Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslag

Statsbudgeten 2013

Statsbudgeten 2013PDF-versio

  euro
INKOMSTPOSTER
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 40 002 702 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 12 585 000 000
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster 8 597 000 000
02. Samfundsskatt 3 173 000 000
03. Källskatt på ränteinkomster 150 000 000
04. Skatt på arv och gåva 495 000 000
05. Bankskatt 170 000 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 17 762 000 000
01. Mervärdesskatt 16 908 000 000
02. Skatt på vissa försäkringspremier 708 000 000
03. Apoteksavgifter 146 000 000
08. Punktskatter 6 711 000 000
01. Punktskatt på tobak 779 000 000
04. Punktskatt på alkoholdrycker 1 429 000 000
05. Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker 203 000 000
07. Energiskatter 4 285 000 000
08. Punktskatt på vissa dryckesförpackningar 15 000 000
10. Övriga skatter 2 793 000 000
03. Bilskatt 1 034 000 000
05. Överlåtelseskatt 606 000 000
06. Lotteriskatt 201 000 000
07. Fordonsskatt 882 000 000
08. Avfallsskatt 70 000 000
19. Övriga inkomster av skattenatur 151 702 000
02. Lästavgifter 800 000
03. Banskatt 18 000 000
04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet 26 946 000
05. Tillsynsavgift för flygtrafiken 11 545 000
06. Farledsavgifter 84 680 000
08. Oljeavfallsavgift 4 000 000
09. Övriga skatteinkomster 2 700 000
10. Energimarknadsverkets tillsynsavgift 3 031 000
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 4 925 484 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 14 710 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde 14 710 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 94 600 000
10. Domstolarnas inkomster 25 400 000
20. Utsökningsavgifter 69 000 000
99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde 200 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 17 028 000
98. Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar 16 578 000
99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde 450 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 076 000
01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster 8 000
20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter 18 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde 2 050 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 2 132 307 000
10. Tullverkets inkomster 4 474 000
11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna 138 043 000
12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna 26 443 000
13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna 21 065 000
25. Inkomster av metallmynt 25 000 000
50. Överföring från statens pensionsfond 1 688 792 000
51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar 130 950 000
52. Försäkringsavgifter 20 220 000
60. Premie för främjande av arbetarskydd 900 000
92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel 55 000 000
93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter 2 800 000
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde 18 620 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 555 756 000
70. Inkomster från studiestödsverksamheten 19 900 000
88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel 531 856 000
99. Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 4 000 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 891 937 000
01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket 549 288 000
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling 304 500 000
03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen 4 000 000
04. Andra inkomster från EU 560 000
20. Statens andel av inkomsten av totospel 1 120 000
32. Växtförädlingsavgifter 380 000
40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter 2 500 000
41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv 550 000
42. Avgifter för jakt på hjortdjur 5 400 000
43. Spöfiskeavgifter 2 896 000
44. Fiskevårdsavgifter 5 556 000
45. Jaktvårdsavgifter 10 187 000
99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 5 000 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 51 533 000
10. Trafikverkets inkomster 51 483 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 50 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 299 957 000
20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster 2 530 000
30. Finansieringsandel för arbets- och näringsministeriets samt närings-, trafik- och miljöcentralernas tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande 200 000
31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti 29 327 000
50. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden 245 000 000
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 22 900 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 508 430 000
02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 960 000
03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd 500 000
90. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet 413 295 000
98. Återbäringar av statsunderstöd 93 500 000
99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 175 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 124 650 000
10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador 4 150 000
20. Överföring från statens bostadsfond 117 000 000
99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde 3 500 000
39. Övriga inkomster av blandad natur 232 500 000
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder 105 000 000
02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen 75 000 000
04. Återtagande av överförda anslag 50 000 000
10. Övriga inkomster av blandad natur 2 500 000
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 1 916 400 000
01. Ränteinkomster 127 400 000
04. Räntor på statens lån till affärsverken 21 000 000
05. Räntor på övriga lån 79 000 000
07. Räntor på depositioner 8 500 000
09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar 18 900 000
03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier 1 419 000 000
01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och nettoinkomster av försäljning av aktier 1 419 000 000
04. Andel i statens penninginstituts vinst 150 000 000
01. Andel i Finlands Banks vinst 150 000 000
05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 220 000 000
01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 220 000 000
15. LÅN 7 248 125 000
01. Lån som återbetalas till staten 235 500 000
02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk 72 500 000
04. Amorteringar på övriga lån 163 000 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 7 012 625 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering 7 012 625 000
Inkomstposternas totalbelopp 54 092 711 000
  euro
ANSLAG
21. RIKSDAGEN 158 452 000
01. Riksdagsledamöterna 21 735 000
01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) 21 735 000
10. Riksdagens kansli 107 463 000
01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) 54 194 000
02. Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag) 2 769 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 12 500 000
70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år) 4 000 000
74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år) 34 000 000
20. Riksdagens justitieombudsman 5 920 000
01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) 5 920 000
30. Utrikespolitiska institutet 3 440 000
01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 257 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 183 000
40. Statens revisionsverk 15 889 000
01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) 15 307 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 582 000
90. Riksdagens övriga utgifter 4 005 000
50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag) 4 005 000
22. REPUBLIKENS PRESIDENT 39 927 000
01. Republikens president 3 209 000
01. Presidentens arvode och dispositionsmedel (fast anslag) 359 000
20. Utgifter för besök och mötesresor (förslagsanslag) 2 850 000
02. Republikens presidents kansli 36 718 000
01. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år) 8 918 000
02. Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag) 600 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 5 500 000
75. Reparation och ombyggnad (reservationsanslag 3 år) 21 700 000
23. STATSRÅDETS KANSLI 82 931 000
01. Förvaltning 41 710 000
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år) 32 079 000
02. Avlöningar till ministrar och deras specialmedarbetare (förslagsanslag) 5 764 000
20. Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag) 867 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 3 000 000
10. Ägarstyrningen 2 700 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 2 700 000
20. Understödjande av politisk verksamhet 34 000 000
50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag) 34 000 000
30. Justitiekanslersämbetet 3 718 000
01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 718 000
90. Övriga utgifter 803 000
21. Ordnar (förslagsanslag) 640 000
26. Finland 100 (reservationsanslag 3 år) 100 000
58. Understöd för stödjande av verksamheten inom Traditionsförbundet Eklövet (reservationsanslag 3 år) 63 000
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 298 393 000
01. Utrikesförvaltningen 219 154 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 196 233 000
21. Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 794 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 18 127 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år) 4 000 000
10. Krishantering 80 162 000
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag) 62 802 000
21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag) 17 360 000
20. Närområdessamarbete 0
66. Närområdessamarbete (reservationsanslag 3 år) 0
30. Internationellt utvecklingssamarbete 902 594 000
50. Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab 0
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) 892 594 000
88. Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år) 10 000 000
90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde 96 483 000
50. Vissa statsunderstöd (fast anslag) 1 693 000
51. Understöd till nödställda (förslagsanslag) 39 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) 90 051 000
67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år) 500 000
68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området (reservationsanslag 3 år) 3 200 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) 1 000 000
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 869 035 000
01. Ministeriet och förvaltningen 122 976 000
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 26 718 000
02. Omkostnader för Justitieförvaltningens datateknikcentral (reservationsanslag 2 år) 1 000
03. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år) 6 764 000
04. Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år) 2 068 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 10 330 000
21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 207 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 55 000 000
50. Understöd (fast anslag) 3 888 000
51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag) 18 000 000
10. Domstolar och rättshjälp 359 745 000
01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 8 964 000
02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 10 932 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) 252 965 000
04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 29 398 000
05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år) 13 586 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag) 43 900 000
20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning 106 487 000
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 106 487 000
30. Åklagarna 45 947 000
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 45 947 000
40. Verkställighet av straff 231 853 000
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 226 453 000
74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år) 5 400 000
50. Valutgifter 2 027 000
20. Valutgifter (förslagsanslag) 2 027 000
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 315 189 000
01. Förvaltning 122 086 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 21 510 000
03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år) 921 000
04. Omkostnader för minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden (reservationsanslag 2 år) 1 011 000
20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år) 8 588 000
22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år) 22 100 000
23. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år) 1 439 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 65 500 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag) 1 017 000
10. Polisväsendet 727 077 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 723 577 000
20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag) 3 500 000
20. Gränsbevakningsväsendet 302 586 000
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 226 586 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år) 76 000 000
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna 89 209 000
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 13 632 000
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 64 071 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 3 406 000
31. Statsunderstöd till räddningsväsendet (reservationsanslag 2 år) 0
43. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år) 8 100 000
40. Invandring 74 231 000
01. Migrationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 18 066 000
20. Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag) 876 000
63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag) 55 289 000
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 780 785 000
01. Försvarspolitik och förvaltning 357 129 000
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 19 724 000
21. Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 1 755 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 334 500 000
40. Understöd till Leijona Catering Oy (reservationsanslag 3 år) 1 150 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 0
10. Militärt försvar 2 363 022 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 769 549 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år) 591 595 000
19. Anskaffning av Hawk Mk 66-plan (reservationsanslag 3 år) 0
50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag) 1 878 000
30. Militär krishantering 60 634 000
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år) 60 624 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) 10 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 16 744 997 000
01. Förvaltning 125 844 000
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 38 820 000
13. Kostnader för Statens IT-servicecentral för införandet av gemensamma datasystem (reservationsanslag 3 år) 1 649 000
20. Genomförande av statens fastighetsstrategi (reservationsanslag 2 år) 215 000
21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 4 606 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 80 154 000
69. Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (fast anslag) 400 000
10. Beskattningen och tullväsendet 611 436 000
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 424 094 000
02. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 163 442 000
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag) 3 200 000
95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag) 17 700 000
97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag) 3 000 000
20. Tjänster för statssamfundet 31 788 000
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 26 241 000
03. Omkostnader för finanscontrollerfunktionen (reservationsanslag 2 år) 1 091 000
06. Omkostnader för Statens IT-servicecentral (reservationsanslag 2 år) 3 646 000
07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (förslagsanslag) 10 000
08. Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år) 800 000
88. Senatfastigheter 0
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen 61 813 000
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 50 497 000
02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) 4 233 000
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 7 083 000
40. Statens regional- och lokalförvaltning 87 541 000
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 54 481 000
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 32 836 000
03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år) 224 000
50. Pensioner och ersättningar 4 413 805 000
15. Pensioner (förslagsanslag) 4 219 860 000
16. Extra pensioner (förslagsanslag) 2 130 000
17. Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag) 2 830 000
50. Skadestånd (förslagsanslag) 39 285 000
63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag) 130 800 000
95. Ränteutgifter för inkomster som erhållits i förskott (förslagsanslag) 18 900 000
60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen 2 290 000
01. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år) 1 000 000
02. Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag) 50 000
03. Löneutgifter till följd av statens personalarrangemang (förslagsanslag) 60 000
10. Främjande av säkerheten i arbetet (reservationsanslag 2 år) 900 000
20. Främjande av välbefinnande i arbetet (reservationsanslag 2 år) 0
60. Överföringar till Utbildningsfonden (förslagsanslag) 280 000
70. Utvecklande av statsförvaltningen 80 125 000
01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år) 10 100 000
02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år) 27 200 000
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år) 42 825 000
80. Överföringar till landskapet Åland 249 860 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag) 211 860 000
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag) 25 000 000
32. Extra anslag till landskapet Åland (reservationsanslag 3 år) 0
40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag) 13 000 000
90. Stöd till kommunerna 8 762 407 000
20. Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år) 16 681 000
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag) 8 678 719 000
31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag) 67 007 000
91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet 304 050 000
41. Energiskattestöd (förslagsanslag) 304 050 000
92. EU och internationella organisationer 2 008 588 000
20. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år) 2 800 000
40. Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag) 8 350 000
67. Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag) 170 000
68. Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens grundkapital (förslagsanslag) 3 350 000
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag) 1 930 000 000
87. Finlands andel av höjningen av Europeiska investeringsbankens grundkapital (reservationsanslag 3 år) 63 918 000
99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen 5 450 000
95. Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag) 300 000
96. Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år) 5 000 000
97. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag) 150 000
29. UNDERVISNINGS-OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 6 640 029 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet 120 711 000
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 27 609 000
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 21 935 000
03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år) 8 865 000
04. Utvärdering av utbildningen och högskolorna samt rättskyddsnämnden för studerande (reservationsanslag 2 år) 2 539 000
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 3 848 000
22. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år) 17 888 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 32 003 000
50. Vissa understöd (fast anslag) 585 000
51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag) 3 102 000
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) 2 337 000
10. Allmänbildande utbildning 975 309 000
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år) 49 564 000
02. Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 905 000
20. Utvecklande av den allmänbildande utbildningen och barndagvården (reservationsanslag 2 år) 12 894 000
30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag) 851 818 000
34. Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år) 58 000 000
51. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag) 1 128 000
20. Yrkesutbildning 736 705 000
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år) 8 566 000
20. Inlärning på arbetsplatsen (reservationsanslag 2 år) 3 026 000
21. Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 2 år) 1 339 000
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag) 723 774 000
30. Vuxenutbildning 502 989 000
20. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag 2 år) 25 347 000
21. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år) 3 010 000
30. Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag) 164 418 000
31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning (förslagsanslag) 142 175 000
32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag) 114 494 000
33. Kompetensprogrammet för unga vuxna (förslagsanslag) 27 000 000
51. Statsandelar för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader (förslagsanslag) 19 279 000
52. Statsunderstöd för det fria bildningsarbetets anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år) 0
53. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag) 7 266 000
40. Högskoleundervisning och forskning 2 727 959 000
01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år) 12 455 000
02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 19 388 000
03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år) 2 055 000
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 621 000
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år) 35 490 000
22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt (reservationsanslag 3 år) 5 000 000
30. Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader (förslagsanslag) 411 754 000
50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år) 1 851 920 000
51. Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år) 238 592 000
52. Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet (fast anslag) 30 159 000
53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen (förslagsanslag) 102 191 000
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) 17 334 000
70. Studiestöd 916 102 000
01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år) 703 000
52. Statsgaranti för studielån (förslagsanslag) 30 200 000
55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag) 798 000 000
57. Måltidsstöd till högskolestuderande (förslagsanslag) 32 200 000
58. Understöd för ersättning av hyreskostnader (reservationsanslag 2 år) 5 549 000
59. Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag) 49 450 000
80. Konst och kultur 433 801 000
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år) 4 919 000
02. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år) 19 469 000
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år) 2 644 000
04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 22 728 000
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år) 6 385 000
06. Omkostnader för Nationell audiovisuella arkivet (reservationsanslag 2 år) 6 844 000
07. Omkostnader för Centralen för mediefostran och bildprogram (reservationsanslag 2 år) 667 000
08. Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år) 0
16. Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag) 19 142 000
30. Statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhet (fast anslag) 4 513 000
31. Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskostnader (förslagsanslag) 40 420 000
32. Statsandelar för museer (förslagsanslag) 17 431 000
33. Statsunderstöd för utveckling av kulturverksamheten i kommunerna och regionerna (förslagsanslag) 106 000
34. Statsandel och statsunderstöd för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek (reservationsanslag 3 år) 5 000 000
40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag) 252 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) 7 970 000
51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag) 14 091 000
52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag) 224 821 000
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag) 19 824 000
54. Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners lokalinvesteringar (fast anslag) 7 336 000
55. Stöd till digitaliseringen av kulturarvet (reservationsanslag 3 år) 2 100 000
70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år) 2 250 000
72. Utökning av Statens konstmuseums samlingar (reservationsanslag 3 år) 739 000
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år) 4 000 000
95. Utgifter för skydd av kulturmiljö (förslagsanslag) 150 000
90. Idrottsverksamhet 152 397 000
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysiskt fostran (förslagsanslag) 145 988 000
52. Statsandel för idrottsutbildningscenter (fast anslag) 109 000
53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för en totalrenovering av Olympiastadion i Helsingfors (förslagsanslag) 6 300 000
91. Ungdomsarbete 74 056 000
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag) 52 556 000
51. Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år) 21 000 000
52. Samernas kultur- och språkboverksamhet (reservationsanslag 2 år) 500 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 705 261 000
01. Förvaltning 101 009 000
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 31 012 000
02. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år) 6 089 000
03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 27 487 000
04. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 895 000
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 669 000
22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år) 3 343 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 28 000 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) 3 514 000
10. Utveckling av landsbygden 171 140 000
50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år) 7 168 000
54. Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som statlig andel vid totospel (reservationsanslag 2 år) 952 000
55. Statsbidrag för 4H-verksamhet (fast anslag) 4 320 000
61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag) 80 500 000
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag) 78 200 000
20. Jordbruk 2 045 856 000
01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år) 31 830 000
40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år) 511 000 000
41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag) 545 200 000
42. Ersättning för skördeskador (reservationsanslag 3 år) 3 400 000
43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 2 år) 364 329 000
44. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år) 422 673 000
45. Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år) 97 370 000
46. Utveckling av marknadsföring och produktion (reservationsanslag 3 år) 4 861 000
47. Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) 3 293 000
48. Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag) 58 900 000
60. Överföring till interventionsfonden (fast anslag) 1 000 000
30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet 52 961 000
01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 41 783 000
20. Veterinärvård (förslagsanslag) 4 730 000
41. Vissa ersättningar (reservationsanslag 2 år) 6 448 000
40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning 63 474 000
01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 17 298 000
20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år) 2 400 000
41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år) 5 400 000
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år) 4 300 000
43. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år) 1 764 000
50. Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 2 år) 10 187 000
51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år) 5 887 000
52. Återbäringar av avgifter för tillstånd till fiske och avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren (förslagsanslag) 3 592 000
62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år) 11 889 000
77. Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt (reservationsanslag 3 år) 757 000
50. Vattenhushållning 23 848 000
20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år) 12 508 000
31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar (reservationsanslag 3 år) 10 079 000
43. Vissa ersättningar som staten åläggs att betala (förslagsanslag) 420 000
48. Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag 3 år) 841 000
60. Skogsbruk 178 920 000
01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 44 302 000
41. Fröförsörjning i fråga om skogsträd (reservationsanslag 2 år) 600 000
42. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år) 45 458 000
43. Vissa ersättningar (förslagsanslag) 100 000
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag) 61 480 000
45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år) 6 527 000
47. Energistöd för klenträd (reservationsanslag 2 år) 18 000 000
50. Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag 2 år) 2 443 000
83. Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år) 10 000
63. Forststyrelsen 6 373 000
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år) 6 373 000
70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information 61 680 000
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 51 052 000
02. Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 5 628 000
40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag) 5 000 000
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 952 632 000
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter 414 867 000
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 20 767 000
21. Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 720 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 392 752 000
40. Vissa statsunderstöd (fast anslag) 628 000
10. Trafiknätet 1 692 695 000
01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 86 503 000
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år) 935 235 000
35. Statsbidrag för byggande av en metrolinje västerut (reservationsanslag 3 år) 24 000 000
41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år) 1 000 000
50. Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år) 8 000 000
70. Anskaffning av isbrytare (reservationsanslag 3 år) 27 000 000
76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (förslagsanslag) 34 997 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år) 361 700 000
78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år) 167 260 000
79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år) 47 000 000
20. Myndighetstjänster för trafiken 42 591 000
01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 42 591 000
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster 236 808 000
42. Statsunderstöd för utbildning (reservationsanslag 3 år) 841 000
43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag) 81 000 000
46. Miljöstöd för fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år) 38 000 000
50. Statsunderstöd ur lästavgifterna (förslagsanslag) 800 000
51. Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år) 4 200 000
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år) 99 243 000
64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år) 12 724 000
66. Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag 3 år) 0
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation 519 895 000
01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 9 895 000
42. Understödjande av tidningspressen (fast anslag) 500 000
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år) 9 500 000
60. Överföring till statens televisions- och radiofond (reservationsanslag 3 år) 500 000 000
50. Forskning 45 776 000
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 45 776 000
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 827 881 000
01. Förvaltning 365 791 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 54 632 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 209 095 000
20. Civiltjänst (förslagsanslag) 5 568 000
21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 4 777 000
29. Mervärdesskatteutgifter för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 81 692 000
60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag) 20 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år) 10 007 000
20. Närings- och innovationspolitik 1 795 574 000
01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 39 395 000
02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år) 91 334 000
03. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 0
05. Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 5 978 000
06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (reservationsanslag 3 år) 39 204 000
07. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år) 10 097 000
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) 428 070 000
41. Allmänt understöd till vissa sammanslutningar och organisationer för främjande av näringspolitiken (reservationsanslag 3 år) 35 672 000
42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år) 5 100 000
43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag) 19 185 000
45. Företags beredning av forsknings- och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år) 4 000 000
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år) 2 900 000
47. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag) 55 287 000
48. Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag) 10 800 000
50. Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag 2 år) 0
63. Betalningar som föranleds av skuldkonvertering (reservationsanslag 3 år) 0
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag) 755 000 000
81. Lån till Finlands Exportkredit Ab för finansiering av inhemska fartygsleveranser (förslagsanslag) 185 000 000
82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag) 10 000
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) 108 542 000
30. Sysselsättnings- och företagssamhetspolitik 793 461 000
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 168 116 000
44. Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år) 5 039 000
45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag) 33 856 000
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år) 0
48. Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag) 0
50. Lönegaranti (förslagsanslag) 30 000 000
51. Offentlig arbetskraftsservice (reservationsanslag 2 år) 545 964 000
64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag) 10 486 000
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag) 0
82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag) 0
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet 40 159 000
01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 10 959 000
02. Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 0
03. Patent-och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år) 1 434 000
04. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 2 213 000
05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 18 269 000
31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år) 4 511 000
50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag) 673 000
51. Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag) 2 080 000
95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag) 20 000
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik 479 526 000
43. Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år) 10 566 000
62. Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år) 2 023 000
63. Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år) 0
64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram och målprogrammet Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI CBC) under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag) 466 937 000
60. Energipolitik 257 580 000
01. Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 5 175 000
20. Främjande av energisparande och användning av förnybar energi samt energiinformation (reservationsanslag 3 år) 3 400 000
28. Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år) 500 000
40. Energistöd (förslagsanslag) 121 355 000
42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag) 150 000
43. Kyotomekanismerna (förslagsanslag) 2 000 000
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag) 125 000 000
70. Integration 95 790 000
03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år) 661 000
30. Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag) 95 129 000
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 12 555 124 000
01. Förvaltning 85 947 000
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 41 190 000
02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år) 2 243 000
03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år) 4 534 000
04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år) 600 000
05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) 548 000
21. Produktivitetsanslag för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 100 000
25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år) 11 800 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 20 900 000
66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) 4 032 000
02. Tillsyn 40 950 000
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 13 872 000
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år) 11 694 000
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år) 3 584 000
20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag) 10 300 000
66. Samarbete mellan Finland och Ryssland om strål- och kärnsäkerhet (reservationsanslag 3 år) 1 500 000
03. Forskning och utveckling 115 938 000
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) 70 198 000
50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år) 37 964 000
63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år) 7 776 000
10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 2 526 325 000
28. Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet och servicefonden som betalas till Folkpensionsanstalten (förslagsanslag) 159 422 000
50. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag) 11 800 000
51. Barnbidrag (förslagsanslag) 1 481 687 000
52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag) 2 500 000
53. Militärunderstöd (förslagsanslag) 21 250 000
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag) 633 800 000
55. Underhållsstöd (förslagsanslag) 180 900 000
60. Tolktjänster för gravt handikappade (förslagsanslag) 34 966 000
20. Utkomstskydd för arbetslösa 2 650 486 000
31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag) 26 486 000
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag) 1 104 600 000
51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag) 178 100 000
52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag) 1 247 500 000
55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag) 43 000 000
56. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag) 50 800 000
30. Sjukförsäkring 1 243 000 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag) 1 243 000 000
40. Pensioner 4 460 508 000
50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag) 58 358 000
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 580 000 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag) 70 000 000
53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag) 2 389 000
54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag) 15 761 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag) 3 734 000 000
50. Stöd till veteranerna 292 356 000
30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag) 1 550 000
50. Fronttillägg (förslagsanslag) 38 500 000
51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag) 146 833 000
52. Statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar (reservationsanslag 2 år) 68 207 000
53. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år) 3 100 000
54. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år) 70 000
55. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år) 3 500 000
56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) 30 588 000
57. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) 8 000
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 553 617 000
30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år) 500 000
31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år) 14 500 000
32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå (fast anslag) 30 000 000
33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag) 110 240 000
34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag) 10 500 000
35. Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet (förslagsanslag) 348 100 000
36. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag) 480 000
37. Statsunderstöd till kommunerna för social- och hälsovårdens reparationsprojekt (reservationsanslag 3 år) 0
38. Statsunderstöd till kommunerna för verkställigheten av den s.k. äldreomsorgslagen (reservationsanslag 2 år) 5 757 000
40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år) 23 740 000
63. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag) 3 500 000
64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år) 6 300 000
70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga 61 257 000
01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år) 27 675 000
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år) 24 390 000
21. Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år) 930 000
22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år) 660 000
50. Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år) 3 780 000
51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år) 2 900 000
52. Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år) 922 000
80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare 223 740 000
40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 205 000 000
41. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år) 2 600 000
42. Statlig ersättning för kostnaderna för försöket med vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år) 0
50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (fast anslag) 16 140 000
90. Understöd från Penningautomatföreningen 301 000 000
50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag) 301 000 000
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 256 475 000
01. Miljöförvaltningens omkostnader 74 701 000
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 33 600 000
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) 31 215 000
21. Produktivitetsanslag för miljöministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 1 186 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 6 700 000
65. Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
10. Miljö- och naturvård 123 280 000
20. Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag) 5 200 000
21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år) 2 440 000
22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år) 12 660 000
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år) 27 284 000
60. Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år) 3 000 000
61. Främjande av miljövården (reservationsanslag 3 år) 11 542 000
63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år) 53 830 000
64. EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt (reservationsanslag 3 år) 4 500 000
65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år) 1 000 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 1 324 000
70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år) 500 000
20. Samhällen, byggande och boende 58 494 000
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år) 4 644 000
37. Understöd för planläggning och styrning av markanvändningen (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
55. Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 50 500 000
56. Konjunkturrelaterade understöd för bostadsaktiebolags och hyreshusbolags reparationer (förslagsanslag) 0
60. Överföring till statens bostadsfond 0
64. Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år) 1 350 000
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN 1 865 600 000
01. Ränta på statsskulden 1 827 000 000
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag) 1 827 000 000
09. Övriga utgifter för statsskulden 38 600 000
20. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag) 38 600 000
Anslagens totalbelopp 54 092 711 000