Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Förvaltning
         10. Ägarstyrningen
         30. Justitiekanslersämbetet
         90. Övriga utgifter

Statsbudgeten 2013

Huvudtitel 23

STATSRÅDETS KANSLIPDF-versio

Förklaring:I enlighet med sin verksamhetsprincip och under statsministerns ledning svarar statsrådets kansli som en del av statsrådet för uppföljningen av hur regeringsprogrammet genomförs samt biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet. Statsrådets kansli svarar för samordningen av Finlands EU-politik och behandlar utvecklandet av EU. Statsrådets kansli säkrar statsministerns och regeringens verksamhetsbetingelser under alla förhållanden. Till kansliets ansvarsområde hör också den allmänna ägarpolitiken i bolag med statlig majoritet och i statens intressebolag. Värderingar som statsrådets kansli betonar i sin verksamhet är sakkunskap, öppenhet, dynamik och ansvarstagande.

Omvärlden

Statsrådets kansli genomför sin uppgift inom ramarna för regeringsprogrammet. Enligt regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering är målet ett engagerat och framgångsrikt Finland. Finland utvecklas som nordisk välfärdsstat och som ett samhälle som bär sitt ansvar inte bara för de egna medborgarna utan också internationellt sett som en del av Norden, Europa och världen.

Enligt regeringsprogrammet grundar sig det finländska samhället på flit, respekt för arbete och företagande, jämlikhet, gemensamt ansvar och omsorg om andra. Respekten för alla människor och öppenheten inför olikheter är finländska dygder.

Den nordiska välfärdsmodellen som grundar sig på en hög sysselsättningsgrad, en konkurrenskraftig ekonomi, service på jämlika grunder och omsorg har visat sig vara det bästa samhällssystemet. I detta system förenas social kohesion och konkurrenskraft. Regeringen kommer beslutsamt att förbättra välfärdssamhällets grundläggande strukturer. Hela landet ska utvecklas med respekt för de regionala särdragen.

Regeringen har som mål att säkerställa att alla arbetsföra personer har möjlighet och är motiverade att arbeta och förlänga tiden i arbetslivet. Ytterligare ett mål är att erbjuda goda verksamhetsbetingelser för befintlig och ny näringsverksamhet. Andan av förtroende på arbetsmarknaden gör att de olika parterna förbinder sig till gemensamma mål. Detta stärker även landets konkurrenskraft.

Finland siktar mot den internationella toppen när det gäller såväl yrkeskunskap, högskoleutbildning som forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

Miljön ska överlämnas i bättre skick till de kommande generationerna. Finland ska bli ett föregångsland när det gäller att värna om naturens mångfald och bekämpa klimatförändringen.

Finland bedriver en aktiv och initiativrik utrikespolitik och samarbetar med andra nationer och folk. Finland arbetar aktivt för att intensifiera samarbetet med de nordiska länderna och de närmaste grannländerna, utveckla Europeiska unionens verksamhet och vara en del av det globala samfundet. Finland arbetar för att minska den globala fattigdomen.

I en värld av ömsesidigt beroende kräver de nya säkerhetshoten, såsom klimatförändringen, den okontrollerbara migrationen, fattigdomen och ojämlikheten, epidemierna, den internationella brottsligheten, spridningen av massförstörelsevapen, terrorismen och angreppen mot datanäten, ändamålsenliga förberedelser enligt en bred säkerhetsuppfattning.

Samhälleliga verkningar

Med beaktande av statsrådets uppgift och regeringsprogrammet för statsminister Katainens regering har statsrådets kansli följande samhälleliga effektmål:

  • — Statsrådets kansli följer upp de centrala målen och åtgärderna i regeringsprogrammet som en helhet, så att regeringen kan fatta beslut om nödvändiga politiska åtgärder utifrån god information och vid rätt tidpunkt.
  • — Statsrådets kansli har i uppgift att säkra statsrådets verksamhet och att se till att statsrådet under alla förhållanden har förmåga att i enlighet med sin uppgift styra samhällsverksamheten.
  • — Ett mål för statsrådets kansli är att säkerställa att Finlands mål inom Europeiska unionen främjas på ett förutseende, aktivt och resultatrikt sätt.
  • — Statsrådets kansli har som mål att statens företagsförmögenhet sköts med gott resultat.
Justitiekanslersämbetet

Justitiekanslersämbetet är ett självständigt ämbetsverk vars anslag finns under ett eget kapitel under statsrådets kanslis huvudtitel. Där fastställs även ämbetsverkets samhällspolitiska mål och verksamhetsmål.

Justitiekanslersämbetet stöder upprätthållandet av lagligheten inom myndigheternas verksamhet och främjandet av människornas rättssäkerhet. Ämbetsverket övervakar lagligheten i statsrådets och republikens presidents tjänsteutövning, verksamheten hos myndigheter och andra som sköter offentliga uppdrag och advokaternas verksamhet. Justitiekanslern övervakar att de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna tillgodoses i all verksamhet.

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

    År 2011
bokslut
1000 €
År 2012
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2013
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2012—2013
    1000 € %
 
01. Förvaltning 36 724 41 315 41 710 395 1
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år) 28 483 31 684 32 079 395 1
02. Avlöningar till ministrar och deras specialmedarbetare (förslagsanslag) 5 299 5 764 5 764 0
20. Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag) 256 867 867 0
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 2 687 3 000 3 000 0
10. Ägarstyrningen 2 700 2 700 2 700 0
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 2 700 2 700 2 700 0
20. Understödjande av politisk verksamhet 36 000 34 000 34 000 0
50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag) 36 000 34 000 34 000 0
30. Justitiekanslersämbetet 3 325 3 630 3 718 88 2
01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 325 3 630 3 718 88 2
90. Övriga utgifter 639 703 803 100 14
21. Ordnar (förslagsanslag) 564 640 640 0
26. Finland 100 (reservationsanslag 3 år) 100 100 0
58. Understöd för stödjande av verksamheten inom Traditionsförbundet Eklövet (reservationsanslag 3 år) 75 63 63 0
Sammanlagt 79 389 82 348 82 931 583 1
  Det totala antalet anställda1) 307 301 308    

1) Det totala antalet anställda utgörs av 236 årsverken vid statsrådets kansli, 37 årsverken vid justitiekanslersämbetet och 35 specialmedarbetare. Medlemmarna av statsrådet ingår inte i antalet årsverken.