens område i genomsnitt sämre än män, och avsikten är att uppmärksamma detta när verksamhetsförutsättningarna för dem som utför kreativt arbete förbättras.

Med hjälp av statistik och undersökningar följer undervisnings- och kulturministeriet könskonsekvenserna av förvaltningsområdets verksamhet och beaktar dessa då budgeten görs upp.

Huvudtitelns fullmakter enligt moment (mn euro)

  2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
29.01.51 Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)    
  — fullmakt för ombyggnad - 1,20
29.10.01 Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)    
  — fullmakt för hyresavtal 1,5 -
29.10.34 Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år)    
  — fullmakt för anläggningsprojekt inom den allmänbildande utbildningen 8,0 12,0
29.40 Högskoleundervisning och forskning    
  —fullmakt för Finlands Akademis forskningsprojekt 282,3 282,6
29.40.20 Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)    
  — fullmakt för upphandlingskontrakt 25,0 -
29.80.34 Statsandel och statsunderstöd för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek (reservationsanslag 3 år)    
  — fullmakt för anläggningsprojekt 4,50 4,50
29.80.75 Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)    
  —fullmakt för ombyggnad och småprojekt 1,60 1,60

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

    År 2011
bokslut
1000 €
År 2012
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2013
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2012—2013
    1000 € %
 
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet 113 184 117 944 120 711 2 767 2
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 25 528 26 481 27 609 1 128 4
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 21 905 21 814 21 935 121 1
03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år) 8 824 8 735 8 865 130 1
04. Utvärdering av utbildningen och högskolorna samt rättskyddsnämnden för studerande (reservationsanslag 2 år) 2 489 2 539 2 539 0
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 4 711 3 948 3 848 -100 -3
22. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år) 15 835 17 888 17 888 0
(23.) Produktivitetsanslag för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 0
29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 28 666 30 800 32 003 1 203 4
50. Vissa understöd (fast anslag) 585 685 585 -100 -15
51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag) 2 620 2 844 3 102 258 9
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) 2 022 2 210 2 337 127 6
10. Allmänbildande utbildning 868 327 963 599 975 309 11 710 1
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år) 46 276 47 403 49 564 2 161 5
02. Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 6 1 306 1 905 599 46
20. Utvecklande av den allmänbildande utbildningen och barndagvården (reservationsanslag 2 år) 12 889 12 894 12 894 0
30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag) 754 410 842 693 851 818 9 125 1
34. Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år) 53 200 58 000 58 000 0
51. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag) 1 546 1 303 1 128 -175 -13
20. Yrkesutbildning 693 046 730 956 736 705 5 749 1
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år) 8 342 8 485 8 566 81 1
20. Inlärning på arbetsplatsen (reservationsanslag 2 år) 3 026 3 026 3 026 0
21. Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 2 år) 1 364 1 339 1 339 0
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag) 680 314 718 106 723 774 5 668 1
30. Vuxenutbildning 502 658 515 596 502 989 -12 607 -2
20. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag 2 år) 24 247 25 747 25 347 -400 -2
21. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år) 1 985 3 010 3 010 0
30. Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag) 166 903 164 442 164 418 -24 0
31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning (förslagsanslag) 148 339 152 775 142 175 -10 600 -7
32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag) 131 082 140 594 114 494 -26 100 -19
33. Kompetensprogrammet för unga vuxna (förslagsanslag) 27 000 27 000 0
51. Statsandelar för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader (förslagsanslag) 20 433 21 279 19 279 -2 000 -9
(52.) Statsunderstöd för det fria bildningsarbetets anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år) 1 000 308 -308 -100
53. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag) 8 670 7 441 7 266 -175 -2
40. Högskoleundervisning och forskning 2 993 355 2 730 994 2 727 959 -3 035 0
01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år) 13 038 12 806 12 455 -351 -3
02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 19 440 18 959 19 388 429 2
03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år) 2 505 1 965 2 055 90 5
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 609 1 589 1 621 32 2
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år) 23 536 30 554 35 490 4 936 16
22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt (reservationsanslag 3 år) 4 000 5 000 1 000 25
30. Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader (förslagsanslag) 406 241 429 001 411 754 -17 247 -4
50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år) 1 839 393 1 831 487 1 851 920 20 433 1
51. Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år) 236 211 251 526 238 592 -12 934 -5
52. Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet (fast anslag) 31 707 30 731 30 159 -572 -2
53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen (förslagsanslag) 100 297 101 180 102 191 1 011 1
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) 15 236 17 196 17 334 138 1
(88.) Statlig finansiering av stiftelsen för Tammerfors tekniska universitets kapital (fast anslag) 62 748 0
(89.) Statlig finansiering av kapitalplaceringar i offentligrättsliga universitet (fast anslag) 241 394 0
70. Studiestöd 862 870 937 382 916 102 -21 280 -2
01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år) 693 683 703 20 3
52. Statsgaranti för studielån (förslagsanslag) 33 094 35 200 30 200 -5 000 -14
55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag) 754 804 818 505 798 000 -20 505 -3
57. Måltidsstöd till högskolestuderande (förslagsanslag) 27 129 30 750 32 200 1 450 5
58. Understöd för ersättning av hyreskostnader (reservationsanslag 2 år) 5 244 5 244 5 549 305 6
59. Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag) 41 906 47 000 49 450 2 450 5
80. Konst och kultur 425 100 430 047 433 801 3 754 1
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år) 5 113 4 820 4 919 99 2
02. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år) 19 075 19 221 19 469 248 1
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år) 2 683 2 851 2 644 -207 -7
04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 20 074 19 938 22 728 2 790 14
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år) 6 724 6 412 6 385 -27 0
06. Omkostnader för Nationell audiovisuella arkivet (reservationsanslag 2 år) 6 846 6 860 6 844 -16 0
07. Omkostnader för Centralen för mediefostran och bildprogram (reservationsanslag 2 år) 621 645 667 22 3
(08.) Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år) 978 969 -969 -100
16. Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag) 16 693 18 563 19 142 579 3
30. Statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhet (fast anslag) 4 471 4 613 4 513 -100 -2
31. Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskostnader (förslagsanslag) 42 109 40 445 40 420 -25 0
32. Statsandelar för museer (förslagsanslag) 20 078 17 683 17 431 -252 -1
33. Statsunderstöd för utveckling av kulturverksamheten i kommunerna och regionerna (förslagsanslag) 106 106 106 0
34. Statsandel och statsunderstöd för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek (reservationsanslag 3 år) 5 000 5 300 5 000 -300 -6
40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag) 230 252 252 0
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) 9 475 8 676 7 970 -706 -8
51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag) 13 019 13 391 14 091 700 5
52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag) 220 346 222 595 224 821 2 226 1
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag) 18 822 18 824 19 824 1 000 5
54. Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners lokalinvesteringar (fast anslag) 3 095 7 402 7 336 -66 -1
55. Stöd till digitaliseringen av kulturarvet (reservationsanslag 3 år) 2 500 2 500 2 100 -400 -16
(56.) Främjande av kulturexport (reservationsanslag 3 år) 100 0
(57.) Understöd för grundkapitalet till den stiftelse som fortsätter Institutet för Ryssland och Östeuropas verksamhet (fast anslag) 0
70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år) 2 100 2 825 2 250 -575 -20
72. Utökning av Statens konstmuseums samlingar (reservationsanslag 3 år) 939 739 739 0
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år) 3 900 4 400 4 000 -400 -9
95. Utgifter för skydd av kulturmiljö (förslagsanslag) 2 17 150 133 782
90. Idrottsverksamhet 142 501 147 294 152 397 5 103 3
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysiskt fostran (förslagsanslag) 141 904 144 542 145 988 1 446 1
52. Statsandel för idrottsutbildningscenter (fast anslag) 597 2 752 109 -2 643 -96
53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för en totalrenovering av Olympiastadion i Helsingfors (förslagsanslag) 6 300 6 300 0
91. Ungdomsarbete 65 200 69 908 74 056 4 148 6
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag) 51 527 52 035 52 556 521 1
51. Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år) 13 323 17 523 21 000 3 477 20
52. Samernas kultur- och språkboverksamhet (reservationsanslag 2 år) 350 350 500 150 43
Sammanlagt 6 666 242 6 643 720 6 640 029 -3 691 0
  Det totala antalet anställda 3 515 3 472 3 430