Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         01. Miljöförvaltningens omkostnader
         10. Miljö- och naturvård
         20. Samhällen, byggande och boende
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

Huvudtitel 35

MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

Förklaring: Dämpandet av klimatförändringen och anpassningen till förändringen för att uppnå de klimat- och energimål som EU godkänt och som sträcker sig fram till 2020 kräver omfattande ändringar i verksamheten och även i tillvägagångssätten. Finland medverkar som en del av EU till att man får till stånd och verkställer en tillräckligt bindande och effektiv internationell klimatkonvention. Med strama klimatmål skapas en ny typ av efterfrågan och tillväxtmöjligheter för tekniska och andra innovationer och för kompetens.

Inom den nationella klimat- och energipolitiken är målet att bl.a. förtäta samhällsstrukturen, minska den energi som används i byggnader och vid boende och utsläppen från dem samt öka produktionen och användningen av förnybar energi. En tätare samhällsstruktur inom stadsregionerna främjas genom att samordna markanvändningen, boendet, tjänsterna och trafiken. Ökad förnybar energi eftersträvas genom att avsevärt öka vindkraftens kapacitet.

I de stora tillväxtcentren bidrar det otillräckliga utbudet av bostäder till att höja hyres- och prisnivån till en hög nivå. Efterfrågan på bostäder kommer även i fortsättningen att öka snabbt inom dessa områden. Bostäder till rimligt pris är en knäckfråga med tanke på att trygga verksamhetsförutsättningarna för näringslivet och välbefinnandet för områdena och medborgarna. Genom samarbete mellan staten och städerna och kommunerna i tillväxtcentren ökar man utbudet på bostadstomter och bostäder. Tyngdpunkten för det statliga stödet är att minska långtidsbostadslösheten och förbättra bostadssituationen för svagare grupper.

Målet är att uppnå omfattande energiinbesparingar och främja de nationella klimatmålen genom effektivisering av byggnaders energiförbrukning, ibruktagning av förnybar energi och energieffektivt byggande. Sättande i kraft av det omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda förutsätter att bestämmelser och föreskrifter om byggande och byggnader revideras i stor omfattning. Kvaliteten på byggnadsverksamheten som helhet och säkerheten är fortfarande viktiga vid styrningen av byggandet.

De farliga kemikaliernas spridning och minskningen av miljöbelastningen kräver gränsöverskridande samarbete mellan staterna. Den verksamhet som bedrivs på avrinningsområden och till havs inverkar på tillståndet i Östersjön och insjöarna samt i grundvattnet. Den starka tillväxten av sjöfarten och särskilt oljetransporterna på Finska viken ökar behovet av tillräcklig beredskap för bekämpning av fartygsolje- och kemikalieolyckor.

För att naturens mångfald, vattenskyddet och ett hållbart nyttjade av naturresurserna ska beaktas i allt beslutsfattande kräver det samarbete mellan förvaltningen och intressentgrupperna samt olika aktörers medverkan. För att uppnå ett gott tillstånd för vattnen och Östersjön måste de risker som eutrofieringen och skadliga ämnen föranleder minskas samt vattennaturens mångfald skyddas enligt internationella avtal och EU:s mål. Man strävar efter att stoppa utarmningen av naturens mångfald före 2020 bl.a. genom att skydda ekosystem, arter och den genetiska mångfalden, minska tryck mot naturens mångfald och stödja ett hållbart nyttjande av naturresurserna.

Klimatförändringen och de begränsade naturresurserna ändrar produktions- och konsumtionsstrukturerna. Utgångspunkten i statsrådets naturresursredogörelse är att naturresurserna nyttiggörs material- och energieffektivt och med strävan till ett slutet återvinningskretslopp av material, vilket minskar växthusgasutsläppen och avfallet och inte äventyrar naturens ekosystemtjänster. Det behövs strukturella ändringar, styrmedel och försök, genom vilka den gröna ekonomin främjas.

En omarbetning av den nationella strategin för hållbar utveckling strävar efter målen för en hållbar utveckling på lång sikt (2050) och att olika förvaltningsområden och aktörer utanför förvaltningen förbinder sig till strategin.

Anslagen i budgeten för miljöministeriets förvaltningsområde bedöms inte ha någon betydande inverkan på jämställdheten mellan könen. Jämställdheten mellan könen främjas inom förvaltningsområdet i övrigt genom författnings- och informationsstyrning bl.a. vid den styrning och det beslutsfattande som gäller den bebyggda miljön. I förvaltningsområdets egen verksamhet och ledning betonas verksamhetsmetoder som stöder jämställdhet och likställdhet.

Miljöministeriet uppställer följande mål för ansvarsområdets samhälleliga effektivitet:
  • — En tillräckligt omfattande och juridiskt bindande internationell överenskommelse skapas med avsikt att dämpa klimatförändringen och anpassa sig till den med målsättningen att begränsa den genomsnittliga globala temperaturstegringen till två grader Celsius.
  • — Konsumtion och produktion sker på ett hållbart och ansvarsfullt sätt så att materialeffektiviteten ökar, utsläppen minskar och det ekologiska fotavtrycket av konsumtionen blir mindre. Användningen av naturresurser är hållbar och tryggar ekosystemtjästerna.
  • — Volymen kommunalt avfall sjunker, återvinningen av avfall effektiviseras och 2016 kommer endast 20 % av det kommunala avfallet till soptipparna.
  • — Man känner till de risker som farliga ämnen och små partiklar orsakar och de leder inte till stora miljö- eller hälsoskador. Beredskapen för bekämpning av olje- och kemikalieskador på Finska viken är tillräcklig.
  • — Styrningsinstrumenten för skydd och hållbart nyttjande av naturens mångfald har stärkts för att effektivisera skyddet av arterna och naturtyperna.
  • — De belastningar som försvagat tillståndet i Östersjön och insjöarna minskar och tillståndet i vattnen blir bättre. Risken för förorening av grundvattnet minskar.
  • — Stadsregionernas samhällsstruktur förtätas så att den blir energisnålare och så att människornas välbefinnande blir bättre och det dagliga livet löper smidigare samt att trafikbehovet minskar.
  • — Byggnaderna blir energisnålare. Energisparande lösningar och olika former av förnybar energi tas i bruk.
  • — I Helsingforsregionen ökar utbudet av bostadstomter och bostadsbyggandet, vilket förbättrar betingelserna för regionens ekonomiska verksamhet och för boende till ett rimligt pris samt stabiliteten på marknaderna för hyres- och ägarbostäder.
Förbättring av produktiviteten

En ökad produktivitet inom den offentliga sektorn utgör en del av regeringens ekonomisk-politiska strategi. Avsikten är att med stöd av statens nya effektivitets- och resultatprogram upprätthålla verksamhetens effektivitet och serviceförmåga trots minskade resurser. De mål för ökad effektivitet i verksamheten som satts upp i tidigare produktivitetsprogram kvarstår såsom oförändrade när det gäller den totala effekten för ekonomin.

Huvudtitelns fullmakter enligt moment (mn euro)

  2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
35.10.61 Främjande av miljövården (reservationsanslag 3 år)  
 — bevillningsfullmakt5,9-
35.10.63 Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)  
 — bevillningsfullmakt1010

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

  År 2011
bokslut
1000 €
År 2012
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2013
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2012—2013
  1000 €%
 
01.Miljöförvaltningens omkostnader77 37774 08174 7016201
01.Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)35 82834 26333 600-663-2
04.Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)31 03530 60331 2156122
21.Produktivitetsanslag för miljöministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)7168151 18637146
29.Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)7 7486 3506 7003506
65.Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år)2 0502 0502 000-50-2
10.Miljö- och naturvård105 235122 386123 2808941
20.Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag)5 2445 2005 2000
21.Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)2 9402 4402 4400
22.Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)14 16012 660-1 500-11
(23.)Skydd av Östersjön (reservationsanslag 3 år)3 0000
52.Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)26 10427 83227 284-548-2
60.Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år)4 3003 7003 000-700-19
61.Främjande av miljövården (reservationsanslag 3 år)2 00011 75011 542-208-2
63.Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)39 83050 83053 8303 0006
64.EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt (reservationsanslag 3 år)4 0004 0004 50050013
65.Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år)3003001 000700233
66.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)1 5801 3241 3240
70.Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)2 937850500-350-41
(77.)Miljövårdsarbeten (reservationsanslag 3 år)13 0000
20.Samhällen, byggande och boende149 36179 17158 494-20 677-26
01.Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)4 6934 5214 6441233
37.Understöd för planläggning och styrning av markanvändningen (reservationsanslag 3 år)2 0002 0002 0000
55.Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år)90 50056 30050 500-5 800-10
(56.)Konjunkturrelaterade understöd för bostadsaktiebolags och hyreshusbolags reparationer (förslagsanslag)49 81815 000-15 000-100
60.Överföring till statens bostadsfond000
64.Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år)2 3501 3501 3500
Sammanlagt331 973275 638256 475-19 163-7
 Det totala antalet anställda979980970