Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Ägarstyrningen
         20. Understödjande av politisk verksamhet
         30. Justitiekanslersämbetet
         90. Övriga utgifter
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

Huvudtitel 23

STATSRÅDETS KANSLIPDF-versio

Förklaring: I enlighet med sin verksamhetsprincip och under statsministerns ledning svarar statsrådets kansli som en del av statsrådet för uppföljningen av hur regeringsprogrammet genomförs samt biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet. Statsrådets kansli svarar för samordningen av Finlands EU-politik och behandlar utvecklandet av EU. Statsrådets kansli säkrar statsministerns och regeringens verksamhetsbetingelser under alla förhållanden. Till kansliets ansvarsområde hör också den allmänna ägarpolitiken i bolag med statlig majoritet och i statens intressebolag. Värderingar som statsrådets kansli betonar i sin verksamhet är sakkunskap, öppenhet, dynamik och ansvarstagande.

Omvärlden

Statsrådets kansli genomför sin uppgift inom ramarna för regeringsprogrammet. Enligt regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering är målet ett engagerat och framgångsrikt Finland. Finland utvecklas som nordisk välfärdsstat och som ett samhälle som bär sitt ansvar inte bara för de egna medborgarna utan också internationellt sett som en del av Norden, Europa och världen.

Enligt regeringsprogrammet grundar sig det finländska samhället på flit, respekt för arbete och företagande, jämlikhet, gemensamt ansvar och omsorg om andra. Respekten för alla människor och öppenheten inför olikheter är finländska dygder.

Den nordiska välfärdsmodellen som grundar sig på en hög sysselsättningsgrad, en konkurrenskraftig ekonomi, service på jämlika grunder och omsorg har visat sig vara det bästa samhällssystemet. I detta system förenas social kohesion och konkurrenskraft. Regeringen kommer beslutsamt att förbättra välfärdssamhällets grundläggande strukturer. Hela landet ska utvecklas med respekt för de regionala särdragen.

Regeringen har som mål att säkerställa att alla arbetsföra personer har möjlighet och är motiverade att arbeta och förlänga tiden i arbetslivet. Ytterligare ett mål är att erbjuda goda verksamhetsbetingelser för befintlig och ny näringsverksamhet. Andan av förtroende på arbetsmarknaden gör att de olika parterna förbinder sig till gemensamma mål. Detta stärker även landets konkurrenskraft.

Finland siktar mot den internationella toppen när det gäller såväl yrkeskunskap, högskoleutbildning som forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

Miljön ska överlämnas i bättre skick till de kommande generationerna. Finland ska bli ett föregångsland när det gäller att värna om naturens mångfald och bekämpa klimatförändringen.

Finland bedriver en aktiv och initiativrik utrikespolitik och samarbetar med andra nationer och folk. Finland arbetar aktivt för att intensifiera samarbetet med de nordiska länderna och de närmaste grannländerna, utveckla Europeiska unionens verksamhet och vara en del av det globala samfundet. Finland arbetar för att minska den globala fattigdomen.

I en värld av ömsesidigt beroende kräver de nya säkerhetshoten, såsom klimatförändringen, den okontrollerbara migrationen, fattigdomen och ojämlikheten, epidemierna, den internationella brottsligheten, spridningen av massförstörelsevapen, terrorismen och angreppen mot datanäten, ändamålsenliga förberedelser enligt en bred säkerhetsuppfattning.

Samhälleliga verkningar

Med beaktande av statsrådets uppgift och regeringsprogrammet för statsminister Katainens regering har statsrådets kansli följande samhälleliga effektmål:

  • — Statsrådets kansli följer upp de centrala målen och åtgärderna i regeringsprogrammet som en helhet, så att regeringen kan fatta beslut om nödvändiga politiska åtgärder utifrån god information och vid rätt tidpunkt.
  • — Statsrådets kansli har i uppgift att säkra statsrådets verksamhet och att se till att statsrådet under alla förhållanden har förmåga att i enlighet med sin uppgift styra samhällsverksamheten.
  • — Ett mål för statsrådets kansli är att säkerställa att Finlands mål inom Europeiska unionen främjas på ett förutseende, aktivt och resultatrikt sätt.
  • — Statsrådets kansli har som mål att statens företagsförmögenhet sköts med gott resultat.
Justitiekanslersämbetet

Justitiekanslersämbetet är ett självständigt ämbetsverk vars anslag finns under ett eget kapitel under statsrådets kanslis huvudtitel. Där fastställs även ämbetsverkets samhällspolitiska mål och verksamhetsmål.

Justitiekanslersämbetet stöder upprätthållandet av lagligheten inom myndigheternas verksamhet och främjandet av människornas rättssäkerhet. Ämbetsverket övervakar lagligheten i statsrådets och republikens presidents tjänsteutövning, verksamheten hos myndigheter och andra som sköter offentliga uppdrag och advokaternas verksamhet. Justitiekanslern övervakar att de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna tillgodoses i all verksamhet.

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

  År 2011
bokslut
1000 €
År 2012
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2013
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2012—2013
  1000 €%
 
01.Förvaltning36 72441 31541 7103951
01.Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)28 48331 68432 0793951
02.Avlöningar till ministrar och deras specialmedarbetare (förslagsanslag)5 2995 7645 7640
20.Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag)2568678670
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)2 6873 0003 0000
10.Ägarstyrningen2 7002 7002 7000
88.Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)2 7002 7002 7000
20.Understödjande av politisk verksamhet36 00034 00034 0000
50.Understödjande av partiverksamhet (fast anslag)36 00034 00034 0000
30.Justitiekanslersämbetet3 3253 6303 718882
01.Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)3 3253 6303 718882
90.Övriga utgifter63970380310014
21.Ordnar (förslagsanslag)5646406400
26.Finland 100 (reservationsanslag 3 år)1001000
58.Understöd för stödjande av verksamheten inom Traditionsförbundet Eklövet (reservationsanslag 3 år)7563630
Sammanlagt79 38982 34882 9315831
 Det totala antalet anställda1)307301308  

1) Det totala antalet anställda utgörs av 236 årsverken vid statsrådets kansli, 37 årsverken vid justitiekanslersämbetet och 35 specialmedarbetare. Medlemmarna av statsrådet ingår inte i antalet årsverken.